ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהי הבעיה שבגללה אנחנו בחובות עצומים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהי הבעיה שבגללה אנחנו בחובות עצומים?

שאלה:

מאת ניצה ואבינועם:
שלום לכבוד הרב. אנו הורים לארבעה ילדים לאחר שהתגרשנו ונישאנו בשנית. לצערנו, יש קושי רב מאד, בפרנסה למרות שאני עובדת בחברה. הכל בקושי, משקל לשקל ויש המון המון חובות. ניתקו לנו חשמל פעמיים, לא תמיד יש אוכל, דמי השכירות לא תמיד מכובדים בבנק ויש המון נושים. אנא! עזרו לנו לדעת היכן הבעיה אצלנו, כדי שנוכל לתקן ולחיות בכבוד ולא להזדקק למתנות בשר ודם אלא אך ורק מידו הרחבה, העשירה והפתוחה. בברכה ובתודה מראש.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר בהר בחוקותי כ"ה אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ניצה ואבינועם שיחיו נצח

לנכון קבלתי את מכתבכם.

מאד מאד אני מבקש אתכם שאל תעשו יותר את הצעד הפזיז להתגרש עוד פעם וכו', כי זה עצת הס"מ לשבור את בתי ישראל, ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) מעניין בני הנעורים ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. ואמר שזה מעשה בעל דבר שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. כי הוא אורב על זה מאד לתפסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס ושלום שגורם בערמומיותו לקלקל השלום שביניהם.

והאריך בשיחה זאת כי זה מאד מאד נחוץ לאברכים לדעת איך להתנהג עם האשה, כי לצערינו הרב היום יש כל מיני אנשים פגומים וכו', שהם אומרים שמתמחים בענייני שלום בית וכו', ולוקחים הרבה כסף וכו', ונקראים מפורסמים לענייני שלום בית וכו', ובאמת נתקיים אצלהם מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שיש מפורסמים ומנהיגים שאינם יכולים להנהיג את עצמם, ואיך ינהיגו את אחרים?

ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו וכו', וכלל זה יהיה בידכם, אם אחד רוצה כסף עבור לעשות שלום בית, הוא כבר שקרן גדול מאד, והוא לא מעוניין שיהיה אצלכם שלום בית, כי הוא ימשוך את זה לכל הפחות לחצי שנה או לשנה, כי הרי זה הפרנסה שלו, וככה אם הוא יגמור עם זה אחת שתים וכו', אז לא יחזרו אליו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו.

ועל כן אני מאד מאד מבקש אתכם שלא יקרה דבר כזה שעוד פעם תתגרשו וכו', נישואין זה לא משחק, ובפרט שיש לכם ארבעה ילדים חמודים, ואוי ואבוי כשאבא ואמא מתגרשים, הילדים נעשים יתומים חיים רחמנא ליצלן.


אתם צריכים הדבר הראשון למסור את נפשכם על שלום בית, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא,

ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ואמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה", והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו). ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה,

ולכן אתם צריכים לחיות ביחד באהבה גדולה מאד, ולא לריב ולא להתווכח בשום פנים ואופן, והעיקר להיות רק בשמחה.


תעשו כל מה שביכולתכם להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתם צריכים להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמכם, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לכם ומר לכם החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבואו לשום דבר, אלא תסתבכו יותר.

ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמרו במה יש לנו לשמוח? הרי אנחנו עניים ואביונים ומלאים חובות? אלא דעו לכם שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח. ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה.

ולכן בזה שתשמחו עם נקודת יהדותכם שנבראתם יהודים ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לכם כל צינורי השפע והפרנסה.


והנה כשהבעל מתחתן, הוא מתחייב בהכתובה שהוא יפרנס את אשתו, ולכן הבעל צריך גם כן לקחת איזה משרה בפרנסה, ורביז"ל רצה מאד מאד שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו איזה משרה בפרנסה, כמובא בדבריו הקדושים (חיי מוהר"ן סימן תק"א) שאמר שחפץ מאד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שבטחון גם כן טוב מאד, אף על פי כן טוב מאד כשזוכין שיש לו מעמד פרנסה, כי במקום עבודת הבטחון במקום זה יעשה עבודה אחרת, כלומר כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במדת הבטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחר בשאר ענייני עבודת השם, ועל כן הלוואי שגם הבעל יקח איזה משרה בפרנסה, וכך תצאו מכל החובות שלכם, אבל העיקר תלוי בכם בעצמכם, לא לריב ולא להתווכח, אלא לאהוב אחד את השני ולהבין אחד את השני ולעזור אחד להשני, אז יושפע עליכם שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם תמיד שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup