ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - וישמע יתרו כהן מדין
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
וישמע יתרו כהן מדין

"משל לבן בליעל שקפץ לתוך אמבטי רותחת"

וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים ופירש"י מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ויש להבין למה דייקא שני שמועות אלו קירבו את יתרו יותר מן הכל • דברי התורה שנאמרו בשולחנו הטהור של כ"ק מוהרא"ש זי"ע בליל שבת קודש פרשת יתרו ה'תשע"א.


בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק וישמע יתרו וגו'.

 ♦ ♦

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, כתיב (שמות י"ח) וישמע יתרו כהן מדין חותן מה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים ופירש"י מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ויש להבין למה דייקא שני שמועות אלו קירבו את יתרו יותר מן הכל.

ויש לומר בזה, כי הנה עיקר קריעת ים סוף היה בזכותו של יוסף הצדיק, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהלים מזמור קי"ד) על הפסוק (תהלים קי"ד) הים ראה וינוס, מה ראה, ראה ארונו של יוסף, כי יוסף הצדיק הראה דרך שיכולים לעמוד חזק אפילו בנסיונות הכי קשות והכי מרות שבעולם, ולישאר חי וקיים באמונתו, ולהיות בשמחה תמיד, כי עבר על יוסף הצדיק צרות ויסורין רבים מימי צעירותו, שנאו אותו אחיו, וקינאו בו עד שהתנכלו אותו להמיתו, ושיסו בו הכלבים, ואחר כך זרקו אותו בבור, ולבסוף מכרו אותו לעבד למצרים, ובמצרים עבר עליו מה שעבר, שחשדו אות במעשה מכוער עם אשת פוטיפר, ושמו אותו בבית האסורים, ועם כל זה לא אבד אמונתו, רק היה שם שמים שגור בפיו, ותמיד התפלל להקדוש ברוך הוא שימצא חן בעיני כל רואיו, ויציל אותו מכל רע, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישב) על הפסוק (בראשית ל"ט) וירא אדוניו כי ה' אתו, שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו, היה נכנס לשמש רבו, והוא היה מלחש ואומר, רבון העולם אתה הוא בטחוני, אתה הוא פטרוני, תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ובעיני פוטיפר אדוני, ופוטיפר אומר לו, מה אתה מלחש, שמא כשפים אתה עושה לי, והוא משיבו, לא, אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך, עיין שם, וכן מצינו שהיה מצטיין ביותר במדת השמחה גם כשהיה בבית האסורים, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה פ"ו סי' ד') ויהי איש מצליח, גבר קפוז, פירוש, צהל ושמח, ולכן כשראה אסירים אחרים והנם זועפים, לא היה יכול לסבול עצבותם, רק שאל אותם (בראשית מ') מדוע פניכם רעים היום, כי מי שהוא איש שמח באמת, אינו יכול לסבול לראות אנשים אחרים עצבים, נמצא שהיה ליוסף הצדיק התחזקות עצומה, שלא נתן לעצמו להישבר מפני שום דבר שבעולם, ולכן כשראה הים ארונו של יוסף, נס וברח מלפניו, כי זכותו וכוחו השאיר לנשמות ישראל, שיוכלו להחזיק מעמד אפילו בהמצבים הכי קשים, ולא יאבדו עצמם כלל, ולכן היה הים מוכרח להבקע מלפניהם, וליתן להם לעבור, כמו שמודה ומכיר לכוחם וגבורתם, שיש להם כח לעבור על הכל ולא להישבר משום דבר.

"מלחמת עמלק הראה עוצם כוחותם של ישראל"

ודבר זה קירב את יתרו מאד, כי לראות עם קשה עורף בקדושה, שמוכן לסבול הכל על תוקף אמונתם בו יתברך, והם הולכים ומתחזקים עם כוחו של יוסף הצדיק, עד שהים נבקע לפניהם, שמועה זו שמע ובא, והבין שכדאי להיות דבוק בעם קדוש כזה, שיש להם התחזקות בכל המצבים שבעולם, ומזה לקח התחזקות לעצמו שאפילו ירדפו אותו כל עובדי עבודה זרה שבעולם על שעזב אמונתם הכוזביות, אין לו להתפעל מהם כלל, כמו שלא התפעל יוסף מכל מה שעבר עליו רק התחזק בכל מצבי החיים.

וכן שמועת מלחמת עמלק גרם לו לבא ולהתגייר, כי מלחמת עמלק הראה עוצם כוחותם של ישראל לעמוד חזק אפילו כשאומות אחרות מתנפלים עליהם ורוצים לקרר אותם מקדושתם, כי אחרי קריעת ים סוף רעדו כל העולם מפני נשמות ישראל, וכמו שכתוב (שמות ט"ו) שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, ואף על פי כן העיזו עמלק פניהם לבא ולהלחם עמהם, וגרם להם התקררות בעבודתם, וכמו שכתוב (דברים כ"ה) אשר קרך בדרך, ופירש"י, משל לבן בליעל שקפץ לתוך אמבטי רותחת, ואף על פי שנכוה, קירר את האמבטי בפני כולם, ואף על פי כן לחמו נשמות ישראל עמו והחלישו כוחו, וכמו שכתוב (שמות י"ז) ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, וממשיכים ללחום עמו בכל דור ודור, עד שיהיה נמחה זכרו לגמרי, וכמו שכתוב (שם) מלחמה לה' בעמלק מדור דור, כי בכל דור יש זרע עמלק שנלחמים עם ישראל לקרר אותם מעבודתם חס ושלום, שהם כלליות עזותן של אומות העולם הרודפים נשמות ישראל בכל הדורות, וגוזרים עליהם גזירות, ומבקשים רעתם רחמנא ליצלן, אבל נשמות ישראל אינם מתפעלים מהם כלל, רק ממשיכים להלחם עמהם ומוסרים נפשם לבנות מחדש בתי כנסיות ובתי מדרשות, תלמודי תורה ובתי ספר, מקוואות ומוסדות של חסד, הכל להראות שאינם מתפעלים כלל מטומאותן של עמלק, וכל זה קירב את יתרו מאד, כי ראה שיש אומה קדושה כזאת שיכול לקום ולהתעורר אפילו אחר שמתעללים בהם כל כך רחמנא ליצלן, והבין יתרו שזה בא רק משורש של קדושה עליונה, שעומד וקיים לעד ולנצח נצחים, ולכן בוודאי כדאי להתדבק באומה זו.

"משל לבן בליעל שקפץ לתוך אמבטי רותחת"

וזהו שאמר יתרו (פסוק י"א) כי עתה ידעתי כי גדול הוי"ה מכל האלהים וגו', כי למד יתרו מהתחזקותו של יוסף הצדיק, וכן מהתחזקותו של נשמות ישראל אחר מלחמת עמלק, שיש אפשרות לתקן הכל, ולהחזיק מעמד בכל אשר עובר על אדם בימי חייו, וזה היה נצרך לו מאד, כי הרי עבד כל עבודה זרה שבעולם (כמו שפירש"י על פסוק זה), ועכשיו שרצה להתקרב לאמונת ישראל, הרי יכול להיות נחלש דעתו, איך אפשר לתקן כל העבר שלו, ולהתחזק מכאן ולהבא בכל מצבי החיים, אבל כשהתבונן היטיב בקריעת סוף שהיתה בזכותו של יוסף הצדיק, וכן התבונן בהתחזקותם של ישראל אחר מלחמת עמלק, מכל זה הבין שיש אפשרות לתקן הכל ולהחזיק מעמד בכל מצבי בחיים, ולכן איתא בזוהר הקדוש (יתרו ס"ט.), כשיתרו אמר כי גדול הוי"ה מכל האלהים, נתקדש שמו של השם יתברך בכל העולמות עילא ותתא, כי כשיתרו הבין שיכולים לחזור בתשובה מכל העבודה זרות שבעולם, ואין שום יאוש בעולם כלל, מזה נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, כי הראה דוגמא חיה שאין דבר עומד מפני התשובה, ויכולים לתקן את הכל, ואין שום יאוש בעולם כלל, והשם יתברך יזכינו להתחזק באמונה טהורה בכל מצבי החיים, ולעלות ולהתדבק בו יתברך באמת ובתמים, עדי נזכה להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

לכל המאמרים במדור משולחנו של צדיק >"האפיקורסית של החלל הפנוי"

הניגון של הצדיק, שהוא בחינת משה, מעלה את הנשמות מן האפיקורסית של החלל הפנוי שנפלו לשם, כי דע, שכל חכמה וחכמה שבעולם, יש לה זמר וניגון מיוחד  דברי התורה שנאמרו בשולחנו הטהור של כ"ק מוהרא"ש זי"ע בסעודה שלישית שבת קודש פרשת בשלח שבת שירה ה'תש"ע


בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ד המדבר מענין הניגון  של הצדיק המביא לידי אמונה, עיין שם.

 ♦ ♦

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, רביז"ל אומר (מוהרא"ש ז"ל חזר בקיצור על כמה נקודות שבתורה זו של רביז"ל), הניגון של הצדיק, שהוא בחינת משה, מעלה את הנשמות מן האפיקורסית של החלל הפנוי שנפלו לשם, כי דע, שכל חכמה וחכמה שבעולם, יש לה זמר וניגון מיוחד, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החכמה הזאת, וכמו שכתוב (תהלים מ"ז): "זמרו משכיל", שכל שכל וחכמה יש לו זמר וניגון, ואפילו חכמת האפיקורסית, יש לה ניגון וזמר המיוחד לחכמה האפיקורסית, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (חגיגה ט"ו) 'אחר מה הוי בה, זמרא יוני לא פסק מפומיה, וכשהיה קם מבית המדרש, כמה ספרי מינין נופלין ממנו', כי זה תלוי בזה, כי על ידי זמר שלא פסק מפיו, על ידי זה היו הספרי מינין נופלין ממנו, כי זה הזמר היה מיוחד לזה האפיקורסית והמינות שהיה לו, נמצא כל חכמה וחכמה לפי בחינתה ומדריגתה, כן יש לה זמר וניגון השייך ומיוחד אליו:

ואמונה, יש לה גם כן זמר וניגון המיוחד לאמונה, וכמו שאנו רואים שאפילו אמונות עכו"ם בדברי טעותם, יש לכל אמונה של עכו"ם ניגון מיוחד, שמזמרין בו ועורכין בו בבית תיפלתם, כן להיפוך בקדושה, כל אמונה יש לה זמר וניגון, ואותו הזמר המיוחד לאמונה, שהוא אמונה העליונה מכל המיני חכמות ואמונות שבעולם, היינו אמונה בהאור אין סוף עצמו הסובב כל עלמין, אותו הזמר הוא גם כן למעלה מכל הנגינות וזמירות שבעולם, השייכים לכל חכמה ואמונה, וכל הזמירות והניגונים של כל החכמות, נמשכין מזה הזמר והניגון, שהוא למעלה מכל הזמירות והניגונים של כל החכמות, כי הוא הזמר השייך להאמונה בהאור אין סוף עצמו, שהוא למעלה מן הכל: ולעתיד לבוא "שיהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה'" (צפניה ג), והכל יאמינו בו יתברך, אז יתקיים (שיר השירים ד): "תבואי תשורי מראש אמנה", 'מראש אמנה' דייקא, היינו בחינת אמונה עליונה זו, שהוא ראש לכל האמונות, וזה 'תשורי' דייקא, היינו הניגון והזמר השייך לראש אמונה זו: ולבחינת זמר של אמונה העליונה הזאת, אין מי שיזכה, כי אם צדיק הדור, שהוא בחינת משה, שהוא במדרגת אמונה זו, וזה (שמות ט"ו): "אז ישיר משה", ואמרו חכמינו זכרונם לברכה (סנהדרין צ"א:) 'שר לא נאמר, אלא ישיר', מכאן לתחית המתים מן התורה, שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא גם כן. כי כל השירות, בין של עולם הזה בין של לעתיד לבוא, הוא רק אצל משה, ועל ידי ניגון של הצדיק, שהוא בחינות משה, על ידי זה עולים ויוצאים כל הנשמות שנפלו בתוך האפיקורסית של חלל הפנוי, כי ניגונו הוא בבחינת 'ראש אמונה', היינו אמונה העליונה על הכל, שעל ידי ניגון ואמונה זו נתבטלים כל האפיקורסית, ונכללים ונתבטלים כל הנגונים בתוך הניגון הזה, שהוא למעלה מן הכל, שממנו נמשכים כל הנגונים וכו',  עיין שם כל זאת בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש ז"ל, כי הנה כוח נגינה גדולה מאד, ועל ידי ניגון ושיר של התעוררות ודביקות, יכולין לעלות ולהתדבק בהשם יתברך מאד, ולכן הזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ג'), להישמר מניגונים של רשעים, כי כמו שיש כח לניגון של צדיק לעורר לב האדם אחר השם יתברך, ולדבקו בו יתברך, כן יש כח לניגון של רשע לקרר לב האדם, ולנתקו מדביקות השם יתברך חס ושלום, ודייקא על ידי נגינה, יש כח לרשעים לתפוס בני אדם ברשת טמיאה של כפירות ואפיקורסות, כי ממשיכים אותם על ידי נגינה פסולה, ואחר כך מכניסים בהם דיעותיהם הפסולות רחמנא ליצלן, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (חגיגה ט"ו:) על אלישע - אחר, ששני פגמים היו בו, שהיה מזמר ניגוני יון,  וגם היה ספרי מינים נופלין מחיקו, כי זה תלוי בזה, על ידי שהיה נמשך אחר ניגוני יון, זה הביא אותו אחר כך לספרי מינים רחמנא ליצלן, ולכן כל מי שרוצה לידבק עצמו בהקדוש ברוך הוא באמת, יהיה נזהר מאד מניגוני רשעים, וירגיל עצמו בניגוני צדיקים, וינגן אפילו בינו לבין עצמו ניגונים שמחים ומעוררים, אפילו אם אינו בעל מנגן בטבעו, וכמו שאומר רביז"ל (שיחות הר"ן סי' רע"ג), טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך, ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו, יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הנגון אין לשער, עיין שם, אשרי המנגן ניגונים קדושים בכל עת.

"האפיקורסית של החלל הפנוי"

והנה כלליות הניגונים הקדושים של נשמות ישראל, הוא ספר "תהלים" שחיבר דוד המלך עליו השלום, כי דוד המלך היה נעים זמירות ישראל, וכלל ב"תהלים" כל מיני שיר שבח אל השם יתברך, ואמר אותם ברוח הקודש גבוה כזה, עד שכל אחד מישראל בכל הדורות יכול למצוא עצמו בהם, ולומר שיר שבח אל השם יתברך על ידם, ולכן הוא דבר גדול מאד לומר הרבה תהלים בכל יום, ואשרי מי שזוכה לומר "יום" של תהלים בכל יום, עד שזוכה לגמור כל ספר "תהלים" כל שבוע, כי השירים של דוד המלך מושכים לב האדם מאד אחר השם יתברך, ועל ידי תהלים זוכים לתשובה, ולמצוא את השער של תשובה השייך אליו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ע"ג), ודוד המלך פעל אצל השם יתברך שיהיה אמירת תהלים חשובה כלימוד נגעים ואהלות (מדרש תהלים מזמור א'), ויש לומר למה דייקא "כנגעים ואהלות" ולא כמסכתות אחרות, אבל מסכת נגעים מדבר מטומאת צרעת הבאה על לשון הרע, ומסכת אהלות מדבר מטומאת מת, שהוא טומאת הרשעים הנחשבים בחייהם כמתים, וכוח של אמירת תהלים כל כך גדול, עד שיכול לטהר אדם מפגם של לשון הרע ורכילות, ולטהר אותו מטומאת הרשעים הנחשבים כמתים בחייהם, ולכן אשרי המרגיל עצמו בשירה וזמרה של דוד המלך עליו השלום, שהוא ספר תהלים, ואומר הרבה מזמורי תהלים בכל יום.

והנה זה ברור, שעיקר המניעה לאדם לומר שירות ותשבחות אל השם יתברך בכל לב, הוא מחמת שיש בו ישות וגיאות, והגאוה אינו מניח אותו לפתוח לבו לפני השם יתברך, ולשיר לפניו שירות ותשבחות, כי על הבעל גאוה אומר הקדוש ברוך הוא (סוטה ה.), אין אני והוא יכולין לדור בעולם, נמצא שאין מקום בלבו להכיר חסדי השם יתברך, ולהודות אליו יתברך, אבל מיד שאדם מכניע הישות והגיאות שלו, ומתחיל להכיר את חסדי המקום עליו בכל עת, בוודאי יתעורר לשיר שירות ותשבחות אליו יתברך תמיד, וירגיש שמחה ונעימות נפלאה בכל ימי חייו, ולכן אשרי המרגיל עצמו לומר שירות ותשבחות אל השם יתברך תמיד, כי אז עולמו יראה בחייו, ויחיה חיים טובים מעין הגאולה העתידה, שאז נאמר (שיר השירים ד') תבואי תשורי מראש אמנה, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא"ש ז"ל את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה מצינו בפרשת השבוע שירת הים ששר משה ובני ישראל אחר הנס של קריעת ים סוף, שהיה הגמר של יציאת מצרים, וכמו שכתוב (שמות ט"ו)  ויושע ה' ביום ההוא וגו' אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' וגו', ומנהגם של ישראל לומר שירת הים בכל יום, ואיתא בזוהר הקדוש (בשלח נ"ד), ומובא גם בפוסקים (משנה ברורה סי' נ"א סעיף קטן י"ז), שמי שאומר שירת הים בשמחה, ומדמה בדעת כאילו באותו יום עבר בים, מוחלין לו על כל עוונותיו, ויש להבין למה מעלת שירת הים גבוה כל כך, עד שיהיו נמחלין כל עוונותיו על ידי זה, וגם למה השירה מתחיל דייקא עם פסוק אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים, שמזכירין גיאות ה', וזה אשר גרם סוס ורוכבו רמה בים, למה דייקא מדה זאת?

"שירת הים"

והנה על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי פרעה ומצרים היו קליפות של כפירות ואפיקורסות הבאים בחלל הפנוי, הרוצים לחטוף ישראל ברשתם הטמיאה חס ושלום, וכמו שאומר רביז"ל (בסוף תורה זו), שפרעה הוא לשון ביטול, מלשון (שמות ה') תפריעו את העם, כי פרעה הוא מקור הכפירה, וכמו שאמר (שמות ה') מי ה' אשר אשמע בקולו וגו', לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח, ורצה להכניס הכפירות בנשמות ישראל חס ושלום, ולהרחיק אותם מן הצדיק, וכמו שאמר (שם) למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלותיכם, אבל נשמות ישראל התגברו כנגדו עם אמונה בה' ועם אמונת חכמים, וכמו שכתוב (שם י"ד) ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ועל ידי אמונה עוברים על כל הקושיות של החלל הפנוי, שעל שם זה נקראים נשמות ישראל "עבריים", על שם שהם עוברים באמונתם על כל החכמות והכפירות, ועל ידי אמונה זאת יצאו מתחת יד פרעה ומקליפת מצרים, והנה משה רבינו רצה שישאר הארה של יציאת מצרים וקריעת ים לדורות עולם, ולכן עלה בלבו לומר שירה, וכמו שכתוב אז "ישיר" שר לא נאמר, אלא "ישיר", על שם המחשבה, וכמובא ברש"י (פסוק א'), וגם "ישיר" על שם העתיד, שמשה רבינו יאמר שירה עם נשמות ישראל לדורות עולם, כי דייקא על ידי שירה, שהוא כח נגינה, בשירות ותשבחות אל השם יתברך, מכניעים כל הקליפות של כפירות ואפיקורסות לגמרי, וזוכין להגביה המוח בדביקות אמיתי אל השם יתברך, ולהגיע למעלה מן החלל הפנוי, ואל ראש האמונה, וכמו שכתוב (שיר השירים ד') תבואי תשורי מראש אמונה, ולכן כל האומר שירת הים בכל יום בשמחה, ומדמה לעצמו כאילו עובר אז את הים, בוודאי מוחלין לו על כל עוונתיו, כי שירת הים שהוא השיר של אמונה, מרים ומגביה האדם למעלה מחלל הפנוי, ועל ידי זה נמחלין כל העוונות, וכמו שאומר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סי' ל"ג), על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל עוונותיך.

וזהו אשר בהתחלת השירה מזכירין גיאות ה' דייקא, וכמו שכתוב אשירה לה' כי גאה גאה, כי עיקר המניעה לומר שירות ותשבחות אל השם יתברך הוא מחמת מדת הישות והגיאות, כשיש לאדם מדת הגאוה, והוא דוחק את רגלי השכינה רחמנא ליצלן, ולכן אינו יכול לכוון לבו לשיר ולהודות לה', אבל כשמכיר שכל הגיאות שייך רק אל השם יתברך, שזהו כי גאה גאה, ותירגם אונקלס ארי איתגאי על גותניא וגיאותא דיליה היא, אזי מיד נכנעים כל הקליפות, שהם סוס ורוכבו, המרמזים על הס"מ ונוקביה (כמובא בסידור האריז"ל), ונשמות ישראל יכולים לומר שירה אל השם יתברך בשמחה עצומה, ולכן שירת הים נקבע לדורות עולם בתוך הסידור של נשמות ישראל, כי דייקא על ידי שירה זוכין להתגלות אמונה, ולהכניע כל הקליפות לגמרי, ובפרט כשאדם מכוון לומר אותה גם על כל הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה עמו בכל עת, זה מסוגל להמשיך עליו כל מיני ישועות והשפעות טובות וזיווגים טובים, וכמובא בספר המדות (אות חיתון חלק ב' סי' א'), מי שקשה לו למצוא זווגו יאמר בכונה שירת הים, והשם יתברך יזכינו למלאות פינו בשירות ותשבחות תמיד, עדי נזכה להגיע אל הניגון העליון של אמונה, שהוא למעלה מכל הניגונים, ונזכה להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

. 

לכל המאמרים במדור משולחנו של צדיק >

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup