ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם זה נכון שרבי נחמן מברסלב גדול יותר מכל הצדיקים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם זה נכון שרבי נחמן מברסלב גדול יותר מכל הצדיקים?

שאלה:

מאת אלירן:
שלום וברכה אל הרב הגאון הצדיק מוהרא"ש שליט"א. רציתי לדעת אם זה נכון שאמרתם שרבנו נחמן מברסלב זי"ע יותר גדול מכל הצדיקים? והאם הל"ו צדיקים שיש בדור חייבים להיות קשורים אליו? וכן האם לאחר שיבוא המשיח גם כן נטוס לראש השנה לאומן? בעניין אומן, אני רוצה מאד לנסוע אבל אשתי מפחדת שאני יסע לבד, היא רוצה לנסוע איתי, ועכשיו לא מתאפשר לה, מה לעשות? אודה לכם אם תענו לי על כל השאלות האלו.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך י"ח סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אלירן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שהתכלית בזה העולם הוא רק להכיר את הקדוש ברוך הוא, כי רק בשביל זה ירדנו לזה העולם המלא העלמות והסתרות, המלא כיסויים וכו', שמעלימים ומסתירים את אמתת מציאותו יתברך, ותכלית הבריאה הייתה שנזכה לגלות את הקדוש ברוך הוא מתוך כל המניעות והעלמות וההסתרות, אך להגיע לזה אי אפשר רק על ידי התקרבות אל צדיק אמיתי מיחידי הדורות, שהקדוש ברוך הוא שולח לזה העולם, משה רבינו קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים וכו' וכו', וכך הולך מדור דור, התורה הקדושה אמרה (דברים ל"ד י') "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הוי"ה פנים אל פנים", ומובא בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ב סעיף ל"ו) האומר לחבירו איני מקבל ממך אם היית כמשה מלקין אותו משום בזיון, הרי שאסור להגיד דבר כזה שזה גדול כמשה, מכל שכן כשאומרים יותר ממשה, זה פגם גדול מאד, ואף שהרמב"ם אומר (פרק ה' מהלכות תשובה הלכה ב') כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, זה סובב להיות צדיק כמשה, אבל ידוע שבנבואה אין כמו משה, ולכן אסור לדבר ככה, ומכל שכן לא להגיד בשמי דברים שיקריים, ומובא ממקובלים שמשה נתעבר ברבי שמעון בן יוחאי, וכן נתעבר בהאריז"ל, וצדיקים אמרו שנתעבר בהבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ורביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') כל צדיק הוא בחינת משה, היינו שמשה רבינו נתעבר בו, שזה מה שהצדיקים קוראים אחד להשני משה שפיר קאמרת, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) כל צדיק וצדיק מי שהוא צדיק באמת יש בו התגלות משיח, ויש בו מידה של משיח שהוא בחינת משה, כי הצדיק האמת מוסר את נפשו בשביל עם ישראל, ולכן אסור לדבר דברים כאלו שזה מאד מסוכן וכו', כי זה נוגע בכפירות ואפיקורסות, ואוי להם שמדברים כך בגדולות וכו'.

צריכים לדעת שרביז"ל הוא נשמה כזו שהקדוש ברוך הוא שלח אותה לזה העולם כדי להציל את כל הדורות העתידים, והמשיח בדעתו יכבוש את העולם, כי הוא מגלה ומפרסם את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, עד שפותח את הפה של כל אחד שידבר אל הקדוש ברוך הוא, שיוכל כל אחד ואחד לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו פנים אל פנים ממש, עד שזוכים להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, שזה ענין הצדיקים שמקבלים אנפי שכינתא כל יום, כי בשעה שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, מרגיש אמתת מציאותו יתברך איתו עמו ואצלו.

ולכן דייקא על ידי שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומפנה לבו לגמרי מכל הבלי העולם הזה, ומדבק את עצמו בו יתברך, הוא בכלל הצדיקים שמקבלים פני השכינה, וזה מה שרביז"ל מכניס בעולם, אבל עדיין יש בחירה וכו', וכשמשיח צדקינו יגלה את דעת רביז"ל, כבר לא יהיה בחירה וכולם יקבלו את דעתו, שאין שום תכלית בזה העולם רק להכירו יתברך, ולדבר עמו יתברך, ולקיים את המצוות בשמחה עצומה, ולהתמיד בלימוד תורה הקדושה, ולכן אסור להתבלבל משום דבר, ומכל שכן לא לדבר שטויות וכו', הגובל בכפירות ואפיקורסות וכו', כי אם התורה הקדושה אמרה "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" וגו', צריכים לדעת שזהו זה, וכל החולק על זה הוא מין ואפיקורס שאינו מאמין בתורה מן השמים, וחושבים שבזה מגדלים את רביז"ל וכו', וזה טעות חמורה, אנחנו צריכים רק לדעת שנשמת רביז"ל זה נשמה כזו שעדיין לא היה בעולם, שיכול להבין את כל הירודים והנפולים והמושלכים וכו' וכו', ויכול להגביה את כולם לתכלית מדריגה עליונה, ולהחזיר את כל הבריאה כולה בתשובה שלימה.

בענין נסיעה אל ציון רביז"ל, אין למעלה מזה, ואשרי האדם שיכול להוציא מכח אל הפועל ולהיות אצל ציון רביז"ל על כל פנים פעם אחת בחייו, ומכל שכן כשזוכים להיות אצל ציון רביז"ל בראש השנה, זה עולה על הכל, כי רביז"ל מאד מאד רצה שנהיה אצלו בראש השנה באומן.

בענין משיח וכו', תחכה עד שיבוא ואז תדע וכו', מה לחקור בדברים של למעלה מהשכל והדעת וכו', ושלא יודעים וכו'.

בזה שאשתך מפחדת שתסע לבד לציון רביז"ל, כי היא רוצה שגם היא תסע איתך ביחד, ועכשיו לא מתאפשר לה וכו', מה לה לפחד, האם כשהיא תסע עמך המטוס הוא לא יכול ליפול? ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות בראש השנה באומן, ואני מבטיח לך ששום דבר לא יקרה.

העיקר אל תקבל שום שטויות ובפרט בשמי, כי אין דרכי לדבר דיבורים כאלו וכו', אדם צריך לחזור בכל יום בכל שעה בכל רגע בתשובה שלימה אליו יתברך, ולהיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ויתמיד בלימוד תורה הקדושה, ויזכה לטייל בכל מקומות של התורה הקדושה, מקרא משנה גמרא (בבלי ירושלמי תוספתא), וכל המדרשים כולם, וספרי הזוהר והתיקונים, וכתבי האריז"ל, וכל ספרי הפוסקים רמב"ם טור ושולחן ערוך וכו' וכו', ולקיים את המצוות בשמחה עצומה, ולעזור לכל בר ישראל, כי מדת החסד עולה על כל המדות, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

2 תגובות

  • 1.
  • מאת: מאת דן כהן
   פרפראות לכבוד חג השבועות שבועות תשע"ב
   לכבוד חג השבועות כתבתי מספר פרפראות
   רבי נחמן מברסלב החדיר את האמונה בבורא עולם , כדוגמת אברהם אבינו העברי שהיה ראש המאמינים. בלי העצות הקדושות של רבי נחמן מברסלב אין לנו יכולת ללמוד את התורה בקדושה ובטהורה.
   רבי נחמן מברסלב ,תיקן לומר את העשרה המזמורים ,וכתב בספריו הקדושים להתקשר לצדיק האמת ולא כתב את שמו של הצדיק , אך הכוונה היא לרבי נחמן מברסלב זיע"א שהוא צדיק האמת.
   הרב אליעזר שלמה שיק שליט"א הנקרא מוהרא"ש הוא תלמיד חסיד מובהק של רבי נחמן מברסלב אשר מפיץ את תורת הצדיק בכל העולם כולו דרך הספרים והקונטרסים שכתב. והוא הצדיק האמיתי שבדורנו. והרמזים לכך:
   1. נחמ"ן ר"ת: נחל נובע מקור חכמה , נחל נובע מקור חכמה = 535 = אברהם העברי = 535 .(בגימטריה). רבי נחמן חיזק את האמונה כמו שאברהם העברי היה בדורו ראשון המאמינים.
   2. נחמן = 148 (בגימטריה)= קמח. לומר לך אם אין קמח (= נחמן, העולה בגימטריה 148 כמו קמח) אין תורה ,אין אנו יכולים להתחזק בלימוד התורה ללא העצות של הצדיק.
   3. רבינו נחמן מברסלב = 750 (בגימטריה ). הוא צדיק האמת זיע"א = 750 (בגימטריה)
   4. אותיות עשרת פרקי התהילים של התיקון הכללי (טז,לב, מא, מב,נט, עז,צ,קה,קלז,קנ)+1 הכולל = 750.
   5. האדמו"ר שיק = 666.
   6. חסיד ר"נ מברסלב = 666
   7. צדיק אמיתי = 666 (עם 1 הכולל)
   8. מורא"ש צדיק האמת שבדורנו הקים בתי כנסת בכל העולם הנקראים " היכל הקודש", וגם בשם זה יש רמזים . "הקודש" ה = הרב , קודש= 410= שיק (שם המשפחה של הרב שליט"א ) וביחד יוצא הרב שיק.
   9. שיק = שם יהודי קדוש (ראשי תיבות אלו שמעתי בשם הרב מאזוז שליט"א).
   10. שיק= יהודי שכותב (או שמפיץ ) קונטרסים.
   11. הגבאי הראשי של מוהרא"ש גר ביבנאל וקוראים לו הרב אברהם ברדוגו שליט"א.
   12. גבאי ר"ת אברהם ברדוגו גבאי יבניאלי.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup