ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מעלת לימוד המשניות
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מעלת לימוד המשניות
כ״ק מוהרא״ש זי״ע

לקראת בוא הזמן הקדוש של חג השבועות בו נקבל את התורה הקדושה, ליקטנו עבורכם את כל המעלות בלימוד הש״ס משניות מספריו של כ״ק מוהרא״ש זי״ע

ד' סיון תשע"ח, 18/05/2018 | דן כהן


מעלת לימוד המשניות

א. לימוד משניות זה עולה על כל הלימודים, וזה זיכוך הנפש והצלחת הנשמה, וצריכים ללמוד בכל יום על כל פנים פרק אחד משניות כסדרן דייקא, וכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום ח"י פרקים משניות.

ב. מעלת לימוד משניות אין לתאר ואין לשער כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהינום, ומי שהרבה ללמוד משניות אינו מניחו להיכנס שם.

ג. אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהיא הצלחה נצחית כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ומשנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, שכל המתמיד במשניות נמשך עליו פרנסה בשפע,

ד. לימוד משניות זה לימוד שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום כדי להציל את נפשו מרדת שחת, וזכור גם זכור אשר על ידי לימוד משניות יכולים לזכות להיות יותר גדול ממלאך, כמובא בזוהר (כי תצא רע"ז:) מארי משנה דאינון מלאכי השרת ממש, ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין על בר נש אי יהא כמלאך השם צבאות תורה יבקשו מפיהו, ואי לאו - לא יבקשו תורה מפיהו; היינו אלו שלומדים משניות, הם נעשים צדיקים כעין מלאכי השרת, המשרתים כביכול אותו יתברך, והם זוכים אחר כך לפרנס את אחרים עם התורה, היינו שיכולים ללמד אחר כך גם את אחרים.

(שו"ת חסידות ברסלב 4060)

ה. סדר דרך הלימוד של רביז"ל שמובא בדבריו (שיחות הר"ן סימן ע"ו) זה סדר נפלא מאד מאד, ומי שרוצה שיפתח לו המוח ויזכה להבין אחר כך את כל חלקי התורה הקדושה, שקודם ייקח משניות ויגרוס פרקים אחר פרקים, מסכתות אחר מסכתות, עד שיסיים ששה סדרי משנה כמה וכמה פעמים, וזה יכניס בו חשק ללמוד את התורה הקדושה אשר אין למעלה ממנה, וכך יפתח לו הדעת והשכל, וכן הוא בגמרא, שקודם יעשה לעצמו שיעור בגירסא בש"ס כסדרן, ואפילו שלא מבין, אבל לבסוף יפתח לו המח, ובאמת זו עצה מחכמינו הקדושים שאמרו (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר. 

(שו"ת חסידות ברסלב 1688 )


ו. העיקר הרגל את עצמך לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, כי רביז"ל נתן תיקון לכמה מאנשי שלומנו שיהיו חזקים לומר בכל יום ח"י פרקים משניות (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), ואמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא.
ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילים בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד.

ומקובל אצל אנשי שלומנו אשר "כך וכך" סובב על ח"י פרקים משניות.
ואם תעשה חשבון תראה אשר "כך וכך" עולה כמספר פ"ו, שהוא שם אלקים (שגם כן עולה פ"ו) מדת הדין, כי כשאדם נכשל בחטא ועוון המגונה הזה של הוצאת זרע לבטלה, על ידי זה מדת הדין שורה בו, והוא תמיד בכעס וממורמר וכו', אבל על ידי אמירת ח"י פרקים משניות בכל יום, הוא הורג את היצר הרע שלו, כמובא מגורי האריז"ל.

ז. תשתדל לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות, שזה תמיד היה חוק ולא יעבור אצל אנשי שלומנו היקרים, ושמעתי פעם מהרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שהוא הכיר נין מוהרנ"ת ז"ל, נכד של בתו חנה צירל ע"ה, שהיה גר בחארקוב, והיה בעל בית פשוט, ובכל יום היה לומד ח"י פרקים משניות חוק ולא יעבור, וכך נהג המון שנים, אשרי מי שזוכה לקיים את רצון רביז"ל,

ח. אמירת ח"י פרקים משניות זה לא רק תיקון לחטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה, אלא גם מקשרת את האדם אל שורשו בעולמות העליונים.

ט. מובא בזוהר (בראשית מ"ב) מאן דקארי ותני שית סדרי משנה, דא הוא מאן דידע לסדרא ולקשרא קשורא ויחודא דמאריה כדקא יאות, אלין אינון דמקדשין שמא קדישא דמאריהון בכל יומא תדיר; [מי שקורא ושונה שישה סדרי משנה, הוא זה שיודע לסדר ולקשר קשר יחוד הקדוש ברוך הוא, והם שמתמידים במשניות, מקדשים שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד].

י. מה גם שזה מסוגל שאף פעם לא יהיה בגיהינום, כמובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהינום, ומי שהרבה ללמוד משניות אינו מניחו להיכנס שם.

יא.  אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהיא הצלחה נצחית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ועל ידי ריבוי לימוד משניות מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות.

יב. הלוואי שהיו מכניסים את לימוד ואמירת משניות בבחורים צעירים, שזה היה מזכך אותם, ואף פעם לא היו באים לחטא המגונה הזה של הוצאת זרע לבטלה, כי אמירת משניות מזכך את הנפש מכל מיני חלודה, ולא נותן להס"מ ליגע בו, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, מאחר שיש לנו הבטחה כל כך חזקה מרביז"ל שאמר שעל הכל מועיל תשובה, וגם על חטא הזה וכו'. 

(שו"ת חסידות ברסלב 516) 

יג. תגרוס בכל יום המון פרקים משניות, ואם תזכה לומר בכל יום ח"י פרקים משניות  - אין למעלה מזה, כי זה הורג את היצר הרע, ומה גם שבזכות המשניות תהיה לך פרנסה, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ומי שאומר הרבה משניות זוכה לפרנסה בנקל.

יד.  אם אדם נפל בבוץ ולכלוך וכו' וכו' על ידי עוונותיו המרובים וכו' על ידי לימוד משנה יכול לצאת מכל הלכלוך שלו וכו', כתוב: (תהילים ל') ה'עלית מש'אול נ'פשי ראשי תיבות משנ"ה, ואם אדם מרגיל את עצמו ללמוד הרבה משניות זה מזכך את הנשמה שלו כי משנ"ה אותיות נשמ"ה,

טו.  אמרו חכמנו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות. 

(שו"ת חסידות ברסלב 2686)

טז. תתחיל לגרוס פרקים משניות מהתחלת 'ברכות', עד שתזכה לסיים ששה סדרי משנה, ותתחיל עוד פעם ועוד פעם וכו'  כל ימי חייך, כי לימוד משנה מטהרת את הנשמה מכל מיני חלודה, 

(שו"ת חסידות ברסלב 1279) 

יז. לימוד משניות שהוא לחמא דאורייתא, מסוגל מאד לגרש הקרירות של עמלק מלב האדם, ולשנות את טבעו לגמרי, כי שישה סדרי משנה מרמזים לאות ו' שהוא צורת מקל, שמכה ומגרש הרוח שטות מן האדם שרוצה לעשות אותו משוגע ממש, חס ושלום (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' א'), ועל ידי שאדם לומד משניות בשפע כפול, שגורס הרבה פרקים בכל יום, עד שזוכה לסיים פעם אחר פעם את כל ששה סדרי משנה, הוא מקבל "נשמה" חדשה, אותיות "משנה", ונכנסת בו חמימות גדולה לעבודת השם יתברך, ומוחה זכרו של עמלק מן העולם לגמרי.

(תוך הנחל כי תצא התשס"ט)

יח. ללימוד משניות יש כח לחזק הדעת, ולהרים נשמתו למעלה לשורשה, עד שמרגיש כבן חביב לפני השם יתברך, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, ומלהיב לבו להשם יתברך בכל פעם בתבערה חדשה, וגורס בכל יום הרבה פרקים משניות בשפע כפולה וכמדת "לחם משנה", כי בזה יבטל קרירותו וטומאתו של עמלק מן העולם, ויזכה לראות בגילוי שכינה, יזכנו הקדוש ברוך הוא להגיע לכל זה במהרה אמן ואמן. 

(תוך הנחל כי תצא התשס"ט)

יט. אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ק:) "טוב לב משתה תמיד" - אלו בעלי משנה; כשאדם רגיל ללמוד משניות יש לו תמיד שמחה והוא הכי מאושר.

(שו"ת חסידות ברסלב 4579) 

כ. הנה עיקר לימוד זה הוא לימוד שישה סדרי משנה, כי משניות היא יסוד תורה שבעל פה, הכוללת בבלי ירושלמי תוספתא, ועל ידה יוצאת הלכה למעשה, ועל כן הוא דבר גדול לעסוק בהרבה לימוד משניות, ולגרוס הרבה פרקים משניות בכל יום, כי דייקא על ידה באים לידי יראה ואהבה גדולה, וגם מכים את היצר הרע הרוצה לעשות את האדם משוגע ממש, כי שישה סדרי משנה הם ו' סדרים, ואות ו' הוא צורת מקל המכה היצר הרע ומגרשו מן האדם (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' א'), ועל ידי זה גם יהיה לו השפעות טובות בגשמיות, כי משנ"ה בגימטריא פרנס"ה, ומי שהוגה הרבה במשניות, אף פעם לא יחסר לו כלום. 

(תוך הנחל בראשית התשע"ג)

כא. אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן י"ט) אפילו אותם האנשים שרגילים בעבירות, רחמנא ליצלן, וקשה להם לצאת מזה מרוב הרגליהם, אם יעשו לעצמם חוק קבוע ללמוד בכל יום ויום כך וכך, התורה הקדושה תוציאם מעוונותיהם, ומקובל אצל אנשי שלומנו שכוונת רביז"ל כשאמר "כך וכך" סובבת על לגרוס בכל יום ויום ח"י פרקים משניות, שזה מצילו מהחטאים, ורביז"ל נתן לכמה מאנשי שלומנו תיקון לומר בכל יום ח"י פרקים משניות (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), ולכן אשרי מי שמרגיל עצמו לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, ושב ורפא לו. 

(שו"ת חסידות ברסלב 2106)

כב. בעניין לימוד משניות טוב לאדם לקבוע לעצמו שני שיעורים, שיעור אחד ללמוד בעיון עם פירוש הרב ברטנורא וכו', ושיעור אחד לגרוס הרבה פרקים משניות, ואין למעלה מללמוד ולגרוס הרבה פרקים משניות, כי כך אמרו חכמנו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. 

(שו"ת חסידות ברסלב 4848)

כג. מוהרנ"ת סיפר שקודם היה בימי נעוריו מתמיד עצום אשר ממש לא פסיק פומיה מגירסא וכו', אבל אחר כך מרוב הטרדות והצרות שעברו עליו אשתו הפילה כמה פעמים וכו', ועוד הרבה בלבולים שעברו עליו בכל יום ויום וכו', וכשבא כבר לבית המדרש ללמוד בדיוק היה אז ברית ונטרד ואמר מחר כבר אתחיל ודחה את זה למחר, מחר הלך ללמוד ופתאום הייתה מניעה אחרת, שני אנשים הכו זה את זה וכו' והוא רצה להשלים ביניהם, ולבסוף התנפלו עליו וכו', וכן בכל יום ויום הביא לו הס"מ בלבול ומניעה אחרת, ודחה את זה מיום אל יום וכו', עד שנעשה בטלן לגמרי והפסיק ללמוד, וכשזכה להתקרב אל רביז"ל, שפך את ליבו לפניו על כל זה, שיהיה מתמיד גדול וכו', ענה ואמר לו רביז"ל בזה הלשון "אביסעל איז אויך גיט", מעט גם כן טוב, ועם עצה הזו חזר להיות מתמיד גדול, כשבא ללמוד ונעשה לו מניעה אמר לעצמו אלמד רק פסוק אחד, וכך למד הרבה פסוקים עד שגמר את התנ"ך, וכן אמר לעצמו אלמד רק משנה אחת, ואחר כך עוד משנה ועוד משנה עד שגמר הרבה פעמים שישה סדרי משנה, וכן היה עם לימוד גמרא ושולחן ערוך וכו', ועוד כמה מיני לימוד כגון מדרשים וזוהר ותיקונים  וכו', הכלל שצריכים להתחיל עם מעט ועוד מעט ולאט לאט נכנסים בלימוד יותר ויותר עד שנעשים מתמיד גדול וזה בדוק ומנוסה. 

(שו"ת חסידות ברסלב 706) 

כד. מקובל מאנשי שלומנו אשר מה שמובא בדברי רביז"ל 'כך וכך', זה סובב על לימוד משניות, שיהיה קבוע לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, וזה יקרר את תבערת לבבו שבוער בתאוות ניאוף רחמנא לישזבן, ולכן תמשיך עם העבודה הקדושה הזו לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, וזה יקרר ויצנן את תבערת המדורה שבוערת בך מתאוות ניאוף וכו'.

'כך וכך' עולה כמספר אלקים, שהוא מדת הדין, שמשם נמשך היצר הרע שמטעה את האדם, ומרמה אותו, ומפיל אותו בכל מיני עבירות וכו', ועל ידי לימוד משניות זוכה לזכך את הנשמה שלו, משנ"ה אותיות נשמ"ה, כי על ידי לימוד משנ"ה מזכך את הנשמ"ה, ומדביקה בו יתברך. 

(שו"ת חסידות ברסלב 1507)

כה. עליך להתמיד בלימוד משניות בעקשנות גדולה מאד, כי אין עוד דבר שעוקר את הרע מהאדם כמו לימוד משניות. 

(שו"ת חסידות ברסלב 3505)

כו. נא ונא התמד בלימוד משניות כסדרן אשר אין למעלה מזה ולימוד משניות גם כן מעוררת מהשינה כמובא (תיקוני זוהר תיקון ס"ט) אני ישנה במשנה ולבי ער באורייתא ויש לומר כשאדם נמצא בשינה עמוקה על ידי התורה והמשנה זה מעורר את ליבו אשרי מי שאינו מטעה עצמו בזה העולם.
ראה רק לחזק עצמך ולחזק אחרים. 

(מכתב הצדיק – ו' בחשוון התשע"ב)

כז. כשהגעתי בסדר לימודי ב'שיחות הר"ן' (סימן קפה) שאיתא שם: 'לכמה אנשים ציווה לומר ח"י פרקים משניות בכל יום', וביניהם היה מוהרנ"ת. חשבתי בעצמי אני גם רוצה להיות נמנה בין כמה מאנשי שלומנו, זה היה הדבר הראשון שהתחלתי ללמוד ברצינות. כי עד אז לא התמדתי כל כך וכו', וכיון שהייתי ילד ממולח, תמיד הצלחתי להתחמק ממבחנים, אף שקבלתי עונשים על ימין ועל שמאל, אבל החלטתי שאותי לא יבחנו – כי לא ידעתי... ועשיתי את עצמי לומד עם חברותא – כשהמשגיח בא אמרתי: "כן, אומרת הגמרא"...

אבל כעת התחלתי ללמוד! והלימוד הראשון היה משניות! ואני הייתי עקשן גדול, ואף שזה בא לי קשה, כמו אחד שלא למד... אבל הייתי כזה עקשן, ולפעמים העמדתי את עצמי על מרצפת אחת, ואמרתי לעצמי: "כאן אתה עומד, ולא זז עד שאתה גומר", וכך עבר חודש אחר חודש, שזכיתי לסיים ששה סדרי משנה מדי חודש בחודשו. 

 (סיפור ההתקרבות)

 

כח. רביז"ל נתן תיקון לכמה מאנשי שלומנו לומר ח"י פרקים משניות (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), וידוע שגם מוהרנ"ת קיבל מרביז"ל את התיקון הזה לומר את ח"י פרקים משניות בכל יום, ואביו הקפיד על רביז"ל מאוד מאוד למה הוא נותן לבנו תיקון כזה, ואף על פי כן קיים את זה מוהרנ"ת כל ימי חייו כידוע אצלנו. 

(שו"ת חסידות ברסלב 125)

 

כט. רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן קפ"ה) לכמה אנשים שיאמרו ח"י פרקים משניות, ואחד מהם היה מוהרנ"ת, ולכן מה טוב ומה נעים שכל אחד יכניס את הראש שלו ויגיד גם לעצמו "אני גם כן רוצה להיות מהכמה אנשים האלו", כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות שזה הורג את היצר הרע לגמרי, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל התשוקה שנכנסת באדם אחר שזוכה לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות, להתחיל ללמוד עוד לימודים וכו'. 

(שו"ת חסידות ברסלב 4414)

ל. אשרי מי שמרגיל ילדים ובחורים צעירים בלימוד משניות, אשר האמירה בעלמא מזככת את הנפש מכל מיני חלודה וטינופת של תאוות הבלי העולם הזה, 

(שו"ת חסידות ברסלב 5123)

לא. תגרוס הרבה פרקים משניות שזה ישמור אותך מכל רע, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בחור צעיר ששוקד על לימוד משניות, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהינום, ומי שהרבה ללמוד משניות אינו מניחו להיכנס שם.

 לב.  אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ומי שמתמיד בלימוד משניות אפילו בגירסא, נכון לבו יהיה בטוח שאף פעם לא יפול וכו'. 

(שו"ת חסידות ברסלב 5494)

לג. והעולה על הכול בחור צעיר צריך להתמיד הרבה בלימוד משניות בגירסא כי בשנים אלו היצר הרע בוער בנער צעיר, ועל ידי ריבוי לימוד משניות שורף את הקליפות שרוצות להתאחז בו, ואשרי מי שזוכה לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות שזה הורג את היצר הרע לגמרי. 

(שו"ת חסידות ברסלב 5286)

לד. תלמד בכל יום פרק משניות לטובת נשמת אביך ובבית הכנסת שאין יתום מה טוב ומה נעים אם אתה תאמר את הקדיש יתום, כי לימוד משניות ואמירת קדיש זו טובה גדולה לנשמה שנמצאת כבר למעלה. 

(שו"ת חסידות ברסלב 1600)

לה. לימוד משניות מסוגל לפרנסה, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ואם מרבים בלימוד משניות זוכים לפרנסה. 

(שו"ת חסידות ברסלב 2794)

לו. ובבעל הטורים כאן יש רמז נפלא למעלת לימוד משניות בכל יום, כי "ולבוא" כתיב מלא ו', רמז לו' סדרי משנה, שלא אוכל עוד לבוא "בשישה סדרי משנה", ואם אי אפשר לבא עוד בזה העולם בלימוד משניות, זהו סימן שהגיע כבר הזמן להסתלק, ולכן כל זמן שאדם זוכה לימים ושנים בזה העולם, עליו למלאות אותם עם הרבה לימוד משניות, כי משנה אותיות נשמה, ועל ידי לימוד משניות זוכים לזיכוך וטהרת הנשמה, והשם יתברך יזכנו להיות מקורב לצדיקים אמיתיים, ולהמשיך דרכם ודעתם הקדושה בעולם, עד שנזכה לעלות ולהיכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.  

(תוך הנחל ניצבים-וילך תשס"ט)

לז. וכן תגרוס פרקים משניות, ומובא נפלאות רבות בעניין לימוד שישה סדרי משנה שזה הורג את היצר הרע, (ספר מעבר יבוק – שפתי רננות מאמר ג' פרק כ"ט) אשרי אדם אשר לו שיח ושיג בסדרי זרעים וקדשים וטהרות וכו', וכבר ידוע שסגולות המשניות הם להכניע היצר בגרסתו כדאמרינן בדוד דקטליה בגרסתיה, ועל כן אמר (תהלים ק"ט כ"ב) "ולבי חלל בקרבי", ויועיל שינונם גם כן לטהרת המחשבה, ובזרעים מרבה זרע הקודם לגן עליון, ובטהרות מטהר עצמו ומחשבותיו, ובקדשים מקדש עצמו ומקדש עליון, וכן כל סדר ומסכתא יש להם סגולה בפני עצמה; עיין שם, וזכור גם זכור אשר משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ולכן אם אתה רוצה שיהיה לך פרנסה בנקל, תראה לגרוס הרבה פרקים משניות בכל יום, ואף שאני יודע שאתה טרוד מאד, עם כל זאת אל תסתכל על הטרדות כלל, אלא תהיה גנב ותגנוב מהזמן שלך לגרוס פרקי משניות כסדרן דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. 

(מכתב מוהרא"ש  יג בתשרי תשע"ה)

לח. חמדת לבבי! ראה להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, והתמד בלימוד התורה הקדושה, אשר כל כסף וזהב לא שווה נגד פרק אחד משניות, מכל שכן נגד מסכת, מכל שכן נגד כל שישה סדרי משנה, אין על זה שום שכר גשמי כלל, כל הון דעלמא לא יוכל לשלם בעבור זה, ועל כן ראה להיות חזק באמירת ח"י פרקים משניות בכל יום ויום.

(אשר בנחל, כרך לח, מכתב ו שו)

לט. ראה להתמיד בכל יום באמירת ח"י פרקים משניות, אשר זה יזכך את נשמתך. יהרוג את יצרך הבוער בך, אל תהיה בטלן!

רבנו נתן את התיקון הזה למוהרנ"ת, ולעוד כמה מאנשי שלומנו, ולכן למה לא תכניס את ראשך להיות גם כן מאותם אנשי שלומנו, מה הפסדת?!

רק תרוויח עם הלימוד ח"י פרקים משניות בכל יום, זה מזון לנפש.

(אשר בנחל, כרך לח, מכתב ו שכז)

מ. ראה להרגיל עצמך באמירת משניות בכל יום ויום, אשר מאוד מסוגלת לנשמה, כמה שרק תוכל, היינו פרק, שני פרקים, אבל שיהיה כסדרן.

וכשתזכה לסיים שישה סדרי משנה, תתחיל עוד פעם, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וגם משנ"ה את האדם לגמרי. 

אשרנו, שאנו יודעים מרבנו, טוב להודות לה' ייתברך! עוד מעט יחלפו לנו השנים, וכבר נהיה למעלה, ומה יישאר לנו?

רק מה שזכינו לשמש את רבנו, אשרינו!

(אשר בנחל, כרך לח, מכתב ו שכז)

מא. אודות הקמיעות שמבקש וכו', תאמין לי, כי המצב אצלכם כל כך גרוע, שכבר לא יועילו שום קמעות כלל, ואתם צריכים רחמי שמים מרובים.

לדעתי, אמירת משניות הוא הקמע הכי יקר לאדם, שירגיל עצמו וכן את הבנים לומר הרבה משניות כסדרן, להתחיל מהתחלת מסכת 'ברכות', עד שיזכה לסיים את כל שישה סדרי משנה, וזהו הקמע הכי בדוק לגרש את הרע והסטרא אחרא מהאדם ומהבית וכו'

 (אשר בנחל, כרך לח, מכתב ו תיג)

 

מב. גודל שמחתי על הבשורה הטובה שבישרתני, שזכית כבר להגיע בשיעורך במשניות לפעם המאה ואחת, על ידי שאתה לומד בכל יום ויום ח"י פרקים משניות- אין לשער ואין לספר, וגודל התענוג הרוחני שאתה גרמת לי, זה אי אפשר להסביר כלל, מכל שכן בכתב.

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קב)

מג. רבנו הזהיר את מוהרנ"ת להיות זהיר לומר ח"י פרקים משניות וקיים זאת. ומקובל אצל אנשי שלומנו היקרים, שכל דבר שציווה רבנו את מוהרנ"ת - זה שייך לכלל ישראל.

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קד)

מד. נא ונא לחטוף בכל יום ויום ח"י פרקים משניות, אשר דבר זה הורג את היצר הרע, ויכולים לחלקו לשלוש פעמים: ו.ו.ו.- תלת ווין וכו'.

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קיז)

מה. ראה להיות רגיל בכל יום ויום באמירת ח"י פרקים משניות, המכניס רוח קדושה, רוח טהרה בכל אדם, אשרי הזוכה לזה!

 

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קעד)

מו. חכמינו הקדושים אומרים: "הוד והדר נותן הקדוש ברוך הוא, למי שיגע בתורה, עיין שם. (מדרש שוחר טוב, תהילים קד). מי שעובר עליו ירידות ונפילות, קטנות וחלישות הדעת, לו קשה מאוד מאוד הלימוד, ועל כן כשמתגבר על עצמו, ומוסר נפשו ואומר נפשו ואומר בכל יום ויום ח"י פרקים משניות, זה נקרא אצלו יגיעה בתורה, כי הדבר הזה בא לו ביגיעה גדולה עד מאוד מאוד, עליו לידע כי הקדוש ברוך הוא יתן לו הוד והדר, וסוף הכבוד לבוא, שיאיר עליו מלך הכבוד המאיר בכל העולם כולו, כמו שכתוב: " והארץ האירה מכבודו" (יחזקאל, מג, ב).

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קצה)

מז. מאוד מאוד שמחתי שאתה חזק באמירת ח"י פרקים משניות בכל יום ויום, אשר אין למעלה מזה בתיקון הברית... אשרי מי שיהיה חזק בזה מדי יום ביומו, ואז טוב לו לנצח.

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו קצה)

מח. מה טוב ומה נעים אם תרגיל את עצמך לומר בכל יום ויום בדרך אמירה הרבה פרקים משניות כסדרן דייקא, וכשתסיים תתחיל עוד פעם, ואז תזכו לישועה מן השמיים בבני חיי וקיימא.

(אשר בנחל, כרך לז, מכתב ו רכט)

מט. מאוד מאוד אבקש אותך, שתיקח את עצמך בידיים, וראה להתמיד מאוד מאוד בלימוד משניות, שזה זיכוך הנפש. כי משנ"ה היא אותיות נשמ"ה, וה"בית יוסף" זכה להתגלות 'מגיד' מן השמיים, שגילה תורה וגילוי אלוקות, רק בזכות שקידה בלימוד המשניות, כמובא בספר "מגיד מישרים", והייתה דרכו לגרוס ארבעים חמישים פרקים משניות בפעם אחת, והיה ה'מגיד' מדבר עימו ומגלה רזי דרזין וסתרי נסתרות.

(אשר בנחל, כרך לו, מכתב ה תתקי)

נ. צריכים אמונה ברורה ומזוככת , לידע שהוא יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, והוא נמצא ואין זולתו נמצא, וכל מה שהאדם מכניס בדעתו ידיעה ואמונה זו, כמו כן יפתח פיו לדבר עמו יתברך, כי ירגיש שהוא יתברך איתו אצלו ועמו.

וביותר זוכים לזה על ידי לימוד משנ"ה, שהיא אותיות נשמ"ה, לכן רצוי שיתמיד הרבה באמירת משניות. לומר פרק אחר פרק מהתחלת 'ברכות' עד סוף 'עוקצין' בלי שום פרושים, רק אמירה בעלמא.

אם יזכה לאמירת ח"י פרקים ליום – אין למעלה מזה בתיקון הברית וביטול כל הרע, אקווה שתקיים ותצליח.

(אשר בנחל, כרך לו, מכתב ה תתקכט)

» לסיפורים ומאמרים נוספים


עוד בנושא זה:

האם גם אישה יכולה לומר
ח"י פרקים משניות?

מנין לנו שההנהגות שקיבל ר' נתן
נאמרו גם עבורנו?

מה המקור ללימוד ח"י פרקים משניות?

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup