ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ליל שבת קודש פרשת כי תשא - פרה ה'תשס"ו
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ליל שבת קודש פרשת כי תשא - פרה ה'תשס"ו
   
'אור הצדיקים מאיר בעולם הזה'

כי הנה אור הצדיקים מאיר בעולם הזה באור נערב ונפלא מאד, וכל מי שזוכה לטעום מן האור הזה, נפתחים עיניו באור אלקותו יתברך, ומרגיש טעם גן עדן ממש • דברי התורה שנאמרו בשולחנו הטהור של כ"ק מוהרא"ש זי"ע לֵיל שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת כי תשא - פרה תשס"ו


בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, שהיה אז גם סעודת שבע ברכות לאחד מאנ"ש, דיבר מוהרא"ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קל"ג המדבר מאור הצדיק, עיין שם.

♦ ♦

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, רביז"ל אומר (מוהרא"ש ז"ל חזר על תמצית דברי רביז"ל בתורה זו), כתיב (משלי ד') וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום, כי השמש בעצמה מאירה במקומה בשווה, בתחילת היום ובאמצע היום, רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם ובין השמש, על כן אין האור מתפשט כל כך בתחילת היום רק מקצת מקצת, עד שנתפשט על הארץ, כן הצדיק הוא בעצמו מאיר תמיד, רק המניעה מחמת המקבלים, והמניעה הוא מחמת הארץ המפסקת, היינו העולם הזה, כי בני אדם משוקעים בעולם הזה, ועל כן אינם יכולים לקבל אור הצדיק, וזהו: "וארח צדיקים כאור נגה", 'כאור נגה' ממש, כמו השמש שמאירה תמיד, רק שהמניעה מחמת הארץ המפסקת, כן הצדיקים מאירים תמיד, רק שהארץ היינו העולם הזה מפסיק מלראות אור הגדול שלהם, ואף שאורם גדול מאד, והעולם הזה כולו בכלל הוא קטן ופחות מאד נגד אורם הגדול, עם כל זה הוא מפסיק ומונע מלראות אורם, כמשל המטבע קטנה, אם תחזיק אותה נגד עיניך, ימנע מלראות הר גדול, אף על פי שההר גדול אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה, אך מחמת שהמטבע עומדת נגד עיניו, על כן חוצצת בפני ראית העינים, עד שאינו רואה הדבר הגדול ממנו כמה פעמים, כן כשמגיע ובא אל העולם הזה, נשאר שקוע שם בהבלי עולם, ונדמה לו שאין טוב מזה, והעולם הזה הקטן והמועט, מונע אותו מלראות אור גדול ומופלג של התורה, שהוא גדול כמה אלפים פעמים כנגדו, והוא ממש משל השמש, שהארץ מפסקת מלראות אור גדול של השמש, אף שהשמש גדול כמה פעמים כמו הארץ, וכל זה מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו, עד שאינו יכול לראות אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים פעמים, אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דהיינו שיטה עיניו מן העולם, ולא יסתכל על העולם, רק ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ, אזי יזכה לראות אור הגדול והמופלג של התורה והצדיקים, כי באמת אורם גדול אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה והבליו כנ"ל, רק שהעולם הזה עומד לפני עיניו, ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים, כמשל המטבע הקטנה הנ"ל ממש, העומדת בפני העינים ומפסקת מלראות הר גדול וכו' כנ"ל, אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותכף יראה ההר הגדול ממנו, כמו כן ממש לענין העולם והתורה, שבהעברה בעלמא, יכול להעביר העולם מנגד עיניו, ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה והצדיקים, שמאירין בכל העולמות כולם באור גדול מאד, והבן מאד: וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב, שאמר אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת בפני העינים, ומעכבת מלראות אורות גדולים, עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.


מרגיש טעם גן עדן ממש

והסביר מוהרא"ש ז"ל, כי הנה אור הצדיקים מאיר בעולם הזה באור נערב ונפלא מאד, וכל מי שזוכה לטעום מן האור הזה, נפתחים עיניו באור אלקותו יתברך, ומרגיש טעם גן עדן ממש, כי בשעת בריאת אדם הראשון, האיר אור הגנוז של ששת ימי בראשית, וכל זמן שישב בגן עדן נהנה מן האור הזה, והיה מסתכל בו מסוף העולם עד סופו, רק אחר שחטא ונגרש מן הגן עדן, נתעלם ונסתר ממנו האור, והיה העולם חושך בעדו, ומאז, כל הדורות הבאים צריכין לתקן חטאו ולחזור להמשיך האור הגנוז למטה בזה העולם, וזהו עבודת הצדיקים שבכל דור  ודור, שהם מוסרים את נפשם למצוא אלקותו יתברך בכל פרט ופרט של החיים, עד שחוזרים וממשיכים האור הגנוז למטה בזה העולם, בבחינת (משלי ד') אור צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון יום, וכל מי שזוכה להתקרב אליהם, גם עליו נמשך מן האור הזה, ומתחילים ימי חייו להאיר באור אלקותו יתברך, והוא מרגיש טעם נפלא בכל ימי חייו.

אבל יש שני דברים המסתירים האור מן האדם, והם שני דברים המוזכרים כאן בדברי רביז"ל, המטבע הקטנה והיד הקטנה, "המטבע הקטנה" הוא הרדיפה אחר הכסף והממון, שמיד שאדם מכניס כל ראשו ודעתו ברדיפה אחר ממון, וכל עסקו להרבות הונו ורכושו, כבר קשה לו מאד לראות אור הצדיק, כי אפילו המטבע הכי קטנה, אם ישים אותה כנגד עיניו, יסתיר ממנו ההר הכי גבוה, כי אף על פי שממון של איש ישראלי, הוא בוודאי דבר חשוב מאד, ויכולים לעשות עמה מצוות ומעשים טובים, ולהרחיב גבולי הקדושה, כי "כסף" הוא מלשון "כיסופין", מלשון (בראשית ל"א) כי נכסוף נכספתה לבית אביך, ואם אדם משתמש עם ממונו בקדושה, הוא יכול לעשות דברים גדולים מאד, אבל מיד שאדם עושה ישות ומציאות מן הממון, ורוצה להרבות הונו, ולמלאות כיסו, ועינו צר בממון של אחרים, "המטבע הקטנה" מעוור עיניו, ואי אפשר לו לראות את אור הצדיק כלל, ולכן התנאי הראשון לפתוח את העינים לראות את אור הצדיק, הוא להסתכל למעלה מן הכסף והממון, ולהעביר את "המטבע הקטנה" מלפני עיניו, ואז יוכל לראות את אור הצדיק ולהבינה באמת.

והמניעה השנית היא "היד הקטנה", שהיא ענין ביטול וליצנות שבני אדם עושים על דברי הצדיק, וכדרך בני אדם לעשות תנועה של ביטול עם ידיהם, כשלא הוטב בעיניהם איזה דבר, ו"היד הקטנה" הזאת היא דבר מסוכן מאד, כי הנה שמע אדם דברי התעוררות מפי הצדיק, ונתלהב לבו להשם יתברך מאד, והחליט בדעתו שמהיום והלאה בוודאי יהיה איש כשר, והנה יצא בחוץ, ופגע באיזה לץ ואיש בליעל, ושאל אותו, איפוא היית? ואמר לו, אצל צדיק פלוני ופלוני, ושאל אותו, ומה שמעת שם? ואמר לו, שמעתי דברי אלקים חיים ממש, והלץ עושה תנועה של ביטול עם "היד הקטנה" שלו, כאילו לומר "אין בזה כלום", ובזה קירר אותו מכל התעוררותו והתלהבותו, הרי "היד הקטנה" יכול להסתיר אור הצדיק מן העולם מאד, ואדם צריך להיות חזק מאד בדעתו לא להתפעל כלל משום בן אדם הרוצה לקרר אותו מהתקרבותו אל הצדיק, ולא יתן ליכנס באזניו, או להתראות בעיניו, שום הסתה והדחה נגד הצדיק, ואז ילך לבטח דרכו, ויזכה ליהנות מאור הצדיק באמת.

והנה גם צריכין לדעת בענין התקרבות אל הצדיק, שמצד שני, צריכין לשמור שלא יתעוורו עיניו מגודל אור הצדיק, וכמו אור השמש, שאי אפשר להסתכל בה הרבה כשהיא מאירה בצהרים, כמו כן בהתקרבות הצדיק, אי אפשר להסתכל בכל עניניו בלי מכסה ומסתר, כי יתעוורו עיניו חס ושלום, ושוב לא יראה שום דבר, רק צריכין לדעת שלא כל דבר יכולים להבין אצל הצדיק, ולא כל דבר שהצדיק עושה צריכין לעשות כמוהו, כי הצדיק יש לו כוונות וייחודים בכל דבר שעושה, ומי שירצה לחקות אותו, יכול להתעוור עיניו חס ושלום, ועל כזה וכיוצא בזה נאמר (חגיגה י"ג.) במופלא ממך אל תדרוש וכו' אין לך עסק בנסתרות, העיקר ללכת באמונה פשוטה, ובתמימות גמור, להאמין שכל דברי הצדיק אינם פשוטים, ולהסתכל ולהתבונן בכל דרכי צדיק הנגלים, כמו התורה והתפילה שלו, ולחקות אותו בזה, היינו להתמיד מאד בתורה, ולהרבות מאד בתפילה ובהתבודדות אליו יתברך, ואזי יהיה נמשך עליו אור הגדול של הצדיק, ויוארו עינו באור אלקותו יתברך, הולך ואור עד נכון היום, אשרי לו ואשרי חלקו.


כי חטא העגל היה מחמת ריבוי הכסף והזהב, שהיא "המטבע הקטנה"

וקישר מוהרא"ש ז"ל את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב בסוף הפרשה את ענין קרני הוד משה, שהוא ענין התגלות אור הצדיק הנ"ל, וכמו שכתוב (שמות ל"ד) וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו, כי משה רבינו זכה לקרני ההוד כשהיה במערה, ונתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו (כמובא ברש"י פסוק כ"ט), כי בשעת התגלות השכינה אל משה במערה, זכה לדביקות עליון עד שנכלל לגמרי בו יתברך, וכמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"ד), שמערה מלשון דביקות, מלשון (מלכים א' ז') כמער איש ולויות, וזה המשיך עליו אור עליון, עד שקרן עור פניו באור השכינה, והנה כל מי שהתקרב אל משה באמת, זכה לראות את האור, אבל הרשעים והליצנים שבישראל, שאצלם שלט ענין "היד הקטנה" הנ"ל, לא זכו לראות את האור, כי אלמלא ראו, היו מתבטלים לגמרי, ורק אלו שהכניעו עצמם לפני משה רבינו בתמימות ופשיטות גמור, והאמינו שכל דבריו אינם פשוטים, זכו לראות את האור, וזהו הרמז שנתן הקדוש ברוך הוא "ידו" על פניו, ומזה קרן עור פני משה, "ידו" דייקא, שנתגלה למשה בחינת "היד" שלמעלה כביכול, לבטל את "היד הקטנה" של עולם הזה, המסתיר אור הצדיק מן העולם, וכשאדם מעביר "היד הקטנה", ומסתכל תמיד על "יד ה'" שיש בכל דבר, על ידי זה מקבל כוח גדול להתגבר על הרשעים והליצנים שבדור, ולראות את אור הצדיק, ומשה רבינו קיבל הקרני הוד, בלוחות האחרונות דייקא, אחר שפעל סליחה ומחילה בעד חיטא העגל, כי חטא העגל היה מחמת ריבוי הכסף והזהב, שהיא "המטבע הקטנה" הנ"ל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ב.) על הפסוק (דברים א') ודי זהב, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל, אבל מיד שמעבירים את "המטבע הקטנה" מלפני העינים, יכולים לראות את אור הגדול הצדיק, המאיר בכל העולם כולו, שזהו גם הרמז בתחילת פרת השבוע, במצות מחצית השקל, וכמו שכתוב (שמות ל') זה יתנו, ופירש"י, הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו, כי הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שהתיקון של "המטבע הקטנה" שמסמא את העינים מלראות את אור הצדיק, שהוא ראש בני ישראל, המרומז בפסוק (שם) כי תשא את ר'אש ב'ני י'שראל, שהוא ראשי תיבות רב"י (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קי"א), התיקון הוא "מטבע של אש", שיתהפך מכסף גשמי, לכסף רוחני, היינו לכיסופין ורצונות אל הקדוש ברוך הוא, ואז יזכה לראות את אור הצדיק באמת.

וזהו, ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה, ויש להבין, על מה הוצרך משה רבינו ליתן על פניו המסוה, הלא אלו שראו אורו הגדול, ונהנו מקרני הודו, הרי האירו ימיהם עם אור הצדיק, ולא הוצרכו מסוה, ואלו שלא זכו לראות אורו הגדול, הרי לא ראו כלום, ואם כן מסוה למה לי? אבל על פי הנ"ל מובן מאד, כי גם בהתקרבות אל הצדיק, צריכין מסוה וכיסוי שלא יתעוורו עיניו מריבוי אור, כי לא בכל פעם יכולים לראות ולהבין את אור הצדיק, רק בשעה שהיה משה רבינו מדבר עם נשמות ישראל, ומגלה להם לימודי אלקות, הסתכלו באור פניו, והאירו על נפשם מקרני הודו, אבל בשאר הזמנים, היה משה רבינו מכסה את פניו במסוה שלא יכשלו בריבוי אור, וכל זה מחמת הכח של הס"מ שמגביר את הרע והטומאה בעולם, וגורם שהרשעים והליצנים יתלוצצו מאור הצדיק, כי הצדיק מחבר עולם הבא בעולם הזה, ומוריד את אור אלקותו יתברך מכל העולמות העליונים, עד למטה בעולם הזה, שזהו חיבור אותיות ו"ה של השם הוי"ה ברוך הוא, ו' הוא הזעיר אנפין, שש ספירות העליונות מחסד עד יסוד, וה' היא המלכות, השגות אלקותו יתברך מתוך גשמיות עולם הזה, והצדיק מחבר תמיד ביניהם, אבל זה לעומת זה הס"מ מנסה להפריד ביניהם, ולהסתיר אור הצדיק, ולפעמים הוא עושה את זה על ידי ריבוי אור דייקא, שמסית האדם להסתכל ולהתבונן על דרכי הצדיק בעין רע, כאילו צריך להבין כל דרכי הצדיק כפי דעתו ושכלו הפגומה, ובזה מתעוורים עיניו חס ושלום, ולכן מסו"ה הוא צירוף ס"מ ו"ה, היינו הס"מ שרוצה להפריד בין ו"ה, זה מה שגורם שהצדיק צריך ליתן על פניו מסו"ה, כי בזה יהיה כח לכל אדם שרוצה להתקרב אל הצדיק באמת, להמשיך עליו אורו הגדול, והבן, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, ולהמשיך על עצמינו אורם הגדול, עדי נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

 

לכל המאמרים במדור משולחנו של צדיק » 

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup