ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש שבט ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' שבט | ב' שבט | ג' שבט | ה' שבט | ו' שבט | י"ד שבט | ט"ו שבט | ט"ז שבט | י"ט שבט | כ"א שבט | כ"ב שבט | כ"ג שבט | כ"ד שבט | כ"ה שבט | כ"ו שבט | כ"ז שבט | כ"ט שבט | ל' שבט


בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בשמחה, כי השמחה הוא התרופה לכל הצרות והיסורים והמרירות שעוברים על בני אדם, ותהלה לאל יש לך מה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וכל השאלות שיש לך לשאול, דעי לך שיש לנו "בית הוראה" שהרב הגאון רבי משה יעקב קורץ שליט"א הוא הגאב"ד ביבנאל, ואיתו עמו השלוש דיינים הרב הגאון רבי הלל אמדדי שליט"א, והרב הגאון רבי יעקב ועקנין שליט"א, והרב הגאון רבי גד סולמון שליט"א, וזה מאד מאד נחוץ שכל שאלה שרק בא מכשרות המטבח או בעניני טהרה לשאול את אחד מהדיינים האלו, מי היה מאמין שבמדבר שמם כזה שאף פעם לא היה פה יהדות, היום יש כבר קהילה קדושה של למעלה משלוש מאות חמישים משפחות, כולם יראים ושלימים, ויש לנו מערכת חינוך שלימה כמה פעוטונים וכמה גנים  ותלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות, ישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורי חמד, ומדרשיה "בית שפרה" לבעלות תשובה, וישיבה "דמשק אליעזר" לבעלי תשובה, ויש לנו שתי כוללים אחד לבעלי בתים "אור המאיר", וכולל להוראה לאברכים מצויינים "תפארת בנימין", ועוד מוסדות של צדקה וחסד, והעולה על הכל בית התבשיל - אהל אברהם שאני מאד רוצה שתהי מעורבת בזה, ולעשות חסד עם הזולת, כי על יסוד זה בנוי כל קהילתינו הקדושה, רק לעשות חסד עם הזולת, וידוע אשר הסטרא אחרא אצלהם רק פירודים וכו', כי כל כוחו של הס"מ, זה רק "הפרד ומשול", אבל תיכף ומיד כשמחדירים אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, יתקיים בו "יתפרדו כל פועלי אוון" ולכן אצלינו מאד מאד חשוב האחדות והאהבה, ולעזור אחת להשניה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בא ב' שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמוח מאד מאד שאת נמצאת בקהילה כזו חממה של אמונה, אשר אין קהילה כזו בכל העולם כולו, ובפרט במדת החסד שזכיתי להכניס בקהילתינו ובפרטי פרטיות בין נשות אנשי שלומינו שהם פשוט מוסרות את נפשן  בשביל הזולת, הן להוציא נשים מהבית ולסחוב אותם אל ערבי שמחה וכו', והן לכל יולדות עוזרות להן במה שרק יכולים וכו', ועל כולם הבית התבשיל - אהל אברהם שנותנים לכל הרעבים וגם צמאים וכו' וכו', אשר האשה שמתנדבת מעצמה ובאה לעזור בבית התבשיל.
את צריכה לדעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ולהיפך הס"מ כל הכח שלו זה רק "הפרד ומשול" כי הסטרא אחרא הוא מסטרא דפרודא, להפריד בין אחד להשני, כמו המן בשעתו שאמר וקיטרג (אסתר ג') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וגו'" אבל זה לעומת זה הצדקת אסתר המלכה גרמה להפיל אותו על ידי שאמרה אסתר (שם ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים" רואים מזה את גודל כח של נשים צדקניות, שהם עוסקות רק לאחד את נשמות ישראל יחד, ובזכות האחדות שיש בין הנשים ממילא נעשה אחדות גם בין הגברים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי רק לעשות חסד עם הזולת, ובזה נכניע את קליפת המן עמלק שהשר שלו הוא הס"מ ויקויים (שם ו' י"ג) "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו".
כן נזכה לראות בקרוב מאד מפלות שונאינו נפילה אחר נפילה וכו' וכו', תהלה לאל הילודה הטבעית אצלינו רק מתגברת יותר ויותר כן ירבו, כי הנה יש לנו עכשיו שלש בריתות, ועוד מעט יהיה עוד כמה שמחות, ונתקיים פרעה אמר "פן ירבה" ורוח הקודש צווחת "כן ירבו"; לא יועיל להס"מ שום דבר, כי כוחו של רביז"ל גדול מאד מאד, ולכן ראוי לנו לשמוח עם רביז"ל "בך רבינו נגילה, בך רבינו נשמחה", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בא ג' שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה חסדי השם יתברך אנחנו זוכים להיכנס אל עוד שבת בזה העולם אשר מעלת קדושת שבת אי אפשר לתאר ולשער כלל עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, ולכן ראי לקבל את השבת בשמחה עצומה ותשמרי מאד על השלום בית שלך תקבלי את פני בעלך בפנים שוחקות באנפין נהורין ודעי לך שהס"מ שובר בכל בתי ישראל את השלום בית דייקא בשבת העיקר שלא להיכנס ביום השבת בשמחה ונחת ולכן הוא מכניס מחלוקת בכל ערב שבת בין הבעל והאשה וכו' ומסית את שניהם שיריבו ביניהם וכו' והזוג אינם תופסים שכל זה הסתת הס"מ הרשע כי הוא יודע באם יהיה שלום בית בין הזוג אזי אין לו כבר מה לעשות בבית הזה, כי בבית שיש שם שלום השכינה שרויה שם, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה, ולכן תראי שמצדך יהיה שבת שלום במלוא מובן המילה ושתרגישי את שכינת עוזו יתברך בבית ובזכות זה יהיה לך שפע על כל ימי השבוע.
נא ונא בעת הדלקת הנרות שתרבי בתפילה עליך ועל בעלך ועל כל בני הבית כי התפילה שאשה אז מתפללת מאד רצויה בשמים וקודם הדלקת הנרות תכניסי כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדיק לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ותראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא העיקר לא להיכנס בלחץ ותקני לעצמך את מדת הסבלנות שאין מדה יותר יפה ויקרה מזה, כי מי שיש לה סבלנות היא המנצחת ולכן חזקי ואמצי מאד לא להתפרע על הילדים החמודים אדרבה הם צריכים הרבה תשומת לב וכו' ותתני להם ותראי אחר כך שיהיה לך ילדים ממושמעים ותצליחי בחינוכם.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ה' שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקני לעצמך מדת הסבלנות, ואף שאני יודע שזה מאד קשה ובפרט אשה שהיא עקרת הבית שהיא עיקר הבית על כל זאת זה היופי של אשה שיש לה כח האיפוק לא להכנס בלחצים ובעצבים ועכשיו נתפרסם שהרבנית קנייבסקי ע"ה שהייתה מפורסמת לאשה גדולה וחכמה וברכותיה היו מקובלת בשמים וכו' ואיך זכתה לזה? שאף פעם לא הייתה בכעס ואף פעם לא התעצבנה עם הילדים זה רצה שתיה חמה וזה שתיה קרה לא הפריע לה כלל, זה רצה חם ואחר כך טען שזה חם מאד היא דאגה שיצטנן זה ביקש קר ואחר כך אמר שזה קר מדי הלכה וחיממה את זה וכו' זה רק דוגמא אחת מה זה נקרא מדת הסבלנות שעל ידי זה זוכים למעלות גדולות בשמים עד שהברכות שלה התקיימו והמון נשים נעזרו על ידה וכו' רואים מזה מה גודל המעלה של סבלנות ולא להיכנס לעצבים בכלל וכו' ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שמדת הסבלנות תלוי באמונה בו יתברך כפי שאדם חזק באמונה קונה לעצמו מדת הסבלנות שזה אריכות אפיים ורביז"ל סיפר שבתחילה בימי קטנותו היה כעסן גדול וכו' ואחר כך עבד כל כך כל עצמו עד שלא היו יכולים לעצבן אותו בשום פנים ואופן והיה כולו טוב כולו רחמים ולכן גם את תרגילי עצמך אל מדה יקרה הזאת ואז התפילות שלך תתקבלנה בשמים ותישאי חן בעיני כל רואיך.

ביום רביעי בערב בשעה 9:30 יהיה דרשה מאד נחוצה לנשים ורציתי מאד שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאנו יודעים מרבי אמת כזה ומה גם שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה ואני כל כך שמח שאני רואה ושומע את כל החסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחת עם השנייה אשר אין למעלה מזכות זה כי אצלו יתברך מאד חשוב חסד ומי יתן שכל אשה תעסוק בעשיית חסד ואשה תעזור לרעותה ועיקר העזר להכניס שמחה בהזולת כי על מדת השמחה הס"מ מניח עצמו לארכו ולרחבו ולא מניח לשמוח אדרבה מכניס באדם דכאון פנימי עצבות ומרה שחורה ולכן אשרי מי שיכולה לשמח את הזולת שזה המצווה הכי גדולה כי עובר על כל אחד כל מיני משברים וגלים וכו' ואין בית שלא יהיה שם איזה משבר ולכן אשרי מי שעוסק בלחזק את הזולת אשר זה זכות מאד גדולה ובפרטיות עכשיו שזכינו בשבוע אחת נולדו בקהילתנו הקדושה תשע ילדים כן ירבו אשרי מי שיעזור ליולדות במה שרק יכולים.
אני מאד שמח שהלכו קבוצה של נשים לבקר את החולנית ... תחי' שנפצעה בתאונת דרכים ובעלה בא בכל פעם במסירות נפש להיות מוהל בקהילתנו ואף שהס"מ מאיים עליו וכו' הוא לא מתפעל, ולכן אני מאד מאד מכיר לו טובה על זה שאדם לא מפחד מהאיומים של הס"מ ומה גם מי שמע דבר כזה לאיים על מוהל אוי ואבוי אם תבוא אליהם וכו' ומי עושה זאת אחד שצריך להיות "הרב" אוי לו אוי לנפשו.
יעזור הקדוש ברוך הוא ויראה בעונינו ונזכה לכל הישועות שבעולם.

ביום רביעי בערב יהיה שיעור לנשים בשעה תשע וחצי וזה מאד נחוץ שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ד שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואת זה אנחנו לומדים מהאילנות וכו', כשמגיע ימי החורף מרוב הגשמים והשלגים והרוחות העזים וכו', נופלים כל העלים וכו', והם נראים כמו הושענא חבוטה, ונדמה שאף פעם לא יחזרו לקדמותם, ולבסוף הקדוש ברוך הוא מפריח עלים חדשים ופירות מתוקים חדשים וכו', וכתיב (דברים כ' י"ט) "כי האדם עץ השדה", היינו האדם הוא דומה לעץ השדה, כמו שקורה בעיתים בשנה כגון בחורף וכו', שהאילנות מאבדים את כל העלים וכו', ונדמה שכבר אין להם תקוה וכו', והנה פתאום מתחילים לפרוח ולהוציא פירות חדשים הראויים למאכל אדם וכו', כמו כן אדם צריך ללמוד מזה, אפילו שעובר עליו משברים וגלים, ונדמה לו הרבה פעמים שהנה אבד מנוס ותקוה ממנו, וכאילו ממנו כבר לא יהיה שום דבר, כי עובר עליו מרירות דמרירות וכו' וכו', צרות ויסורים והרפתקאות וכו', עם כל זאת אסור להתייאש, כי מה שקורה לאילן כך קורה לאדם, ולכן חזקי ואמצי מאד לא להשבר מכל מה שעובר עליך, רק תעשי התחלה חדשה, ותראי להתחזק ולחזק את נשים אחרות, שהמצוה הזה עולה על כל המצוות, לחזק בן אדם זה הצדקה הכי עליונה, ורואים שהס"מ הרשע ימח שמו כל העניין שלו זה רק הסתות להסית נשמות ישראל זה נגד זה, ולעשות פירודים, כי כל הכח שלו זה "הפרד ומשול", אבל כבר לא יועיל לו שום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותהילה לאל הקהילה שלנו רק גודלת וגודלת, וכל הדירות שרק בונים ביבנאל זה הכל בשביל אנשי שלומינו, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו ט"ו שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהיום זה ט"ו בשבט, ועלינו לשמוח מאד מאד ביום הזה שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע') על ידי אמונה צומח צמחים טובים וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שמתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, ומצייתת את רביז"ל שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) שאצל העולם אמונה דבר קטן, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול, ועיקר האמונה הוא בתמימות ובפשיטות כמו שהנשים מאמינות, וצריכים הרבה הרבה תפלות לזכות לאמונה מזוככת וכו'.
מי יתן שתכניסי בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", וכן תזכי את קרובי משפחתך גם כן שיהיה להם קופת הצדקה "קרן הצדיק", כי ידוע אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו ט"ז שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותמיד תזכרי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך עמך ואצלך, ולכן תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ותדעי שאת לא לבד, אלא הקדוש ברוך הוא מסבב אותך וכו' וכו', כי הוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, ואמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן ט"ז) אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של עובדי כוכבים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנס אחד אמרו לאותו יהודי פלוני טול מעות ועלה לנס הזה וקח לנו משם מאומה אמר להם לא אכסנאי אני מכיר אני להיכן אלך אמרו ויש אכסנאי יהודי בכל מקום שאתה הולך אלהיך עמך הרי (דברים ד' ז') "אשר לו אלהים קרובים אליו".
ואפילו שאת מתפללת ועדיין לא רואה ישועה, אסור לך להתבלבל ולהחליש את דעתך, כי סוף כל סוף אם תהי עקשנית לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, לבסוף תקבלי את זה, צריכים רק עקשנות גדולה מאד מאד, לא להפסיק מלהתפלל ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן י"ז) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי את למד ממשה, דכתיב (דברים י"ח) "ואתנפל לפני הוי"ה ארבעים יום" וגו', ויש תפלה שנענית לכ' יום, ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י') "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים ואחר כך אמר הוי"ה שמעה הוי"ה סלחה" וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה, דכתיב (יונה ב') "ויהי יונה במעי הדגה" וגו' ואחר כך "ויתפלל יונה אל הוי"ה אלהיו ממעי הדגה", ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מלכים א' י"ח) "ויגש אליהו הנביא ויאמר" וגו', ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון", ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקדוש ברוך הוא יענה, שנאמר (ישעיה ס"ה) "והיה טרם יקראו ואני אענה", ולכן אל תהיה בטלנית, תמיד תהי רגילה בתפלה, וסוף כל סוף תראי ישועה גדולה ממנו יתברך.
אני מאד מבקש אותך בעת שאת מתפלל על עצמך, שתבקשי גם עלי שאזכה לראות כבר בהצלחתך הגשמי והרוחני, כי זה כל תקוותי לראות את הצלחת קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר משפטים י"ט שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ואל תתני שהס"מ יחליש את דעתך ותשברי מכל דבר מה שעובר עליך וכו' וכו', את לא יודעת את הכוחות הנפש שיש לך וכו', וקודם קבלת התורה ציווה הקדוש ברוך הוא את משה (שמות י"ט ג') "כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל", וכתב רבינו בחיי בפירושו דמה שהקדים את האשה קודם האיש, מפני שהאשה הטובה היא הסיבה לתורה, שהיא יכולה למשוך את לב בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצויה בבית והיא מרחמת עליו בכמה מיני געגועים כדי למשוך אותו אחר לימוד התורה הקדושה מנעוריו, וגם כי יזקין לא יסור ממנו, והוסיף ולכך ראויה האשה להתפלל להשם יתברך בשעת הדלקת הנרות של שבת שיתן לה הקדוש ברוך הוא ילדים מאירים בתורה, ולכן ראי להתחזק ולא להשבר, אלא יום יום תבקשי את הקדוש ברוך הוא מה שאת צריכה, ואת לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של האשה שמורידה דמעות לפניו יתברך, ומבקשת על בעלה ועל הילדים שיהיו מוצלחים בחייהם, וידוע אשר רביז"ל ציוה את אנשי שלומינו שבעת שנזכיר את שמו בתפלתנו, שנזכירו בשם אמו רבי נחמן בן פייגא, (מה שבדרך כלל מזכירים את האדם אחר הסתלקותו אחר אביו), אלא מפני שאמו מסרה את נפשה בגידולו, ומה גם בעת שהיתה בהריון עם רביז"ל, היתה רגילה לבוא בכל פעם אצל ציון של הסבא שלה שהוא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ושפכה שם דמעות כמים שהוולד הזה יהיה משהו מיוחד וכו', וכן אחר כך שנולד היתה רגילה בכל יום לקחת את התינוק עם העריסה שלו על ציון של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, והתחננה שם שהילד הזה יהיה צדיק מיוחד וכו', ולכן למען הכרת הטוב ביקש רביז"ל שבעת שנזכיר את שמו בתפלתנו, שנזכירו בשם אמו רבי נחמן בן פייגא, מכל זה רואים את מעלת וגדולת תפלת האשה שמתפללת על ילדיה וכו' וכו', ומה עושה הס"מ, שובר את האשה ומכניס בה חלישות הדעת כאילו התפלות שלה הולכת לריק, ולכן תהי חזקה בתפלה ותראי אל מה תזכי, וכן חנה שהתפללה כל כך הרבה על שמואל, זכה להיות נביא כל כך גדול, עד שאמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"ח סימן ח') שמואל ששקול כמשה ואהרן שנאמר (תהלים צ"ט) "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו", ואמרו (שמות רבה פרשה ט"ו סימן ד') משה ושמואל שוין כאחת שנאמר (תהלים צ"ט) "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו" בא וראה כמה בין משה לשמואל משה היה נכנס ובא אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע הדיבור ואצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בא, שנאמר (שמואל א' ג') "ויבא הוי"ה ויתייצב" למה כך אמר הקדוש ברוך הוא בדין ובצדקה אני בא עם האדם, משה היה יושב ומי שהיה לו דין בא אצלו ונידון, שנאמר (שמות י"ח) "וישב משה לשפוט את העם" אבל שמואל היה טורח בכל מדינה ומדינה ושופט כדי שלא יצטערו לבא אצלו, שנאמר (שמואל א' ז') "והלך מדי שנה בשנה", רואים מזה מה כוחה של אשה, חנה היתה מתפללת כל כך על בנה עד שזכה להיות כמשה, ודבר זה שייך אצל כל בת ישראל שיש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות, אם היתה מנצלת את הכח שלה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהי בטלנית, תבקשי הרבה את הקדוש ברוך הוא על נקודת השמחה שתמיד תהי שמחה ועליזה, כי על שמחה מוכרחים להרבות בתפלה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות והעצלות, ולכן תקחי את עצמך בידיך, ותבקשי הרבה ממנו יתברך שתמיד תהי שמחה ועליזה, ועיקר השמחה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה מקור החסד, וכשאת מתפללת עליך אני מבקש אותך שתתפללי גם עלי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני שומע בכל יום את החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו שאין בשום קהילה חסד כזה, ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח ולא להשבר, ואפילו שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', ובפרט אלו שאין להם דירה והם גרים בצמצום גדול מאד שלושים או ארבעים מטר וכו', אני מבטיח לכולן שיהיה לכל אחת בית משלה אם רק תתחזקו באמונת חכמים, כי תהילה לאל מתחילים לבנות דירות בשקט על אפם וחמתם של מתנגדינו וכו', והולכים לבנות פה אלף דירות, וזה לא יועיל לאף אחד שום דבר, וכל דירה שרק יבנו תהיו שמחות ועליזות שזה בונים רק בשבילנו, הס"מ עושה רעש וכו', ורוצה להפחיד אותנו כאילו מי יודע מי שהולך להיכנס פה, לא יועיל שום דבר, יבנאל זה עיר ברסלב, והקדושה שיש כאן זה עמוק עמוק מי ימצאנו, ולכן זה לעומת זה יש פה טומאה מאד גדולה, אבל מעט מהאור ידחה הרבה מהחושך, מי שמע דבר כזה שבאיזה מושבה נידחת שאף אחד לא ידע אפילו איפה זה נמצא על המפה וכו', שיהיה קהילה קדושה כזו עם נשים צדקניות שמוסרות את נפשן לעזור בבית התבשיל – אוהל אברהם, לתת אוכל לכל הרעבים והצמאים וכו' וכו', וכן לעזור לכל יולדת בעזרה ממשית וכו' וכו', איפה שומעים דבר כזה בכל העולם כולו, ועל כולם הלילי שמחה שהנשים יוצאות להתאוורר לרקוד ולשמוח ולשמח את אחרות, זה חידוש שבכל החידושים, ואת צריכה גם כן להצטרף עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט שהרב מנו נ"י נותן ביום ראשון שיעור בהשקפה ובהתחזקות, והרב אמדדי נ"י נותן שיעור ביום שלישי בהלכות שמאד מאד נחוצות להנשים לדעת את זה.
על כל פנים איך שהוא חזקי ואמצי מאד רק להיות בשמחה, ולהחזיק את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ולשמח אחת את השניה, וזה היה רצון של רביז"ל, עד שהתבטא פעם ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אני מאד מבקש אותך תדוני לכף זכות את כל אשה, כי על כל אחת ואחת עוברות צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', עניות ודחקות וכו' וכו', ולכן אשרי מי שיכול לחזק את כל אשה, וזה המצוה הכי גדולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי חזקה באמונה בו יתברך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שכל המחלות והחלאים רעים זה רק מחמת חסרון האמונה, ולכן צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, תמיד להחדיר בעצמו אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, וכפי שמתחזקים באמונה זוכים לרפואה בגשמיות וברוחניות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ותאמיני לי אם תהי חזקה באמונה בו יתברך, ותעשי חסד עם הזולת, אף פעם לא יחסר לך שום דבר, הן אמת שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים ואת שבורה ורצוצה מכל החלישות הדעת שעובר עליך וכו' וכו', אל תשכחי מה שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבה פרק מ"ז סימן כ') כיון שבאו יסורין על איוב, אילו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מידת הדין, למידה גדולה משובחת היה בא, כשם שאומרים עכשיו בתפלה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, כך היו אומרים ואלקי איוב, אבל תיכף ומיד שהתחיל לקרוא תגר, איבד את הכל, רואים מכל זה איך שאדם צריך להרגיל את עצמו לסבול ולא לקרוא תגר כלפי מעלה חס ושלום, ואז בו ברגע שתקני לעצמך את מידת הסבלנות, תהי הכי מאושרת, כי אין עוד מי שמנצח את המלחמה כמו מי שהוא סבלן.
הקמתי "בית הוראה", ולכן כל דבר קטן שיש לך לשאול אל תביישי לשאול, או תשלחי את בעלך לשאול, כי זה יסוד גדול ביהדות לשאול את כל הספיקות, וזכרי היטב שחנות ביבנאל שאין תולה בה הכשר של "בית הוראה" שלנו, אסור לאכול שמה או לקנות שמה, כי על הס"מ אי אפשר לסמוך כלל, זה חוטא ומחטיא את הרבים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ותראי איך שסוף כל סוף הכל יתהפך לטובה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ג שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתשתדלי רק להיות בשמחה, וזה ירחיב לך את הדעת, וכך תוכלי לחנך את הילדים שלך, ותהי הכי מאושרת בחייך, כי אין עוד אושר בהחיים כמו ילדים טובים, ואת צריכה לזכור שאמא יש לה כוחות הנפש בילתי רגילות בענין חינוך, וראיתי מהגאון רבי משה חאגיז ז"ל בספרו (משנת חכמים תצ"ד) האם עומדת כל בוקר ומצווה את ילדה הקטן להניח היד על העינים ולקרוא קריאת שמע, וזה ללמדו להאמין בהשם יתברך בעינים סגורות, כי כך קבלנו מאבותינו ומאבות אבותינו, וזה יסוד גדול בחינוך, והסטייפלער זי"ע אמר כדי לזכות לילדים טובים, אזי האמא צריכה לברך ברכת המזון מתוך הסידור ובקול גדול, וכן לברך את הברכות בקול גדול, וכך הילדים שומעים איך שהאמא מברכת להקדוש ברוך הוא, זה נכנס להם היטב בלבבם, ולכן אל תהי קטנה בעיניך, אלא תתחזקי בבטחון עצמי ודעי לך בזה שאת תהי חזקה ולא להשבר משום דבר, זה ישפיע גם על הילדים שהם יצליחו בחייהם.
החתם סופר זי"ע אמר לאחד, תאמין לי שבכל יום הייתי שופך דמעות להשם יתברך שאזכה לילדים טובים, וכך זכה שהתקיים שהיה לו בנים ובנות צדיקים וצדקניות, הרי שלך לפניך מה התפלה של האשה פועלת לטובת הילדים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשפכי דמעות כמים על הצלחת הילדים שלך, וכן כתב החתם סופר זי"ע בספרו (תורת משה - אמור) שהאשה המהרהרת שבנה יהיה גדול בתורה ובעבודה כצדיק פלוני וכו', גם פרצוף הבן יהיה דומה קצת כאותו צדיק, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (ברכות כ.) רבי יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי, כי בזה שהאשה מסתכלת על צדיק קדוש ומתבוננת בצורתו ורוצה שהילדים שלה יהיו כהצדיק הזה, הרי זה נתקיים, עיין שם.
מובא מרבינו רבי יוסף חיים מבגדד זי"ע (בן איש חי - תולדות) הזהר כל אדם לצוות את אשתו שתעשה כל יום נטילת ידים להילדים הקטנים וכו', ומנהג זה סגולה טובה לקטנים כדי שיגדלו בטהרה ויהיו גדולי הקודש, עיין שם.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה, ואל תתפרצי על הילדים, ותקני לעצמך את מידת הסבלנות, ואז תראי שיהיה לך כח לגדל את הילדים ותצליחי עמהם מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר משפטים כ"ד שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, ועיקר השמחה שתהילה לאל נבראת מזרע ישראל, ויש לפניך מצוה גדולה מאד, להדליק נרות שבת, שעל ידי זה מאירים את אורו יתברך בכל העולמות, ובפרט בעולם הזה, כי כשאשה מדליקה את הנרות לכבוד שבת, ועומדת לפני הנרות ומתפללת לפניו יתברך, אזי הוא מרעשת את כל העולמות וכו' וכו', וחבל מאד שנשות ישראל לא יודעות את הכח שיש להן, ובפרט בעת הדלקת הנרות, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, וכל אשה יכולה לפעול אצלו יתברך כל מה שהיא רוצה, ובפרט לזכות לילדים טובים, על זה צריכים לשפוך דמעות כמים.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שתהילה לאל יש כל כך הרבה שמחות בין אנשי שלומינו, כן ירבה, כי פרעה הרשע שבו נתלבש הס"מ אמר "פן ירבה", אבל רוח הקודש צועקת עד עכשיו "כן ירבה", וכך מתקיים בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה, וביותר אני נותן תודה להנשים שעושות חסד אחת עם השניה ובפרט עם יולדות, ובפרטי פרטיות עם בית התבשיל - אהל אברהם, שזה הצדקה הכי גדולה, ודעי לך שרק בזכות זה אני חי, כמו שגיליתי דעתי ברבים כבר הרבה פעמים, ולכן אשרי האשה שתעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, שעל ידי זה אזכה לאריכות ימים, כי כל חיותי תלוי רק בבית התבשיל – אהל אברהם.
נא ונא תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר משפטים כ"ה שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
נא ונא תמסרי את נפשך על מידת השמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת אי אפשר להגיע לשמחה אלא על ידי מסירות נפש אמיתי, להכריח את עצמך להיות רק בשמחה, כי כך גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, וההכרח הוא למסור את נפשו להיות בשמחה, כי פגעי ומקרי הזמן שוברים את האדם בכל פעם מחדש, ולכן צריכים להתחזק ורק להיות בשמחה, ותשמחי את בעלך ותשתדלי לקבל את פניו בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים, אקווה שהשמחה ישרה תמיד בביתך.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ו שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נכנסים בחודש השמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות כל החודש הזה בשמחה, ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", היינו כמו שאנחנו מצפים על הגאולה כלליות שכל עם ישראל יגאלו גאולה שלימה, וכל העולם כולו יכירו במלכות הקדוש ברוך הוא, כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע עוד עכשיו בגלות הארוך והמר, כל אחד יכול לזכות אל גאולה פרטיית, שיכולים לצאת מהצרה שבו נסתבך וכו' וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואני הייתי ממליץ לך שתצאי פעמיים בשבוע בלילי שמחה עם נשות אנשי שלומינו, כי להיות בצוותא, אין דבר יותר חשוב מזה וכו', וזה מאד מאד חשוב שיהיה לך חברות ולהתחזק יחד, להתבדח יחד וכו' וכו', העיקר לצאת מעצמך, וזה תזכי אם תבואי לליל שמחה, ואי אפשר להסביר את מעלת האשה שהיא תמיד אופטימית ושמחה, ויש לה בטחון עצמי, שזה עוזר לה גם בשלום בית, כי רוב רובן של הנשים חסר להן את הבטחון עצמי וכו', הן שקיבלו השפלות בבית ספר שלמדו שמה, הן מצד החינוך בבית וכו' וכו', והן אשה חלשת אופי וכו', נשברה מבעלה וכו', ולכן מאד מאד חשוב שאשה תבנה את הבטחון עצמי שלה, ותמיד תהי שמחה ועליזה, וזה יעזור לך בכל המובנים, אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה שצריכים למסור את הנפש כדי להיות תמיד בשמחה, כי השמחה התמידית זה בונה את האישיות של האשה, ומכניס לה בטחון עצמי שלא תפחד משום דבר, ואף אחד לא יוכל להפחיד אותה עם שטויות ודמיונות וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תהי חזקה במידת השמחה, ועל כולם תבקשי הרבה את הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זכיני להיות תמיד בשמחה, ואזכה להרגיש את הטוב שאתה עושה איתי, ותרחיב את דעתי שלא אכנס בתוך עצמי, ואזכה לתרום להזולת מה שיש בי, כי אני מאמינה באמונה שלימה שגם לי יש מה לתרום, אנא ממך רבונו של עולם זכיני לבטחון עצמי, ואזכה להיות שמחה ועליזה כל ימי חיי, ויהיה לי שלום בית אמיתי, ולרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלצי, ואזכה לעשות לך נחת רוח מעתה ועד עולם אמן סלה.
את לא יכולה לתאר מה תפלה פועלת בשמים, ובפרט כשמבקשים הרבה ממנו יתברך על שמחה, שעל ידי זה נעשים כלי להיות שמחים ועליזים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תרומה כ"ז שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי כשאני שומע את האהבה והאחווה שיש בין נשות אנשי שלומינו, זה נותן לי את כל הכח להמשיך הלאה, ובפרט את החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו שאחת עוזרת את השניה, זה עולה על הכל, וזה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, ורק זה יקרב את גאולתנו כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה.
העיקר תשמרי על הצניעות ושלא יהיה לך שום שייכות אל גבר זר, כי זה איסור חמור לדבר עם גבר זר, והיות שהנשים היום הן בעלות תשובה, והן לא מבינות דבר זה, כי מגיל קטנות הרגילו אותן להיות מעורבים בנים ובנות וכו' וכו', וכשגדלו יצא מזה קלקולים גדולים וכו' וכו', מה שאין להאריך בזה, שדבר זה ידוע בין אלו שחזרו בתשובה, ולכן צריכים לעורר על זה בכל פעם, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ז' סימן י"ח) "ועל פתחנו כל מגדים" אלו בנות ישראל שדבקו בבעליהן ואינן מכירות אדם אחר, ולכן חזקי ואמצי מאד שיהיה שלום בית ביניכם, כי הס"מ אורב מאד מאד לשבור את בתי ישראל עם כל מיני טענות על הבעל וכו' וכו', ראי לדון את בעלך לכף זכות, ותשתדלי לקבל את פניו בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים, וחכמינו הקדושים אמרו (רות רבה פרשה ט' סימן ט"ז) אין קורת רוח לאשה אלא בבית בעלה, ולכן צריכים למסור את נפשו שיהיה שלום בבית, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, אשרי הבית ששורה שמה שלום בית.
אני יודע שיש לך הרבה קשיים בחיים וכו' וכו', עם כל זאת עיקר גדולת האשה שהיא יכולה להפוך את המרירות למתיקות וכו', את הרע לטוב וכו', את החושך לאור וכו', אשה כזו נקראת גיבורה, אשריה ואשרי חלקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תרומה כ"ט שבט ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, בפרט עכשיו שנכנסים ימי אדר הקדושים, ראוי לך לשמוח מאד מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, והשמחה שתשמחי, זה יקל ממך את כל העול הכבד שרובץ עליך.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ואמר שתפלת האשה בוקעת כל הרקיעים, ולכן דעי לך את הכוחות שיש לך, ובפרט שאשה לבה קרובה לבכות וכו', ולכן שיהיה לך חוק ולא יעבור כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, לספר לפניו יתברך את הבעיות שיש לך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי שסוף כל סוף יהיה לך ישועה גדולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד על נועם חלקך שאת מעוררת את בעלך שילך לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שבזה יש לך חלק בו, וכן תעוררי את בעלך שילך ללמוד בכל יום את הדף היומי באחד מהששה שיעורים שיש בקהילתינו בכל יום שלומדים את הדף היומי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתצאי מעצמך וכו', ותהי רק שמחה ועליזה, הן אמת שאני יודע שעובר עליך קטנות וחלישות הדעת וכו' וכו', עם כל זאת זה לא תכלית להשאר במרירות ובדכאון, אדרבה את צריכה רק להיות שמחה ועליזה, ולשמח את בעלך וכו', ולראות שכל הבית יהיה מלא שמחה, אם את תהי שמחה ועליזה, אזי כולם סביבך יהיו שמחים ועליזים, כי הכל תלוי בך.
עכשיו כל העולם מפחידים שיהיה מלחמה עולמית וכו' וכו', זכרי היטב מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קמ"ח) עיר שהיא ציית את הצדיק אין מלחמה נשמעת בה, ואין מהומה ואין שמועה רעה; ולכן אין לכן מה לפחד מכלום, כי בזכות האמונת חכמים שיש בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, לא יקרה ביבנאל שום דבר.
אני מאד שמח לשמוע איך שנשות אנשי שלומינו שמחות ועליזות בלילי שמחה, ולכן אני מבקש אתכן שהחודש הזה שהוא חודש שמחה, עליכן להיות יותר ויותר בשמחה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') כשיש דינים על ישראל על ידי המחאת כף וריקודים נמתקים כל הדינים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני מבין שזה קשה לך מאד מאד מפני ריבוי הצער והחלישות הדעת שעובר עליך, אבל את צריכה לזכור מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב; ותהלה לאל את נמצאת פה בעירו של הצדיק, כי קדושת רביז"ל חופה כאן ביבנאל, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות ישועה סימן י"א) מי שצריך לאיזה ישועה ישמח את הצדיק.
בענין "המרפאה" שסבלו אנשי שלומינו מה שסבלו וכו', שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין יז:) עיר שאין בה רופא אסור לגור שם; ותהלה לאל אחר עקשנות גדולה מאד זכינו שנפתח "המרפאה" שאני עוד לא ראיתי עוד מרפאה יפה כזו, ממש להפליא פלאי פלאים, יש בצפון מאה ושלושים מרפאות מלאומית, וזה שפתחו לנו ביבנאל זה הכי יפה, שיש בה ציוד חדש לגמרי, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטופד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, והנה לאחרונה באו אלי כמה נשים עם תלונות נגד "המרפאה", ואני מוכרח להגיד לך שאני עושה עכשיו כל מיני מאמצים שבעולם שיהיה פה אחות מוסמכת וכו', ואהובה על כולן וכו', ועושה את העבודה שלה כמו שצריך, ומה גם הולך לי בהחיים לשפר את "המרפאה" יותר ויותר לרווחת כל משפחות אנשי שלומינו, ובקרוב מאד תראי פה שינוי דרסטי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

 

 

 1 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup