ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תשרי ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ה' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ג תשרי |  י"ח תשרי | י"ט תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי | ל' תשרי

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה' תשרי התשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שזכיתי להיות בציון רביז"ל בראש השנה והתפללתי עליך ועל כל בני ביתך (כי יש לי פנקס עם כל השמות של כל המשפחות של אנשי שלומינו הגרים ביבנאל) יעזור התפילות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

היום בלילה יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול בשעה תשע וחצי מאחר שבאתי כאן לקראת היום הילולא של אדוני אבי ומורי ורבי זי"ע אזי נשארתי לכמה ימים ולכן אנצל את ההזדמנות ויהיה דרשה ואספר לך איך עבר הראש השנה באומין.

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק אף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים עם כל זאת זכרי היטב שקיבלנו מרביז"ל אשר העיקר הוא התחזקות להתחזק בכל מחיר כי בלי התחזקות אי אפשר לעבור את היום פשוטו כמשמעו ועיקר ההתחזקות הוא שמחה לשמוח מאד שאנחנו יהודים מאמינים בו יתברך ודוד המלך אומר (תהילים י"ח) ארחמך הוי"ה חזקי בזה שאני יודע שאתה יתברך אב הרחמן זהו חזקי בזה אני מחזק עצמי ולכן ראי להתחזק והקדוש ברוך הוא ימשיך עליך שנה של שמחה והתחזקות ותהי הכי מאושרת כל השנה.

הוכפל הדבר זהו הזדמנות פז שתבואי ותשמעי איך עבר הראש השנה ומה דיברתי שם. 

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' בין כסא לעשור ח' תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתעוררי על כל פנים מעכשיו, יום לפני יום הכיפורים, שהוא יום סליחה ומחילה, כמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה א' סימן ל"ז) על הפסוק (שיר השירים א' ה') "כיריעות שלמה" מה יריעות שלמה זו מתלכלכת ומתכבסת וחוזרת ומתלכלכת ומתכבסת כך ישראל אף על פי שמתלכלכין בעונות כל ימות השנה יום הכפורים בא ומכפר עליהם שנאמר (ויקרא ט"ז) כי ביום הזה יכפר עליכם וכתיב (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו; ולכן אני מאד מבקש אותך שתקבלי על עצמך מיום כיפורים הזה לשנות את כל ההנהגה שלך, ותרבי באהבה ובחסד בין נשות אנשי שלומינו שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו בנויה אך ורק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי לעשות חסד אחת עם השניה, ולפייס אחד את השניה, כי הס"מ כל הענין שלו זה רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ואנחנו צריכים רק להתאחד יחד, שזה כל ההצלחה שלנו, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן תראי שמהיום והלאה שיהיה רק שמחה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו, ובפרט מיום כיפורים זה מתחיל ענין אחר לגמרי בקהילתינו, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה הנהר שוטף את הסירות, אף יום הכיפורים מכפר את עוונותיהם של ישראל.

נא ונא תתפללי בעדי ביום הכיפורים הזה ואהיה לך אסיר תודה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שנה של הרחבה בגשמיות וברוחניות, שנה של שמחה, ושנה שלא יחסר לך שום דבר.
 

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שנכנס בנו יום הכיפורים יום שמחל לנו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לקבל את חג הסוכות בשמחה עצומה, שדבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כי בזה ששמחים ועליזים אחר יום הכיפורים, בזה מראים לדעת שיש לנו אמונה פשוטה בו יתברך שעיצומו של יום מכפר על כל העוונות, ומוהרנ"ת ז"ל היה רגיל לעשות במוצאי יום הכיפורים סעודה שלימה לאנשי שלומינו, והיו שמחים מאד עם כלי זמר על שזכינו למחילת עוונות.

כבר כתבתי לך שהחנות "ברסלב סנטר" זה שייך לי אישית, שפתחתי את החנות כדי לזכות את הרבים עם המצוות, כי מה ישאר מהאדם אם לא שיקיים בעצמו את המצוות, וכן יזכה את הרבים במצוות, אשר אין עוד זכות יותר גדולה מזה, ולכן כל הקניות שאת צריכה לקנות בעניני יהדות, תקני בהחנות הזה, כי זה שייך לי אישית, ואל יטעו אותך כמה ליצים בעלי עבירה וכו' וכו', כאילו החנות הוא מסחרה של כסף וכו' וכו', אדרבה כל מי שנכנס לקנות משהו, בזה הוא נותן יד לזכות את הרבים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך חלק בזיכוי הרבים.

נא ונא תשתדלי להיות רגועה מאד בימים אלו, כי מחמת הדחק והלחץ של הכנה להחג, יכולים להכנס בעצבים ולהתפרץ וכו', או על הבעל או על הילדים וכו', ולכן צריכים מאד לשמור בימים אלו לא להיות בכעס, וזה סגולה לקבל את חג האסיף חג הסוכות בשמחה עצומה, אשרי האשה שמרגלת את עצמה להיות בשמחה, וכן מעוררת ומחזקת את השכנות שלה אפילו שהן עדיין רחוקים מקיום תורה ומצוות, מה בכך? הרי סוף כל סוף הן בנות ישראל שנתרחקו מהיהדות על ידי הס"מ ימח שמו, ולכן מצוה רבה לדבר עם השכנות שהם אנשים טובים מאד, ולהשתדל להתחבר אליהן לקרבן אליו.

 

המאחל לך חג שמח

 

 


 

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ב

שלום רב אל  תחי'

הנה חג הסוכות מתקרבת ובאה וזה נקרא זמן שמחתינו, כי אין עוד שמחה כמו שנכנסים להסוכה שמסככת את האדם ושומרת עליו מכל רע, כי סוכה היא סוד השכינה שמסככת על האדם, שמתחבא אצלה, היינו האדם צריך לזכור אשר הוא יתברך שוכן עמנו, כמו שכתוב (ויקרא טז) "השוכן אתם בתוך טומאתם" ופירש רש"י אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם; ולכן אין עוד שמחה כשמחה זו שהאדם יודע שאפילו שהוא נמצא במקום שנמצא וכו' וכו', עם כל זאת שכינת עוזו יתברך מסככת עליו, וזה צריך להיות כל שמחתינו בימים אלו, שאנחנו מקימים סוכה כדי שנזכה להכנס בו, ולהתחבאות מפגעי ומקרי הזמן, וכן טוב מאד כל השנה להמשיך על עצמו קדושת חג הסוכות, היינו שתמיד ירגיש צל האמונה שמסככת עליו, ואז יהיה ניצול מכל צרותיו, כי מי שמאמין אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אז ניצול מכל הצרות, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ובידיעות אלו אף פעם לא תכנסי בעצבים וכו' על בעלך וכו', כי על ידי אמונה ניצולים מכל הצרות, ורביז"ל רצה שתמיד יהיה עיקר הדיבור שלנו מאמונה, ועם מי שאנחנו רק מדברים עלינו לדבר רק ממנו יתברך, וזה מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, אשרי האשה שתמיד מדברת עם שכנותיה דבורי אמונה, שאז תעורר ותחמם את לבבה אליו יתברך כי נשמות ישראל הם חלק אלקי ממעל, ואם מדברים ממנו יתברך אז הלב מתחמם ונמשך אחריו יתברך.

 שוב פעם באתי לעורר את תשומת לבך שהחנות "ברסלב סנטר" שייך לי, וכל כוונתי עם החנות הזה לזכות את הרבים, וזה עוד כלי לגלות את הקדוש ברוך הוא, ואת לא יכולה לתאר ולשער את גודל ההצלחה שזכיתי עם החנות הזה, כי עד עכשיו כבר חצי מתושבי המקום נכנסו לקנות איזה חפץ של קדושה, זה כיפה, זה מזוזה, זה טלית, זה סידור ומחזור וכו' וכו', וזה מרענן את הלב שרואים שעם ישראל הם עם קדוש מאד, ורוצים לעשות את רצונו יתברך, אבל לא היה מי שיביא להם את היהדות, כי לצערינו הרב מי שכן היה צריך להביא את זה, הוא עסוק בלהשיג תקציבים וכו' על מוסדות פיקטיביים וכו', ואיך יכולים לעשות פירודים בין נשמות ישראל וכו', ישלם לו הקדוש ברוך הוא כגמולו, ואנחנו נמשיך לקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך.

המאחל לך חג שמח

 

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה עצומה, ובפרט עכשיו שכנכנס חג הסוכות שנקרא זמן שמחתינו, כי העיקר להיות אך ורק בשמחה כל החג, ותתאזרי במדת הסבלנות, ולא להשבר משום דבר, ובזכות זה יומשך עליך הרחבת הדעת ופרנסה בשפע, ותהי שמורה מכל רע.

אני מאד מאד מבקש אותך שתחזיקי מעמד ואל תכנסי בתוך עצמך, ומכל שכן שלא יהיה לך שום חלישות הדעת, ותקבלי על עצמך מהיום והלאה רק להיות במצב רוח טוב, ולשמוע כלי זמר, קלטות של שמחה, וזה יעזור לך לעבור  על הכל.

אין את יכולה ולתאר ולשער את גודל הנחת רוח שנגרם להקדוש ברוך הוא מהחנות "ברסלב סנטר" שחצי מהמושבה נכנסו לקנות ד' מינים, וסוכות, ונוי סוכה, מזוזות, וכו', וכו', ולכן כל אחד ואחת מאנשי שלומינו היקרים שעוזרים לי לפתח את החנות שפתחתי כדי לזכות את הרבים, יש לו חלק להנחת רוח הזה שגרמו להקדוש ברוך הוא,. ויש להם חלק בהגאולה שעתידה להתחיל מגליל התחתון שאין תחתון ממנה וכו' וכו', אשרי מי שיעזור לי לפתח את החנות, ביתר שאת ויתר עוז, עד שכל הגליל כולו יבואו ולקנות מכאן ציצית ותפילין ומזוזות וכו' וכו', וכך תתחיל הגאולה, כמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה ו' סימן כה) כך תהיה גאולתן של ישראל מצפצפת דכתיב (מיכה ז') "כי אשב בחשך הוי"ה אור לי" בתחלה היא באה קימעה קימעה, ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואחר כך פרה ורבה, ואחר כך מרטבת והולכת; וכו' וכו', תאמיני לי אני  יודע מה שאני עושה, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום א' חול המועד סוכות ח"י תשרי הילולא דרביז"ל ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'


מדי כתבי מכתב להגברים אמרתי לכתוב לך גם כן שורתיים אלו.

דעי לך שעיקר המצוה של חג הסוכות רק להיות בשמחה, ובשביל זה החג נקראת זמן שמחתינו, ואמר הגר"א ז"ל שזה המצווה הכי קשה לקיים להיות אך ורק בשמחה כל ימי החג, שזה מסתכם לחשבון של כמאתיים שעות במשך השבעה ימים של חג הסוכות, ולכן העיקר תשתדלי להיות בשמחה ולשמור מאד שלא יתערב זר בשמחתינו.

מה טוב ומה נעים באם תקרבי את תושבי המקום שהם אנשים נהדרים מאד, ראינו איך שחצי מהמושבה נכנסו אלינו בחנות שהקמתי "ברסלב סנטר" וקנו ד' מינים וסוכות ומזוזות וכו' וכו', וזה היה ממש קידוש השם נורא ונפלא מאד לראות איך שעם ישראל קדושים וטהורים, ולולא הס"מ היו כולם כבר נמשכים אליו יתברך, ולכן אשרי מי שמקרב את תושבי המקום ולהקדים שלום לכולם.

נא ונא ראי רק להתחזק ותעשי כל מיני מאמצים לא להשבר משום דבר, ותבואי כל ערב אל הסוכה הגדולה של "היכל הקודש" שיהיה להקה וישמחו ביחד שמחת בית השואבה, ובפרט הערב בהילולא של רביז"ל, ובשעה שבע וחצי בדיוק יהיה השיעור שאספר דברים נפלאים מעניני רביז"ל והשמחה תוגדל מאד.

המאחל לך מועדים בשמחה

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי באמונת חכמים, ואז תראי שיהיה לך הצלחה בחיים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה, ויומשך עליך חסד ורחמים גמורים.

נא ונא תתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, הן אמת שאני יודע מה שעובר עליך כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, עם כל זאת אין שום עצה אחרת רק להיות בשמחה ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן ) מי שהוא תמיד שמח הוא מצליח; ואין עוד דבר ששומר את האדם כמו מדת השמחה, ואף שאני יודע ששמחה בא לך מאד מאד קשה מחמת פגעי ומקרי הזמן, על כל פנים תשמחי שאת מקורבת אל הצדיק האמת, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב; ואני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום עסק עם איזה אשה וכו' שמדברת נגד הצדיק וכו', כי אשה כזו יוריד אותך לשאול תחתית ומתחתיו וכו' וכו', חזקי ואמצי מאד באמונת חכמים, ואז טוב לך בזה ובבא כל הימים.

המאחל לך מועדים בשמחה

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי על עצמך קבלה חזקה להיות רק בשמחה ולא להכנס בלחץ זו הדחק, כי מי שתמיד בשמחה זוכה שהקדוש ברוך הוא שורה אצלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן אם תהיי תמיד שמחה ועליזה תראי שתוכלי לעבור את כל הנסיונות הקשים של חיי יום ויום שעוברים עליך.

נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לא להיות בכעס, ולא להתעצבן, וכו' וכו', כי זה הורס את האדם לגמרי בגשמיות וברוחניות, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות בית סימן ט"ז) כעס של אשה מחריב את הבית; ואמר (שם אות כעס סימן מ"א) הכעס מפחיד את האדם; ולכן תעשי כל מה שביכלתך לא להכנס בעצבים ובכעס וכו' וכו', ואז יהיה לך חיים טובים חיים נעימים, ותהיי האשה הכי מאושרת בחייך.

אני יודע שאת עוברת קשיים עכשיו בחיים וכו', אבל אני חזק בזה שבאם תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה תקבלי ממנו יתברך בלי שום ספק, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה ובקשה, ובפרט תפילת הנשים אמר רביז"ל שזה בוקע רקיעים, ולכן אל תהיי בטלנית, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואפילו שיכול לעבור יום אחר יום ואת לא רואה ישועה וכו' וכו' דעי לך שלבסוף תראי לא רק ישועה אלא נסי נסים.

העיקר תשתדלי להיות מחוברת עם כלל נשות אנשי שלומינו וביחד תשמחו, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כבר לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ובבנין בית המקדש, ובהגאולה השלימה, על ידי משיח צדקינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק בשמחה, כי אין עוד דבר כל כך יקר בחיי הגשמיות והרוחניות, כמו מידת השמחה, שזה רפואה גם בגשמיות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים רק מחמת חסרון השמחה.

ומסופר בין אנשי שלומינו שפעם אחת ביקר רביז"ל את בתו שרה שהיתה חולה מאד, ענה ואמר לה אביה "תדמייני לעצמך שטוב לך", ותראי שתכנסי על ידי זה לשמחה כזו עד שתסגרי באמצע היום את תריסי הבית ותתחילי לרקוד מרוב שמחה, כי הכל תלוי כפי המחשבה של האדם, אם אדם חושב טוב יהיה טוב, וכן עשתה עד שהיא נכנסה בשמחה עצומה, וסגרה את תריסי הבית, והתחילה לרקוד מרוב שמחה, והשמחה הביא לה את הרפואה, ולכן גם את תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שמרוב הקטנות והצמצומים והקטנות שעובר עליך, קשה לך מאד להיות בשמחה וכו', תאמיני לי שצריכים גם על זה אמונת חכמים, כי אם רביז"ל הזהירנו כל כך על שמחה, צריכים למסור את נפשינו ולקיים את דבריו ולהיות בשמחה, ותמיד שיהיה חיוך על הפנים שלך, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ולכן תקבלי את כל אשה בסבר פנים יפות, ובפרט את בעלך וכו' וכו', ואז תראי שכל הבית שלך ישתנה מהקצה אל הקצה, כי במקום שמחה שם השכינה שורה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ולא תשברי משום דבר וכו' וכו', ואפילו שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', את תהי חזקה לא להשבר, וזה גדולת בר ישראל שלא נשבר משום דבר, אפילו שעובר עליו כל מיני נסיונות קשים ומרים וכו', אשה צריכה לשמור מאד מאד על הצניעות, הן צניעות הלבוש, הן צניעות הדיבור, ובפרט שאשה אסור לה לעשן בשום פנים ואופן, (באמת גם גברים אסור להם לעשן, כי העישון מביא סרטן על הריאות רחמנא לישזבן), ורביז"ל הקפיד על זה יותר מהכל לא לעשן, ומכל שכן אשה כשמעשנת זה עזות וחציפות מאד גדולה וכו', והעולה על הכל אשה צריכה לזכור מאד מאד על חומרת הענין של גילוי שער, יהיה מה שיהיה וכו', כי אפילו שערה אחת אסור שיתראה בחוץ, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה].

ואני מאד מבקש אותך שאל תקחי את הדברים בקלות, כי זה תלוי בנפשך, וידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד לקיים כל מה שרבי שמעון בן יוחאי אומר בזוהר, ולכן ראי להתחזק ולקבל על עצמך להיות אשה כשרה, ולעשות את רצונו יתברך, ואז תראי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך כל מה שתצטרכי, מי יתן שתוכלי לסיים כל יום "יום תהלים", שזה ממשיך כל מיני ישועות להאשה ולכל הבית.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שמחר בערב בשעה תשע וחצי תבואי להדרשה בבית הכנסת הגדול, כי נחוץ לי אישית שתהי שמה, כי יש לי המון דברים נחוצים לדבר.

נא ונא רק תהי בשמחה עצומה, ואפילו שנפלת במקום שנפלת וכו', תזכרי מה שאמרה פעם בתו של רביז"ל אדל בשעה שהלכה פעם עם נשות אנשי שלומינו עבור צדקה להכנסת כלה, ובאמצע הדרך התחיל לרדת גשם שוטף וכו', וכל השמלות והנעלים של נשות אנשי שלומינו נתלכלכו מהבוץ וכו', רק שמלת אדל ונעליה לא התלכלכו, ושאלו אותה נשות אנשי שלומינו איך זאת שאנחנו התלכלכנו בבוץ ואת לא? והשיבה בזה הלשון, "האבא שלי לימד אותי איך שיכולים ללכת בבוץ ולא להתלכלך", ואנשי שלומינו היו מדברים מהשיחה הזו איך שאדם צריך להתחזק אפילו שנמצא בהבוץ הכי גדול, ולא להתלכלך וכו', היינו כשאדם נופל אזי הוא מתייאש ונכנס בדכאון וכו', וחושב שאבד מנוס ממנו וכו', וזה הייתה כוונת הדיבור של אדל "האבא שלי לימד אותי איך שיכולים ללכת בבוץ ולא להתלכלך", שאפילו כשנמצאים כבר בבוץ, צריכים לשמור מאד מאד לא להתלכלך, והכוונה היא לא להכנס בדכאון ולא להכנס ביאוש משום דבר בעולם, רק להחזיק מעמד, זה גבורת בר ישראל, ובפרט אשה שנקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, והיא צריכה להיות חזקה, ואז כל הבית תהיה חזקה, כי הכל תלוי בהאשה, ולכן תהי אשה חזקת אופי, ואל תשברי משום דבר, אם יש לך איזה צער ועגמת נפש וחלישות הדעת וכו' וכו', תפני רק אל הקדוש ברוך הוא, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך כל מה שעובר עליך, ואת לא יכולה לתאר ולשער את החשיבות של התפלות שלך בשמים.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שמחר בערב תבואי להדרשה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואת צריכה להבין שהעולם הזה הוא עולם עובר, וחבל להסתובב ממורמרת ומדוכאת וכו' וכו', אשרי האשה שזוכה לחזק את הזולת, ועל ידי זה גם היא תתחזק, כי בזה שמחזקים את הזולת, הדיבורים קופצים חזרה אליה וזוכה להיות בשמחה ולהתחזק בכל מיני מצבים שבעולם.

אני מוכרח להגיד לך שאל תחשבי שאצל אשה אחרת הולך יותר קל ממה שהולך לך וכו' וכו', אין דבר כזה, לכל אחת ואחת שולחים את הנסיונות ששייכת לשורש נשמתה, וידוע פתגם עממי "הסוס תמיד חושב שהירק בהגינה של חבירו יותר ירוקה", ולכן אין לך מה לקנאות באף אחת, כי כל אשה עוברת את הצער והחבילה שלה, ולכן אין מה לקנאות את הזולת כלל, אשרי האשה שמוציאה את הקנאה מלבה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות קנאה סימן ה') על ידי ביאתך להצדיק יתבטל ממך הקנאה; כי הצדיק מחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, שנדע שרק הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ה) על ידי קנאה אדם נופל מאמונתו; ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבזכות זה יומתק מאתנו כל הדינים, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ז) מי שאין מאמין בדברי הצדיק לסוף שאין נהנה מהדבר אף על פי שהוא רואה.

אני מאד מבקש אותך שתשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם להגיע הלילה בשעה תשע וחצי אל הבית הכנסת הגדול, שאז יהיה לי שם דרשה לכל נשות אנשי שלומינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון  ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

זכרי היטב מה שדברתי אתמול בלילה שאין לנו בזה העולם רק את אבינו שבשמים וכל מה שאת צריכה רק לבקש ממנו יתברך, שהוא אבינו והוא שומע תפלת כל פה. ולכן כל מה שאת צריכה ראי לבקש רק ממנו יתברך וזה מה שלימד אותנו רביז"ל.

מאד מאד אבקש אותך שתשמרי על הבריאות שלך בגשמיות וברוחניות וזה על ידי שמירת המצוות כי הוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את האדם ועל ידי קיום מצוות מעשיות על ידי זה נמשך חיים מי החיים, ולכן כל הזוכה לשמור שבת במשחה נמשך עליו בריאות ושפע על כל ימי השבוע.

נא ונא ראי ללכת בצניעות שאז השכינה תשרה בביתך ולא יחסר לך שום דבר תהי הכי מאושרת בעולם.

ראי לפני הדלקת נרות להכניס כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ואז תתפללי על ילדים ועל הצלחותיהם וכל דמעה וכל תפילה ותחנה אז מאד יקרה בעיניו יתברך.

המאחל לך חודש מבורך ושבת שלום

 

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: מיכל
      זכינו באמת זכינו לקרוא את מכתבי הצדיק הכ״כ מחזקים ב״ה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup