ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - תיקון הברית - הסוד למציאת הזיווג ולשלום בית נפלא
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
תיקון הברית - הסוד למציאת הזיווג ולשלום בית נפלא
   
כיצד זוכים לשלום בית אמיתי?

נשמת האיש והאשה - נשמה אחת היא, והעבודה היא לחבר אותן שוב כמו שהיו בעולם הנשמות  כשאדם מתקן את בריתו כראוי זוכה לשלום בית נפלא • דברי התורה שנאמרו בשולחנו הטהור של כ"ק מוהרא"ש זי"ע בסעודת שלישית בשבת קודש פרשת חיי שרה ה'תשע"ג


בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ז המדבר מכוונת אלול וממציאות הזיווג, עיין שם.

♦ ♦

› סוד מציאת הזיווג

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, רביז"ל אומר (מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על תמצית דברי רביז"ל בתורה זו), דע, שכונת אלול הם תיקון לפגם הברית, כי סוד כוונות אלול הוא "הנותן בים דרך" (ישעיה מ"ג), וכמבואר בכוונת האר"י ז"ל - להאיר בחינת דרך בים, ודרך זה נפתח בחדש אלול (ועיין שם בכוונות כל הכוונות של אלול), ועיקר פגם הברית הוא בבחינת דרך הזה, כי היה צריך להאיר בחינת הרכ"ד [מאתים עשרים וארבעה] אורות בבחינת ים, בחינת אמונה, והוא נטה מזה, ופגם בבחינת דרך, בבחינת (בראשית ו): "כי השחית כל בשר את דרכו", כי אשה נקראת דרך, כמובא בדברי רבותינו זכרונם לברכה (קדושין ב:), ויש דרך אחר, בחינת (משלי ל): "דרך אשה מנאפת", והכלל - שעיקר הפגם בבחינת דרך, שלא האיר הדרך בים, ולפעמים מחמת זה הפגם יוכל לאבד את זווגו (עיין תיקון י"ד), כי מאחר שנטה מזווגו, קשה לו למצוא את זווגו, ואפילו אם ימצא את זווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו, מחמת שנטה ממנה ולא האיר בה, מזה נתהווה שיש לה רצון אחר כנגדו, ואז: לא זכה - כנגדו (יבמות ס"ג), וחודש אלול, שאז יכולין לתקן זה ולהאיר הדרך בים, על כן כוונת אלול הם תיקון לזה, וכשמתקן זה, אזי מוצא זווגו, והיא אינה כנגדו, רק כרצונו.

ויש בזה סוד נפלא, כי דע, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו, כששלחו לבקש הזיווג של יצחק בנו, היינו סוד כוונת אלול, שהם מסוגלים לתיקון הברית, שעל ידי זה מוצאין הזיווג. כי על ידי התיקון הנ"ל נעשה בה רצון אליו, כי מקודם לא היתה נוטה אחר רצונו, כי נטתה ממנו, ועל ידי זה אי אפשר למצוא זווגו, ואפילו אם מוצאה, אינה נוטה אחר רצונו, אבל על ידי כוונת אלול, שהם התיקון לזה, על ידי זה חוזר ונעשה בה רצון אליו, וזה הסוד מבואר בתורה בפרשת אליעזר, כי אברהם מסר לו הסוד הזה, וזה שאמר אברהם לאליעזר (בראשית כ"ד): "ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך", ראה והבט נפלאות תורתנו, כי ראשי תיבות פסוק זה הם אותיות אלו"ל, ובאמצע הם תיבות: "תאבה האשה", כי על ידי בחינת אלול, היינו סוד כוונות אלול, על ידי זה תאבה האשה, כי על ידי זה נעשה בה רצון אליו, נמצא שבאלו התיבות בעצמן, שדיבר אברהם עם אליעזר מענין החשש, שמא לא תתרצה לילך אחריו, דהיינו מה שאמר לו: "ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך" - באלו התיבות עצמן, גילה לו סוד התיקון לזה, דהיינו סוד אלול, המרומז בראשי התיבות, שהוא התיקון לזה, שעל ידי זה "תאבה האשה", ועוד יש בזה סודות נוראים מאד, גם עיין במאמר המתחיל: "ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו'), כי שם מדבר מכוונות אלול, והוא תיקון לפגם הברית, היינו לעיין באותו המאמר, ולזכות להבין בו ולעשות עמו איזה עבודה בעבודת השם - על ידי זה יתקן פגם הברית, עד כאן לשון רביז"ל.

› נשמת האיש והאישה - נשמה אחת היא

והסביר מוהרא"ש ז"ל, כי הנה רביז"ל מגלה בתורה זו סוד נפלא בענין מציאת הזיווג ובענין שלום בית, איך אדם יכול למצוא זיווגו בקלות, ולהיות לו שלום בית כל ימי חייו, והוא על ידי כוונת אלול, המרומז בפסוק (ישעיה מ"ג) הנותן בים דרך, שצריכין לעשות דרך בתוך הים, כדי לעבור את הים בשלום, כי כוונת אלול הם תיקון לפגם הברית, ועל ידי שמתקן פגם הברית, זוכה למצוא את זיווגו, וכשמוצא את זיווגו אינה מנגדת אליו, רק נמשכת אחריו, ויש לו שלום בית כל ימי חייו.

והנה הביאור בכל זה, כי הנה הנשמות של האיש והאשה, לפני שיורדין לזה העולם הם אחד, ואין פירוד ביניהם כלל, רק כשיורדין לזה העולם, הם נתפרדין זה מזה, זה אצל זוג הורים אחד, וזו אצל זוג הורים אחר, וצריכין לחבר אותם יחד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רס"ה), והנה כל זמן שאדם שומר את בריתו, ומוחו מיושב בדביקות השם יתברך, אז בקל לו למצוא זיווגו, כי יקבל כל מה שימציא לו השם יתברך, ויתחתן לשם שמים, וגם יהיה לו שלום בית אמיתי, כי אף פעם לא יריב ויתקוטט עם אשתו, ותמיד יתן לה את הצדק, כי יודע שנשמתם הם אחד, ואפילו אם יהיה לפעמים איזה חילוקי דיעות ביניהם, ואפילו אם יקבל מאשתו איזה בזיון, לא יענה לה ולא יצער אותה, רק ישמע בזיונו וידום וישתוק, ועל ידי זה יהיה לו שלום בית תמיד.
  
"הנשמות של האיש והאשה, לפני שיורדין לזה העולם הם אחד, ואין פירוד ביניהם כלל"

לא כן מי שפגם בבריתו חס ושלום, אזי מוחו נעשה מבולבל מאד, וקשה לו מאד למצוא זיווגו, כי מוצא מומים וחסרונות בכל שידוך שמציעים לו, ואינו מבחין שהמומים והחסרונות הם שלו בעצמו, כי על האשה נאמר (בראשית ב') "עצם מעצמי ובשר בשרי", שהיא חלק ממנו ממש, ואפילו אם מוצא את זיווגו ומתחתן עמה, אין לו שלום בית, כי פגם הברית מביא אותו לידי כעס (שיחות הר"ן סי' רמ"ט), והכעס גורם לו לריב ולהתקוטט בכל פעם עם אשתו, ואם מקבל איזה בזיון, אזי עונה לה בכפל כפליים, וכל הבית נתהפך לגיהינום רחמנא ליצלן, ואז אין עצה רק לחזור בתשובה על פגם הברית, שהוא ענין כוונת אלול, ולקבל על עצמו לא לענות לביזיונות וחרפות שמקבל מאשתו, רק לשמוע בזיונו ולידום ולשתוק, ואז יתהפך הכל לטובה, ויהיה לו שלום בית אמיתי.

› מדוע זיווגו של האדם קשה כמו קריעת ים סוף?

והנה זה סוד (סוטה ב.) קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ומסביר המהר"ל (חידושי אגדות ריש מסכת סוטה), שמציאת הזיווג וקריעת ים סוף הם דבר אחד ממש, כי גם מי הים הם אחדות אחד, שכל מי הים מחוברים יחד, אבל בשעת קריעת ים סוף הפריד הקדוש ברוך הוא ביניהם, כדי שיעברו ישראל בתוכם, ואחר כך החזיר הקדוש ברוך הוא המים למקומם, ונעשו אחדות אחד, וכן הוא בדיוק במציאת הזיווג, שבעולם הנשמות האיש והאשה הם אחדות אחד, רק כשבאים לזה העולם, נעשה פירוד ביניהם, ונולדים אצל שני זוגות הורים אחרים, ועיקר התכלית לחזור ולחברם יחד, ויגורו ביחד באהבה ואחווה ושלום וריעות, וזה אי אפשר רק על ידי תיקון הברית, ולכן קשה לזווגן כקריעת ים סוף, כי מציאת הזיווג הוא כדוגמת קריעת ים סוף ממש, שבתחילה הם אחדות אחד, ואחר כך נפרדים, ואחר כך חוזרים ומתייחדים, אבל כשאדם יודע שהכל תלוי בו, שיתקן את בריתו, ויחזור וידבק מוחו בהשם יתברך, בוודאי יזכה למצוא את זיווגו ההגון, ויהיה לו שלום בית אמיתי.

› הרבה גדולי עולם מצאו את זיווגם על המים

והנה על פי דברי המהר"ל, מובן מאד מה שמצינו אצל כמה גדולי עולם, שמצאו זיווגם על יד המים, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה א' סי' ל"ב), שלשה נזדווגו להם זווגיהם מן הבאר, יצחק יעקב ומשה, עיין שם, כי מציאת הזיווג הוא כדוגמת חיבור המים ממש, שצריכין לחבר אותם ביחד כמו שהיו מקודם, ועל ידי שהצדיקים יודעים זאת, מוצאים את זיווגם ההגון, ויש להם שלום בית כל ימי חייהם.

› אלו"ל - כשאדם אינו מתוקן בבריתו, תמיד אשתו אומרת לו - לא

ומגלה רביז"ל, שסוד זה מסר אברהם אבינו לאליעזר בשעה שהלך למצוא זיווג ליצחק, כי אליעזר רצה למצוא עילה שאברהם יתחתן עמו ויקח את בתו, ואמר (בראשית כ"ד) אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי וגו', אבל אברהם אמר לו, שאי אפשר לו להתחתן עמו, כי יצחק ברוך והוא ארור, ואין ברוך מתדבק בארור (כמובא ברש"י פסוק ל"ט), ואז מסר לו אברהם סוד כוונת אלול, שעל ידי זה, יזכה למצוא זיווג הגון ליצחק, והוא בפסוק (פסוק ח') ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך וגו', ו'אם ל'א - ל'לכת א'חריך, ראשי תבות אלו"ל, ובאמצע יש תיבות "תאבה האשה", לרמז שעל ידי כוונת אלול, שהיא ענין תיקון הברית, בוודאי "תאבה האשה", ותרצה להתחתן, וגם תהיה נמשכת אחר בעלה, ותתבטל אליו, כי בוודאי לפעמים יש חילוקי דיעות ואי הבנות בין איש לאשה, המרומזים באותיות אלו"ל, שהם אותיות ל"ו ל"א, שהיא אומרת לו - לא, או להיפוך, שהוא אינו מסכים עמה, ויותר נראה ל"א ל"ו, ונתעורר בו חשק לענות אותה ולסתור דבריה, אבל כשאדם זוכה לתיקון הברית, שהוא כוונת אלול, אזי יש לו יישוב הדעת, לדון אותה לכף זכות, וליתן לה את הצדק, ומקיים "ישמע בזיונו ידום וישתוק", שאינה עונה לה כלום, ואז סוף כל סוף היא מתהפכת אליו, ויש לו שלום בית אמיתי.

› המתקן את בריתו כראוי זוכה לשלום בית נפלא

והנה יש רמז נפלא לכל זה בפרשת סוטה (במדבר ה'), איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל וגו', כי מצות השקאת סוטה באה, כשאין לאדם שלום בית, ומקנא וחושד באשתו שסרה מדרכי התורה, ולכן מביאה אותה אל הכהן שהוא הצדיק, לבחון כשרותה, ובוחנים אותה על ידי מים דייקא, כי מים מרמזת על האחדות, ואומר לה הכהן (פסוק י"ט), א'ם ל'א שכב איש אתך ו'אם ל'א שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה וגו', כי הכהן שהוא הצדיק, מעורר אותם לשוב בתשובה, שיזכו לתיקון הברית, ועל ידי זה יוחזר להם שלום בית, כי המים בודקין את האיש כמו שבודקין את האשה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"ז:) כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקים אותו, ולכן הכהן שהוא הצדיק, מעורר אותם לכוונת אלול, שהוא תיקון הברית, וששניהם יחזרו בתשובה, וזה מרומז בתיבות א'ם ל'א וגו' ו'אם ל'א ראשי תיבות אלול, "שטי"ת" בגימטריא "תאב"ה האש"ה", שאם יזכו לכוונת אלול, בוודאי "תאבה האשה" ויוחזר להם שלום בית, ואז, ונקתה ונזרעה זרע, ויהיה להם כל טוב, אבל אם חס ושלום יש פגם באיש ובאשה, ואת כי "שטית" תחת אשך וגו', ונקלקלה ענין "תאבה האשה", אז יבואו בהם המים למרים, כי המים, המורים תמיד על אחדות, ייפרדו ביניהם, ולכן אשרי הזוכה להכניס לימודים אלו בקרבו, ויודע שמציאת זיווגו ושלום ביתו תלויים בו בעצמו, שאם יתקן בריתו, בוודאי יזכה למצוא זיווגו ולשלום בית אמיתי, ויחיה חיים טובים ומתוקים באמת, והשם יתברך יזכינו להגיע לתיקון הברית ולתיקון המוחין, ונזכה לראות בטובתן ובישועתן של ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.
לכל המאמרים במדור משולחנו של צדיק >

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: משה
      שלח את הכתבה ב attchment
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup