ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' תמוז מכתב א' | ב' תמוז מכתב ב' | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ז' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | י"ד תמוז | ט"ו תמוז | ט"ו תמוז - מכתב כללי | ט"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"א תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ח תמוז

בעזה"י יום ד' לסדר קרח ראש חודש תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להתפעל מאף בריה שבעולם, ואת צריכה לשמוח מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו המלאה חסד, ורציתי שיתרבה יותר ויותר החסד אצל נשות אנשי שלומינו ואחת תפרגן להשניה, כי העולם נברא על חסד כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, ולכן הולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה מבוססת רק על מדת חסד ועזרה להזולת, ועל זה אני מוסר את נפשי כבר חמישים שנה לגלות ולפרסם את הלימוד של רביז"ל בעולם, כי לימודו הטוב של רביז"ל היא בנוייה רק על מדת הרחמנות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') אשר הצדיק הוא מלא רחמנות, ודייקא מי שהוא רחמן הוא יכול להיות מנהיג, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "כי מרחמם ינהגם", וצריכים לדעת איך להתנהג עם הרחמנות, כי יש אנשים מסוכנים מאד שצריכים להתרחק מהם וכו', ולא לתת להם דריסת הרגל אצלינו וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה ז' סימן ל"ו) כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן, כי יש אנשים שאסור לרחם עליהם, בשעה שאנחנו יודעים שהם מסוכנים מאד.
על כל פנים איך שהוא קהילתינו הקדושה היא קהילה יפה מאד מאד, שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, ובפרט במדת החסד, יעזור הקדוש ברוך הוא שנוכל להמשיך ככה ולעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
נא ונא תגנבי כל יום חמש או עשר דקות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו כל מה שמעיק ומציק לך, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, אשרי האשה שחזקה בזה, ועל ידי זה תמשיך על עצמה את השגחתו יתברך הפרטי פרטית.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר קרח ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

התחילו כבר לבוא אורחים מבחוץ לקהילתנו הקדושה, וכל אחד מהאורחים מפליא מאד הבית התבשיל – אהל אברהם, והם לא יכולים להאמין מה שעיניהם רואות, וכולם פה אחד אומרים שאין דבר כזה בכל ארץ ישראל, וחושבים שיש פה איזה עשיר גדול שמממן את הכל, ואף אחד לא קולט את גודל החסד שעושות נשות אנשי שלומינו שבאות לעזור בכל מיני עזרה בבית התבשיל – אהל אברהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי לעזור במה שאת רק יכולה, כי כל עזרה זה לנו ישועה, אפילו לנקות וכו', זה גם כן עזרה וכו', ומכל שכן להגיש את האוכל זה גם כן עזרה וכו', כל עזרה שאת רק יכולה, יתקבל בברכה.
נא ונא תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואף שעובר עליך כל מיני משברים וגלים בבית ובחוץ וכו' וכו', עם כל זאת אין זה עצה להיות שבורה ומדוכא בדכאון וכו', כי העצבות והמרירות והדכאון לא יביא אותך לשום דבר רק יסבך אותך יותר, ולכן לא בחינם הזהירנו רביז"ל יותר מהכל להיות רק בשמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח ב' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להודות לך על שאת מצייתת אותי בעין חסד, לעזור אחד להשני, כי כבר כמה אורחים שלחו לי מכתבים בשבח נשות אנשי שלומינו שמאד מאד התפלאו ממידת החסד שיש ביניהן, ואני מוכרח להגיד לך אשר זה כל חיותי, ורק בזכות זה אני חי, שנשות אנשי שלומינו עושות חסד אחד עם השניה, וכשבאות אורחות הם מקבלות אותן עם סבר פנים יפות, שזה עולה על הכל, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
עברתי התקפת לב מאד מאד קשה שהרופאים אומרים שאחד ממליון נשאר חי מהתקפת לב כל כך קשה, ואחר כך היה לי עוד שלש התקפות לב, ועשו לי צינטור, ותיכף ומיד החליטו לעשות לי ניתוח לב פתוח וכו', וגודל היסורים אי אפשר להסביר כלל, ומה מחיה אותי? רק החסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחד עם השניה, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את הנשמה רק בזכות הבית התבשיל אהל אברהם, ואמרו חכמינו הקדושים  תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ותהילה לאל פה בהקהילה הקדושה שלנו אני מחיה את כלל אנשי שלומינו הנשים והגברים והילדים גם יחד על ידי שפתוח כבר היום הבית התבשיל מוותיקין עד הערב, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתי דברים, א' שתתפללי עלי בכל עת מצוא שיהיה לי רפואה שלימה, ב' שתעזרי לי בבית התבשיל אהל אברהם בכל עזרה שאת רק יכולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח ב' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לשמור על הבנות שלך בפרט בשבת, לראות איפה הן הולכות, לא לתת להן ללכת לבד, ועל אחת כמה וכמה לא לתת להן ללכת לבד לבית הכנסת, כי הן עושות שמה שמות וכו', וגורמים שמה נזקים גדולים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שבשבת תשמרי על הבנות שלך יותר מששת ימי החול, כי בשבת הן מסתובבות בלי מעש, ולכן הן צריכות שמירה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת עליך לדעת ששום דבר בקדושה לא בא קל, ובפרט חינוך הבנות, על זה הס"מ אורב מאד מאד, וזה שאמר מלך סדום (בראשית י"ד כ"א) "ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכוש קח לך", הוא מוכן לתת לאדם אפילו כסף ורכוש, העיקר תן לי את הנפש, הוא צריך את הנוער לשלוט בהם וכו', ובעיתים הללו צריכים מאד לשמור על הילדים שלנו, כי בחוץ יש אוירה של הפקירות וכו', ופריקת עול וכו', ולכן ראוי לכל זוג לשפוך דמעות כמים בכל יום שהילדים שלהם יהיו מוצלחים בגשמיות וברוחניות, והעיקר לטפל בהם בעצמו, אין דבר כזה להגיד אין לי סבלנות וכו', אני עצבנית וכו', הם מציקים לי וכו', כל אלו התירוצים יוליך את הילדים לשאול תחתית ומתחתיו, ולכן תהי חזקה מאד מאד לשמור העיקר על הבנות שהן צריכות יותר שמירה, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') וישמרך בבנות שצריכות שמירה, ובפרט עכשיו שבכל מקום מסתובבים מנוולים ומושחתים וכו' וכו', ולכן צריכים לשמור הן על הבנים והן על הבנות וכו', ותיכף ומיד כשרואים אחד תמהוני וכו', או מסומם וכו' וכו', צריכים לעשות רעש גדול מאד, ולא לנוח עד שיגרשו אותו ממחנינו, כי יבנאל זה לא ערי מקלט, לכל מיני תמהונים או מסוממים או משוגעים וכו', וצריכים להיות עליהם אכזריים לגרש אותם, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא מצורע) אמר רבי אלעזר כל שנעשה רחמן על האכזרי לסוף נעשה אכזר על הרחמנים; אנחנו צריכים לדאוג רק עבור טובת ילדינו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לארח אחד תמהוני או מסומם או משוגע וכו', אין בזה שום רחמנות כלל, אלא אכזריות לגבי הילדים, אשר הילדים צריכים להיות בראש מעיינינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר חוקת ד' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת משום דבר, כי הס"מ רוצה להפיל אותך בתהום וכו', ולכן שם לך רשת של חלישות הדעת וכו', ואת נכנסת בעצבים וכו', תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך שהכל ממנו יתברך, ומה שעובר עליך זה רק מפני שהוא רוצה לשמוע את הקול שלך, שתספרי לו מה שמעיק לך, ואם היית יודעת מה התפלה שלך פועלת למעלה בשמים, היית בורחת כל יום אליו יתברך, ומבקשת ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי תפלה זה הבית מנוס הכי חזק לאדם, ולכן אפילו שאת מרגישה כאילו נולדת במזל רע וכו', ועובר עליך מגיל צעיר מה שעובר וכו', כבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל, ולכן תהיי מאד מאד חזקה ולדבר כל יום אליו יתברך, ועל ידי זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להחזיק במדת החסד, כי זה מה שיציל אותך מכל רע, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות תשובה סימן ס"ז) על ידי חסד ואמת יכופר עוון, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעזור להזולת, כי הס"מ כל ענינו זה פירודים ומחלוקת, הסתות להסית אחד נגד השני, כי הכח הטומאה שלו זה "הפרד ומשול", ולכן אנחנו צריכים רק לעשות חסד, ובזה נזכה לעקור אותו לגמרי שירד מאתנו ושיתבטל לגמרי.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שאני רוצה שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון, לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יהיה על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, עם כל זאת מאחר שמסרתי את נפשי לפתוח את החנות הזה, תכנסי בכל פעם לקנות שמה משהו, כי עכשיו יהיה מבחר של מתנות יפות הן להגברים והן להנשים והן להילדים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר חוקת ה' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני כוחות שבעולם, אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו', עם כל זאת את צריכה להכריח את עצמך רק להיות שמחה ועליזה, ולקנות לעצמך מדת הסבלנות, שזה המדה הכי יפה, ויש מאמר החכם "הטוב שבעוזרים לקיים הדת, הוא האשה הטובה", ואת צריכה לדעת שכל כשרות הבית תלוי רק בידיך, כי האשה נקראת עקרת הבית מלשון עיקר הבית, ולכן תתחזקי מאד מאד בכל פרט ופרט, ואמר החכם "צניעות האשה היא יפייה".
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי להמשיך עם בית התבשיל - אהל אברהם, כי אני רוצה להגדיל את זה יותר ויותר, כדי שיהיה בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה חסד כזה שעוד לא היה בעולם, כי העולם עומדת רק על חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ורק בזכות זה אנחנו נגאל, ולכן אני מאד מבקש אותך תעזרי לי עם  מדת החסד, וזכרי היטב אשר גם לקבל את הזולת בחיוך, זה החסד הכי גדולה שרק יכול להיות, וכמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אני מאד מאד מקווה שתעזרי לי במה שאת רק יכולה, תעזרי לי כדי שאוכל לעזור לך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר חוקת ו' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ותמיד תסתכלי על הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, שאת נמצאת בחממה של אמונה קהילה קדושה כזו שאין בעולם, ומי שרק בא מבחוץ לא יכול מספיק להתפלאות על החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, ואני מוכרח להגיד לך שזה כל שמחתי, ולכן צריכים רק לעסוק בחסד יותר ויותר, כי הס"מ הוא לא יכול לסבול חסד וטוב, כי הוא כולו רע ורשעות, ולכן עלינו רק למסור את נפשינו לעשות חסד אחת עם השניה, שזה הגדלות של קהילתינו הקדושה, שמתנהגת על פי דעתו של רביז"ל.
הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה רק שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ובזה תגרמו לי חיות ונחת רוח גדולה מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר חוקת ז' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז בצניעות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צניעות האשה וכו', ואת צריכה לדעת שאשה אסור לה לצאת על הרחוב בלי גרבים, כי זה פריצות גדול מאד, ומכל שכן שלא תצא בגילוי שער בחוץ, כי על זה מגיע גט רחמנא לישזבן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על הצניעות שלך, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן ס"ד) הצניעות מסוגל לעשירות, ואמר (שם אות בנים סימן ט') צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים; ולכן תהי חזקה בזה מאד מאד, ואל תחשבי מה יהיה כבר אם אני עשר או חמש עשרה דקות מסתובבות בבית או בחוץ בלי גרבים בגילוי שער וכו', אל תאמרי זאת, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: א מענטש פון איין תענוג'ל וועגן פון א פערטל שעה, קאן ער אן ווערן גאר דעם עולם הזה מיט דעם עולם הבא: החיים כל כך קצרים, ולכן צריכים מאד מאד לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ואל תאמרי שקשה לך, כי הורגלת כבר מזמן ללכת בלי גרבים בבית, וכן בגילוי שער, וקשה לך לשבור את הבחירה, אל תאמרי כך, כי כך מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) שאיש אחד שאל אותו: כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה. וכתב מוהרנ"ת ז"ל רשמתי זאת, כי הוא נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, ולכן דעי שגם את יכולה להפוך את הבחירה לטוב.
עכשיו מתחילים לבוא המון אורחים, כי חופשת הקיץ התחיל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקבלי את כל אורחת בסבר פנים יפות, כדי שיהיה קידוש שם שמים נעשה על ידינו, וקידוש שם רביז"ל, וכבר אמר (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת ח' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזכרי היטב כדי שתזכי לילדים טובים, צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, ולשפוך דמעות כמים, ואל תחשבי שילדים טובים צומחים על העץ וכו', קודם הבעל והאשה צריכים להיות דוגמא חיה להילדים, כי אם הבעל והאשה רבים ביניהם, איזה חינוך זה? ואם האבא עושה עוולת בכסף, איזה חינוך זה? ואם האשה צורחת וצווחת תמיד, איזה חינוך זה? ולכן הדבר הראשון שהבעל והאשה צריכים לחנך את עצמם, ואז הילדים יקבלו את החינוך הכי טוב, ועל כולם צריכים לשפוך דמעות כמים כולי האי ואולי שנזכה להצליח עם הילדים שלנו, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.
נא ונא תעשי כל מה שאת יכולה ותבואי לעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי כל החיים שלי תלויים בזה, ואני רוצה להרבות חסד בקהילתינו, ומי יתן שאשה תעזור לרעותה, ועל ידי זה נזכה כבר להגאל גאולת עולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חוקת ט' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי לך שכל מה שעובר עליך בין בגשמי בין ברוחני זה הכל ממנו יתברך, כי הוא רוצה לשמוע את קולך וכו', כי בשעה שעובר על מישהי איזה צרה, עליה לפנות תיכף ומיד רק אל הקדוש ברוך הוא, ולפרש את כל שיחתה וכל לבבה אליו יתברך, ועל ידי זה לא תזוז משמה עד שיהיה לה ישועה גדולה, ולכן תהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יביא לך סיפוק נפשי, כי אין עוד טוב ונועם כמו האמונה בו יתברך, שזה מתבטא כשזוכים לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) להיות בשמחה כל השבת, וזה תיקון גדול מאד, וצריכים לשמור לא להיות בכעס או בעצבים בשבת, כי כך מובא (תיקוני זוהר תיקון מ"ח) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", דכל מאן דכעיס בשבתא, כאילו אוקיד נורא דגיהנום [מי שכועס בשבת, כאילו הוא הדליק את האש של גיהנום, ועוונו גדול מאד], ולכן כל בר ישראל צריכה לשמור מאד כל השבת לא להיות בכעס, לעצור את רוחה, ולהשתדל לשמוח מאד מאד, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך בשבת להתאפק בסבלנות וכו', ולא לכעוס וכו', ולא להיות עצובה וכו', עם כל זאת ראוי לך למסור את נפשך להיות כל השבת רק בשמחה עצומה, ובזכות זה תזכי שיושפע עליך על כל השבוע שפע בפרנסה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי".
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתעשי בשבת הרבה חסד, ובזכות זה לא תצטרכי להגיע לטובות של אף אחד, אלא את תוכלי לעשות טובות להזולת.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחילי את השבוע הזה רק עם שמחה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואת צריכה למסור את נפשך על שמחה, כי אל תחשבי שזה קל מאד, כי שמחה היא מהדברים הכי קשים להגיע, ולכן צריכים מסירות נפש להיות בשמחה, ותשתדלי מאד מאד לבוא בלילי שמחה עם נשות אנשי שלומינו וביחד לשמוח, ותכירי בכל פעם פנים חדשות, ותתאחדו יחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה אחווה וריעות, וכן תבואי לעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה חידוש שבחידושים, ולקבל את כולן בסבר פנים יפות, העיקר שיהיה תמיד בין הנשים אוירה של שמחה ורגיעה, ולשמור מאד מאד מהס"מ שמסית ומדיח בין הנשים שיהיה מריבות וכו', על ידי הסתות שאחת מסיתה נגד השניה וכו', ועל זה צריכים מאד מאד לשמור, כי אין עוד קשה כמו מחלוקת, ועל זה אנחנו צריכים מאד מאד לשמור, על קהילתינו הקדושה שיהיה אהבה אחווה וריעות, ואשה תעזור לרעותה, ואם תשמעי שאחת מדברת לשון הרע על הזולת, תיכף ומיד תשתיקי אותה.
הנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בלק י"ב תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד ולא להשבר משום דבר לעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וראוי לך לשמוח מאד מאד בפרט שזכית להיות כבר אצל ציון רביז"ל באומן, אשר זה זכות מאד מאד גדולה, ומי שעדיין לא היתה, הקדוש ברוך הוא יעזור לה שתזכה להיות אצל ציון רביז"ל, שהבטיח לנו הבטחות כל כך גדולות, אשרי מי שלא תטעה את עצמה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, שזה מביא את כל הישועות, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", תשתדלי לעזור לי מאד לאחד את נשות אנשי שלומינו, שיהיה ביניהן רק אחדות ואהבה גדולה מאד, ושלא יהיה שום הסתות בין אחת להשניה, שזה רצון הס"מ ימח שמו שיהיה פירודים וכו', ואנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתינו שיהיה רק אהבה אחווה וריעות, והשלום ישרה בינינו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אם כל נשות אנשי שלומינו יחזיקו את עצמן ביחד, ואשה תחזק את רעותה, זה יהיה טובה לכולם.
זכרי היטב שקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה נבנה העיקר על חסד, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יהיה בינינו חס וחלילה איזה קמצנות או איזה רע עין אחת על השניה, אדרבה בניתי בית התבשיל - אהל אברהם שיהיה פתוח לכולם, ואני רוצה מאד שתעזרי לי בכל מה שאת רק יכולה לעזור, אפילו לקלף משהו וכו', או לנקות וכו', או איזה עזרה שרק יכול להיות וכו', זה כבר צדקה גדולה מאד, כי אין עוד צדקה יותר גדולה מזה שנותנים לאכול לרעבים וצמאים, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, ואבינו הראשון אברהם אבינו הקים את עם ישראל, וגילה את הקדוש ברוך הוא לכולם רק על ידי מדת החסד שהיה בו, ולכן עלינו ללכת כמדתו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לגדל את ילדינו על טהרת הקודש, ונשמור מאד על גבולינו שלא יכנסו זרים וכו', עם רוחות של הרחוב בינינו וכו', וצריכים לשמור על זה מאד מאד, כי אצלינו היסוד הוא האמונה הקדושה בו יתברך, והצניעות שזה הכלי להשראת שכינת עוזו יתברך בתוכינו, ולעשות חסד עם זולתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בלק י"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ותעזרי לי בבית התבשיל, אף שאני מעורר אותך מדי פעם בפעם לבוא לעזור לי, אבל קולי זה כמו קול במדבר, שאף אחד לא שומע וכו', כל כך חבל יש לנו כלי של חסד שאין דבר כזה בעולם, לתת לאכול ולשתות מותיקין עד הערב לכל רעב וצמא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מה שאת רק יכולה, כי רק בזכות זה אני חי, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך חלק בבית התבשיל.
נא ונא חזקי ואמצי באמונה פשוטה בו יתברך, ולידע שכל מה שעובר עליך הכל בהשגחה פרטיית, ובזכות זה יתרחב לך בגשמיות וברוחניות, כי מי שמכניס את עצמו באמונה בו יתברך, הקדוש ברוך הוא פותח לו צינורות שפע חדשים, ומשפיע לו כל טוב, ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך.
ואני מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה תמיד שלום בביתכם, וזה זוכים על ידי שמחה, כשיש בבית שמחה, אזי יש שם רגיעה וסבלנות, כי השמחה מרחבת את הדעת, ומקררת את העצבים וכו', ולא באים אל שום כעס ומריבות וכו', ואני מוכרח להגיד לך שזה הדבר הכי קשה, כי טבע של בני אדם שנמשכים תמיד אחר העצלות והמרירות והדכאון וכו', שזה מה שמונע את השמחה מהבעל והאשה, ולכן אשרי הזוג שמיישבים את דעתם אשר חבל על המריבות, כי ימינו כצל עובר, הנה אנחנו כאן והנה אנחנו יוצאים מכאן וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים כמו רבע שעה, וכן אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) אדם בשביל תענוג קטן של רבע שעה הוא יכול לאבד את כל העולם הזה עולם העולם הבא, וזה שייך יותר במריבות בבית, ולכן אשרי הזוג שמשלימים ביניהם ומסתכלים על התכלית הנצחי.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתפללי על רפואתי השלימה, ואהיה לך אסיר תודה תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בלק י"ד תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה יהיה ההילולא של האור החיים הקדוש זי"ע, שידוע שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הפליג מאד מאד במעלתו, ומסר נפשו לנסוע לארץ ישראל רק לפגוש אותו, ואמר אם אני פוגש אותו יהיה הגאולה, אבל הס"מ עירבב הכל וכו', ולא היה יכול להגיע לארץ ישראל, וכך אמר בפירוש "איפה שאני בא בעולמות העליונים אני רואה שהספרדי הזה הוא כבר הקדימני" רואים מכל זה איך שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הפליג במעלת אחינו בני ישראל מעדות המזרח, וזה יסוד מוסד בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, שלא יראה ולא ימצא שום גזענות ארורה וכו', שזה מה שמפלג את עם ישראל, וצריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו שיהיה רק אהבה ואחדות בין נשמות ישראל, ואף אחד שלא יתפאר על הזולת שהוא יותר ממנו וכו', וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ל"ז.) לפיכך נברא אדם יחידי שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך וכו', וכן (שם לח.) מפני המשפחות שלא יהו משפחות מתגרות זו בזו, ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות, נבראו שנים על אחת כמה וכמה. דבר אחר מפני הגזלנין ומפני החמסנין, ומה עכשיו שנברא יחידי גוזלין וחומסין, נבראו שנים על אחת כמה וכמה וכו'.
ובשביל זה הקמתי את בית התבשיל - אהל אברהם שכל דיכפין יתי וייכול, ויקרב הלבבות בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל, זה זכות מאד גדולה, וזה יעזור לך בכל המובנים, אשרי האשה שבאה לעזור לבית התבשיל במה שהיא רק יכולה וכו', ואשרי האשה שיכולה לאפות פעם בשבוע, או פעם בחודש עוגה, כדי לתת ביד רחבה לאלו שמתפללים ותיקין, שיהיה להם תיכף ומיד מה לטעום אחר התפלה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תהיי שמחה ועליזה, ויהיה לך חלק בקירוב לבבות נשמות ישראל, ותעזרי בבית התבשיל, ולקבל את כל האורחות בסבר פנים יפות, ועל ידי זה תתברכי מפי אל עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ט"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו.
בכל פעם אני מעורר את אנשי שלומינו על גודל המצוה של כיבוד אב ואם, איך שצריכים להזהר מאד מאד במצוה זו, ולא לזלזל בההורים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, וכתב הרמב"ם (פרק ה' מהלכות ממרים סימן ט"ו) כל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ואפילו ברמיזה הרי זה ארור מפי הגבורה, שנאמר (דברים כ"ז ט"ז) "ארור מקלה אביו ואמו", והרי הוא אומר (משלי ל' י"ז) "עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם" וגו', ויש לבית דין להכות על זה מכת מרדות ולענוש כפי מה שיראו; ומובא (ספר חרדים פרק ט' סימן ל"ה) שאפילו אם מבזה אותם בלבו בלבד, הרי הוא בכלל ארור זה, עיין שם. ועכשיו אני שואל אותך מי יכול להתפאר שהוא נקי מכל זה? ולכן אשרי האשה שמחדירה בהילדים את מצוות כיבוד אב ואם, והיא צריכה להיות דוגמא חיה להילדים שלה, ובזכות זה תזכה גם כן לילדים ממושמעים ומכבדים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ט"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה ידוע לכולכם שפתחתי זה יותר משלש שנים "בית התבשיל - אהל אברהם" לתת לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, ותהלה לאל זה נחת לראות איך שבכל יום באים לאכול גברים נשים וילדים, שזה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ובפרט עכשיו שהגדלנו לעשות שהבית התבשיל מתחיל כבר מותיקין, שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', ועכשיו לקחתי על עצמי לשפץ את האולם לבית התבשיל, שיהיה פנינה יפה מאד, לעשות חסד לכל אנשי שלומינו, וכבר ידוע לכם אשר אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, ולכן באתי לבקש אתכם שתעזרו לי במה שאתם רק יכולים ומי שיעשה הוראת קבע עבור חמשים ש"ח לחודש למשך שנה, אני כבר לא מדבר על גודל זכות המצוה שיהיה לאדם חלק בצדקה כל כך גדולה לתת בכל יום לאכול ולשתות לרעבים וצמאים, וכן מקום מורווח לבית התבשיל, עוד זאת יהיה זכות למי שעשה הוראת קבע לשנה שיוכל לבחור יום אחד בשנה שהיום הזה יהיה שלו, היינו כל הברכות שיברכו בבית התבשיל יהיה לזכותו, ויהיה תלוי שלט ביום שבחר שמו  ושם משפחתו שהיום הזה זה שלו, ויכולים להקדיש את היום או ליום הולדת, או ליום שמחה, או ליום זכרון וכו' וכו', וגודל הזכות הזה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי סוף כל סוף צדקה כולנו מחוייבים לתת, ואם כבר נותנים צדקה למה לא ליתן למקום שאנחנו רואים איפה הכסף הולך, ובפרט לשיפוץ האולם בית התבשיל שיהיה לרווחת כלל אנשי שלומינו, ואני מוכרח להגיד לכם שכל זכותי לחיות בזה העולם, זה רק בזכות הבית התבשיל שאני נותן לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, ואם החיים שלי יקר בעיניך וכו', אזי אני מאד מבקש אותך שתעזור לי להמשיך בעבודת הקודש הזה שיהיה לנו אולם פנינה לרווחת כל הקהילה.
[היות שהיום הוא יום ההילולא של האור החיים הקדוש, אמרתי להעתיק לכם מה שכתב על פסוק (דברים ט"ו ז') "כי יהיה בך אביון" וגו' אומרו 'בך', אולי שנתכוון לרמוז מאמרם ז"ל שאמרו (בבא בתרא י') כי טעם שבוחר השם יתברך לייסר לאדם בעולם הזה ביסורי העוני הוא, כדי שבאמצעותו יזכה חבירו המפרנסו והוא מה שרמז במאמר בך אביון, פירוש בסיבתך בא לו העוני הגדול. ואומרו "מאחד אחיך" פירוש לא תחשוב בראותו אביון שהוא פחות, דע שהוא מהמיוחדים שבאחיך, ואין הוכחה מהעוני היותו שפל אחים, וכו', עיין שם. שבזה רואים מעלת האדם, שנותן צדקה עבור עניים, ולכן אשרי מי שמשתתף לעזור ליתן לאכול לרעבים ולצמאים, שזה הצדקה הכי גדולה].

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק ט"ז תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום בינך ובין השכנות שלך, כי בשמים מאד מאד מקפידים על מריבות עם שכנים, ומה גם צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אם את יודעת שהיה לך איזה מריבה עם איזה שכנה, תבקשי ממנה סליחה, ומכל שכן כשמקללים אחת את השניה, זה העוון הכי חמור שרק יכול להיות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות קללה סימן ו') סוף שקללת חינם ישוב על המקלל; ולכן למה את צריכה את הצרה הזו? צריכים מאד מאד לשמור מקללות, ואמר רביז"ל (שם סימן א') על ידי הקללות בא אבלות חס ושלום; ולכן צריכים נשים מאד מאד לשמור לא לקלל אחת את השניה.
את צריכה לדעת שבשמים מאד מאד מתחשבים עם מי שחי טוב עם השכנים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ב.) האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו וכו', עליו הכתוב אומר (ישעיה נ"ח ט') "אז תקרא והוי"ה יענה תשוע ויאמר הנני", ולכן אני מאד מבקש אותך שמצד אחד תשתדלי מאד מאד לחיות ביחד עם השכנים שלך, ולהשלים עמם, ומצד שני להזהיר גם את הילדים שלא יתקוטטו, כי אנחנו מצפים כל יום להגאל, ובשביל נשים שמתקוטטות וכו', ומקללות אחת את השניה וכו', זה מעכב את הגאולה וכו', ולכן אני מאד מאד מקפיד שבהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שלא ימצא אשה שמקללת את הזולת וכו', כי כל ענינינו זה רק אהבה ואחדות, וחכמינו הקדושים מספרים לנו מה הייתה עבודתו של אהרן הכהן, שבזכותו זכו עם ישראל שהיו מסובבים עם ענני כבוד, וזה שמר אותם מכל רע, רק על ידי שעשה שלום בין נשמות ישראל, כמאמרם ז"ל (אבות דרבי נתן פרק י"ב סימן ג') אוהב שלום כיצד מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד שנאמר (מלאכי ב') "תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון", כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע בו באדם רשע ונתן לו שלום למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה אמר אוי לי היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן בושתי הימנו שנתן לי שלום נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה הלך אהרן וישב אצל אחד מהם אמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר ואמר לו בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואמר אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו, וכנשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה, לכך נאמר (במדבר כ') "ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל".
הקדוש ברוך הוא אשר שמו שלום, ישרה שלום בין נשמות ישראל, וכולנו נזכה לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, ועל ידי זה נזכה לגאולה קרובה מאד.
נא ונא לשמור על הבנות בשבת איפה הן הולכות וכו', כי אסור לתת להבנות להסתובב בהפקר וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר פנחס י"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה הימים האלו הם נקראים ימי בין המצרים, על שם (איכה א' ג') "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ולכן צריכים מאד מאד לשמור, כי מדת הדין מתגברת דייקא בעשרים ואחד ימים האלו, ולכן לא כדאי לנסוע למקומות מסוכנים.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי גדול אדונינו ורב להושיע, העיקר לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא ט) שמקדש שני נחרב רק על ידי שנאת חינם, ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם שישרה בינינו רק שלום ואהבה, ואשה תעזור לרעותה, ומובא (זוהר חדש נח) אם יהיה רק בית הכנסת אחד (קהילה אחת) שיחזיקו את עצמם ביחד, על ידי זה יכולים להמשיך את הגאולה, ולכן רציתי מאד מאד שזה יהיה בקהילתינו הקדושה, כי כבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וצריכים מאד מאד לשמור לא לבייש את הזולת, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נח:) כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו', דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא, ואמרו (שם נט.) המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ואמרו (שם) נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, ודבר זה מצוי מאד בין נשים וכו', שמתגברת אצליהן הקנאה וכו', ואחת מדברת על השניה וכו', ומעליבות אחת את השניה, ולכן באתי לבקש שיהיה רק שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ועל ידי זה נזכה לקירוב הגאולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס י"ט תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך עכשיו בימי בין המצרים לשמור מאד מאד שלא ימצא שום ויכוחים או מריבות או אי הבנות בין הנשים, כי יש המון דינים על עם ישראל, והעיקר כדי לבטל את זה וכו', זה נעשה רק על ידי מדת החסד ואהבה והוותרנות וכו', שאנחנו צריכים לעשות חסד אחת עם השניה, ולוותר אחת להשניה וכו', ולא להתעקש רק תמיד לריב ולנצח וכו', כי זה מה שהס"מ הרשע ימ"ש רוצה שיהיה תמיד מריבות ואי הבנות בינינו וכו', ועל ידי זה מעכבים את הגאולה.
והנה עקב שהרגישו היום רעידת אדמה וכו', ועקב השריפות שפרץ ביומיים האחרונים ביבנאל וכו', ועקב שאר הגזירות שהולכים לגזור וכו', אני מבקש את כל נשות אנשי שלומינו היקרים לא לקחת את זה בקלות, אלא במלוא הרצינות וכו', כי הרי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, שתי שריפות שיהיה יום אחר יום, זה לא דבר פשוט וכו', בשעה שאנחנו רואים את הצביעות וכו', יש בקהילתינו למעלה מחמישים מתנדבים שרוצים להתנדב בחפץ לב מאד למכבי אש, ובשום פנים לא רוצים לקבל אותנו וכו', אין בשום מקום בארץ ישראל אפילו בעיירות הגדולות שמונות חצי מליון או רבע מליון וכו' תושבים, שיהיו כל כך הרבה מתנדבים וכו', ופה בישוב קטנטן יש למעלה מחמישים מתנדבים, ואף אחד לא רוצה אותנו, האם אין זה צביעות? ולכן עלינו לעשות את שלנו, מאחר שפעמיים קרה כבר שריפות, ובנסים נגלים ניצלנו וכו', ועל כן אנחנו צריכים הרבה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא שישמור אותנו מכל רע, וישמור אותנו ממחלוקות וממריבות ומאי הבנות.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי להרחיב את הפעילות של הבית התבשיל – אהל אברהם, להרבות בחסד בין נשות אנשי שלומינו, ושלא ימצא אשה אחת אלימה בינינו וכו', אשה כזו אין לה מקום בקהילתינו, נקודה. שתלך מאיפה שהיא באה וכו', אצלינו היסוד והעיקר זה דרך ארץ ומדות טובות, ולעשות חסד עם הזולת וכו', ולכן מי שלא יכולה לעמוד בזה, היא לא רצויה אצלינו בכלל וכו', תהלה לאל יש לנו "בית הוראה", אם יש למישהי איזה דין ודברים עם הזולת, היא מחוייבת ללכת על פי שולחן ערוך אל הבית דין, ותהלה לאל יש לנו דיינים מומחים יראי השם וחושבי שמו, ואין להם שום כוונה עצמית כידוע לכל, הם פשוט פוסקים את ההלכה כמו שכתוב בשולחן ערוך, ולכן אם יש איזה דין ודברים בין אחת להשניה, מוכרחים להתפשר ב"בית הוראה", וכן אני מבקש את כל אחת שתשמור על הילדים שלה איפה הם מסתובבים וכו', כי היום הס"מ אורב מאד מאד על הנוער בכל העולם כולו, להפילם ולהכשילם ולדרדרם עד נוקבא דתהומא רבה וכו', ולכן כל אבא ואמא מחוייבים לשמור על ילדיהם, וכן שלא יעשו אף אחת דין בעצמה וכו', להרביץ את הילדים של הזולת וכו', זה לא דרך יהודי וכו', הכל יכולים לסדר ביניהם בדרכי אהבה ונועם וכו', ובפרט עכשיו בימי בין המצרים, צריכים מאד מאד לשמור לא להכות את הילדים של עצמו, ולא את הילדים של אחרים.
כל זה אני כותב לך עם דם ליבי ולא עם דיו וכו', ועם כאבים עזים בלב וכו', ודברים היוצאים מן הלב, אקווה שיכנסו אל לבך הטהורה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס כ' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ויתר עוז עם רצונות וכיסופים אליו יתברך, ולעזור לי לעשות חסד עם הזולת, ובזכות זה תראי את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
ידוע אשר היום בלילה הוא ההילולא של הצדיק הקדוש רבי אברהם מתתיהו משטפינשט זי"ע (מנוחת כבודו היא בגבעתיים) שראו אצלו אותות ומופתים, שידוד הטבע ממש, כאשר סיפר לי הרב הקדוש רבי חיים זאנוויל מריבניץ זי"ע שהיה תלמידו, (בשעה שהתאכסן אצלי), שמה שראו גדולת רבו ואת הנסים והמופתים שהתגלגלו אצלו היה רק מרוב אהבת ישראל שאהב את כל בר ישראל, ומסר את נפשו עבור כל אחד ואחד, ודאג שיהיה לכולם אוכל לאכול לשובע, ועד היום מספרים אותות ומופתים מהצדיק הזה, רואים מכל זה, מה זה לתת לאכול לרעבים? ומה זה לעזור ליהודים?
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכלתך לעזור לי להמשיך עם הבית התבשיל אהל אברהם, אשר כל החיים שלי תלויים בזה, וכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי  שמצידך לא יהיה שום ריב ומחלוקת בין השכנות וכו', ובין שאר נשות אנשי שלומינו וכו', כי הס"מ אורב על זה מאד מאד שיהיה אלימות וכו', או וויכוחים וכו', או מריבות וכו', העיקר שלא יהיה שלום ואהבה, ולכן דייקא בימים טרופים אלו הנקראים "בין המצרים" בין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, הס"מ אורב מאד מאד שיהיה מחלוקת בין נשמות ישראל, ולכן אני מתחנן אליך, תעשי כל מה שביכלתך שיהיה רק שלום ואהבה, וכן תדוני את בעלך לכף זכות, וממילא יהיה אוירה של רגיעה בתוך הבית, וכן לקבל את כל האורחות בסבר פנים יפות, כדי לקדש שם שמים ושם רביז"ל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס כ"א תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט עכשיו "בין המצרים" שהם הימים שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל צרות ישראל שבכל דור ודור, ובפרט בהדור הזה שיש כל כך הרבה סובלי חולאים רעים רחמנא לישזבן, ששוכבים בכל הבתי חולים, ועלינו לבקש עליהם רחמים מרובים שיהיה להם רפואה שלימה, ויש כל כך הרבה הורים אומללים שסובלים סבל גדול מילדיהם וכו', וכן יש כל כך הרבה עניים ואביונים שבקושי יש להם לעבור את היום וכו', ועלינו לבקש עליהם שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם מכל צרותם, וירחיב להם בגשמיות וברוחניות גם יחד, ולכן דייקא בימים אלו עלינו לעבוד מאד מאד על נקודת אהבת חינם, לאהוב את הזולת, ולשמור מאד שאשה אחת לא תצער את השניה, ולא לגרום נזקים אחת להשניה וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ובני אדם לא מקפידים על זה וכו', יש אנשים שיכולים להיות עובדים גדולים וכו', קמים בחצות וכו', ומרבים בעבודות וכו', צומות ומקוואות וכו', וכשבאים לעניני "בין אדם חבירו", הם מאד מאד מזלזלים בזה, יכולים לגנוב ולגזול וכו', להלוות כסף ולא להחזיר וכו', לעשות נזק להזולת ולא איכפת לו וכו', ואף אחד לא חולם שיקבל חזרה מדה כנגד מדה וכו', ולכן דייקא עכשיו "בין המצרים" שאנו מתאבלים על צרות ישראל ועל חורבן בית המקדש וכו', שהכל נובע משנאת חינם, כמאמרם ז"ל (יומא ט) ועדיין מרקד בינן, עלינו לעבוד על עצמינו לתקן את העוולות והשחיתות שאנו עושות אחת לחבירתה, בין ביודעים ובין בלא יודעים, כי בשלוש שבועות האלו עלינו לתקן את מה שקלקלנו בשנאת חינם ובגזענות וכו', ובזה שציערנו את זולתינו וכו', כי אנחנו רואים שהס"מ עובד בימים אלו יותר מכל ימות השנה רק להכשיל בני אדם בענינים של "בין אדם לבין חבירו", וזה נעשה זול בעינינו וכו', עד שאנחנו לא קולטים שזה עבירה ועוון לצער את הזולת וכו', ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותתרמי מהשמחה שלך גם לנשים  אחרות, שזה הצדקה הכי גדולה, שאשה מקבלת את פני בעלה בסבר פנים יפות, ומרגיעה את כעסו וכו', וכן ראוי לכל אשה לעזור לזולתה וכו', לדבר על לבה ולהוציא את כל המעוקה שמעיק לה, וזה מצוה הכי גדולה שרק יכול להיות.
נא ונא תראי למסור את נפשך לעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי אני יכול לראות מי באה לעזור וכו', ומי לא וכו', ותאמיני לי אם היית יודעת איך שכל החיים שלי זה תלוי רק בבית התבשיל לתת אוכל לרעבים וצמאים, היית מזדרזת לבוא על כל פנים פעם בשבוע, ואשרי האשה שתעשה רכזת וכו', היינו שהיא תהיה ממונה לרכז רשימה של כל נשות אנשי שלומינו כדי שיצא לכל אשה להיות על כל פנים פעם בחודש בבית התבשיל לעזור במה שרק יכולים, כי תהלה לאל יש לנו קהילה המונית למעלה מארבע מאות משפחות, ולכן מה טוב ומה נעים שאשה תזדרז לבוא על כל פנים פעם בחודש, וזה זכות מאד גדולה בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס כ"ב תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לא לבזות שום אשה מקהילתינו וכו', כי מי שמציקה ומצערת את הזולת, מקבלת את זה אחר כך חזרה כפל כפליים, הן מבעלה וכו', והן משאר נשות אנשי שלומינו, כי הקדוש ברוך הוא משלם חזרה מדה כנגד מדה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לרכל ולא לדבר לשון הרע מאשה אחת על השניה, כי זה עוון חמור מאד, וגם מגעיל מאד וכו', את צריכה לזכור שאצלינו היסוד היסודות זה רק חסד ועוד פעם חסד ועוד פעם חסד, ועל זה חונכתי מקטנותי מאמי הצדקת ע"ה, שמסרה את נפשה עבור הזולת, ואף שהחזירו לה אחר כך רע תחת טוב וכו', אף על פי כן היא לא הפסיקה מלעשות טוב להזולת וכו', וכך אני גודלתי וכו', ולצערי הרב לכל מי שאני עושה טוב, משלם לי חזרה רעה, ואף על פי כן אני ממשיך רק לעשות טובות וכו', וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות דעת סימן ל"ג) מי שמשלמין לו רעה תחת טובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ונותן לו שכל גדול בעבודת הבורא; ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי רק לעשות טוב להזולת, ואל תחכי לקבל חזרה גמול טוב ממנה וכו', והקדוש ברוך הוא ישלם לך חזרה בזכות זה שפע כזו שאת לא חלמת.
העיקר תתחזקי ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא הכל בא ממנו יתברך, וזכור גם זכור אשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן העצה הכי טובה רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולהרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם הייתה אשה יודעת מה היא פועלת בשמים עם התפלות שלה וכו', ומכל שכן כשזה גם רווי עם בכי וכו', לא הייתה מפסקת מלהתפלל, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר תפלה עם דמעות, ויכולים לפעול אצלו יתברך הכל, רק צריכים סבלנות בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, כי גם בתפלה צריכים לחכות ולא לדחוק את השעה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ו) אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר, היינו שאסור להתעקש בתפלתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו, כי זה הוא כמו לוקח דבר בחזקה, בגזילה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו, וזה (אבות פרק ב') 'אל תעשה תפלתך קבע', מלשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש". היינו שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפלתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא תפילת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזילה, רק יתפלל רחמים ותחנונים; ולכן זאת תעשי לבקש כל יום ממנו יתברך מה שאת צריכה בתמימות ובפשיטות גמור, וזה הלימוד העמוק שלימד אותנו רביז"ל, אשרינו שיש לנו רבי כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט כל השבת רק לשמוח כמו שהזהירנו על זה רביז"ל מאד מאד יותר מהכל, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות, זה שמענגים את השבת זה כמו להתענות אלף ימים, ולכן אשרי האשה שזוכה להיות בשמחה כל השבת, וזה יכניס אוירה של רגיעה בתוך הבית, אשר אין עוד מתנה יותר יפה מזו שהבית רגוע, ואין שמה שום מחלוקת ומריבות או ויכוחים וכו', ואת זה רביז"ל רוצה להחדיר בנו, שיום שבת יהיה יום של שמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את קדושת השבת על ששת ימי החול, דהיינו שגם בששת ימי החול נוכל לשמוח ולהיות רגוע.
יען שאשה נקראת עקרת הבית כי היא עיקר הבית, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא להכניס בבית מוצרים שאין בהם הכשר מבד"ץ מפורסם ליראי השם, כי בקלות יכולים להכשל באכילת טריפות ונבילות וכו', ומובא בזוהר הקדוש (שמיני מא:) כל מאן דאכיל מאינון מאכלי דאסירי, אתדבק בסטרא אחרא, וגעיל נפשיה וגרמיה, ורוח מסאב שרייא עליה, ואחזי גרמיה דלית ליה חולקא באלהא עלאה, ולא אתי מסטריה, ולא אתדבק ביה, ואי יפוק הכי מהאי עלמא, אחידן ביה כל אינון דאחידן בסטר דמסאבא, ומסאבין ליה, ודיינין ליה כבר נש דאיהו געלא דמריה, געלא בהאי עלמא, וגעלא בעלמא דאתי. ועל דא כתיב, ונטמתם בם בלא א', דלא אשתכח אסוותא לגעוליה, ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין, ווי לון ווי לנפשייהו, דלא יתדבקון בצרורא דחיי לעלמין, דהא אסתאבו, ווי לגרמייהו, [כל מי שאוכל מאלו המאכלים האסורים הוא מדבק את עצמו בסטרא אחרא, ומגעיל את נפשו ורוח הטומאה שורה עליו, ואין לו חלק באלוקי ישראל, וכשיוצא מזה העולם נדבק בו רוחות הטומאה ודנים אותו בדינים קשים ומרים מאד, אוי לו ואוי לנפשו שלא יהיה דבוק בחי החיים], ולכן על האשה מונח החוב לשמור מאד מאד שלא יראה ולא ימצא בבית שום מאכלים מפוקפקים, כי בלי הכשר טוב אסור להכניס שום אוכל בבית, כי היום בקלות יכולים להכשל באכילת נבילות וטריפות וכו'.
אני מאד מאד מבקש שכל אשה תחזיק מעמד בענין אהבה ואחדות, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר מטות מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

את צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שהיא חממה של אמונה, אבל אני מאד מבקש אותך דייקא עכשיו בבין המצרים שזה זמן של אבל, שגלינו מארצינו, ונחרב בית מקדשנו וכו', והכל מחמת שנאת חינם, ולכן את מחוייבת לעשות כל מה שביכולתך רק לעשות חסד עם הזולת, ולשמור מאד לא לדבר לשון הרע אחת על השניה, כי זה עוון חמור מאד מאד, ועיקר היופי והיחודיות של קהילתינו הקדושה, זה החסד שהחדרתי באחת לעשות להשניה וכו', ולכן אם יש אשה שמצערת את הזולת וכו', או מרכלת על הזולת, ומדברת רע עליה וכו', דעי לך שהיא מצערת אותי וגורמת לי הרבה עגמת נפש, כי את חלבי ודמי השקעתי בקהילתינו הקדושה זה חצי יובל שנים וכו', ואני מאד מאד מקפיד על אשה כזו שמרכלת על הזולת, ובמקום לעשות חסד וצדקה עם הזולת, עוד עושה ממנה כל מיני צחוק, שזה עוון חמור מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נח:) כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו', דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא, ואמרו (שם נט.) המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ואמרו (שם) נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, וזה מאד מאד מצער אותי, ולכן אני מאד מאד מבקש את כל אחת מנשות אנשי שלומינו שיעשו כל מה שביכולתן רק לעזור לי לפתח יותר ויותר את הבית התבשיל – אהל אברהם, שכל החיים שלי תלויים בזה, אם אתן רוצות שאני ימשיך לחיות, זה רק בזכות בית התבשיל - אהל אברהם, ואני לא מגזים, אני אומר לכן את האמת כמו שהוא וכו'.
ולכן אני רוצה להתפאר להקדוש ברוך הוא שתהלה לאל בקהילתינו הקדושה שורה רק אהבה אחווה וריעות, ומדת החסד זה יסוד היסודות אצלינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מטות מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק לעשות חסד, ואף שאני חוזר עלי פעמים אין מספר וכו', אבל זה המציאות, למעלה בשמים מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, ואוי לו לאדם או להאשה שגומלים רע וכו', כי אז הרע יחזור אליהם וכו', ולכן עלינו למסור את נפשינו רק לעשות חסד עם הזולת, שאין דבר חשוב מזה, וכיון שאדם עושה חסד עם הזולת, נפתח עליו צינור מלמעלה ומשפיע עליו חסד מהעולמות עליונים, ואמר הנביא ירמיה (ירמיה ט') "כה אמר הוי"ה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו: כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני הוי"ה עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם הוי"ה", כי אצלו יתברך העיקר הוא רק לעשות חסד וצדקה, ולהכירו יתברך, אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ומשמחת את הזולת, כי זה הצדקה והחסד הכי גדולה, לחזק נשים שבורות וכו', ואת לא יכולה לתאר אם את תהי שמחה ועליזה, איזה נחת רוח תגרמי להקדוש ברוך הוא, ומכל שכן וכל שכן כשאת תחזקי גם נשים אחרות להיות בשמחה, אין קץ וסוף לזכותך, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם לעשות חסד עם רעבים וצמאים, שאין צדקה יותר גדולה מזו, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות רק חסדים עם הזולת, ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם.
נא ונא לשמור מאד לא לרכל ולדבר לשון הרע על הזולת וכו', רק להרבות בצדקה וחסד, שזה מוריד את אורו יתברך בעולם, אשרי האשה מי שחזקה בזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי כשאני רואה שסוף כל סוף אחר יגיעה של חצי יובל שנים ביבנאל, הקמתי קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובנין של חסד, זה חלקי מכל עמלי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי עם מדת החסד, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות דעת סימן כ"ד) כשאין אתה עושה חסד, על ידי זה אין לך דעת; ולכן אשרי מי שעוסק תמיד בעשיית חסד עם הזולת, ובפרט עכשיו שבאים המון תיירים ליבנאל, צריכים לקבל את האורחים בסבר פנים יפות, ולגלות להם את יופי קהילתינו הקדושה שמתנהגת על פי דעת רביז"ל, ואת צריכה להיות מאד מאד שמחה שאת חלק מהקהילה הקדושה הזאת, ולכן אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה לאשה, כי אין עבודה שבא קשה לאשה כמו שמחה, כי טבע של אשה שנמשכת אחר העוביות והגשמיות, וכל כך חבל כי הנשמה מושכת רק לרוחניות ששם מקור השמחה, והגוף סוחב ומושך רק בגשמיות ששם מקור העצבות והמרירות והדכאון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי האשה שיש לה שכל וקולטת תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליה עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשתמשיך את עצמה אל השמחה, ולפקח את דעתה, זה בא מהקדושה, ולכן תראי מה לפניך, תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
הרבה נשים מתלוננות שיש להן פחדים וכו', וחלומות מפחידים וכו', אזי העצה לזה לומר קריאת שמע שעל המיטה לפני השינה הוא תיקון מאד מאד גדול להנשמה, ובפרט מי שקורא קריאת שמע שעל המיטה על פי סדר האריז"ל, נמחל לו כל עוונותיו, כמובא (לקוטי הלכות קריאת שמע שעל המיטה הלכה ב'), וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות ה.) כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר (תהלים קמ"ח) "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם", ואמרו (שם) כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר (איוב ה' ז') "ובני רשף יגביהו עוף", הרי שלך לפניך מעלת הקורא קריאת שמע שעל המיטה, וזה צריך הן הגבר והן האשה והן הילדים לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, ועל ידי זה יהיו שמורים ממזיקים וממשחיתים, והלוואי שכל אמא תקפיד שהילדים יגידו קריאת שמע שעל המיטה, וכן לעורר את הבעל שלא ישכח לומר קריאת שמע שעל המיטה שזה שמירה גדולה בגשמיות וברוחניות.
מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי על השלום בית שלך, ותהי וותרנית ותמחלי לבעלך וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בראשית רמז כ"ד) על הפסוק (בראשית ב' כ"ג) "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת" רבי יהושע בן קרחה אומר על שם בשר ודם נקרא אדם ומשבנה לו עזר נקרא שמו איש והיא אשה מה עשה הקדוש ברוך הוא נתן שמו ביניהם אם הולכין הן בדרכי הרי שמי נתון ביניהן ומציל אותן מכל צרה ואם לאו הריני נוטל את שמי והן נעשין אש ואש והאש אוכלת אש כי אש היא עד אבדון תאכל; ולכן אשרי הבעל והאשה שלא רבים ביניהם וכו', וכך הילדים יגדלו בריאים בנפשם ובשכלם וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר מטות מסעי כ"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי מאד להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד קשה, עם כל זאת רק תהי בשמחה עצומה, כי כך הזהירנו רביז"ל על שמחה יותר מכל דבר בעולם, ותזכרי שבכל רגע ודקה שאת שמחה ועליזה שנבראת מזרע ישראל, ואת הולכת בצניעות וכו', בזה את מתדבקת בו יתברך, שהוא עצם השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו".
נא ונא תשמרי מאד מאד שיהיה שלום בינך ובין בעלך וכו', כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, וצריכים לשמור מאד מאד על השלום בית, כי זוג שרבים ביניהם, גורמים פירוד בכל העולמות, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם תיכף ומיד להתפייס אחד עם השני, כי לא יאבה הקדוש ברוך הוא סלוח לכם אם אתם רבים ביניכם וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קט"ז.) לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים; ואם הקדוש ברוך הוא כבר מסכים שימחק כביכול שמו שמחזיק את כל העולם העיקר שיהיה שלום בין איש לאשתו וכו', בוודאי אתם צריכים להשלים ביניכם.
וכן את צריכה מאד מאד לשמור על כבוד הזולת, ולא לריב עם השכנים, יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה וכו', רק לראות לפייס אותם ולקבלם בסבר פנים יפות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב רק שלום ואהבה, וכך חונכנו על ידי רביז"ל, שתמיד נחפש אחר השלום וכו', והס"מ אורב על זה מאד מאד, כי הוא עצם הרע והטומאה והזוהמא וכו', ולכן כל ענינו רק פירודים "הפרד ומשול", זה כח הטומאה שלו וכו', ואנחנו צריכים ללכת בדיוק ההיפך, רק להיות בשלום ואהבה עם כל בר ישראל, ולעשות חסד עם הזולת, ובזה תחיי אותי מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


2 תגובות

  • 1.
  • מאת: אסתר
   רב תודות לכבוד המוהרש שליטא-ולאותם שטורחים לשתף אותנו בפניניו-זה ממש אורחות יושר תודה רבה להשם יתברך ששלח לנו שליח טוב שמיישר אורחותינו ודואג להעשיר ולהזהיר ולכוון אותנו לעבודת השם יתברך הנכונה ולא לפי טעות הבנתנו-רפואה שלימה במהרה-אנחנו צריכים את כבוד תורתו-כל שניה...
  • 2.
  • מאת: שרה שמחה
   ראשית, רפואה שלמה לכבוד הרבי המוהר"ש שליט"א, שיזכה להאריך ימים ושנים בבריאות איתנה, בשמחה עד אין קץ, ובדעת צלולה וקדושה.
   שנית, יהי רצון שנזכה להיאכל לצדיק ולשתות ממעיינותיו ברוחני ובגשמי.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup