ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תשרי ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תשרי ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ד' תשרי | ה' תשרי | ו' תשרי | ז' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ב תשרי | י"ג תשרי | י"ד תשרי | כ' תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' ד' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך שבמשך כל ראש השנה הזכרתי את כל המשפחה שלך (שרשומים בפנקסי) שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של אושר ועושר, שנה שיהיה ביניכם שלום ואהבה, ושנה שלא יחסר לכם שום דבר, והרבה נחת מכל יוצאי חלציכם.
לקראת השנה החדשה אני מאד מבקש אותך שתקבלי על עצמך להתאזר במדת הסבלנות, ולא להיות חס ושלום בכעס, כי כבר אמר החכם מכל אדם (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", ובאמת מי שמתבונן אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה הוא אף פעם לא בכעס, כי ברגע שהוא בכעס הוא מראה לדעת שאין בו אמונה בהשגחה פרטיית וכו', כי שמצער אותי הוא גם כן שליח מלמעלה, ועלי לשוב בתשובה שלימה שהרשע הזה שרודף אותי שירד ממני וכו', ועל ידי תפלה נמתק כל הדינים.
חזקי ואמצי מאד מאד ותעשי התחלה חדשה רק להיות בשמחה, כי השמחה רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, והס"מ יתן לאדם לעשות את כל העבודות שבעולם אבל לא להיות בשמחה, כי על ידי שמחה שורפים את כל הקליפות והמשחיתים שבראו מחמת עוונותיו וכו', ולכן אשרי האשה שמתחזקת להיות בשמחה עצומה, ומשמחת את בעלה, ואת ילדיה, ובכלל מכניסה אוירה של שמחה בתוך הבית, שהשמחה מכניסה אוירה של רגיעה בבית, וכן אשרי האשה שזוכה לחזק את שכנותיה תמיד שאין מצוה יותר גדולה מזו מלחזק ולעודד ולשמח את הזולת, אשרי מי שחזקה בזה.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך לקראת השנה החדשה שתהי הכי מאושרת, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

 

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ב' ה' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז דייקא בימים אלו בין ראש השנה ליום הכיפורים שהם ימים קדושים מאד, וצריכים לעסוק בימים אלו בעשיית חסד אחד עם השני, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתפייס עם כל אשה מנשות אנשי שלומינו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; וצריכים מאד מאד להקפיד על זה, וחבל מאד שיהיה בינינו אי הבנות וכו', ואם אנחנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא שימחול לנו על כל עוונותינו, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים למחול להזולת.
העיקר תראי למסור את נפשך רק להיות בשמחה עצומה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", וראי לעשות כל מה שביכולתך רק לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, בין בגשמיות בין ברוחניות גם יחד, אשר אין למעלה מזה, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים כ') על הפסוק (תהלים צ"א ט"ו) "יקראני ואענהו", אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי, כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר, "יקראני ואענהו" למה? "עמו אנכי בצרה"; ולכן כל מי שיש לו צרה וכו', אין עצה אחרת להנצל מזה, אלא כשהולך בדרך זה להיות רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולכן איפה שרק הולך, הקדוש ברוך הוא איתו עמו ואצלו, אשרי מי שמקיים זאת, ואז זה ילווה אותו כל ימי חייו עד היום האחרון, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו.

המאחל לך חתימה טובה

 

בעזה"י יום ג' ו' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שדייקא בימים אלו תראי לנצל את הזמן היקר הזה רק לעשות חסד ולהתפייס עם מי שיש לך איזה דין ודברים, כי חבל מאד מאד שנכנס ביום הכיפורים עם שנאה על מישהו וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן דייקא עכשיו בימים אלו כדאי מאד מאד לפייס אחת את השניה, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא רבתי פרשה מ') אמר להם הקדוש ברוך הוא עשרת ימי תשובה אם עשיתם תשובה בהם ואתם באים לפני ביום הכפורים ואפילו יש לכם עונות מן הארץ ועד השמים אני מלבינם כשלג.
נא ונא ראי להיות בקשר עם השכנות שלך, ולקרב אותן כי זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך שיהיה אהבה ואחדות בין נשמות ישראל, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה רק מריבות והסתות וכו', כי כל עינינו זה רק "הפרד ומשול", ולכן אנחנו צריכים להיות רק באהבה עם שכנינו, ולקרבם אליו יתברך, ולדבר איתם דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, אשרי האשה שזוכה לקרב את השכנות שלה.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשי את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", שתראי שבעלך יקנה את הד' מינים כי יהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות תקני שמה וכו' וכו', ושאר מתנות לכבוד החג, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגומרים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ד' ז' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו מתקרבים אל יום הכיפורים, יום אחד בשנה שאין להס"מ רשות לקטרג בו, כמאמרם ז"ל (יומא כ.) שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני שביום הכיפורים אין לו רשות לקטרג, כל השנה הענין שלו זה רק להסית ולהדיח אחד נגד השני, כי הס"מ זה הקליפה שנברא להעלים ולהסתיר ולכסות את אמתת מציאותו יתברך, ומסית ומדיח יומם ולילה נגד אחדות ישראל, כי כל הענין שלו זה רק "הפרד ומשול", ולכן ביום הכיפורים שאז הוא מוכרח לשתוק וכו', אזי זה שמחה גדולה מאד בכל העולמות, כמאמרם ז"ל (תנחומא וישלח) כי גדול יום הוי"ה ונורא מאד, זה יום הכיפורים, כי אז הס"מ מוכרח לסתום את הפה הטמא שלו לא לקטרג על עם ישראל, ומי יתן שנזכה כבר לראות במפלתו של הס"מ שיפול נפילה אחר נפילה וכו' וכו', ויפסיק לקטרג על נשמות ישראל, ולהסיתם אחד נגד השני, כי זה כל הכח שלו הפרד ומשול, כמו שאנחנו רואים את זה על בשרינו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל על עצמינו עכשיו ביום הכיפורים הזה לחזור בתשובה שלימה עם לב אמת לב נכון, והעיקר שצריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי לבקש סליחה אם את יודעת שיש לך איזה ריב ויכוח עם איזה אשה מנשות אנשי שלומינו, וכן צריכים לפייס את השכנות, ולהשתדל מאד להשלים ביניכן, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב שלום, שבזה תלוי הגאולה, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' ח' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמוח מאד מאד על נועם חלקך שיש לך חלק להיות בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובפרט עכשיו שאנחנו מתכוננים לקראת יום הכיפורים, יום שהקדוש ברוך הוא מכפר לנו על כל עוונותינו, ראוי לנו לשוב בתשובה שלימה, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) אם עשיתם תשובה בעשרת ימי תשובה ואתם באים לפני ביום הכיפורים, אפילו יש עוונות מן הארץ ועד השמים אני מלבינם כשלג, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד ולהשתדל לקבל את יום הכיפורים הזה בשמחה עצומה שהקדוש ברוך הוא ימחול לנו עוונותינו אם נזכה לחזור בתשובה שלימה על העוונות שבין אדם לחבירו שזה מאד מאד חמור, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבקשי סליחה מהזולת, מספיק שיש לנו פה את הס"מ הרשע שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו, ומכניס שנאה עלינו, והכל מחמת קנאה ושנאה שמטרפת את דעתו, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה הפעם להצליח בגדול, ולצאת כבר זכאין בדין למעלה, ממילא נזכה לצאת זכאין בדין למטה, ונצליח הפעם בגדול בהבחירות, ולא נצטרך לסבול מהרשע מרושע הזה וכו'.
נא ונא תשתדלי לעשות כל מה שביכולתך להיות בשמחה עצומה, ולשמח את בעלך ואת הילדים, ותשתדלי שבבית ישרה תמיד אוירה של שמחה, אשר אין עוד מתנה יותר גדולה מזו מלהיות תמיד שמח וטוב לב.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך בימים אלו בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, שתהי מאד שמחה ועליזה, ותתאזרי במדת הסבלנות לא להתפרץ על בעלך ועל הילדים, רק לקנות לעצמך את המדה היקרה שעולה על כל המדות טובות והיא מדת הסבלנות, אשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, בזה העולם העובר, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי הכי המוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ובפרט בארבע בימים האלו בין יום הכיפורים ליום חג הסוכות, שנקראים אצל רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ו) מחרת יום הכיפורים שם השם, שבימים אלו מאיר שמו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, והימים האלו מאד מאד מסוגלים לכל דבר, מי שזוכה לשמור את עצמו מכעס ומקפידות, ולהתחזק במדת הסבלנות.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשי את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", שתראי שבעלך יקנה שם את הד' מינים כי יהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות תקני שמה וכו' וכו', ושאר מתנות לכבוד החג, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום מארבעים ישובים מסביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגורמים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חג שמח

 

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך עכשיו לפני החג שאת טרודה בצרכי החג וכו' וכו', עם כל זאת ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותעבדי על מדת הסבלנות שזה זוכים על ידי תוקף השמחה, כי בזה שתהי שמחה ועליזה שיש לך חלק בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
העיקר רק לא להיכנס בחלישות הדעת כי גדול אדונינו ורב להושיע, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, סוף כל סוף חג הסוכות נקרא "זמן שמחתינו", ולכן תראי להשתדל מאד מאד להיות בשמחה, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ותראי לדבר עם כל השכנות שלך רק משמחה, ותארחי אותן בחג הסוכות אל הסוכה שלך, וזה יגרום קירוב לבבות מה שהס"מ הרשע גרם פירוד לבבות בין התושבים, כי כל הכח הטומאה שלו זה רק "הפרד ומשול", ואנחנו צריכים רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות מאוחדים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן תשתדלי מאד מאד לקבל את כולן בסבר פנים יפות, שאין דבר יותר חשוב בשמים מזה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
ראי לעשות את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי במסירות נפש גדול מאד "ברסלב סנטר", יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקדש שם שמים ברבים, כי כל תושבי המקום נכנסים לקנות זה כיפה, זה ציצית, זה מזוזה וכו' וכו', ואת גודל הנחת רוח שגורמים להקדוש ברוך הוא על ידי זה, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, ותשתדלי שגם לך יהיה חלק בהקידוש שם שמים הזה.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ג' מחרת יום הכיפורים שם השם [ו'] ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזרי במדת הסבלנות, בפרט עכשיו קודם ימי החג, וכן בימי החג וכו' וכו', כי אז יש מתחים גדולים בבית וכו', ולכן צריכים לראות לקנות לעצמו את מדת הסבלנות, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קמ"ה) שאי אפשר להגיע אל מדת אריכת אפים שהוא המדה היקרה של סבלנות, אלא על ידי תוקף האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותזכרי אשר החג הזה נקרא "זמן שמחתינו" ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם שרק אוירה של שמחה ישרה בתוך ביתכם, וזה יביא רגיעה בתוך הבית, כי במקום שיש שמחה יש אוירה של רגיעה, ובכלל צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא על מדת השמחה, כי זה לא בא קל, כי על כל אחד ואחד עובר מה שעובר, ואי אפשר להגיע לשמחה שזה אור גדול מאד, אלא על ידי ריבוי תפלה לבקש ממנו יתברך הרבה מאד רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה, ולהרגיש שכל מה שקורה איתי זה הכל ממך בהשגחה נפלאה, כדי לקרב אותי אליך, וכדי למרק את עוונותי המרובים, כי כל מה שאתה עושה הוא לטובתי, ולכן זכיני להיות תמיד בשמחה, ואף פעם לא אכנס בלחץ ובדחק ובצמצום ובקטנות, אלא תמיד אזכה להיות שמחה ועליזה, ושיתרחב לי בגשמיות וברוחניות, ואזכה לשמח את כל הבית, עד שהבית יהיה מלא אמונה, ותמיד נזכה לדבר רק ממך, ועל ידי זה תמשיך עלי ועל בני ביתי כל מיני השפעות והרחבות והצלחות, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה, אשרי האשה שחזקה בתפלה להתפלל בכל יום על מדת השמחה, שזה יסוד גדול בחיים.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

חסדי השם יתברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהגיע אלינו חג הסוכות "זמן שמחתינו", ולכן את צריכה לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה עצומה, על אף שעובר עליך כל מיני משברים וגלים, את צריכה לדעת שחג הסוכות הוא חג של שמחה, כי בעת שיצאנו ממצרים סיכך עלינו הקדוש ברוך הוא עם ענני כבוד, ולזכר זה אנחנו עושים מצות סוכה, כמאמרם ז"ל (פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ח) למה ישראל עושין סוכה? לנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא בשעה שיצאו ממצרים, שהיו ענני כבוד מקיפים אותן; ולכן גם עכשיו כשאדם מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ואיך שהקדוש ברוך הוא מסכך עלינו, וכל מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות זה רק ממנו יתברך, כי בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אזי אין מה להיות בעצבות ובמרירות ובדיכאון, כי מה הפסדנו בזה העולם? וככל שמכניסים את עצמם בתוך האמונה, כך נכנס באדם יותר ויותר שמחה וסבלנות, ולכן אני מאד מבקש אותך היות שעכשיו נכנס חג הסוכות "זמן שמחתינו" ראי לקנות לעצמך את המדה היקרה של סבלנות, לא להתפרץ על בעלך ועל הילדים, רק להיות בשמחה ולשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שזה השמחה הכי גדולה, וחכמינו הקדושים מספרים (עבודה זרה ג.) שלעתיד יבואו כל אומות העולם בטענה להקדוש ברוך הוא למה הם לא קיבלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה להם הרי רציתי לתת לכם את התורה ולא רציתם לקבל אותה, עם כל זאת מצוה קלה יש לי והיא מצות סוכה, בואו ותקיימו את זה, וכל אחד עושה סוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא וכו', היינו אפילו מצוה קלה כמו מצוות סוכה הגויים לא יכולים לקבל, עם ישראל נכנסים בסוכה יהיה איך שיהיה, שיהיה חום או קור או גשם וכו', שום דבר לא מונע אותם מלהכנס בתוך הסוכה, ועם ישראל עם קדוש יודעים את הערך של הסוכה, שהיא צל האמונה, ולכן זוכים להתחזק בכל המצבים, שזה מרמז על מצות סוכה שמסכך אותנו שתמיד נזכור רק בהקדוש ברוך הוא, וזה יכניס בנו שמחה עצומה, והשמחה יביא לנו את הצלחה בחיינו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שכל ימי חג הסוכות תהי רק שמחה ועליזה, ועל ידי זה תקני את מדת הסבלנות לסבול את כל מה שעובר עליך, ותצחקי מכל העולם כולו, אשר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר פעם "עולמי עולמי את לא שווה לתת אנחה בך, ואת לא שווה שנהיה עצובים בך", אשרי מי שמחדיר את הדברים האלו בתוך לבו, ולא יחסר לו שום דבר.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

 

בעזה"י יום ג' ד' דחול המועד סוכות כ' תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתזכרי שהלילה הזה ליל הושענא רבה מוכנים לצאת המלאכים עם הפתקים שנכתב בראש השנה מה יקרה עם האדם על כל השנה, אם לחיים אם למוות, אם לעוני ואם לעושר וכו' וכו', וחתמו על זה ביום הכיפורים, ובהושענא רבה כבר מחלקים את הפתקים, ולכן דעי לך שבלילה הזו וכן למחרתו ביום הושענא רבה יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא לשנות לנו את הפתק וכו', ולכן תנצלי את הלילה הזה באמירת תהלים (כמה פרקים שרק את יכולה), וכן להתבודד להקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ולבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך שיגיד סוף וקץ לכל הצרות שעובר עליך, ושיתחיל להאיר לך המזל, ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו, שיהיה לך כבר עושר עשירות גשמי וכו', ואושר ומנוחה וכו', וכבר לא תדעי מצער ומחלוקת בבית, ותירווי רוב נחת דקדושה מהילדים שלך, ואני מאד מאד מבקש אותך שאל תקחי את זה בקלות, כי כפי שכתוב בזוהר (תרומה קמ"ב.) הלילה הזה אז אדם יכול לדעת אם הוא יגמור את השנה בכי טוב, או חס ושלום להיפך וכו' וכו', ולכן צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שרק רוצים, כי עכשיו הוא עת רצון גדול בשמים, ושם יש רעש גדול מאד מאד, אשר לא יכילנו הרעיון כלל.
כדאי לך להסביר את זה להילדים מה זה ליל הושענא רבה, ומה זה הושענא רבה שכדאי להיות בבית הכנסת, כי הגורל של האדם על כל השנה נחתם בהושענא רבה, ולכן מה טוב ומה נעים לקבל על עצמו קבלות טובות, ובפרט בעשיית חסד, שזה מאד מאד חשוב בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם שאזכה להרחיבו ביתר שאת ביתר עוז, כדי שלא יהיה חס ושלום אחד רעב או צמא, ובזכות זה לא נצטרך בעצמינו להגיע לטובות מאחרים, והקדוש ברוך הוא ירחיב לנו בגשמיות וברוחניות גם יחד.
נא ונא תעשי חסד עם השכנות שלך, ותקרבי אותן, כי הס"מ מסית ומדיח נגדינו בהסתה מופרזת וכו', ולכן עלינו רק לעשות חסד עם הזולת, לחזקו ולאמצו ולשמחו ולעזור לו במה שרק יכולים.
הקדוש ברוך הוא יוציא עלינו פתק טוב שבו רשום סל מלא ישועות ורפואות וכו' וכו'.

המאחל לך פתקא טבא וחג שמח

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

הנה מתחלת עכשיו שנה חדשה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחילי את השנה עם רגל ימין, זאת אומרת תמיד להטות כלפי חסד לדון את הזולת לכף זכות, ובפרט את בעלך, ולחפש ולבקש ולמצוא בו גם כן את הטוב, רביז"ל הזהירנו מאד מאד לדון את כל העולם כולו לכף זכות, ואפילו רשע גמור אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) צריך לדון לכף זכות, ומכל שכן וכל שכן את הבעל צריכים לדון לכף זכות, כי הוא במתח גדול וכו', הן בשביל פרנסה וכו', והן שאר נסיונות קשים שעוברים עליו וכו', ולכן את צריכה מאד מאד להשתדל לדון את בעלך לכף זכות, וחכמינו הקדושים אמרו (תמורה טז.) אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת, איני יודע מה את צועקת? הרי בעלך משתדל במסירות נפש להביא פרנסה, ובמקום לעזור לו להקל ממנו את העול, עוד זאת את יורדת לחייו, מה זה צריך להיות? ולכן אם את רוצה לחיות חיי אושר ועושר, תראי לכבד ולייקר את בעלך, ותמצאי בו את הנקודות טובות שיש בו, ואל תתפרצי עליו, ואז תראי איך שהבית יהיה אוירה של רגיעה, ואז גם הילדים יהיו רגועים, כי כל הצרות בבית מתחיל בזה שיש מריבות וכו', אז הילדים נמצאים בלחץ ובפחד, והם נעשים עצבנים גם כן וכו' וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך לדון את בעלך לכף זכות, ולא לצאת לריב איתו, ואז תראי אל איזה ישועות הקדוש ברוך הוא יביא לך.
אני יודע שזה מאד מאד קשה לך, כי גם עליך עובר מה שעובר וכו', ואין לך מי שיחזק אותך, עם כל זאת תהי חכמה, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות טלטול סימן א') אשה כשרה מטהרת הבית מצרעת; ואין לך צרעת יותר גדולה מזו כשהבית מלא מריבות וכעס ועצבים וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתקבלי על עצמך רק להיות בשמחה, ותדברי משמחה, ועל ידי זה יומשך עליך שמחה, ואני מבקש אותך שבליל ראשון ובליל שלישי תעלי אל אולם השמחות ולהתחבר עם נשות אנשי שלומינו, ולהיות רק בשמחה עצומה, וזה ישחרר לך את הלחצים וכו', כי שמחה זה רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה, ורביז"ל הדגיש מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק מעצמו את העצבות והמרירות והדכאון עם כל הכוחות וכו'.
אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי ואז טוב לך כל הימים.
היום מתחיל לתפקד מחדש הבית התבשיל - אהל אברהם ולכן רציתי מאד שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם עם מה שאת רק יכולה, כי הקהילה שלנו מיוסדת אך ורק על מדת החסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל  תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שעובר עליך חלישות הדעת וכו', קטנות המוחין וכו', ואת שבורה ורצוצה מכל מה שעובר עליך וכו' וכו', זכרי היטב שיש לנו רבי גדול שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ויום, ופשוט מחזיק אותנו בידיו הקדושים שלא ליפול וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ואמרו אנשי שלומינו מי שלא שמח עם זה שהוא מקורב אל רביז"ל, יש לו פגם באמונת חכמים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותמיד תדברי עם חברותיך ושכנותיך רק משמחה, שכל העולם כולו לא שווה לתת אפילו אנחה אחת בשבילה וכו', כי ימינו כצל עובר וכו', אדם לא קולט הנה יום הנה לילה, ומה עוזר לו כל הדאגות והמרירות והעצבות וכו' וכו', ורואים בני אדם לא שמים לב איך שהזמן פורח ולא נשאר לנו רק את המצוות והמעשים טובים והחסדים שנעסוק בזה.
בשביל הבחירה והנסיון נתנו כוחות להס"מ שיסית וידיח אחד נגד השני, כי זה כל הכוח הטומאה שלו "הפרד ומשול", רק להפריד בין נשמות ישראל, כי בכל דור ודור יש צדיקים שמאחדים את נשמות ישראל, ומגלים את אמתת מציאותו יתברך, אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, (קהלת ז' י"ד) "גם את זה לעומת זה עשה האלקים", שיהיה הס"מ שהוא השטן שיסית וידיח אחד נגד השני, באופן שיוכל לגנוב ולגזול בין כך מזה את הכסף וכו', ומזה את הימים וכו', ומזה את הקדושה וכו', כי על ידי שיש פירודים בין נשמות ישראל הס"מ עושה ענן ועשן שישרוף לאדם את העינים, ולא ישים לב מה קורה סביבו וכו' וכו', ולכן הבחירה בידינו, אשרי מי שבוחר בטוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר (ישעיה ג' י') "אמרו צדיק כי טוב", ולכן ראי לציית את רביז"ל שהזהירנו מאד מאד להיות רק בשמחה תמיד, ותיכף ומיד כשזוכים להיות בשמחה, אזי נתבטל הטומאה והרע, החושך והעצבות לגמרי, וזוכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת כבר אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, היינו כפי הצער שיש לאדם לקיים איזה מצוה, כך הוא מקבל את השכר נגד זה, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצות השמחה היא המצוה הכי קשה לאדם לקיים, כי מרוב צרות ויסורים ומרירות ומכאובים שעוברים עליו, קשה לו מאד להיות בשמחה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ועל שמחה צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו, כי זה הדבר שבא הכי קשה לאדם, והעיקר שבני אדם מזלזלים בזה ולא יודעים שזה המצוה הכי גדולה שבה תלוי כל המצוות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ומה טוב ומה נעים באם תעלי לאולם השמחות כל ליל ראשון וליל שלישי אל הערבי שמחה שעושות נשות אנשי שלומינו, וזה מאד מאד נצרך לכל אשה לצאת לכל הפחות פעמיים בשבוע להתאוורר קצת מעול הבית והילדים וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי השמחה הוא יסוד בהחיים, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, וידוע שמחלת העצבים באים להאדם העיקר מחמת חסרון השמחה, כי תיכף ומיד כשאדם נופל במרה שחורה ובעצבות ובדכאון פנימי רחמנא ליצלן זה מחלת העצבים וכו' וכו', ולכן עיקר הרפואה לצאת מזה זה רק שמחה, ולהכריח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ולא בחינם שרביז"ל הזהיר אותנו על שמחה יותר מהכל, כי על כל אחד ואחת עובר בכל יום כל מיני משברים וגלים, צרות ויסורים ומכאובים, עניות ודחקות וצמצומים וכו' וכו', שזה מושך את האדם אל העצבות ואל העצלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן מוכרחים להכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, וזה לא עבודה קלה ופשוטה, אלא עבודה הכי קשה, ואשרי מי שמכריח את עצמו להיות תמיד בשמחה, אזי לא יסבול משום מחלות הקשורים אל מחלת העצבים וכו', ולכן אם את רוצה לקיים מצות צדקה בשלימות, עליך לשמח נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה שרק יכולים לעשות, כי על כל אשה עובר מה שעובר וכו', וכשבאה אשה ומחזקת אותה זה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שמחר בערב בשעה תשע וחצי תבואי לבית הכנסת הגדול, כי יש לי נושאים מאד מאד חשובים לדבר עם כל נשות אנשי שלומינו, הן מה שקורה בכל ארץ ישראל, והן מה שקורה בכל העולם, ובפרטיות בענין הבחירות שאנחנו עומדים לפני זה, ואני מבקש אותך אישית שתבואי.
נא ונא חזקי ואמצי מאד מאד, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך בעצבות ובמרירות ובדיכאון, כי רביז"ל בא לזה העולם לעקור את הטומאה הזו מן העולם, ולכן כל הענין שלו היה להכניס שמחה בעולם, ועליו נאמר (בראשית ה' כ"ט) "זה ינ'ח'מ'נ'ו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה הוי"ה", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שהצדיק מנחם הכל ומשמח הכל, כי זה כל ענינו לנחם את כל בר ישראל מכל פגעי ומקרי הזמן שעובר עליו, ולשמח אותו שלא יכנס בשום יאוש, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שיש לך רבי כזה, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ואמרו אנשי שלומינו אם לא שמחים עם זה, סימן שאין לנו אמונת חכמים, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה שמתנהגת רק על פי דעת רביז"ל, ויסוד היסודות אצלינו זה מדת החסד, שתהלה לאל עם המדה הזו אין קהילתינו צריכה להתבייש משום קהילה בעולם, וזה השבח של בר ישראל שעוסק בעשיית חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ואמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם שזה הכתר של קהילתינו הקדושה, שאנחנו עוסקים לעשות חסד עם הזולת, ועיקר החסד לתת לרעבים ולצמאים לאכול ולשתות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, ולכן אני רוצה שיהיה לך חלק בהמצוה הגדולה והנוראה הזו, יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות זה נזכה להגאל כבר גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום בערב בשעה תשע וחצי בדיוק יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול, ורציתי מאד שתבואי כי יש לי דברים נחוצים מאד מאד לדבר אל נשות אנשי שלומינו.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק לדבר עם השכנות שלך דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, כי הס"מ רק מסית ומדיח נגדינו אצל תושבי המקום ביום ובלילה, ולכן עלינו רק לדבר עם כולם מהקדוש ברוך הוא פתוח, ואין לנו מה להתבייש, תהלה לאל יש לנו קהילה נפלאה מאד חממה של אמונה, ולכן אשרי האשה שמדברת עם שכנותיה מאמונה ומקיום מצוות מעשיות, הדלקת הנרות וכו', הפרשת חלה וכו', ולעורר אותן על קיום מצוות מעשיות שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וכשהקדושה תתרבה ממילא הטומאה תתבטל לגמרי, ומי יתן שיקויים כבר (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
אני מאד מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וכל מה שעובר עליך תדברי רק אליו יתברך, ותבקשי ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך ויוציא אותך מהפח שנפלת אליה וכו', כי אין לנו עצה אחרת רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים כ') על הפסוק (תהלים צ"א ט"ו) "יקראני ואענהו", אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי, כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר, "יקראני ואענהו" למה? "עמו אנכי בצרה"; ולכן כל מי שיש לו צרה וכו', אין עצה אחרת להנצל מזה, אלא כשהולך בדרך זה להיות רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולכן איפה שרק הולך, הקדוש ברוך הוא איתו עמו ואצלו, אשרי האשה מי שמקיימת את זה, ואז זה ילווה אותה כל ימי חייה עד היום האחרון, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו, רק אל תהי בטלנית, כל דבר שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, כי הוא אבינו ואנחנו בניו ובנותיו, כי אין לנו להשען בזה העולם רק על אבינו שבשמים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

4 תגובות

  • 1.
  • אשרייכם!!!!
   מאת: דינה מימון
  • 2.
  • מאת: דינה מימון
   אשרייכם על כל מכתב יומי חדש שפשוט מחייה את הנפש ואני מרגישה שזה נכתב בשבילי כי אני נשואה שנתיים כמעט ועדיין אין לי ילדים ובכל מכתב כתוב על קושי ומצוות השמחה עד כמה היא חשובה וזה פשוט מחזק אותי ומחייה אותי באמת ..אשרייכם תמשיכו לעשות חיל ולחזק את נשמות ישראל אמן!!! תודה רבה רבה רבה!!!
  • 3.
  • מאת: אדל
   כל מילה זהב
  • 4.
  • מאת: שירה ד.
   בס"ד שלום לרבינו הצדיק!
   אני את כל החגים עברתי בעיר הקדושה צפת. ממש 21 יום של היתחברות לבורא עולם, וגם זכיתי להיות
   באזכרה של רבינו נחמןמאומן בקיריית ברסלב בצפת.
   וברבי שמעון בר יוחאי, במערת רבינו יוסף קארו ששם היתגלה המגיד לרבינו, במערה זו נכתב שולחן ערוך, הייתי בציון התנא יוסף בנאה,וכל התפילות
   עשיתי אותם אצל הצדיק האר"י הקדוש, והצדיק אבואב, ואצל האדמור רבי דב אברהם מאבריטש, בקרליבך, בבית הכנסת אלשייך, ובציון אצל הצדיק נחום גם זו ז"ל, הנשמה שלי ממש
   פרחה מרוב קדושה, אף פעם לא שמחתי ככה,חויתי דברים רוחניים גבוהים ולא הפסקתי להיתפלל על עם ישראל, על כל החולים על זיווגים, על עקרים ועקרות, על פרנסה טובה בבריאות לכל עם ישראל.
   אני מבקשת להעביר מכתב זה לצדיק. ממש הקדוש ברוך הוא אומר לנו רק תבקשו. וחויתי את זה בעצמי, בעיני,שה' יברך את כל עם ישראל ושניזכה לגאולה בקרוב
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup