ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מי נקרא "צדיק נסתר"? ואיך אפשר לדעת מי הוא?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מי נקרא "צדיק נסתר"? ואיך אפשר לדעת מי הוא?

שאלה:

מאת חיים:
כבוד האדמו"ר מוהרא"ש שליט"א. אני בחור שלומד בישיבת 'כסא רחמים'. רציתי לשאול, האם אתם יכולים להסביר לי מי הוא "צדיק נסתר"? האם הכוונה לצדיק שאיש לא מכיר או שמא אינו מוכר בפנימיותו? ומי יכול לדעת מי הם הצדיקים הנסתרים? תודה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר ד' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

עד שאתה שואל אותי מי הם הצדיקים הנסתרים? קודם עלינו לשאול את עצמינו מה זה נקרא בכלל צדיק? והנה כתיב (ישעיה ס' כ"א) "ועמך כולם צדיקים", כל בר ישראל הוא צדיק, כי רגליו עמדו על הר סיני וקיבל את התורה, ולכן ראוי לכל יהודי לשמוח על הנקודות טובות שיש אצלו, כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, כל יהודי הוא בגדר צדיק, כי יש לו המון מצוות שזוכה לקיים בכל יום והוא אפילו לא יודע את זה מחמת רוב הקליפות שמסבבים אותו, ועל ידי זה נופל בעצבות ובמרירות ובדכאון, עד שאפילו המצוות שהוא עושה, זה אצלו כמו שהנביא מתלונן (ישעיה כ"ט י"ג) "ויאמר אדנ"י יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה" וגו', ובשביל זה כל אחד מתדרדר יותר ויותר, והוא לא יודע את מעלתו בשמים.

כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן פ') שאפילו הגרוע שבגרועים מוכן למסור את נפשו על קידוש השם כמו שראינו בכל ה נמצא, כך אדם צריך להאמין בעצמו שגם הוא חשוב בשמים, כי באמת כל בר ישראל אפילו שיהיה במדור הקליפות, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) אם יקיים את המצוות בשמחה, יכול לעלות מתכלית הירידה התחתונה מעולם העשיה וכו', עד עולם היצירה והבריאה והאצילות בסוד מטי ולא מטי, שזה המדריגה הכי עליונה, וכל זה זוכים על ידי שמחת המצוות.

והנה אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את אבל אם אדם היה מרגיש איך שעל ידי כל מצווה ומצווה הוא מקשר את נשמתו אליו יתברך, על ידי זה דורות, שאפילו הפחותים וכו', מסרו את נפשם על קידוש השם, ולכן הם מאד מאד חשובים למעלה בשמים, אלא מרוב הקליפות שמסבב את האדם, על ידי זה נופל עליו עצבות ומרירות ודכאון, עד שלא מרגיש את מעלתו בשמים, ומזה בא שהוא מתרשל מלקיים את המצוות, ובפרט יהודי ששומר תורה ומצוות, הוא גם כן מלא עצבות מרירות ודכאון, כי נדמה לו כאילו הוא לא חשוב בשמים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שכמו שאדם צריך להאמין בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; וזה יש אצל כל בר ישראל, אלא הצרה שהוא לא מרגיש את נועם המצוות, ולכן הוא לא שמח,היה תמיד שש ושמח, וזה נקרא צדיק אמיתי, אשרי מי שזוכה לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ואז הוא בגדר צדיק.


וענין צדיק נסתר וכו', נכנס בבני אדם דמיון שמי שהולך קרוע ובלוע וכו', או הולך עם כובע גרב וכו', וכדומה, או עושה איזה תנועות משונות וכו', זה הוא צדיק נסתר. ובאמת ידוע מה שאמר ר' נחמן טולטשינר ז"ל תלמידו של מוהרנ"ת ז"ל, העולם חושבים שצדיק נסתר ואחד מהל"ו צדיקים זה מוכרח להיות כמו אחד שהולך קרוע ובלוע ולא רואים אצלו שום דבר וכו', ולא יודעים שיכולים להיות כמו ר' אברהם בערניו ז"ל וגם כן להיות אחד מהל"ו צדיקים הנסתרים (ר' אברהם דוב ז"ל היה נכד רביז"ל, והיה עשיר גדול, והלך מלובש בבגדי כבוד, ואף על פי כן העיד עליו ר' נחמן טולטשינר ז"ל שהוא אחד מהל"ו צדיקים שבדור).

וכוונתו היה בפשיטות, שלא מה שבני אדם חושבים שזה צדיק נסתר וכו', הוא באמת צדיק נסתר, הוא יכול להיות שוטה גדול מאד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ז) כי בוודאי אין זה מעלת העוונה להראות את עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאילו הוא עניו, כי זה ענוה פסולה, ועיקר ענוה כשהיא בחכמה וכו', עיין שם. היינו אחד שדבוק בו יתברך, ואינו נפרד ממנו יתברך כלל, אלא מהרגע שפותח את העינים מהשינה עד שהולך לישון, אינו מסיח דעת ממנו יתברך, ומרבה בתפלה והתבודדות ומתמיד בלימוד תורה הקדושה, ותמיד משתוקק אחריו יתברך, ומייחד יחודים עליונים וכו', ואף אחד לא יודע מזה, זהו נקרא צדיק נסתר. ואדרבה אם יש עליו מחלוקת ומדברים עליו כל דבר אסור ומסתירים אותו יותר ויותר, זה בכלל מהל"ו צדיקים, כי חכמינו הקדושים אמרו (סוכה מה:) לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום, שנאמר (ישעיה ל' י"ח) "אשרי כל חוכי לו" ל"ו בגימטריא תלתין ושיתא. היינו שיש בכל דור ודור שלושים וששה צדיקים שמקבלים פני השכינה בכל יום.

ומובא מצדיקים שזה מתחלף בכל יום ובכל שעה, מי שרק דבוק בו יתברך ואינו מסיח דעת ממנו יתברך, הוא בכלל מקבל אנפי שכינתא, ודבר זה נעלם ונסתר מעין כל, כי מי יודע מה שההוא חושב וכו'? או איפה ההוא מחזיק וכו'? זה יודע רק היודע תעלומות הוא יתברך, והבעל שם טוב הקדוש זי"ע פירש את הפסוק (תהילים ל"ב ב') "אשרי אדם לא יחשוב הוי"ה לו עון", אשרי אדם שהגיע למדריגה כזו שאם הוא לא חושב ממנו יתברך, זה כבר אצלו העוון הכי גדול, ודבר זה נעלם מכל אדם על פני אדמה, מי יכול להכיר בהזולת שהוא לא מסיח דעת ממנו יתברך כרגע, וחי ומחייה עצמו ומשתעשע בשעשועים עליונים וכו', ומייחד יחודים, וממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, שעליו נאמר (ישעיה ס"ד ג') "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום וחג שמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup