ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מניין נובעת המחלוקת בין חסידי ברסלב, הרי לכולם יש רבי אחד?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מניין נובעת המחלוקת בין חסידי ברסלב, הרי לכולם יש רבי אחד?

שאלה:

מאת מאיר:
שלום אל הצדיק. ראשית אברך אתכם ברפואה שלימה והחלמה מהירה! אולי תוכלו להסביר לי מהיכן נובעת המחלוקת שיש בין אנשי שלומינו חסידי ברסלב? הרי כולם מקבלים מאותו צדיק, איך יכול להיות כל כך הרבה חילוקי דעות? אודה לכם מאד אם תענו לי, כי זה מאד מבלבל אותי.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי קדושים י"ב אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל מאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הנה חכמינו הקדושים אמרו (סוטה מז:) משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות. נמצא כשיש תלמידים שלא שימשו היטב את רבם, מזה בא המחלוקת עד שעושים מתורה אחת שתי תורות וכו', לומדים אותו "לקוטי מוהר"ן", נוסעים ביחד לראש השנה באומן וכו', מתבודדים עמו יתברך וכו', עם כל זאת חולקים זה עם זה, איך יכול להיות?

אלא עלינו לחקור מה זה נקרא שימוש תלמיד לרבו? מוהרנ"ת ז"ל קודם שהתקרב אל רביז"ל היה למדן עצום, כי חמיו היה רב גדול בשלוש ערים גדולות, שאריגרד, קרמניץ, מאהלוב, והוא בעצמו היה איש מורם מעם, והכניס בחתנו מוהרנ"ת ז"ל את כל מהותו, ואחר כך זכה מוהרנ"ת ז"ל להתקרב אל הרב הקדוש רבי מרדכי מקרמניץ זי"ע, וכן אצל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שמאד מאד חיבבו, ונסע אל עוד כמה צדיקים תלמידי המגיד. והוא בעצמו היה בקי בש"ס ובפוסקים, והעיקר בתוספות היה בקי מאד מאד, וכל זה לפני שהגיע אל רביז"ל, וכיון שהתקרב אל רביז"ל, היה מוהרנ"ת ז"ל תמיד מתפאר שניקיתי את מוחי לגמרי מהעבר (איך האב זיך אויס גיהאלט דעם מוח), וכל דיבור שרביז"ל דיבר, היה אצלי חדשות לגמרי. וכך זכה להתעלות עליה אחר עליה וכו' וכו'.

נמצא שכל השימוש של הצדיק צריך להיות - לבטל את כל מהותו וישותו לגבי הצדיק, וזה נקרא שימוש הצדיק, שכל דיבור שהצדיק אומר זה שכל חדש וכו', ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ז:) גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה, כי מי שמבטל את שכלו לגמרי לגבי רבו, וכל דיבור שרבו אומר זה שכל חדש, על ידי זה הוא יקבל הרבה מהצדיק, ואז יקויים בו מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) שיקבל ברוחו פי שנים מרבו.

והנה רביז"ל כבר אמר על כל אחד ואחד מאנשי שלומינו שהוא צפה מראש וכו', היינו שיתקרב אליו, וכן אמר כמה צלם אלקים היו מנחים ברפש שאני הוצאתים מהרפש וכו' וכו', כי נראה בחוש שהמתקרבים אלי נשתנה פניהם ובא עליהם פנים של יהודי בחינת צלם אלקים, הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם וכו', כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם וכו', שאם היה אפשר להם לחתור תחת שאול תחתית היו חותרים ועל ידי נתקרבו וכו'.

וזה המציאות שכולנו נמצאים בה, ולכן כל מי שמתקרב אל רביז"ל בתמימות ופשיטות כדי לקבל תיקון, ומסלק את חכמתו המדומית לגמרי, ויודע את האמת באיזה מצב הוא נמצא וכו' וכו', ועם כל זאת הוא חותר יותר ויותר לקיים את עצות רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ומושך את עצמו אליו יתברך, ומדבר עמו יתברך בשיחה בינו לבין קונו, ומתמיד בזה ימים ושנים, וכבר לא איכפת לו שום דבר מאף אחד, רק רוצה לחזור בתשובה שלימה בלי שום חכמות והשכלות כלל וכו' וכו', וכן מתמיד בלימוד תורה הקדושה מקרא משנה גמרא מדרש הלכות ואגדות, וזוכה לסיים את כל התורה כולה, אדם כזה אף פעם לא יחלוק על הזולת, כי מה יש לו עם הזולת? הוא היה נמצא בשאול תחתית ומתחתיו וכו' וכו', עכשיו מצא רבי שמוציא אותו, ומלמד אותו איך לצאת מהבוץ ואיך לעלות ולהתעלות ביתר שאת ביתר עוז, אזי הוא עוזב את כל העולם כולו ולא איכפת לו משום דבר, כל מגמתו הוא איך להכלל באין סוף ברוך הוא.

וזה נקרא תלמיד אמיתי של רביז"ל, שמשמש אותו בנאמנות, ועל כל אשר אומר כי הוא זה עושה ומקיים, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא התקשרות להצדיק, ולסלק את שכלו המדומית לגמרי, מה שאין כן מי שמתקרב אל הצדיק וכל מגמתו הוא רק יישות וכבוד, והוא רוצה לעשות לעצמו מציאות בזה העולם, והוא שוכח לגמרי בשביל מה התקרב אל רביז"ל וכו' וכו', אדם כזה הוא עושה מחלוקת ומריבות עם הזולת וכו', כי כל מגמתו זה רק כבוד וישות והתנשאות על זולתו, ומשם נובע כל המחלוקת שיש בין חסידי ברסלב.

אלו התמימים והישרים שאין להם שום רצון אחר אלא לעשות את רצונו יתברך, והולך להם בחיים לשוב בתשובה שלימה, והם בוכים ומבכים שמים וארץ יומם ולילה איך זוכים לתקן את העבר, ומתמידים בתפלה והתבודדות ובלימוד תורה הקדושה שיעורים כסדרן, אלו כבר לא איכפת להם מהזולת, הם יודעים מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שהצדיק הוא שכל הכולל, וכל המקורבים הם שכליים פרטיים, ולכן כשמגיע ראש השנה השכל הפרטי בא אל השכל הכולל להכלל בו, אזי הוא כבר לא מתבלבל מאף אחד, הוא רק רוצה לקבל מהשכל הכולל שיוכל לעלות גם את שכלו הפרטיית אל האין סוף ברוך הוא וכו' וכו'.

אבל אלו שכל מגמתם הוא להתנשא על זולתו, פשוט שכחו את העבר המגונה שלהם וכו', ורוצים להתנשאות ולהתפרסם על הזולת, אלו הם שעושים המחלוקת בין אנשי שלומינו חסידי ברסלב, ועוד תולים את זה במצוות של היצר הרע (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א'), שזה יצר הרע הנקרא לבן ארמי, שמרמה את הבריות וחושב שזה מחלוקת לשם שמים, עד שיש כאלו שמוכנים לקבור את השני וכו' וכו', להשפיל ולבזות ולהרחיק את הזולת וכו' וכו', כאילו הוא כבר מי יודע מה וכו', עד שאינו מתבייש לדבר ברבים נגד כל אלו שבאים אל ציון רביז"ל, עד שיש כאלו שעינם צרה באחרים שבאים על ראש השנה, ואומרים דעות שאלו לא צריכים להגיע לכאן וכו', עד שיש אנשים שפלים כאלו שיכולים לעשות מנין ולתלות שלט שהמנין הזה זה אך ורק לאשכנזים ולא לספרדים ולא לבעלי תשובה וכו', אוי להם ואוי לנפשם וכו', ורואים איך שטומאת זוהמת פגם הברית עדיין נוטף מהם דייקא, ובמקום לבוא לקבל תיקון מרביז"ל ולהוריד את הראש ולא להסתכל על שום בריה שבא, אדרבה הוא צריך להיות שמח שנותנים לו להכנס אל ציון רביז"ל וכו', ולא שיאמר שאלו היה טוב שבכלל לא היו באים וכו', כאילו הציון של רביז"ל או הראש השנה של רביז"ל זה ירושה של הסבתא שלהם, בשעה שרביז"ל אמר בפירוש שהראש השנה שלו הוא חידוש גדול מאד, ורצה שכולם יבואו, איש בל יעדר מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים, כולם צריכים לבוא לראש השנה וכולם צריכים לבוא באומן, ואף אחד אין לו לומר שאלו אסורים לבוא ואלו מותרים לבוא וכו' וכו', מי שמך לאיש? שב בפינה שלך ותזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) על הפסוק (שמות ט"ז כ"ט) "שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו" יש בני אדם שעושים מעשה זימרי ומבקשים שכר כפנחס, ואינם יודעים שהריח של ניאוף נוטף מהם.

ולכן כל אלו שעושים מחלוקת אחד על השני, הם בכלל לא שייכים אל חסידי ברסלב, אפילו שיהיו כגובה ארזים גובהם וכו', ולכן אסור להתבלבל מאלו הבעלי מחלוקת וכו', כי הם כלא ממש וכו', וצר ומר מאד שצריך לקרות אצלנו דבר כזה שיהיה מחלוקת מבפנים וכו' וכו', ובאמת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') שהמחלוקת הזה הוא בשבילנו כדי לרחק מי שראוי לו להתרחק, היינו כשאחד בא להתקרב אל רביז"ל ואל אנשיו אמיתיים והוא עדיין פגום, אזי מידת הדין מקטרגת עליו וכו', אזי אם הוא רואה מחלוקת ומתרחק וכו', סימן שלא היה יכול להתגבר על מידת הדין, אבל אלו שבאמת מכירים את מקומם ורוצים באמת לשוב בתשובה שלימה, ורואים את האור הגנוז של רביז"ל, וטועמים את הטעם הנפלא שיש אצל רביז"ל שהוא היין ההונגרי הטעים מאד וכו' וכו', הוא לא מסתכל על שום מונע ומעכב, ולא איכפת לו מה שזה מדבר על זה וכו', וזה חולק על זה וכו', הוא יודע שצריך להגיע בראש השנה אל השכל הכולל כל השכליים, והוא בא בתמימות ובפשיטות לקבל את תיקונו, וכן הוא מתקרב אל עצות רביז"ל, ותמיד שש ושמח ומשמח את אחרים, וכן תמיד מתבודד אל הקדוש ברוך הוא, ומפרש את שיחתו לפניו יתברך, ומבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, וכן מגלה ומפרסם את רביז"ל להזולת, זה נקרא ברסלב'ר חסיד אמיתי, והוא כבר לא מתבלבל מאף אחד, כי יודע שרביז"ל מתנה לכלל נשמות ישראל, ואינו מצומצם באיזה מקום פרטי וכו' וכו'.

רביז"ל נמצא בכל מקום שפותחים בית הכנסת על שמו הקדוש ומדברים שם מעצותיו הקדושים, ולא מדברים על הזולת, שם נמצא רביז"ל, אשרי מי שזוכה להכניס את הדברים האלו בתוך לבו, ואז כבר לא יתבלבל מאף אחד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup