ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מתבודד בכל יום שש שעות ועדיין לא רואה ישועה. מה העצה לא ליפול לייאוש?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מתבודד בכל יום שש שעות ועדיין לא רואה ישועה. מה העצה לא ליפול לייאוש?

שאלה:

מאת אבישי:
לכבוד הרב שלום וברכה. אני בחור בן 28 רווק ולומד בכולל. מזה כמעט ארבע שנים שהתחברתי לחסידות ברסלב ולהשקפה של רבנו הקדוש. אני משתדל כל יום לעשות שעה התבודדות ולהרבות באמירת תודה לה' יתברך,להתחזק בשמחה ולשמור על קדושה בכל המשתמע מכך. לפני בערך שלוש שנים למדתי על מעלת שש שעות התבודדות ועל הכח של התפילה שעל ידי שש שעות התבודדות על דבר מסויים אפשר לפעול ישועות מעל הטבע. והיות והדבר שאני הכי רוצה זה להתחתן, זכיתי כבר כמה וכמה פעמים להתבודד שש שעות על מציאת הזיווג. וחולפים ועוברים להם ימים חודשים ושנים וטרם נושעתי. ניסיתי הרבה סגולות, אבל הדבר שהכי האמנתי בו זה התפילה ואת זה אני הכי מרבה לעשות. רק מה: שמאמינים כל כך במשהו ורואים שזה לא פועל ההמתנה הממושכת הזאת מכרסמת את האמונה וזה ניסיון לא פשוט. מה עלי לעשות בשביל להיוושע? הגעתי כבר למצב שאני כל כך רוצה להתחתן שאני מוכן גם לעשות 12 שעות התבודדות. או לעשות כל יום שש שעות התבודדות עד שה' יושיע אותי. רק החשש שלי שאם אעשה את זה ולא אראה תוצאות אני באמת אפול לייאוש. בבקשה אם אפשר לקבל עצה מכבוד הרב מה לעשות. תודה רבה מראש.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי י"ז אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל אבישי נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

אשריך ואשרי חלקך שזכית להתקרב אל רביז"ל, ודע לך שעיקר ההתקרבות אליו ז"ל זה רק על ידי התמדה רבה בספריו הקדושים, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן אם אדם רוצה להכיר את רביז"ל, מוכרח ללמוד את ספרי רביז"ל עד שיהיה שגור על פיו, כי חכמינו הקדושים אמרו (אבות פרק ב') ולא עם הארץ חסיד, אם אדם רוצה להיות חסיד, צריך לדעת ללמוד, כי לא עם הארץ חסיד, מי שלא לומד ספרי רביז"ל, יכולים למכור לו כל מיני שטויות וכו', וכל מיני שקרים וכו', והכל בשם רביז"ל, אבל אם אדם למד ובקי בספריו הקדושים, עליו לא יכולים לעבוד.

והנה רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק פותח את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי הוא מעורר מהשינה, ולכן ככל שאדם לומד את ספרי רביז"ל והוא בקי בהם, כך נפתח הפה שלו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי אם אין שומעים את קול הצדיק, אזי אין יכולים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמו שרביז"ל מפרש את המשנה (תרומה פרק ב') חרש אינו שומע ואינו מדבר, מי שאינו שומע את קול הצדיק, אזי לא יכול לדבר אליו יתברך, כי זה תלוי בזה.

ולכן יסוד היסודות בהתקרבות אל רביז"ל, להתבודד עמו יתברך להיות רגיל לספר להקדוש ברוך הוא את כל אשר עם לבבו בשפת האם שלו, והירבה רביז"ל לדבר עם אנשי שלומינו על מעלת השיחה בינו לבין קונו, שאדם צריך תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות כלל, ואמר (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק.

גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.

והנה רביז"ל רצה שאנחנו נדבר כל היום, אך מחמת שלא כל אחד מסוגל לזה, אמר שיקבע לעצמו שעה אחת, ורק זה מובא בכל ספרי רביז"ל, אין מקום אחד שיהיה מוזכר ענין שלאחרונה מצצו מהאצבע "מי שמתבודד על דבר אחד שש שעות יהיה לו ישועה", דבר זה לא כתוב בשום מקום בכל ספרי רביז"ל, אדרבה רביז"ל אמר שאדם צריך להתבודד כל היום, מה זאת אומרת? מהרגע שאדם פותח את העינים כשקם מהשינה, יתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, עד הרגע שסוגר את העינים שהולך לישון, ובין כך הוא מתפלל את השלוש תפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית, בין כך הוא לומד את השיעורים קבועים שלו, ובין כך הוא אוכל ושותה וכו', ובין כך עוסק במשא ומתן, וכן עוסק בשאר הצרכים שצריך.

אבל יסוד היסודות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, פה גונב חמש דקות, ושמה גונב חמש דקות וכו' וכו', כך הוא ממלא את כל היום בלדבר דיבורים אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך עושה רושם למעלה בכל העולמות, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שכל הצדיקים הגדולים במעלה אמרו שלא הגיעו למעלתם אלא על ידי שיחה בינם לבין קונם, וזה השלימות שאין שלימות אחריו.

אבל אף אחד שלא יטעה אותך עם הנהגות חדשות של שש שעות רצופות התבודדות, כי אין לזה שום מקור.

בענין שאתה כבר רווק בן עשרים ושמונה וכו', תשתדל לא להיות בררן, אלא השידוך הראשון שיציעו לך תתחתן לשם שמים, ותבנה בית נאמן בישראל, ואל תהיה שבור, כי הבת זוג שלך עדיין הייתה מאד צעירה, והוצרכת לחכות עד שתגדל וכו', ולכן אל תתייאש מן הרחמים כי כל תפלה ותחנה ובקשה שמבקשים אל הקדוש ברוך הוא נשמע ונתקבל, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
אקווה שתתחזק ותציית אותי ולא תפסיד לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

2 תגובות

  • 1.
  • מאת: דניאל
   איזה דיבור של הצדיק דיבור כל כך מתוק ומחזק בא לי לגור ביבנאל שהשם יזכה אותי בע"ה לגור ביבנאל לייד הצדיק האמיתי מוהרא"ש אני אוהב אותךךךך
  • 2.
  • מאת: בת ישראל
   לכבוד הרב, מאוד התחזקתי ממה שהרב כתב, ישר כח גדול! , השאלה שנשאלה מאוד דיברה אליי ואף ריגשה באופן אישי מאחר וזהו הנסיון שבו אני עומדת ,הדברים אכן נכנסו אל הלב..אשריכם!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup