ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש שבט ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש שבט ה'תשע"ד

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' שבט | ב' שבט | ד' שבט | ה' שבט | ו' שבט | ז' שבט | ח' שבט | ט' שבט | י"א שבט | י"ב שבט | י"ג שבט | י"ד שבט | ט"ו שבט | ט"ז שבט | י"ח שבט | י"ט שבט | כ' שבט | כ"א שבט | כ"ב שבט | כ"ג שבט | כ"ה שבט | כ"ו שבט | כ"ז שבט | כ"ח שבט | כ"ט שבט


ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ה' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

הנה אנחנו עכשיו בראש חודש שידוע שראש חודש נתן הקדוש ברוך הוא מתנה להנשים מפני שהן התנגדו לתת את הזהב והתכשיטים שלהם לעשות את העגל, ולכן בראש חודש נשים מוזהרות לא לתפור וכו' וכו', כי זה היום טוב שלהם, ולכן ראוי לך מאד מאד לשמוח על נועם חלקך שאת יודעת מרביז"ל, וכן זכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל, אשר אין ערוך אליו, אשר הבטיח לנו הבטחות חזקות כאלו באם נזכה להיות בציונו הקדוש באומן אפילו  אם עצמו וגבהו חטאינו ופשעינו וכו', הוא יוציא אותנו מהשאול תחתית ומתחתיו, וצריכים להתחזק בזה באמונת חכמים, כי אם רביז"ל הבטיח עם שתי עדים על זה, ראוי לנו להאמין בזה, ולשמוח עם זה ביותר, ובכלל ידוע שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, וצריכים למסור את נפשו להיות רק בשמחה, ולכן זה דבר גדול מאד מאד כשנשות אנשי שלומינו מתקבצות מידי פעם לפעם לשמוח יחד ולשמח נשים אחרות, שזה מצוה גדולה מאד מאד לשמח אחרים, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק לשמח את נשות אנשי שלומינו, ולהתקבץ כמה וכמה פעמים במשך השבוע, ואשה תחזק את רעותה וכו' וכו', כי לצערינו הרב עובר על כל אחת ואחת מה שעובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, עניות ודחקות וכו' וכו', ובהרבה מקומות אין שלום בית אמיתי וכו', ובזה שמוציאין אותן מביתן ומעצמן וכו' וכו', ומביאין אותן אל אולם השמחות ומשמחות אותן, זה המצוה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל להחיות בר ישראל זה לא דבר פשוט, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך מי שזוכה לחזק ולאמץ ולשמח את הזולת, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה לנו חלק בזה ואז טוב לנו כל הימים.
זכרי היטב שהקהילה הקדושה שלנו היא בנויה רק על מדת החסד לעשות חסד אחת עם השניה, ולשמח את הזולת, זה החסד הכי גדול שרק יכול להיות, כי אין עוד חסד יותר גדול מזה מלחזק ומלעודד ומלשמח את הזולת, אשרי האשה שתמיד מחזקת ומשמחת את רעותה.

 


המאחל לך חודש מבורך

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בא ב' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת בשמחה עצומה, ובזה תלוי כל ההצלחה שלך בששת ימי החול, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להפר מאדם את קדושת שבת, ומכניס בו חלישות הדעת וכו', עגמת נפש וכו', וצער ומחלוקת וכו', דייקא ביום השבת, כדי להפר ולחלל אצלו את יום השבת, ולכן תהי פיקחית ואל תניחי שיפירו לך את השבת קודש, כי אשה ששמחה ועליזה כל השבת, אזי יהיה לה שמחה כל השבוע, והס"מ רק רוצה לקחת מאתנו את השבת, ולכן עלינו לשמוח עם כל הכוחות בשבת קודש, וראוי לכל אשה ואשה שתיטול ידים לסעודה לאכול את השלוש סעודות בשבת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) על הפסוק (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, וזה גם אשה מחוייבת לאכול השלוש סעודות, והיא תנצל מכל מיני פורעניות המצויים בעולם.
אני מאד מאד מבקש אותך בעת הדלקת הנרות תראי לבקש על עצמך ועל בעלך ועל הילדים, ותזכירי גם אותי לטובה, ויען שתהלה לאל אשתי עברה את הניתוח באופן מהיר וזריז מאד, והצליח כמו שאמרה לי הרופאה שזה הלך לה מאד מאד בקלות, ואני תולה את זה רק בזכות התפלות שהתפללת על אשתי, אבל אני מוכרח לך כי ההחלמה שלה לוקח מאד מאד איטי, ויש לה יסורים גדולים, ולכן אבקש אותך שתתפללי בשבת על החלמה מהירה של אשתי, ואהיה לך אסיר תודה, ואם את יכולה לעורר גם נשים אחרות להתפלל, מה טוב ומה נעים, כי זה ממדת החסד שאחד יתפלל על השני, יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלוםבעזה"י יום א' לסדר בשלח ד' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, על אף שעובר עליך מה שעובר משברים וגלים וכו' וכו', אל תתני שהס"מ ישבור אותך, כי על כל אשה ואשה עובר בכל יום קטנות וחלישות הדעת ועגמת נפש וכו' וכו', ורביז"ל לימד אותנו איך שצריכים להתחזק ולצאת מהעצבות ומהמרירות ומהדכאון וכו' וכו', ולבוא לידי שמחה אמיתית, ועיקר העצה להיות באחדות עם שאר נשות אנשי שלומינו, כי רביז"ל רצה מאד מאד שיהיה אחדות בין אנשיו, ואמר (חיי מוהר"ן סימן קפ"ז) קודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם לעילא ולעילא וכו' וכו', בעת שיצא מפתח הבית לעלות על העגלה, עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה, ענה ואמר להציבור שהיו שם, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, תוכלו להמשיך אותי לכאן; רואים מכל זה איך שרצונו של רביז"ל היה שנחזיק את עצמינו ביחד, נתפלל יחד, ונלמוד יחד, וזה היה רצונו חזק שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמרו אנשי שלומינו שראו את זה בחוש, שבכל קיבוץ של אנשי שלומינו היקרים שהחזיקו את עצמם ביחד, ותמיד דיברו ביניהם רק את דברי רביז"ל, על ידי זה גדלו והצליחו, וכל זה אמר להגברים שיחזיקו את עצמם ביחד ויתפללו ביחד בבית הכנסת הנקרא על שמו הקדוש, אבל הוא גם התבטא לאנשי שלומינו ואמר להם "מדוע אתם לא עושים את נשותיכם לחסידות"? כי הוא רצה שגם הנשים יהיו מקושרות אליו, ואני בטוח שזכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל באומן, והרגשת את טעם רביז"ל, כי כל אשה שזוכה להיות אצל ציון רביז"ל באומן, מרגישה שמה התעוררות נורא ונפלא מאד שאי אפשר להסביר את זה לאף אחד.
הכלל שהעיקר תחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט בערבי השמחה לשמוח יחד, כי בזה העולם צריכים לעבוד הרבה על נקודת השמחה, כי עובר על כל אחד מה שעובר, ואי אפשר לברוח מזה אלא אל תוך השמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן אשרי האשה ששמחה היום ולא דוחה את השמחה על מחר, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז א') "אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום", ואל תקחי את זה בקלות ותשאלי לעצמך מה כבר יהיה כשתהי שמחה? אל תאמרי זאת, כי השמחה זה הגאולה, גאולת הנפש, כמו שכתוב (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שיהיה הגאולה הכללית לכל עם ישראל, כך לעת עתה צריך כל אחד לגאול את נפשו מהגלות המר, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, כי השמחה זה הגאולה.
אם אפשר לך להתפלל על אשתי שעדיין סובלת יסורים גדולים, כי ההחלמה לוקחת הרבה זמן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח ה' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועל כל אחד עובר מה שעובר וכו' וכו', סבל וכו', עגמת נפש וכו', צער ומכאובים וכו', ואשרי האשה שיכולה להפוך את כל מה שעובר עליה לשמחה עצומה, והיא גורמת על ידי זה נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל מהפך את החושך לאור גדול, וכמובא (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אין לתאר ואין לשער מעלתו בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה מרוב הצער והיסורים שאת סובלת ממך בעצמך וכו', ומבעלך וכו', ומהילדים וכו', ומהשכנות וכו', עם כל זאת את מוכרחה להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ועל זה הס"מ אורב מאד מאד שאדם לא יהיה בשמחה, וגורם לו כל מיני צער ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', העיקר הוא מפחד שאדם יהיה בשמחה, ולכן הזהירנו רביז"ל על שמחה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האשה כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבה בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האשה מתחזקת לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופלת על לבה עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, אזי נפתח לבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מבקש אותך שתחדירי היטב היטב את הדיבורים בלבך, ואז תהי הכי מאושרת בחייך.
נא ונא לבקש רחמים על בריאות זוגתי תחי'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, להאמין שיש בורא כל עלמים שהוא מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וכל דקה ושניה הקדוש ברוך הוא מחדש את כל העולמות, וזה מה שמחדיר בנו רביז"ל שנזכה להבין ולהאמין בחידוש העולם איך שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ב') איזהו חכם הרואה את הנולד; ופירשו תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שעיקר החכמה לראות איך שהקדוש ברוך הוא מוליד את כל הבריאה כולה כל יום וכל שעה וכל רגע מחדש, ודייקא על ידי זה זוכים להתחזק, ורביז"ל הזהירנו על דבר זה מאד מאד להתחדש בכל פעם, וצעק (שיחות הר"ן סימן נ"א) זקן אינו טוב כלל, היינו להיות חסיד זקן וכו', אלא בכל פעם להתחיל מחדש, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שגם בהתקרבות אל הצדיק צריך להיות בכל פעם התקרבות חדשה, ושלא יחשוב שהוא כבר מקורב עכשיו, כי אסור להתיישן חס ושלום, אלא להתחיל בכל פעם מחדש, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך ולהתחדש ולא ליפול בשום יאוש ומרירות ודכאון, על אף שעובר עליך מה שעובר, ראוי לך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בשמחה עצומה, וכן לשמח נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה, ועל אף שאני חוזר על זה פעמים אין מספר, אבל זה לא מספיק, כי הס"מ נקרא (קהלת ד' י"ג) "מלך זקן וכסיל", הוא רוצה למלוך על האדם, ולעשות אותו זקן כאילו הזקין במעשיו הרעים וכבר אף פעם לא יוכל לצאת מזה, ועושה את האדם כסיל וטיפש שיתייאש מהחיים שלו, ועל זה בא רביז"ל וצעק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, אדם צריך לעשות התחלה חדשה בכל יום בכל שעה ובכל רגע, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחדש בכל מיני אופנים שבעולם, והעיקר שתהי בצוותא חדא עם נשות אנשי שלומינו, ותראי שהכל יסתדר על צד הכי טוב.
רק שיהיה אהבה בינך לבין נשות אנשי שלומינו, שזה היה יסוד גדול אצל רביז"ל, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; כי הוא רצה מאד מאד שיהיה אהבה בין אנשי שלומינו, ושלא יהיה ביניהם שום מריבות וחילוקי דברים, וכמובן אותו דבר אצל נשות אנשי שלומינו, כי רביז"ל הוכיח את אנשי שלומינו ואמר להם מדוע אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? רביז"ל רצה שגם הנשים שלנו יהיו החסידות שלו, יעזור הקדוש ברוך הוא שבאמת נזכה לציית את רביז"ל, ולחזק ולהתחזק יחד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בשלח ז' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי' 

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ותרחקי מעצמך את כל הקנאות והשנאות שהס"מ מדביק בכל אשה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג) אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה, וכל אשה חושבת שאצל הזולת הולך לה יותר טוב, ובאמת זה טעות מאד מאד גדולה, כי אין אשה שלא תעבור עליה איזה משבר בחייה, ועיקר גדולת האשה שיכולה להפוך את הכל לשמחה ולא להשבר משום דבר, אדרבה שהיא תחזק גם את אחרות, שזה המצוה הכי גדולה.
נא ונא תהי תמיד שמחה ועליזה, כי השמחה בא מצד הקדושה, וכשרוצים לראות אם נמצאים בהקדושה או חס ושלום בהטומאה וכו', צריכים לבדוק בעצמו באיזה מצב הוא נמצא? אם נמצאים במצב של שמחה ומשמחים את עצמם וכו', סימן שנמצאים בהקדושה, ולהיפך אם תמיד נמשכים אחר העצבות והעצלות והמרירות וכו', סימן שנמצאים בהטומאה, ולכן ראי מה לפניך, תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ועצה להגיע לשמחה הוא תמיד לדבר משמחה, ולשמח את אחרות, כי בזה שמשמחים את הזולת גם לעצמה יש שמחה, ולכן תשתדלי תמיד לשמח נשים אחרות, והעיקר תראי לשמח את בעלך וכו', ואף שבדרך כלל הבעל צריך לשמח את האשה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, עם כל זאת יש מצבים שהאשה צריכה לחזק את בעלה, כמו שהיה בגלות מצרים שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה י"א:) בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים, בשעה שהולכות לשאוב מים הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים; כי לאשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות, והיא יכולה להפוך את בעלה בקלות מאד אם רק תדע איך להתנהג עמו, וכן אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה הובא ברש"י שמות ל"ח ח') במראות הצובאות בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם, שנאמר (שיר השירים ח') "תחת התפוח עוררתיך" הרי שלך לפניך שרק בזכות זה נגאלו עם ישראל ממצרים שהנשים קירבו ושימחו את בעליהן, ואם היו הנשים יודעות את הכח שיש בידיהן, אזי אף פעם לא היו באים לידי מחלוקת ומריבות, אלא היה השלום והאהבה והבנה הדדית מצויה ביניהם, ולכן תחדירי את זה בתוך לבך ודעתך, כי רק בזכות המסירות נפש של הנשים שהיו הולכות לבעליהן ומעודדות אותם בהמצבים הכי קשים שרק עבר עליהם בעבודת פרך שעבדו נגאלו ממצרים, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותראי איך שהכל הבית שלך ישתנה לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח ח' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ורק תשתדלי מאד מאד לשמוח, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אשה שתמיד שמחה ועליזה, ורביז"ל מאד הקפיד על אנשי שלומינו והזהיר אותנו להיות בשמחה, ובפירוש אמר (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים, ולכן שמחה זה המדריגה הכי עליונה שרק יכול להיות, ומי שרוצה להגיע לאיזה דרגא בעולם, היינו שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת שזה המדריגה הכי גדולה, עליו לעשות כל מיני פעולות רק להיות בשמחה, והאריז"ל גילה לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל שהעיקר על ידי שהיה בשמחה בעת קיום המצוות, בזכות זה זכה לכל המדריגות שבעולם, עד גילוי אליהו זכור לטוב שלמד איתו בקביעות, ומוהרנ"ת ז"ל נתן תיקון לאחד מאנשי שלומינו לרקוד כל יום, ואמר מי שיהיה תמיד בשמחה לא יראה פני גיהנום, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק ולהיות בשמחה עצומה, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, והרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, ואנחנו צריכים להחזיק את המתנה הזו מאד מאד יקרה, כי כשבר ישראל נמצא בעת צרה וכו', אל מי פונה? רק אל הקדוש ברוך הוא, כי (תהילים ס' י"ג) "ושוא תשועת אדם", וכתיב (תהלים קמ"ו ג') "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך? ולכן אין עצה אחרת אלא לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, כי רק הוא יתברך יכול לעזור, ואת זה צריכים להחדיר טוב טוב בתוך עצמם, כי רוב בני אדם טועים וחושבים שישועתי תלוי בזה וכו', או בזה וכו', והכל הבל ורעות רוח וכו'.
מי יתן שתתחברי עם נשות אנשי שלומינו, ולשמוח יחד, כי בזה גורמים שעשועים גדולים למעלה בכל העולמות, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר כשנשמות ישראל שמחים ועליזים בו יתברך, ועל ידי זה מוחלין לו על כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ואשרי ואשרי האשה שזוכה לשמח אחרות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בשלח ט' שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

השבת הזה הוא שבת מיוחדת שנקרא "שבת שירה" שבו שרים שירה להקדוש ברוך הוא, שיצאנו ממצרים, ועברנו את הים סוף, והקדוש ברוך הוא משפיע עלינו מן, ואת צריכה לדעת שגם הנשים שרו שירה, כמו שכתוב (שמות ט"ו) "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות: ותען להם מרים שירו להוי"ה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים"; ולכן השבת הזה מיוחדת גם להנשים שהן גם כן צריכות לשיר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שהוא עשה ועושה איתנו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי כל השבת רק לשמוח ואל תתני שהעצבות והעצלות יכבוש אותנו וישבור אותך, אני מאד מבקש אותך שתצאי מעצמך ותשתדלי לשמוח כל השבת, כי אין לתאר ואין לשער את גודל השכר של בר ישראל ששש ושמח בשבת קודש, כי בשבת מתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמובא (זוהר יתרו פ"ח:) מאי שבת שמא דקודשא בריך הוא שמא דאיהו שלים מכל סטרוי; שבת זה שמו של הקדוש ברוך הוא שם שלום מכל הצדדים, היינו כי בשבת מתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו בלי שום לבושים, וכן אמרו (שם) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן תשתדלי להיות רק בשמחה כל השבת, ותנצלי את השבת הזה להתאסף עם השכנות שלך ותגידו את "יום תהלים" השייך לשבת, ותודו ותשבחו את הקדוש ברוך הוא על גודל החסדים שעשה ועושה איתכן, ותראו איך שעל ידי זה יושפע עליכן עוד השפעות גדולות מאד, כי כשבר ישראל מודה ומשבח את הקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעשה עמו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא ממשיך להשפיע עליו כל מיני השפעות טובות, ולהיפך כשיש לאדם טענות על הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא עוצר מעצמו כל ההשפעות, ולכן אל תהי בטלנית תקחי את עצמך בידיך ותשתדלי להשלים עם בעלך, ושישרה ביניכם אהבה גדולה מאד, וששניכם תשמחו מאד מאד, כי אתם זוג מן השמים, אם אתם כן רוצים או לא רוצים זה מציאות אתם זוג מהשמים, ואתם צריכים לוותר אחד להשני, ולהשתדל לחיות ביחד באהבה גדולה מאד מאד, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר יתרו י"א שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי רק לשמוח, כי השמחה מרחבת את הדעת ומוציא את האדם מכל מיני מרירות וצרות ויסורים וכו' שבדרך כלל בא מדאגות, והדאגות באים מחטאים, כמו שכתוב (תהילים ל"ח) "כי עווני אגיד אדאג מחטאתי" ובזה שזוכים להיות רק בשמחה מתבטל כל העבר הלא כל כך מזהיר מהאדם וכו' וכו', כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", אשרי האשה שיכולה לשמוח ולשמח נשים אחרות אשר זה החסד הכי גדול, כי אין עוד חסד יותר גדול מזה מלהחיות את נשמות ישראל, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וכמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
אני מאד מאד גאה עם קהילתינו הקדושה איך שנשות אנשי שלומינו עושות חסד אחד עם השניה, ובפרט עם יולדות שמבשלים לה ועוזרים לה עם כל מה שהיא צריכה, ומביאים לה מתנות וכו' וכו', שדבר זה לא מוצאים בשום קהילה בעולם, ולכן חזקי ואמצי מאד שאת נמצא בקהילה קדושה כזו שנבנה על חסד, אשר דבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נעשה חסד לעזור להזולת, כי קהילתינו הקדושה בנויה רק על מידת החסד, והולך לי בחיים שכל אחת תעזור לשניה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ועל סמך זה בניתי את הבית התבשיל - אהל אברהם, להחדיר בהגברים והנשים והילדים את מדת החסד, וראוי לנו לשמוח מאד מאד עם זה, כי הרגע שאדם הולך עם חסד כביכול הקדוש ברוך הוא הולך אתו עם מדת החסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר יתרו י"ב שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

מאד מאד אבקש אותך שתהי רק בשמחה, ותעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ותזכרי שענין השמחה שרביז"ל מעורר אותנו יום יום וכו' וכו', זה לא לשכנע אותך אשר כדאי להיות בשמחה וכו', אלא עליך לדעת שזה מצוה גדולה מאד שכלול מכל המצוות להיות בשמחה, כי בזה שאשה שמחה ועליזה על נועם חלקה, אזי היא גורמת יחוד גדול בכל העולמות, וזה הברכה שאומרת בכל יום "שעשני כרצונו", כי היא מוסרת את כל כולה אליו יתברך אשר הברכה הזו מאד מאד חשובה לנשים, ומי יתן שכל אשה כשקמה בבוקר שתגיד את ברכת השחר וקריאת שמע ויותר מזה היא לא מחוייבת, רק ברכת המזון שהיא דאורייתא עליה לברך מתוך הסידור שזה סגולה לפרנסה בנקל, וכן לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, שעל ידי זה מוחל הקדוש ברוך הוא את כל העוונות שעשה, כמאמרם ז"ל (ברכות ה.) כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר (תהלים קמ"ח) "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם", ואמרו (שם) כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר (איוב ה' ז') "ובני רשף יגביהו עוף", הרי שלך לפניך מעלת הקורא קריאת שמע שעל המיטה, וזה צריך הן הגבר והן האשה והן הילדים לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, ועל ידי זה יהיו שמורים ממזיקים וממשחיתים, מה שקורה היום בעולם דברים מזעזעים מאד מאד וכו' וכו'.
מפעם לפעם אני מוכרח לעורר אותך ואת כל הנשים לשמור מאד מאד לא ללכת בגילוי שער בשום פנים ואופן, כי זה עוון חמור מאד מאד, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולא בחינם שהנשים החרדיות עושות לגמרי קרחת, וככה הן אף פעם לא באות שיראו את השערות שלהן, הולכות או עם פאה או עם מטפחת, העיקר שלא יראו את השערות, וזה לא סתם חומרא, אלא שמירה מאד מאד גדולה, ורואים רבבות רבבות נשים שהולכות עם קרחת לא חסר להן שום דבר, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהן שפע ברכה והצלחה, על כל פנים איך שהוא תשמרי מאד מאד שלא יראו את שערות ראשך בשום פנים ואופן, כי זה חמור מאד מאד, ואל תקחי את זה בקלות, וכל המחלות והחלאים רעים באים לנשים שהולכות בגילוי שער, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתהי שמחה ועליזה, ותשמרי מאד מאד שלא יראו את שערות ראשך אפילו בתוך ביתך, ומכל שכן לא בחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ג שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל...  תחי'

 

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם שזה החסד הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות עם רעבים וצמאים, וזה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ורציתי מאד שבכל עת מצוא תבואי לבית התבשיל – אהל אברהם ולעזור מה שצריכים לעזור, וגודל הזכות הזה אין לתאר ואין לשער כלל.
בכלל מה טוב ומה נעים שיהיה לך בבית קופה של צדקה "קרן הצדיק", ובכל עת מצוא תכניסי כמה פרוטות לצדקה, ובפרט לפני הדלקת הנרות שאז הוא עת רצון בשמים, וכן לפני שנוסעים על הדרך זה שמירה גדולה על הדרך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שקודם שנוסעים על הדרך ראוי לתת צדקה להנצל מכל מיני משחיתים וכו', וכן לפני כל תפלה שמתפללים אליו יתברך ראוי להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, וחכמינו הקדושים הפליגו מאד מאד במעלת הצדקה, ואמרו (מדרש משלי פרשה י"ד) בא וראה כמה גדול כחה של צדקה, שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים מ"ח, י"א) "צדק מלאה ימינך". גדולה צדקה, שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל. שנאמר (ישעיה ס"ג, א') "אני מדבר בצדקה רב להושיע". גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה, שנאמר (משלי כ"א, כ"א) "רודף צדקה וחסד" בעולם הזה, "ימצא חיים צדקה וכבוד" ליום הדין. ומשום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות כדי לעשות מהן צדקה לבני אדם מהוגנין, לעשות להן צדקה כדי לקבל מהן שכר. גדולה צדקה שבה נשתבח אברהם אבינו. שנאמר (בראשית ט"ו, ו') "והאמין בהוי"ה ויחשבה לו צדקה". ואומר, (שם י"ח, י"ט) "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הוי"ה לעשות צדקה ומשפט" "למען הביא הוי"ה על אברהם את אשר דיבר עליו". ובה נשתבח דוד, שנאמר (שמואל ח', ט"ו) "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו"; ולכן מה טוב ומה נעים באם תקפידי שיהיה בביתך קופת צדקה "קרן הצדיק", והקדוש ברוך הוא ימשיך בביתכם ברכה והצלחה, ויתרחב לכם בגשמיות וברוחניות ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו י"ד שבט ה'תשע"ד

 

שלום רב אל ... תחי'

 

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להצטרף עם נשות אנשי שלומינו שמתקבצות יחד בערבי שמחה, ומשמחות אחת את השניה, וכן להצטרף אל מעשה החסד שעושות אחת עם השניה, כי תהלה לאל אין לנו מה להתבייש עם הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, משום קהילה בעולם, וכן אשמח מאד מאד אם תראי להצטרף עמהן, ולעזור לי שנוכל להחזיק את הקהילה שלנו באותו מתכונת שתיקנתי שיהיה בנוי אך ורק על מדת החסד לעזור להזולת, וכן לשמח את הזולת, אשר אין למעלה מזה.
אין לתאר ואין לשער גודל זכותן של הנשים שיש להן כוחות הנפש בלתי מוגבלות יותר מגברים, אם ידעו איך לנצל את זה, כדברי חכמינו הקדושים (מדרש הגדול ויקהל) בעת בניית המשכן היו הנשים מקדימים לאנשים, לפיכך זכו נשים של אותו הדור יותר מן האנשים, שאלו נכנסו לארץ ישראל ואלו לא, וכן בעת עשיית העגל אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"א סימן י') אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות ל"ב) "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן, שנאמר (שם) "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב" וגו', והנשים לא נשתתפו עמהן במעשה העגל, וכן במרגלים שהוציאו דבה (במדבר י"ד) "וישובו וילינו עליו את כל העדה" ועליהם נגזרה גזירה שאמרו לא נוכל לעלות, אבל הנשים לא היו עמהם בעצה שכתוב למעלה מן הפרשה (שם כ"ו) "כי אמר הוי"ה להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה" איש ולא אשה על מה שלא רצו ליכנס לארץ, אבל הנשים קרבו לבקש נחלה בארץ, לכך נכתבה פרשה זו (במדבר כ"ז א') "ותקרבנה בנות צלפחד" סמוך למיתת דור המדבר שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים; הרי שלך לפניך את גודל הכח של הנשים יותר מהגברים, ולכן תהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, וכל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך שומע תפלת כל פה, ורק הוא יכול לעזור לך, ואסור לחיות באשליות כאילו יש למישהו לעזור לו בלעדי הקדוש ברוך הוא, כי בפירוש אמר דוד המלך (תהילים קמ"ו ג') "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך? ולכן צריכים רק לבטוח בו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי פרק ה' הלכה א') לעולם לא יהא הפסוק הזה זז מתוך פיך "הוי"ה צבאות אשרי אדם בוטח בך"; וזה סגולה לבטחון, ושלא יוכלו שונאיו לעשות לו שום דבר, תאמיני לי שאנחנו צריכים לרקוד בכל יום שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ולא נותן לנו ליפול בשום פנים ואופן וכו' וכו', אלא עלינו להטות אוזן קשבת אל דבריו הקדושים, ולקיימם בתמימות ובפשיטות, ואז נצליח לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים.

 

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו ט"ו שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא חמשה עשרה בשבט ראש השנה לאילנות, וצריכים לזכור מה שכתוב (דברים כ' י"ט) "כי האדם עץ השדה", היינו אדם נדמה כמו עץ השדה, הבה נתבונן מה עובר על עץ השדה, בחורף הוא מתייבש לגמרי ולא צומח שום עלים עליו וכו', שדוף לגמרי וכו', וכמעט שלא רואים בו שום חיות וכו', ואחר כך כשמתחיל אביב אזי מתחיל ללבלב וכו', ומתחילים להוציא פירות מתוקים וכו', עם כל זאת עדיין כל מיני יתושים וחרקים למיניהם רוחשים ומתלבשים על הפירות וכו', עם כל זאת העץ נשאר עץ ומוציא פירות נפלאים, ועל אף שעובר עליו בקיץ החום וצריכים לטפל בהם ולנקותם וכו' וכו', ובחורף הוא מתייבש לגמרי ואין בו כלום וכו' וכו', וכך מסתובב במשך השנה, אותו דבר ויותר מזה עובר על כל בן אדם שהוא נדמה לעץ השדה, וכמו שהעץ נשאר עץ ולא נשבר, אלא מחזיק מעמד, כמו כן ויותר מכן צריך אדם לדעת שעובר עליו בחיים כל יום כל מיני משברים וגלים עליות וירידות וכו' וכו', עם כל זאת עליו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותו, רק צריכים לטפל בעצמו ולהשקות את עצמו עם שמחה, שזה הרפואה לכל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, כי כשאדם נופל בעצבות ובמרירות ובדכאון, זה הדבר הכי גרוע שרק יכול להיות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי ללכת כל שבוע לכל הפחות פעמיים בשבוע אל הערבי שמחה רק לרקוד ולשמוח יחד עם כל נשות אנשי שלומינו, ואני רוצה שיעשו הצגות מצחיקות וכו', ולהראות כל מיני משחקים משמחים וכו', כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואין  לתאר ואין לשער את גודל הזכות של זאת שיש לה חלק בלשמח נשים אחרות, כי בדרך כלל הנשים סובלות סבל גדול מאד, הן מבעל קשה וכו', והן מהילדים שיהיו בריאים שהם שובבים וכו', והן משאר דחקות וצרות וכו', ולכן אשרי האשה שיכולה להצחיק נשים אחרות ויכולה להרקיד אותן שיהיו רק שמחות ועליזות, כי זה הגאולה, כי אין עוד דבר יותר חשוב בכל העולמות כמו כשבר ישראל שש ושמח בנקודת יהדותו, וכל זה הלימוד העמוק של ט"ו בשבט שעלינו ללמוד מהאילנות איך שהם מחזיקות מעמד בקיץ ובחורף וכו', ונשארים אילנות מוציאות פירות יפות וטעימים, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר יתרו ט"ז שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לשמוח כל השבת קודש, אשר אין למעלה מזה, ואת צריכה לזכור אשר הדלקת נרות לכבוד שבת זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ולכן את צריכה מאד מאד להזהר להדליק את הנרות של שבת קודש בזמן הראוי ואני מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי וגם על אשתי שאנחנו צריכים לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, ודייקא בשבת אז הס"מ מתגבר על כל אשה להכניס אותה במתח ובלחץ כדי שהיא תשבר, והיא תהיה ממורמרת כל השבת, ולכן ראי מה לפניך שאל תניחי בשום פנים ואופן את העצבות והעצלות והמרירות והדכאון אצלך כל השבת, רק תקחי את החיים בקלות מאד מאד, ולא להכנס בשום לחץ ודחק כלל, כי הכל הסתת הס"מ לשבור אותך כדי שתהי ממורמרת, ולכן תהי פיקחית כל השבת תעשי כל הפעולות שבעולם רק להיות שמחה, ואז תראי את גודל ההצלחה שיתן לך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר משפטים י"ח שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, ואל תקחי את זה בקלות, כי כל הצרות והיסורים והמרירות והדכאון שנופל על אשה זה רק מחמת שהיא לוקחת את מצוות השמחה בקלות, היא חושבת שזה סתם איזה עצה וכו', אבל באמת רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, רביז"ל לא נותן איזה עצה להיות בשמחה, כדי שלא יהיה בדכאון וכו', אלא אומר בפירוש שזה מצוה שבו כלולים כל המצוות, כי כשבר ישראל שש ושמח בקיום המצוות שציוונו הקדוש ברוך הוא בזה מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן כל אשה שהיא שמחה היא מקיימת את כל המצוות בפעם אחת, כי השמחה זה יסוד מוסד של בר ישראל, כי השמחה ממשכת לאדם אמונה פשוטה בו יתברך, ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה ומכניסה בבית אוירה של שמחה, ובזה הילדים יגדלו בריאים בנפשם ובשכלם וכו', כי אם האשה לא מתפרצת בבית וכו', ולא מחזיקה את הבית ביד חזקה וכו', אלא באוירה של שמחה, אזי הילדים מצליחים מאד, והכלל ששמחה זה דבר גדול מאד מאד ובפרט להנשים, ולכן תיקנתי שפעמיים בשבוע שיתקבצו כל נשות אנשי שלומינו ויבואו לאולם השמחות לערבי שמחה, ואל יקחו את זה בקלות, ואדרבה אשה תחזק את רעותה לבוא, כי השמחה זה יסוד כל היהדות, ויסוד האדם, כי אם לא שמחים ועליזים אזי יכולים ליפול ביאוש ובעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', וזה יותר גרוע מהכל, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל ביותר על שמחה, ואשה צריכה יותר ויותר להיות שמחה ועליזה מהגבר, כי עליה יש עול גדול מאד בבית, צער עיבור, צער לידה, צער גידול, וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה להיות שמחה ועליזה וגם לשמח את אחרות, שזה מצוה וחסד גדול מאד מאד, ואין עוד חסד יותר גדול מלשמח אשה שעובר עליה משברים וגלים וכו', כי העצבות והמרירות וכו', יכולים להרוג את האדם ולאמלל אותו לגמרי, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד ולשמח נשים אחרות, וזכרי ששכרך גדול בשמים אם תחזקי ותשמחי עוד אשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר משפטים י"ט שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק תמיד במדת השמחה, ותעשי כל מה שביכולתך להתחזק ולא ליפול בדעתך כלל, ותמיד להסתכל על גודל החסדים והרחמים גמורים שעשה ועושה ויעשה עמך הקדוש ברוך הוא, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות תפילין הלכה ו' אות ט"ז) כי באמת מי שרוצה להיות יהודי ולהתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ולהיות בשמחה עם נקודת יהדותו, הוא צריך להיות גיבור חיל, ולהיות חזק מאד שיהיה לו עזות דקדושה לעמוד כנגד כל מיני מונעים ומסיתים ומעכבים הן מניעות מבחוץ מבני אדם אחרים קרובים ורחוקים, הן מניעות מצד עצמו מה שמחשבותיו מבלבלין אותו הרבה הרבה בכל יום ובכל עת ומחלישים דעתו הרבה ורוצים להפילו בכל עת, וצריך להיות חזק הרבה לעמוד כנגד כולם על פי הדרכים והעצות והתחזקות המובאים בספרי רביז"ל המשיבין את הנפש בשבעה משיבי טעם בכל מיני ירידות שבעולם וכו' וכו', ולכן את צריכה לקחת את עצמך בידיך ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, והס"מ יש לו את העצות שלו איך להחליש דעת כל אשה כאילו אבד מנוס ותקוה ממנו, וכאילו כבר אף פעם לא תראה אור בחייה וכו', ובאמת רביז"ל צעק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש אפילו בהמצבים הכי קשים שרק עובר על בני אדם אסור להתייאש, אשרי האשה שחזקה בעזות ועקשנות דקדושה והיא אומרת לעצמה "אני לא אתן שהס"מ יכניס אותי בדכאון וישבור אותי, ולא אתן שאף אחד בעולם לרבות בעלי יוכל להכניס אותי בחלישות הדעת, אני יהיה חזקה באמונה בו יתברך, ואני מאמינה רק בו יתברך, והוא בוודאי לא יעזוב אותי", וזה נקרא עזות דקדושה שאשה לא מפחדת משום דבר בעולם, רק היא מתחזקת ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה והיא משמחת את עצמה ואת בעלה ואת הילדים ואת החברות שלה בכל מחיר, אבל על זה צריכים עקשנות גדולה מאד מאד, יעזור הקדוש ברוך הוא שתגיעי לזה ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ' שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להסביר לך את גודל הזכות שיש לך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שכותבות לי נשים שבאו לבקר ביבנאל והן לא יכולות מספיק להתפעל מהקבלת פנים שנשות אנשי שלומינו נתנו להן והאירו להן פנים וכו', וכן את החסד שראו בין נשות אנשי שלומינו שאחת עושה עם השניה, ואני מוכרח להגיד לך שזה חלקי מכל עמלי וזה הנחת רוח הכי גדול שיש לי כשאני שומע מה פעלנו בהקהילה הקדושה שלנו ביבנאל.
ולכן אני מאד מבקש אותך חזקי ואמצי מאד לחזק ולעודד ולשמח את כל אשה ואשה שרק באה ונכנסת אל קהילתינו הקדושה, אפילו רק לביקור וכו', ומכל שכן וכל שכן לחזק ולעודד ולשמח את נשות אנשי שלומינו שגרות ביבנאל, ואשה תחזק את רעותה שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ואף שאני יודע שגם עליך עובר מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת זכרי היטב אם מחזקים נשים אחרות, אז גם לך יהיה חיזוק שתזכי להתחזק בעצמך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים, נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר, כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחבירו, על ידי זה חוזר האור אליו; ולכן בזה שמדברים עם הזולת, חוזר הדיבורים אליו.
ואני מאד מאד מבקש אותך שתמשיכי בעבודה הקדושה הזו רק לחזק את אחרות, וכך גם לך יהיה חיזוק, ואת מי צריכים לחזק הראשון? זה הבעל שמסתובב שבור וכו' וכו', האשה מחכה שבעלה יחזק אותה, והבעל מחכה שהאשה תחזק אותו, ובין כך שניהם שבורים ורצוצים וכו' וכו', ולכן זכרי היטב מה שאמר החכם מכל אדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", אשה חכמה יודעת איך לבנות את הבית שלה, היא מחזקת ומעודדת ומשמחת את בעלה, ואז היא האשה הכי חזקה וחכמה, אבל אם היא מחכה שהבעל יחזק אותה, אזי היא האשה הכי חלשה וכו', ולכן תהי חזקה מאד לחזק ולעודד ולשמח את בעלך, ואז כל הבית יהיה תחת אוירה של שמחה, וזה עיקר הצלחת הבית.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שלא יחסר לך יום אחד שלא תפגשי כמה מנשות אנשי שלומינו ותדברי איתן ותחזקי אותן, ואף שאת בעצמך צריכה שמחה והתחזקות, עם כל זאת בזה שתעסקי לשמח ולחזק את הזולת, על ידי זה יבוא גם לך שמחה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) בזה שמחזקים את אחרים, אזי הדיבורים חוזרים אליך, ולכן אל תהי בטלנית למה את צריכה להיות כל כך שבורה ורצוצה ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', וידמה לך שאבד מנוס ותקוה ממך, דעי לך שיש לך כוחות הנפש בלתי רגילים, רק תשתמשי עם הכוחות שיש לך, ואז תצליחי לא רק לחזק את עצמך, אלא לחזק גם נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה, ואין עוד צדקה וחסד יותר גדול מזה שיכולים לשמח נשים אחרות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לבוא בערבי שמחה שעושות נשות אנשי שלומינו, ומה גם שתוציאי מהבתים נשים קשי יום ולהביא אותן בכח אל הערבי שמחה, כי היא מצוה גדולה לחטוף את היגון והאנחה בתוך השמחה, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) כשרואים אחד עצוב או ממורמר או מדוכא, ראוי להכניס אותו בתוך מעגל השמחה, כי שמחה זה עולם החירות, וכשיהיה הגאולה על ידי משיח צדקינו יכניס בעולם את מדת השמחה, ולכן משי"ח אותיות ישמ"ח, כי משיח בן דוד ישמח את כלל נשמות ישראל, ויקויים (תהילים קכ"ו ב') "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה", ואני מאד מבקש אותך שאל תקחי את זה בקלות, כי זה עבודה קשה שבמקדש לעבוד על עצמך להיות רק בשמחה ולשמח נשים אחרות, ואז אם תזכי להגיע לזה, תהי הכי מאושרת בעולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי חסד עם עצמך ותשתדלי מאד מאד להיות רק בשמחה, וכן לשמח נשים אחרות, ובזה את מקרבת את הגאולה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תהי שמחה ועליזה, וכן תזכי לשמח נשים אחרות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ותמסרי את נפשך על מדת השמחה, שזה מאד מאד חשוב, ותדעי לך שהס"מ מאד מאד מפחד מאשה שתמיד שמחה ועליזה, ויכולה לשמח את בעלה ואת הילדים שלה, ולכן הוא מתלבש במצוות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שהיצר הרע מתלבש עצמו במצוות, שאדם חושב שהוא עושה מצוה, ולבסוף זה המלכודת שמפיל אותו בו, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שאין עוד התלבשות במצוות כמו שהס"מ מסית את האדם הרי זה מאד מאד חשוב להיות בלב נשבר, ואדם הולך אחריו, ולבסוף זה מלכודת להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד על שמחה, שאדם צריך כל כך לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ותהלה לאל יש בכל אשה המון נקודות טובות, ולכן תראי להחיות את עצמך עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, רק חזקי ואמצי מאד ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, כי רק הוא יכול לעזור לנו, כמו שכתוב (תהילים ס' י"ג) "ושוא תשועת אדם", וכתיב (תהלים קמ"ו ג') "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך? ולכן אין עצה אחרת אלא לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, כי רק הוא יתברך יכול לעזור, ואת זה צריכים להחדיר טוב טוב בתוך עצמם, כי רוב בני אדם טועים וחושבים שישועתי תלוי בזה וכו', או בזה וכו', והכל הבל ורעות רוח וכו', כי ישועתינו תלויה רק בידי הקדוש ברוך הוא, וצריכים מאד מאד לשמור מאלו הרשעים המינים והזדים והאפיקורסים העושים ליצנות מכל הקדוש לעם ישראל, מהם צריכים לשמור כמו ששומרים מאש שורף וכו', ומחיה טורפת, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי מאי דכתיב (תהלים א' א') "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", וכי מאחר שלא הלך היכן עמד, ומאחר שלא עמד היכן ישב, ומאחר שלא ישב היכן לץ, אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם לץ עליו הכתוב אומר (משלי ט' י"ב) "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; וצריך שתדעי כי הליצנות זה אבי אבות הטומאה, כמאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא פרק ו') תחילת עבירה הרהור הלב, שניה לה ליצנות, זאת אומרת קודם שאדם עושה ליצנות, עשה עבירה חמורה וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכל מיני ליצנות שבעולם, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') קשה היא הליצנות שתחילתה יסורין וסופה כליה; ולכן אשרי הנשים אפילו שמתקבצות יחד ומפטפטות על דא ועל הא וכו' וכו', אבל אף פעם לא מתלוצצות מכל דבר ששייך לקדושה, כגון צניעות שזה היסוד להאשה ביהדות, אשרי הנשים שתמיד מתחזקות יחד, ודעי לך שליצנות זה רק אם מתלוצצים חס ושלום אחת על השניה, זה עוון חמור מאד מאד, או שמתלוצצים מהתורה והמצוות או ממנהגי ישראל, זה אבי אבות הטומאה, ותהלה לאל יכולים לשמח את עצמם עם כל מה שרק רוצים.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תהי שמחה ועליזה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר משפטים כ"ג שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'  

ראי להיות שמחה ועליזה כל השבת, ותשתדלי שבבית ישרה בשבת אוירה של שמחה ורגיעה ומנוחה, שזה עיקר יופי השבת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ומובא בספרים הקדושים שבכל ערב שבת זכי הנפש שומעים איך שמשה רבינו מודיע לכל בר ישראל שהנה שבת באה, שבת באה, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא בכל אבר של בר ישראל, ומעורר אותו לקיים את המצוות שהם כנגד האבר הזה, ולכן תראי רק לשמוח כל השבת, ולשמח את הבית, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של הבית ששמח כל השבת.
אני מאד מבקש אותך שתשתדלי בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ואת צריכה לדעת שאז בעת הדלקת הנרות הוא עת רצון גדול בשמים לכל אשה, ולכן היא יכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא מה שהיא רק רוצה, ולכן אל תפספסי את הדקות האלו של הדלקת הנרות, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתפעלי אצלו יתברך כל מה שאת רוצה וצריכה, ואל יקל בעיניך דבר זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ה שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק, כי העיקר בזה העולם הוא התחזקות, כי מוכרחים להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, כי הס"מ שובר את כל אחד ואחד, והעיקר שרוצה להפיל אותו בעצבות ובמרה שחורה, ועל ידי זה הוא תופס אותו במצודתו, ולכן אשרי האשה שזוכה להתחזק בעצמה, וכן זוכה לחזק נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה.
מה אומר לך כמה שלא דיברתי מענין צניעות האשה זה לא מספיק, כי היום הדור נעשה הפקר, ואשה בדרך כלל קלת דעת וכו', ואם יש לה חברה מקולקלת וכו', אזי אוי ואבוי ההיא עושה צחוק מהיהדות וכו', ומקילה לעצמה ללכת בשערות ראש מגולה וכו', ששוכחת שעל זה מגיע גט רחמנא ליצלן, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי בזה, ואז הברכה יהיה מצויה בביתך, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ח' סימן ט') על הפסוק (תהילים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך", היינו "אשתך כגפן פוריה" מתי? כשהיא "בירכתי ביתך" בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה, זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי מעשים טובים, הדא הוא דכתיב "בניך כשתילי זיתים" מה הזית הזה זיתים לאכילה, זיתים ליבש, וזיתים לשמן, ושמנו דולק מכל השמנים, ואין עליו נושרין לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים, כך באות בנות ישראל מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהן חכמים, מהם נבונים, ומהם יודעי דבר בעתו, ויש להם זרע קיים לעולם, "סביב לשולחנך" שלבניך יעמוד זכותך שמשלחנך יזכו בניך למעלות גדולות; הרי שלך לפניך מה זה כשאשה הולכת בצניעות ושומרת מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה, שזה עוון חמור מאד מאד ללכת בגילוי שער, כי על ידי זה היא עוברת על דת יהודית, והיא צריכה מאד מאד לשמור על זה שלא יראו את שערות ראשה, ואשרי האשה שמקפידה על זה שאז נכון לבה יהיה בטוח שיהיה לה ילדים בעלי יראה וחן ובעלי תורה, ויהיה הברכה מצויה בתוך הבית, כי הזוהר מקלל את הבית ששם מסתובבת אשה בגילוי שער, (עיין זוהר נשא קכ"ה), ולהיפך כל הברכות בבית בא כשהאשה שומרת שאף פעם לא יראו קורות ביתה את שערות ראשה, ואסור להקל בזה, כי כל המיקל בזה מיקל בחייו.
אשרי האשה שזוכה ללכת בצניעות שזה עיקר החן שלה, והגאווה של בת ישראל שהיא מקפידה ללכת בצניעות למען הקדוש ברוך הוא, והיא גאה עם זה, בזה היא מקדשת שם שמים ברבים, ולכן אני מאד מאד רוצה שאת תהי האשה הזו שתקדשי שם שמים ברבים.
תהלה לאל קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה יש לה כבר שם טוב מאד מאד בכל ארץ ישראל, וכולם משבחים את הקהילה שלנו, לא מאמינים מה שרואים כשבאים לבקר את הקהילה הקדושה שלנו, ולכן אני מאד מבקש אותך תמשיכי במדת החסד בין אשה לחברתה, ובפרט אלו שצריכות עזרה כגון יולדות וכו', וכן כל משפחה חדשה להקדים את האשה עם חיוך ושלום ואהבה, וכן כל אורחת שבאה להתארח בקהילתינו נא ונא לקבל אותה בסבר פנים יפות ובחיוך, שזה מראה את האמת שיש בקהילתינו, ואם תעשי את זה ממש תחייני, כי השקעתי כל כך הרבה בהקהילה, שאני רוצה כבר לראות נחת מקהילתינו, ואף שאני רואה כבר הרבה נחת, עם כל זאת לטוב אין דבר כזה יש מספיק טוב וכו' וכו', רוצים שבכל פעם יהיה טוב יותר ויותר, ונזכה לקדש את שמו יתברך על ידי קהילתינו הקדושה, ונהיה דוגמא לכל הקהילות בעולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תרומה כ"ו שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ואל תניחי את העצבות אצלך כרגע, שזה אבי אבות הטומאה, הס"מ יניח לך את הכל אבל רק לא להיות בשמחה, כי יודע תיכף ומיד כשבר ישראל בשמחה, אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק בשמחה, וכן תחזקי את נשים אחרות להיות בשמחה, אשר את גודל הזכות הזה אי אפשר להסביר כלל.
את צריכה לדעת שהאשה נקראת עקרת הבית על שם שהיא עיקר הבית, ומובא מהראשונים "כשאדם צדיק ובעל ענוה ואיש מדות, הנה זה מופת על אמו שהיתה צנועה ובעלת מחשבה טובה, ועל כן זכתה אליו, כי הענף הטוב יעיד על מעלת השורש", הרי שלך לפניך אם תהי אשה צנועה ומחשבות טובות, ותתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגילי את עצמך לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, אזי הילדים שיצאו ממך יהיו צדיקים וצדקניות, ראי מה לפניך, כל העתיד של הילדים תלוי רק בך, איך שתתנהגי כך הם יגדלו, ואל תקחי את זה בקלות, תהלה לאל זכית לחזור בתשובה שלימה, אזי זה צריך להיות עם כל המרץ, ולהמשיך עם מדות טובות ולהתנהג בצניעות הראוי לבת ישראל, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך כי כל הענין של עמלק הוא להכניס קרירות בנשמות ישראל, ולכן זכו עם ישראל לצאת ממצרים רק בזכות הצניעות שהיתה אצל הנשים, עם כל זאת אומרים חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שבא עמלק והכניס קרירות בישראל, הדא הוא דכתיב (דברים כ"ה י"ח) "אשר קרך בדרך", שהכניס קרירות באשה שנקרא דרך, כמו שכתוב (משלי ל' י"ט) "ודרך גבר בעלמה", ולכן הנשים צריכות להיות יותר חזקות באמונה ובבטחון ובצניעות, ובזכות זה גם הבעל יתחזק ביראת שמים שלימה, ומכל שכן וכל שכן שהילדים יראו איך שהאמא מתחזקת מאד ביראת שמים, היא מברכת ברכת המזון מתוך הסידור בקול, וכן אומרת ברכות בקול, וכן נזהרת בנטילת ידים וכו' וכו', שאר מצות מעשיות וכו' וכו', אזי הילדים יחקו אותה והם יגדלו גם כן יראי השם.
אני מאד מבקש אותך שאל תקחי את הדיבורים האלו בקלות, כי לצערינו הרב יש בדור הזה ילדים ממשפחות הכי יפות שהילדים יצאו נושרים והדרדרו מאד מאד וכו' וכו', והכל מפני הקרירות שהיתה בהאמא, ולכן תקחי את עצמך בידיך ותעשי התחלה חדשה, ותראי שבביתך ישרה תמיד אוירה של חמימות ליהדות, ואז תזכי לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציך.
תעשי כל מה שביכולתך ותעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תרומה כ"ז שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וזה מה שרביז"ל מחדיר בנו שנהיה רגילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאנחנו צריכים בין בגשמי בין ברוחני, כי באמת הוא יתברך שומע תפלת כל פה, ורואה את כל מעשינו, ולכן אשה צריכה מאד מאד לשמור על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו', ולכן ראי להתחזק להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה, ותשמרי מאד לא להתחבר עם איזה אשה פרוצה וכו', אשה שלא הולכת בצניעות, והיא מופקרת וכו', ומנבלת את פיה וכו', ממנה תתרחקי כמו שמתרחקים מאש שורפת, כי היא השטן בעצמה וכו', ולכן צריכים לברוח מנשים קלות דעת שבקלות יכולים להוריד מהיראת שמים.
זכרי היטב מה שקורה עכשיו, נשים צעירות נפטרות באופן טראגי מאד וכו', ילדים נחנקים ומתים באסונות וכו', והכל מפני ההפקירות שקורה היום שמתירים לעצמם להסתכל בהזבל והלכלוך בהכלי משחית הנקראים איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', ששורפים את הנשמה של האדם לגמרי, ומורדת את היראת שמים וכו', ואשה חושבת שהיא כל כך בטוחה שלה לא יקרה שום דבר וכו', ובין כך מעוררים אותנו מהשמים שנשמור מאד מאד, כי מי יודע מה שיכול לקרוה לנו רחמנא ליצלן היום או מחר וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידיך, מצד אחד תשמחי מאד מאד שאת מקורבת אל רביז"ל, ואת מרגילה את עצמך לדבר אליו יתברך, וכל מה שמעיק ומציק לך את מדברת לפניו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור נתקבל בכל העולמות, ומצד שני את צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שרק עושים חסד עם הזולת, ולכן אני מתחנן אליך שמרי מאד מאד על מדת הצניעות והתמימות, ותהי אשה יראת השם, אשר הקדוש ברוך הוא מתפאר איתה.
נא ונא תבואי בערבי שמחה לשמוח יחד עם נשות אנשי שלומינו, ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם להביא איתך עוד נשים באופן שלא תהיו כל כך בלחץ וכו', תשחררי את עצמך מהלחץ הכבד שאת נלחצת וכו' וכו', ותבואי לשמוח יחד עם נשות אנשי שלומינו, שזה מאד מאד חשוב בשמים, כי הוא יתברך מתפאר עם נשים שהולכות בצניעות, ועושות חסד אחת עם השניה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תרומה כ"ח שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שבאה אל הקדוש ברוך הוא עם הבעיות שלה וכו', ושופכת את כל לבה אליו יתברך, זה גורם נחת רוח להקדוש ברוך הוא, שעדיין לא עלתה נחת רוח כזו מימות עולם, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה), ולכן אל תהי בטלנית, את רק צריכה לצאת קצת בחוץ ולטייל ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולספר לו כל מה שעובר עליך, וזה יקל ממך כל מה שאת סוחבת בלבך וכו', כי השיחה בינו לבין קונו זה מוציא מהאדם את המרירות והדכאון וכו', שנכנס בו, ומקשר את נשמתו אליו יתברך, ולכן את צריכה כל כך לשמוח שאת יודעת מרבי נורא כזה, רבי נפלא כזה שמחזק אותנו מה עושים בעת צרה וכו', ולכן תתחילי להשתמש עם הנשק הזה שזה הדיבור שלך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה הנשק של עם ישראל, כמאמרם ז"ל (מדרש תהלים קמ"ט) פיהם של ישראל חרבם, שנאמר (תהלים קמ"ט) "וחרב פיפיות בידם"; זה עצה כל כך קלה וכל כך פשוטה, צריכים רק לפתוח את הפה ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, ואם תהי עקשנית מדי יום ביום לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולבקש מה שאת צריכה, תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, הבעיה היא שיש נשים קלות דעת וכו', שאין להן בכלל יראת שמים וכו', שזה נובע שאין להן שום גדרי הצניעות וכו', והן מקררות אותך וכו', ולכן תראי להתחבר רק עם נשים יראות שמים שמדברות תמיד מהקדוש ברוך הוא, רק עמן תתחברי שהן נשות אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה, שהן נשים בעלי חסד, ובעלי צדקה, יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו שאני מבקש אותך יכנס בתוך לבך, ואז תראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
העיקר אל תהי שבורה ואל תאבדי עשתונותיך מרוב הצרות והיסורים שאת עוברת וסובלת וכו' וכו', קחי את עצמך ותתחזקי במדת השמחה שזה המדה הכי יפה שאשה צריכה לקנות לעצמו, היינו להיות תמיד שמחה ועליזה, וכן לשמח נשים אחרות, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי כל כך חבל להסתובב במרירות ובדכאון שלא פועלים בזה שום דבר, ורק מסתבכים יותר ויותר בצרות ובחובות וכו', ולכן ראי מצד אחד רק לשמוח שאת יודעת מרביז"ל, ומצד שני לקיים מה שביקש מאתנו, לדבר אליו יתברך, ולספר לו כל מה שמעיק לנו, ואז תראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מבקש אותך שתכניסי את הדיבורים האלו טוב טוב בלבך, כי חבל על כל יום שעובר שאת לא מדברת אל הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול לעזור לך, והוא יתברך אב הרחמן המרחם על בריותיו, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה רק בטובתו יתברך שהוא מטיב עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר תרומה כ"ט שבט ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להתחבר יחד עם נשות אנשי שלומינו, כי האחדות והאהבה שיהיה ביניכן זה מה שבונה את הקהילה שלנו, ותהלה לאל הקמתי קהילה קדושה כזו חממה של אמונה שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן ראי לעשות כל מיני פעולות שבעולם להתאחד עם נשות אנשי שלומינו, ולשמוח יחד, כי מעלת האחדות שיש בין הנשים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, וצריכים להוציא מעצמה את מדת הקנאה, כי ביותר נמצא המדה המגונה הזו אצל נשים, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג) אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה, השלימות של האשה שתהיה כל כך חזקה עם בטחון עצמי, שהיא לא תצטרך לקנאות באף אחת, אדרבה שתוכל להשפיע גם בחברתה אמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד שתדבר ממנו יתברך שאין עוד דבר יותר גדול מזה, וכל הברכות באים רק בזכות דיבורי אמונה, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", ולכן תתחזקי מאד באמונה פשוטה בו יתברך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, והוא בוודאי לא יעזוב אותך, ועלינו לשמוח כל כך שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי שפותח לנו את העינים לראות בגדולת הבורא יתברך שמו, ופותח את פינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה השמחה הכי גדולה שראוי לנו לשמוח שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שלא נותן לנו מנוח, אלא יום יום מחזק אותנו, מעודד ומשמח אותנו, בונה את הבטחון עצמי שלנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
ומאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי שבביתך יהיה קופת צדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס, כי בבית שיש שמה קופת צדקה, הבית הזה שמור מכל מיני מזיקים וכו', ופותח לאדם כל מיני פתחים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') כדי שיפתח לעצמו פתחים בגשמיות וברוחניות ויתרחב לו המוחין ויגיע לו הכל בקלות יותר ויותר, ראוי לו לתת בכל יום צדקה, כמו שכתוב (דברים ט"ו) "פתוח תפתח", שאפילו כשיש כבר פתח והתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר ומרחבת את הפתח יותר, ולכן תעשי כל מה שביכולתך שיהיה בביתך קופת צדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס, שזה סגולה מאד מאד להחזיק בבית, ולכן תיקחי מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניסי בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביאי את קופת הצדקה אל המשרד, והם רושמים לי בדיוק כל מה שהבאת כל חודש, ואין את יכולה לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצאי מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרטי פרטיות קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגילי את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, וזה יגן עליך וישמריך מכל מיני מזיקים וכו', ושומעים היום כל כך הרבה אסונות מה שקורה וכו', ולכן אשרי אשה שמחזיקה בביתה קופת צדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס, ויקויים אצלך מה שכתוב (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ודרשו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות; ולכן תהי חזקה בזה שיהיה בביתך קופת צדקה "קרן הצדיק", ותתברכי מפי אל עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup