ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • שבט תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • שבט תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון א' שבט | ו' שבט | ז' שבט | ח' שבט | י"א שבט | י"ג שבט | י"ט שבט | כ' שבט | כ"א שבט | כ"ב שבט


בעזה"י יום ה' לסדר בא ר"ח שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד אני מבקש אותך שהיום בלילה תבואי אל השיעור באולם.

נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואל תכנסי בחלישות הדעת ובעצבות ובמרירות ובדיכאון, כי הכל זה הסתת הס"מ שמסית את האדם להיות תמיד שבור, כי את צריכה לדעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב רק שמחה, כי עוז וחדווה במקומו, אצלו יתברך שרוי רק שמחה, וטבע של אשה שנמשכת אחר העצבות והעצלות וכו' וכו', ולכן תקחי את עצמך בידיך, ותשתדלי בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ותקבלי את פני בעלך בשמחה, ואז תראי איזה בעל יהיה לך וכו', כי כשהאשה בשמחה, אז גם הבעל נעשה בשמחה וכו', וכשהבעל בשמחה אז כל הבית שמח וכו', עכשיו אני שואל אותך האם לא עדיף שהבית יהיה רק שש ושמח, ותשרה השכינה בתוך הבית ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה וכו', או שתמיד תהי ממורמרת וכו', פנים חמוצות וכו', עם טענות על כל אחת וכו', ואז גם כלפי בעלך יהיה לך טענות וכו', כי מי שממורמרת ועצובה מוציאה את העצבים שלה על בעלה, וכך כל הבית מלא מריבות, ואז מכניסים את הס"מ לתוך הבית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן אני מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידך, ותתחילי היום בראש חודש דף חדש בחיים, ואת תהי שמחה ועליזה, ותשמחי את בעלך, ותראי שהברכה תהיה בתוך הבית שלך, ותמיד תבשרי לי בשורות טובות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתמיד יהיה לך טוב בחיים.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד שמחתי להיות בקהילתינו הקדושה, ותראי להתפלל להקדוש ברוך הוא שכבר אתפטר מהגלות הזה לנסוע ולחזור וכו', נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ותהי וותרנית בתוך ביתך, ותשמרי שלא יהיה שום מריבות בתוך הבית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן אני מבקש אותך שתשמרי מאד שלא יסיתו אותך בשום פנים ואופן אחת נגד השניה, כי זה הס"מ בעצמו וכו', ואנחנו צריכים מאד מאד לשמור על זה שלא יהיה בקהילתינו שום הסתה אחת נגד השניה, וזה מגעיל כשאשה מרכלת על הזולת וכו' וכו'.

זכרי היטב שקהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה מיוסדת על צדקה וחסד, וכל מי שבא לקהילתינו מתפעל מהיופי והחן וכו' וכו', האחדות והאהבה שיש בין נשות אנשי שלומינו, שלא רואים דבר כזה בשום מקום, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא ימצא אשה אחת שמרכלת על השניה, כי לאשה כזו אין שום מקום בקהילתינו, ואני עומד על זה מאד מאד חזק, אדרבה כשיש שלום בין נשות אנשי שלומינו על ידי זה גם הבעלים אוהבים אחד את השני, ומתרחקים ממחלוקת, וכך יכולים לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עוז.

רק חזקי ואמצי מאד על שלום בית, ותשמרי מאד על כבוד בעלך, והעיקר תשתדלי לקבל את פניו בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים, הלוואי שתכניסי דברים אלו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בשלח ז' שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי אין דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו תפלה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים קב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.

רק לא להשבר אפילו שעובר עליך עכשיו כל מיני חשכות ודחקות וצרות וכו' וכו', אסור להשבר אלא להפוך את הכל לאור ולטובה וכו' וכו', כמובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, ולכן אני מאד מבקש אותך בשום פנים ואופן שלא תמשכי את עצמך אל העצבות ואל העצלות, רק תמיד תהי שמחה ועליזה, ואף שזה קשה מאד מאד ובפרט כשעובר בבית משברים וגלים, עם כל זאת זה מעלת בר ישראל שזוכה להחזיק מעמד ולא להשבר.

דעי לך שיש עכשיו להשיג דירה של מאה ושלושים מטר עם טאבו במחיר מאד סביר, זה כבר מוכן לבנייה, נא להיות בקשר עם גב' הדר אוחיון תחי', וחבל לפספס מציאה כזו, ורצוני וחפצי שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית משלו ולא יצטרך לגור אצל הזולת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מועד קטן פרק ב' הלכה ד') שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו, והולך לי בחיים שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית וילה פרטי של עצמו, וזכרי אשר עם תפלה יכולים לפעול הכל אצלו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח ח' שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, להאמין בו יתברך ובצדיקיו, כמו שיש לנו בפרשת השבוע (שמות י"ד ל"א) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאלו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם. כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר כ"א) "וידבר העם באלקים ובמשה" אם באלקים דברו קל וחומר במשה, אלא זה בא ללמדך שכל מי שמדבר ברועה נאמן כאילו מדבר במי שאמר והיה העולם, ולכן צריכים מאד מאד לשמור להתרחק מאלו הרשעים הארורים המדברים על הצדיק, ומעלילים עליו כל מיני עלילות רשע, ובכלל מי שמדבר לשון הרע ורכילות, הוא גרוע מנחש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון, כי סתם חיה אינה טורפת את האדם אלא כשהיא רעבה, מה שאין כן הנחש רק נוגע עם לשונו החד את האדם ומכניס בו ארס, ולכן שואלים את הנחש איזה הנאה יש לך מזה? והוא עונה למה אתם שואלים אותי תשאלו את אלו שמדברים לשון הרע מה הנאה יש להם מזה? רואים מזה שמי שמדבר לשון הרע ורכילות זה יותר גרוע מנחש ומחיות טורפות וכו' וכו', ולכן אני מאד מקפיד שלא ימצא בקהילתינו אשה אחת שמרכלת על השניה וכו', כי זה פשוט מגעיל, וכן לא לקבל שום חלישות הדעת משום אשה בעולם, את צריכה להיות חזקה באמונה בו יתברך, ולא להתפעל מאף אחד בעולם, אם את צריכה משהו תבקשי ממנו יתברך, ואז תראי את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי כפי שאדם מוסר את נפשו אליו יתברך לגמרי, כמו כן הוא יתברך ממשיך עליו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה ומאד מאד אני רוצה שתהיי בקשר אהבה עם כל נשות אנשי שלומינו, וכך יבנה הקהילה הקדושה שלנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר יתרו י"א שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק לעשות חסד בין נשות אנשי שלומינו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחד עושה עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ועיקר החסד להוציא את האשה מביתה ולהביאה אל ליל שמחה, כי יש הרבה נשים שמתביישות לבוא מאיזה סיבה שרק לא תהיה, ולכן זה חסד גדול להוציא אשה מביתה לחזקה ולשמחה ולעודדה וכו', שלא תשב בבית ממורמרת שבורה בדכאון, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לדאוג שכל אשה מקהילתינו תגיע לליל שמחה, כי רביז"ל רצה מאד מאד שנחזק ונעודד ונשמח אחד את השני, ובפרט נשים שאצלן מצוי הבדידות והשעמום וכו' וכו', מצוה להוציא אותן מביתן ולהביא אותן אל ליל שמחה, וביחד לשמוח, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שהקדוש ברוך הוא זיכנו להתקרב אל רביז"ל, שהוא בן השמחה הנכלל במקור השמחה ועוסק לקשרינו אל שורש השמחה, ותשתדלי שמצדך תהיה שלום בין נשות אנשי שלומינו, ותשמרי מאד מאד לא לרכל וכו', ולדבר לשון הרע וכו', אחת על השניה, כי דבר זה מגעיל מאד וכו', מספיק צרות יש לכל אחד ולמה להוסיף מלח על הפצעים שיש לכל אחת ואחת וכו' וכו', ולכן אשרי מי ששומרת את עצמה לא לרכל אחת על השניה, רק מתעסקת בשלום ואהבה שמעלתה גדולה בשמים מאד מאד ומקרבת את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ג שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם להיות רק בשמחה, כי השמחה מרגיע את האדם שלא יכנס בלחץ, והשמחה מכניס באדם אומץ לב, וכבר אמר החכם "אין מידה טובה ויקרה כאומץ לב וגבורה", ועל פי רוב אשה מרגישה את עצמה נחותה וכו', ובאמת לא כן אשה יש לה כוח אדיר אם היא יודעת איך לנצל את כוחה, ולכן דעי לך שיש לך כוחות עצומים לבנות את ביתך או חס ושלום להחריב את ביתך, כי אמר החכם "אשה לבעלה כנר בבית", ואמר "הטוב שבעוזרים לקיים הדת היא האשה הטובה", ולכן ראי לבנות את בעלך ותכניסי שמחה בתוך ביתך, ותראי איך שהכל ישתנה לטובה, כי אם האשה שמחה ועליזה, אזי כל הבית שמח, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האשה, ולהכניס בה פחד וחולשה וכו', כדי שתשבר וכו', ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות חזקה באומץ לב, וכבר אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, רואים מזה אם מתאזרים בחוזק לב, אז יכולים להצליח בחיים, ולכן אני מאד מבקש אותך, דעי שיש לך כוחות עצומים לבנות את ביתך או להרוס את ביתך, כי הכל תלוי בהאשה, וכמו שאמר החכם מכל האדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו", זכרי היטב שחזרת בתשובה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, ולכן תתחזקי מאד במידת הצניעות, ותשמרי על עצמך, ודעי לך שאיסור יחוד זה דאורייתא, ואבוי לאשה שמפקירה את עצמה וכו', ולוקחת טרמפים שמלבד שזה מאד מסוכן מפני חטיפות רחמנא ליצלן, עוד זאת זה איסור חמור מדאורייתא לאשה להתייחד עם גבר לבד, ולכן שמרי מאד כבוד עצמך, ותזכרי שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך תמיד, ובזה שתצייתי אותי תזכי להיות אשה כשרה ואשה מוצלחת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר משפטים י"ט שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואף שאני חוזר על זה יום אחר יום וכו', עם כל זאת זה היה רצונו של רביז"ל שנחזור הרבה על עניין אמונה, ואמר פעם למוהרנ"ת ז"ל בשעה שתחדש חידושי תורה, וכשתגיע לדבר או מאמונה או מצדיק, תרחיב את העט, היינו שירחיב את הדיבור, כי על שני דברים אלו צריכים הרבה התחזקות, הן אמונה בו יתברך, שאדם יחדיר בעצמו שכל מה שקורה איתו זה הכל ממנו יתברך, ולכן אסור להיות עצבני ולהכנס בלחץ, כי הרי הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כי (חולין ז.) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אין דבר כזה טבע מקרה ומזל, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ג') בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך, וכן צריכים חיזוק על אמונת חכמים, ובפרט צדיק שמוליך אותנו על דרך התורה, ומוסר את נפשו כל כולו עבור טובתינו הנצחי והגשמי, על זה צריכים הרבה חיזוק, כי הס"מ אורב מאד מאד לקלקל את האמונת חכמים, וכשנפגם אצל האדם אמונת חכמים, אז נפגם אצלו גם האמונה בהקדוש ברוך הוא, וזה דרכם כסל למו של כל המינים והאפיקורסים והמשכילים למיניהם, שתמיד התלוצצו מחכמי ישראל חכמי התורה, וכך קיררו את המון עם מדעת תורה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שבת קיט:) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת הוי"ה בעמו עד לאין מרפא" מאי עד לאין מרפא אמר רב יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור עכשיו לא לתת חלק לאלו שמבזים תלמידי חכמים אמיתיים, כי העונש הוא מאד מאד חמור.

אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאיסור יחוד, שזה חמור מאד מאד, ורוב הראשונים אומרים שזה מדאורייתא, ואסור לאשה להתייחד עם שום גבר שבעולם, ומכל שכן שאסור לה לקחת טרמפ עם גבר לבד, כי יוצא מזה קלקולים רבים, ומה גם שזה מסוכן היום עד מאד, ולכן כל אשה צריכה לשמור על עצמה ועל בתה, ולהזהיר ולהזהר וכו', לא להתייחד עם גבר זר, שזה עוון חמור מאד מאד, ומגיע גט לאשה שמתייחדת עם גבר זר, אנחנו צריכים לשמור מאד על טוהר מחנינו שבתוך הקהילה הקדושה שלנו תשרה השכינה, ואין השכינה שורה אלא במקום קדושה.

נא ונא מי שיכולה לעזור להביא עוד תורמים על מטר לבניין בית הכנסת, תתברך מפי אל עליון, כי אנחנו אוחזים כבר בסוף הבנייה, ואשרי האשה שתחטוף עוד מטר ברגע האחרונה, ויכתב שמו של הנדיב על קיר כניסת הבית הכנסת, וכן אשרי האשה שתקנה כסא בעזרת הנשים, והיא יכולה לעשות תשלומים מעכשיו עד ט"ו באב, שזה חצי שנה מעכשיו, וכל הקודמת זכתה.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ' שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שנשות אנשי שלומינו מחזיקות את עצמן ביחד ועושות חסד אחת עם השניה, שדבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ובשביל זה אנחנו יהודים לעשות חסד אחד עם השני, לרחם אחד על השני, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (יבמות דף עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים וכו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה בנויה על השלושה מדות האלו לרחם על הזולת, לגמול חסד עם הזולת, ולהתבייש ממנו יתברך לא לעשות דברים נגדו יתברך.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין, ולכן אנחנו צריכים מאד להתחזק באמונת חכמים, ולשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ותמיד לשיר "בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה", טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו, כי זה חצי יובל שנים אני מוסר את נפשי בשביל להקים קהילה כל כך קדושה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל רע, וימשיך עלינו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

רק חזקי ואמצי מאד במדת הסבלנות, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים בתוך הבית וכו' וכו', עם כל זאת תשתדלי לקנות לעצמך את מדת הסבלנות, ואני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מכעס וקפידות ומריבות וכו' וכו', עם בעלך, כי חבל מאד לבלות את הימים הטובים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה כל יום ויום "יום חדש", במריבות או ויכוחים וכו' וכו', זה סתם עצת היצר לעשות פירודים בין הבעל והאשה, ולכן תשתדלי מאד מאד שמצדך לא יהיה שום כעס וקפידות וכו', ותרגילי את עצמך רק לשמוח ולחייך וכו', וכך יהיה בבית שלך אוירה של שמחה, שדבר זה יביא לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של זוג שאוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני, כי בזה הם מוציאים את רצונו יתברך מכח אל הפועל, ואשרי האשה שיש לה את הכח הנפשי וכו', להיות תמיד בשמחה, ולשמח את בעלה, אבל את צריכה לדעת שצריכים על זה כוחות הנפש בלתי רגילים, כי זה לא בא קל כלל.

ולכן אשרי האשה שמבקשת את הקדוש ברוך הוא על דבר זה שיהיה לה סבלנות ותהיה שמחה ועליזה תמיד.

רבונו של עולם חוס וחמול עלי ומחול לי על כל עוונותי המרובים, שמושכים אותי תמיד אל עצבות ואל עצלות ואל מרירות ודכאון, זכיני להיות תמיד בשמחה, ואזכה להכריח את עצמי להיות שמחה ועליזה, ואזכה לקיים את מצוותיך בשמחה עצומה, ואזכה להיות אשה כשרה העושה רצונך, ותזכני להיות אשה צנועה ובעלת חסד, שאזכה לעשות חסד עם בעלי ועם בני ביתי, ועם כל נשמות ישראל, ובזכות זה תמשיך עלי רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ואזכה להיות בריאה, ושלא יחסר לי שום דבר, ותמשיך לי את כל צרכי, כל מה שאני צריכה תביא לי בביתי בעיתו ובזמנו, ותוציא אותי רבונו של עולם מהקטנות והדחקות, ושיהיה שלום ביני לבין בעלי, ונזכה לעשות רצונך תמיד מעתה ועד עולם אמן סלה.

הלוואי שתזכי לומר את התפלה הזאת בכל יום, ואז באמת תהי אשה שמחה ועליזה ורגועה, ויומשך עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ואל תניחי שהעצבות והמרירות והדכאון יתפוס אותך וכו', ותתחזקי באמונת חכמים בלי שום חכמות כלל, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאול, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תאמין לו', העיקר להשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק.

וישראל בעת קבלת התורה היו להם חכמות גדולות כי אז היו עובדי עבודה זרה שבימיהם, שהיה טעותם על פי חכמות וחקירות גדולות כידוע. ולולי שהיו ישראל משליכין מעצמן החכמות, לא היו מקבלים התורה. כי היו יכולים לכפור בכל חס ושלום, ולא היה מועיל להם כל מה שעשה משה רבינו עמהם. ואפילו כל האותות והמופתים הנוראים שעשה לעיניהם, לא היה מועיל להם, כי גם עתה נמצאים אפיקורסים הכופרים על ידי שטות וטעות חכמתם. אך ישראל עם קדוש ראו את האמת, והשליכו החכמות, והאמינו בהשם יתברך ובמשה עבדו, ועל  ידי זה קבלו התורה, ולכן חזקי מאד באמונת חכמים ותראי את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי מי שחזק באמונת חכמים, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר משפטים כ"ג שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות צריך להיות בצניעות, כי היופי והחן והפאר של אשה, היא הצניעות שלה, וכבר אמר דוד המלך (תהלים מ"ה י"ד) "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא במדבר) כל אשה שהיא מצנעת עצמה אפילו בת ישראל ראויה שתנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, ולכן אני מאד מאד מקפיד שנשות אנשי שלומינו לא יעשו הופעות בחוץ מיבנאל, זה לא מצד הצניעות בשום פנים ואופן, ושאף אחד לא יפתה אתכן אשר בזה תעשו קידוש שם שמים וכו', אדרבה זה יהיה חילול השם הכי גדול שרק יכול להיות, תהלה לאל אנחנו קהילה יפה מאד, קהילה שהיא חממה של אמונה, קהילה יחודית, ולכן אני רוצה שכל ההופעות וההצגות של נשות אנשי שלומינו תהיה אך ורק באולם שלנו, ולנשות אנשי שלומינו, יכולים להזמין את כל מי שרק רוצים מבחוץ, אבל הכל צריך להיות בתוך הד' אמות שלנו, ואני מאד מאד מקפיד על זה, הן להנשים הנשואות והן להבנות, שהיום הדור מאד מקולקל, ובקלות יכולים לפתות ולמשוך אשה וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פ:) ונשים דעתן קלות עליהן, ולכן אני מאד מאד רוצה שיהיה להנשים פעמיים בשבוע ערב שמחה ויתקבצו יחד, ואשה תחזק את רעותה, ופעם בשבוע תעשו הצגה לשמח ולעודד את כל הנשים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ובפרט אשה שעובר עליה מה שעובר וכו', ראוי לה לצאת לכל הפחות פעמיים בשבוע ולהתאוורר, ואני מאד מאד מקפיד על זה שכל אשה תצא ותתחזק להיות רק בשמחה, ולהתחבר עם שאר נשות אנשי שלומינו, אבל בשום פנים ואופן לא לצאת להופעות בחוץ, כי היום יש כל מיני אלמנטים בלתי רצויים וכו' וכו', וצריכים מאד מאד לשמור מהם, ותזכרי אשר איסור יחוד זה אבי אבות הטומאה, אסור לאשה להתייחד עם גבר זר בשום פנים ואופן, וכן אסור לה לדבר עם גבר זר שזה מעיקר הצניעות, ומכל שכן לא לקחת טרמפ עם גבר זר שלא מכירים, כי היום כל הדרכים בחזקת סכנה, שיש כל מיני מסוממים וכו', ואלימים וכו', ורוצחים למיניהם וכו', ולכן אשה צריכה לשמור מאד מאד על הצניעות שלה, אקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדברים האלו בתוך לבך שנכתב בדם לבבי ולא בדיו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ה שבט ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי רק להתחזק ביתר שאת ויתר עוז להיות בשמחה, ואל תמשכי את עצמך אל העצבות ואל הדכאון בשום פנים ואופן, ובפרט עכשיו שאנחנו נכנסים בחודש אדר שהיא חודש השמחה, והשנה יש לנו שני חדשי השמחה, ולכן עלינו לשמוח כפליים לקראת הגאולה העתידה, ואשה צריכה מאד מאד לשמור על הצניעות, שזה עיקר החן והיופי והפאר שלה, ובזה ראוי לה לשמוח מאד מאד, והעיקר שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, שזה עון חמור מאד מאד, ואין על זה שום קולא והיתר, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה].

אשרי האשה שזוכה שלא רואים את שערות ראשה בחוץ כלל, ואז באמת ראוי לה לשמוח תמיד, כי זה הפאר והיופי שלה, שהולכת כמו הנשים צנועות מדור דור, אשריה ואשרי חלקה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup