ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהי מעלת התפילה בציון הקדוש של רבי חייא ובניו בטבריה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהי מעלת התפילה בציון הקדוש של רבי חייא ובניו בטבריה?

שאלה:

מאת ראובן:
שמעתי באחת הדרשות שהרב מדבר ממעלת המתפלל אצל קבר רבי חייא. רציתי לדעת היכן בדיוק הקבר נמצא, ומי היה רבי חייא, והאם אמת שהמקום מסוגל שתפלתו תתקבל, והאם זה נכון שהאבות הקדושים ומשה רבינו ודוד המלך נמצאים שם?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ראובן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

בענין קבר רבי חייא שנמצא במעלה ההר בטבריה, זה גילה האריז"ל, כמובא (שער הגלגולים - הקדמה ל"ז) תלך מעט לצד צפון ונוטה לצד מערב, ושם בהר ההוא אשר שם קוברים מתיהם אנשי טבריה, ויש שם אכסדרה אחת בנויה בג' כותלים וקורין אותה העולם מערת רבי חייא ובניו. ודע כי באותם החלונות שיש בכותל הצפוני, שם קבורים רבי חייא ויהודה וחזקיה בניו. ורב המנונא סבא הנזכר תמיד בספר הזוהר. ורב הונא ריש גלותא, שהיה בזמן רבינו הקדוש, והעלו ארונו למערת רבי חייא, עיין שם.

וכן מובא (שער הגלגולים - הקדמה ל"ו) רב הונא ריש גלותא דבבל בזמן רבינו הקדוש, שהעלו את ארונו לארץ ישראל, במערת רבי חייא בטבריא (ששם קבורים גם) יהודה וחזקיה בני רבי חייא, עיין שם.

הרי שלך לפניך ששם קבורים מלבד רבי חייא ושני בניו יהודה וחזקיה, גם רב המנונא סבא ורב הונא ריש גלותא, והמקום הזה הוא מקום פלא עד מאד, ויכולים לפעול שמה דברים גבוהים עד מאד, וידוע מה שהאריכו חכמינו הקדושים במעלת רבי חייא (בבא מציעא פה:) שאליהו הנביא אמר שבזמנינו יש רבי חייא ושתי בניו שהם כדוגמת אברהם יצחק ויעקב, וכן רבי חייא מסר את נפשו ללמד תינוקות של בית רבן חמשה חומשי תורה וששה סדרי משנה וכו', עיין שם, ואי אפשר לתאר ולשער כלל את קדושת המקום הזה, אם אליהו הנביא העיד שבזמנינו הם כדוגמת האבות הקדושים, מי יכול לתאר ולשער את גדולתם, ומי יכול לתאר את מעלת המקום הזה להתפלל ולהתבודד שם לפניו יתברך.

ולא רק רבי חייא בעצמו היה כל כך גדול, אלא גם בניו יהודה וחזקיה, כמובא (שער הגלגולים - הקדמה ל"ה) גם יהודה וחזקיה בני רבי חייא נקראים מלאכים, להיותם משורש הזה השני של קין. וכמו שרמזו בזה בתלמוד באמרם, פליגי בה תרי אמוראי בארעא, יהודה וחזקיה, ולקבליהו תרין מלאכי ברקיעא וכו', עיין שם, ולכן מה טוב ומה נעים ללכת שמה מידי פעם ולהתבודד עמו יתברך שם, כי המקום הזה הוא מקום נורא ונפלא מאד.

חכמינו הקדושים אמרו (יבמות סה:) שלרבי חייא נולדו שני זוגות של תאומים, שני בנים בשם יהודה וחזקיה, ושני בנות בשם פזי וטוי שהם נולדו קודם, והיו לאשתו יהודית צער לידה גדול מאד, ושינתה לבושה כדי שבעלה רבי חייא לא יכירנה, ושאלה אותו אם אשה מצווה על פרו ורבו, ואמר לה שאינה מצווה, ושתתה סם המעקר, לבסוף נתגלה לו שזה היה אשתו, ואמר לה מי יתן שתלד עוד תאומים, ואז נולדו יהודה וחזקיה עיין שם.

מובא בספר "זמרת הארץ" בימי רבי חיים אבועלפיא ז"ל בשנת תק"ג היה מצור על העיר טבריה, וציווה לחסידים ואנשי מעשה שילכו למערת רבי חייא ובניו, שהוא ובניו הם דוגמת אברהם יצחק ויעקב, ושם רב המנונא סבא הנזכר בזוהר שהוא נשמת משה רבינו, ורב הונא נשמת דוד המלך, והלכו והתפללו בדמעות שליש ובקול שופר שירחם השם על הארץ והדרים עליה, ונושעו, עיין שם.

וכן מובא בספר "טבור הארץ" פעם היתה עצירות גשמים גדול בארץ ישראל, וציוה רבי נחמן מהורדענקא זי"ע שילכו למערת רבי חייא ובניו להתפלל שמה על הגשמים וגם הוא הלך עמהם, וציוה להם שיקחו עמהם בגדי חורף למחסה מזרם ומטר, והיה אז יום חם וצח, הם יצאו מן העיר לילך למערת רבי חייא ובניו, ובגדי החורף בידם, ואז עמד בשער העיר שר ושופט העיר, בראותו שהם הולכים ובגדי החורף בידם, צחק מהם הרבה וירק בפניהם, ואמר שאם יחזרו להעיר ולא ירד גשם ירמוס את הרב הצדיק תחת כפות רגליו, הם הלכו לדרכם למערת רבי חייא ובניו ושפכו שיחם נוכח פני השם, וכאשר הגיעו בתפלתם למילים משיב הרוח, נשבה רוח על פניהם, וכשאמרו מוריד הגשם, השמים התקדרו וירד גשם שוטף עד מאד, ולולא שהיה להם בגדי החורף לא יכלו לבוא העירה, וכאשר חזרו העירה המתין להם בשער העיר שר ושופט העיר, ולקח את הרב הצדיק והרכיב אותו על כתפיו ונשאו עד תוך העיר, והעיר טבריה צהלה ושמחה על גשמי רצון וברכה שירדו, וכל הנכרים אמרו מי כמוך אלקים ומי כעמך ישראל, עיין שם.

הרי שלך לפניך מעלת המקום הזה, ויש להאריך עוד הרבה על המקום הקדוש הזה, אך לקצר אני צריך, ומהיום והלאה תשמור לא להרהר אחר צדיקים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup