ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • תשרי תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • תשרי תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | י''א תשרי | י"ב תשרי | י"ט תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י] י"א תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שזכינו ליום הכיפורים שהוא יום שמחה גדולה בכל העולמות והקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותינו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, ואני מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, כי השמחה הכי גדולה היא כשנשמות ישראל מתאחדים יחד, ותהלה לאל הקמתי קהילה קדושה כזו שאין בכל העולם כולו פשוטו כמשמעו, אצלינו אין גזענות הארורה וכו', ולכן עלינו לבקש ממנו יתברך שנזכה לגור ביחד כל אנשי שלומינו באהבה אחווה וריעות, כי סוף כל סוף נהיה משפחה אחת גדולה, כי זה לוקח את הבת של זו, וזאת לוקחת את הבן של זה וכו', ואיזה יופי שמשפחה אחת גדולה מחזיקים את עצמם ביחד.

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] י"ב תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו מכינים את עצמינו לחג הקדוש והנורא חג הסוכות, שהיא חג הכי יפה, יוצאים בחוץ ויושבים בסוכה ומרגישים את השכינה שמסבב אותנו, כי כל ענין הסוכה היא זכר לענני כבוד, בשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא סיכך עליהם על ידי ענני כבוד, והיו שמורים מהכל, כמו כן עכשיו כשאנחנו חוזרים בתשובה שזה יציאת מצרים, שאנחנו יוצאים מהזוהמא והטומאה שנדבק בנו וכו', אז תיכף ומיד הקדוש ברוך הוא מסכך עלינו עם שכינת עוזו יתברך, שזה האמונה הקדושה, ובזה יכולים למדוד את עצמו אם חזרנו בתשובה אם לא, אם יש לנו אמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהודיע ולהוודע אשר הכל לכל אלקות גמור הוא, ותמיד אנחנו צריכים לדבר ממנו יתברך, הן עם הבעל והן עם הילדים והן עם המשפחה, לא להתבייש רק לדבר בגדלות המוחין ממנו יתברך, כמו שאמר דוד המלך (תהילים קי"ט מ"ו) "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש" לא צריכים להתבייש מאף אחד רק לדבר בגלוי ממנו יתברך שזה היחודיות של קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך תרגילי את עצמך רק לשמוח, ולהיות סבלנית לא להכנס בלחץ משום דבר, לא מהבעל ולא מהילדים ולא מהשכנים וכו' וכו', משום בריה שבעולם, וזה תזכי רק על ידי תוקף האמונה, שזה סוכה שאת מסוככת עם אורו יתברך, שאין עוד שמחה כשמחה זו, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ח) עושים סוכה אחר יום הכיפורים כי בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא בדין על באי עולם, וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמא יצא דינם לגלות, על ידי כן עושים סוכה וגולין מבתיהם לסוכה, והקדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו גלו לבבל, זאת אומרת אם נגזר על האדם שצריך ללכת בגלות, בזה שנכנס בתוך הסוכה כבר חשוב כאילו יצא לגלות, ולכן חג הסוכות זה חג של שמחה, זמן שמחתינו, שאנחנו יוצאים מבתינו ונכנסים אל תוך הסוכה, ונהנים מזיו השכינה, וזה כאילו שיצאנו בגלות, ואשרינו מה טוב חלקינו שבזה אנחנו נפטרים מהגלות של כל השנה, ולכן את צריכה לקבל את החג בשמחה עצומה ולא להתפרץ על בעלך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תמורה טז.) אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת, איני יודע מה את צועקת? הרי בעלך משתדל במסירות נפש להביא פרנסה, ובמקום לעזור לו להקל ממנו את העול, עוד זאת האשה יורדת לחייו, מה זה צריך להיות? ולכן תחזקי את בעלך, ובזה שתביני גם את בעלך אזי הוא יבין גם אותך, והוא יחזק גם אותך, ויהיה השלום והאהבה מצוי אצלכם, אשר רק בזכות זה לא יחסר לכם שום דבר, רק את תהי מיושבת בדעתך, ואל תכנסי בלחץ, כי השנה הוא שנת אהבה ואחדות, וזה ת'עשה ש'לום ע'ם א'שתך, וכמובן שגם האשה צריכה לעשות שלום עם בעלה, ואז השכינה ישרה בתוך ביתכם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ולכן אל תכנסי בלחץ ואל תתפרצי על בעלך, רק להיות בשמחה שזה מה שרביז"ל רצה שתמיד נהיה בשמחה, והס"מ מקנא בנו ולכן הוא מכניס בנו מריבות קנאה ושנאה וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך, תשלימי עם בעלך ותחיי ביחד באהבה גדולה מאד, ואז השכינה תשרה ביניכם, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

עכשיו אנחנו באמצע חג הסוכות שנקרא זמן שמחתינו, ולכן תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ואל תניחי את העצבות שיסבב אותך וכו' וכו', הן אמת אני מבין שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', כמו שעובר על כל אחד ואחד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) שעל כל אחד ואחד עובר צרות ויסורים ומכאובים, ואפילו על גדולי הצדיקים עובר בכל יום צרות ויסורים וכו' וכו', ועיקר גדולת בר ישראל שזוכה להפוך את היגון והאנחה אל שמחה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) שהעיקר להפוך את היגון והאנחה אל תוך שמחה, היינו כשאדם נמשך עליו עצבות מרירות ודכאון, עיקר גדולתו כשיכול להפוך את הכל לשמחה, ולכן ראי לעשות כל מה שביכולתך להתקבץ יחד עם נשות אנשי שלומינו, ולעשות ערב שמחה עם כלי זמר, ורק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואם את תהי בשמחה לא יחסר לך שום דבר, ואף שאני יודע שזה יהיה לך מאד מאד קשה להיות בשמחה, כי הס"מ אורב מאד מאד על נשמות ישראל להכניס אותם בעצבות ובדכאון וכו', ולכן אשרי האיש והאשה שעושים כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שזה בא מאד מאד קשה, עם כל זאת צריכים לעשות כל מיני מאמצים להיות בשמחה, ולבקש בכל יום ממנו יתברך רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה, ואזכה להרגיש אותך תמיד איך שאתה שומר עלי, ואתה רוצה רק את הטוב שלי, אנא ממך רבונו של עולם חוס וחמול עלי ותרחיב לי בגשמיות וברוחניות, ואזכה להיות שמחה ועליזה כל ימי חיי מעתה ועד עולם אמן סלה.

דעי לך שמחר בלילה זה הושענא רבא, ויכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא מה שרוצים, כי בראש השנה כותבים על פתק כל מה שיקרה לאדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, ובהושענא רבא מחלקים את הפתק, ובליל הושענא רבא יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא שיחליף לנו פתק יותר טוב, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי פיקחית, תגנבי לכל הפחות חמש או עשר דקות לטייל לבד, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת רוצה וכו', וכל מה שאת צריכה וכו', ותראי שלא תתחרטי על זה, כי כל תפילה כל תחינה כל בקשה שהאשה מבקשת ממנו יתברך מקבלת, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפילת הנשים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים מועדים לשמחה ופיתקא טבא

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה עכשיו מתחיל החורף הגדול, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, ותהי תמיד שמחה ועליזה, ואני מאד רוצה שבכל ליל ראשון וליל שלישי שיהיה ליל שמחה, ותתקבצי יחד עם נשות אנשי שלומינו, וקודם תשמעו שיעור בהתחזקות והלכה וכו', ואחר כך תשמחו מאד מאד, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ואשה תחזק את רעותה, אשר אין למעלה מזה.

היום זה ההילולא של הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, וכן הצדיק הקדוש החתם סופר זי"ע, וראוי לנו ללכת בדרכם הקדושה, מצד אחד לדון את כל אחד לכף זכות, ומצד אחד לשמור מאד על ההלכה, וזה אני כותב לך בכל שנה, כי גם ביום הזה נוסדה יבנאל בשנת תרס"א, ותהלה לאל מתגשם לעינינו שנעשה פה עיר ברסלב, בקרוב הולכים לבנות פה אלף דירות לאנשי שלומינו, אף שזה נראה חלום, אבל תראי שהרבה חלומות התגשמו.

נא ונא רק תחזיקי מעמד ולא להשבר, את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש בכל העולמות כשאשה מתחזקת, ולא נשברת משום דבר, את צריכה לדעת שלכל אחת יש את הנסיונות הקשים והמרים שלה וכו' וכו', ואשרי האשה שמחזיקה מעמד ולא נשברת משום דבר, אדרבה היא עוד מחזקת את אחרות, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך כוחות הנפש להחזיק מעמד, ולהיות רק בשמחה, ולשמח גם נשים אחרות, וביחד תשמחו תמיד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ואל תהי שבורה, כי זה לא יביא אותך אל שום דבר, רק יסבך אותך בסיבוכים וכו', השמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן אם זוכים להיות בשמחה, סימן שנתקבלה תשובתינו באהבה, ולכן תשתדלי מאד להיות בשמחה, ואל תניחי שהעצבות יכנס בך, ואז תהי הכי מוצלחת בחייך, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להיות בשמחה, מרוב פגעי ומקרי הזמן שעובר עליך, עם כל זאת צריכים להתחזק ולעשות כל מיני מאמצים שבעולם להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן אל תדחפי את השמחה למחר וכו', מחר אהיה בשמחה וכו', מחר אתחזק וכו', מחר אחזור בתשובה וכו', לא לא אל תגידי את זה, אלא דעי לך שאין לך רק היום הזה, היום צריכים להיות בשמחה, היום צריכים להתחזק, היום צריכים לחזור בתשובה, היום צריכים לעשות התחלה חדשה, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתם רוצים לשמוע בקולו יתברך, דעו לכם שאין לכם רק היום הזה, ולכן אני מאד מבקש אותך תחזיקי מעמד ותתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, ואף שיש דברים שאנחנו לא מבינים וכו', עם כל זאת כבר אמר לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ולכן ראי להתחזק ולדעת שכל מה שעובר עליך זה רק לטובה, ולבסוף אחר הרע יבוא הטוב ויתגלה לך שאין שום רע כלל, כי ממנו יתברך לא תצא הרעות, אשרי מי שמכניס את זה בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ואני יודע שהס"מ מסית אותך להיות שבורה ורצוצה וכו', וכו', ותמיד לזכור על הבעיות שיש לך, וכו', ואני מוכרח להגיד לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן עז) שאין אדם שלא יעבור עליו בכל יום איזה משבר וצער, ולכן עיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את הכל לטובה, ולהיות רק בשמחה, תזכרי טוב שאין זה עצה להסתכל תמיד על החצי כוס הריקה, ולהיות בעצבות ובמרירות ובדכאון, וכו', ולבכות שאין לי וכו', יותר טוב להסתכל על חצי הכוס המלאה, שתהלה לאל יש הבריאות וכו', ואם תסתכלי טוב מאד על עצמך בעין טובה, אז תראה את החסד של הקדוש ברוך הוא שכבר עשה אתך עד עכשיו, ועוד תראי הרבה חסדים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, תמיד תסתכלי על הטוב שבעצמך, אחד מהסתות של הס"מ שמסית את האדם שתמיד מסתכל על עצמו בעין רעה, וכו', כאילו אני לא שוה כבר לשום דבר, וכו', ובאמת זה לא נכון, כל אשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות אם היא רק תנצל את הכוחות הנפש שלה, וכו', ואשרי האשה שתמיד מחזקת את הזולת, ודנה אותה לכף זכות, וזה מראה את טוהר נפשה, ולהיפך אשה שתמיד מחטטת אחר הרעה של הזולת, מראה את פגם נפשה וכו', ואיך שהיא עדיין מונחת בטומאה, ולא חזרה בתשובה, כי אשה המאמינה באמת בו יתברך היא תמיד תחפש את הטוב של הזולת, ותדון אותה לכף זכות, ולכן אני מאד מבקש אותך,  תהיי שמחה ועליזה, ותזכי לעשות חסד אחד עם השניה, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.

אני מאד מאד מבקש אותך אם את יכולה לעזור בבית התבשיל שהתחלתי עוד פעם להפעיל מיום ראשון הזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנוכל למצוא להנשים מקום מרווח שיהיה מקום לכולם.

העיקר תבקשי עלי שאזכה להצליח להוציא מכח אל הפועל חפצי ורצוני לעזור לכל משפחה ממשפחת אנשי שלומינו, כי סוף כל סוף אנחנו כולנו משפחה אחת, ואשרי מי שמצטרף אל הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup