ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מקורב לרבנו ז"ל כבר עשרים וחמש שנה, ולאחרונה התקררתי בעבודת ה'
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מקורב לרבנו ז"ל כבר עשרים וחמש שנה, ולאחרונה התקררתי בעבודת ה'

שאלה:

מאת אברהם חיים:
שלום רב. אני לומד את ספרי רבנו ז"ל למעלה מעשרים וחמש שנים. היום אני בגיל חמישים וחמש. רציתי לדעת איך זה שלאחר יגיעות ועבודות של חצי יובל שנים אבד לי כל החשק בעבודת ה' והתקררתי לגמרי? אודה לכבוד הרב אם הוא יכול לענות לי.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר קרח כ"ז סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אברהם חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

יסוד היסודות מה שאני רוצה להחדיר בך שתזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) אין טוב להיות זקן, הן חסיד זקן והן צדיק זקן, זקן אין טוב, כי צריך רק להתחדש בכל יום להתחיל בכל עת מחדש וכו'.

והנה כל הבעיה שלך כבר הקדים מוהרנ"ת ז"ל ולימד אותנו לימוד עמוק עמוק מי ימצאנו, והוא נמצא (לקוטי הלכות תפלת המנחה הלכה ה') שמפרש את הפסוק (שיר השירים ב' י"ז) "עד שיפוח היום ונסו הצללים" וכו', שפירושו על ענין הפגמים והחטאים שחטאו ישראל במדבר אחר כל הגדולה והטובות שזכו שם וכו', וזה (שם א' ז') "איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים", בצהרים דייקא, כי עיקר אחיזת הסטרא אחרא הוא מבחינת צהרים שהוא "עד שיפוח היום". שאז תיכף בצהרים בעת התגברות אור השמש שהוא בחצות היום, אז תיכף מתחיל המיעוט, כי אז תיכף מתחיל החמה להיות נוטה למערב למקום שקיעתה. ואז דייקא עיקר אחיזת הסטרא אחרא תחילת אחיזת מוחין דקטנות שהוא בהתחלת עריבת היום, שמתחיל תיכף בחצות היום. כי תיכף באותה הרגע של חצות היום מתחיל תיכף החמה להיות נוטה להעריב ולהחשיך. שאז מתחלת מוחין דקטנות שהיא חשכת לילה, ועיקר שורש אחיזת חשכת לילה שהוא שורש מוחין דקטנות, עיקר שורשו מתחילת עריבת היום, שהוא ברגע של חצות היום, ושם עיקר המתקת הדינים. כי עיקר ההמתקה בתחילת אחיזתם דייקא, וכשאין זוכין להמתיקם שם, משם עיקר אחיזת הסטרא אחרא. ועל זה צועק הפסוק "איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים" דייקא.

וזה הענין הוא בכל אדם בענין כלליות עבודתו כל ימי חייו. כי שחרית מרמז על התחלת עבודת האדם את השם יתברך. ועל פי רוב בתחילה כשמתחיל לעבוד את השם יתברך הולך לו כסדר, ומתפלל ולומד ועוסק בעבודת השם כסדר שזה שחרית שהוא זמן של חסד. ואז כל סדר התפלה באריכות, קרבנות ופסוקי דזמרה וקריאת שמע ותפלה וציצית ותפלין וכו' וכו', וזה רמז על התחלת עבודת האדם, שאז הולך לו הכל כסדר, ומרבה בעבודת השם יתברך כל אחד לפי בחינתו.

אבל על פי רוב אחר כך נופל מעבודתו, ומתחיל השם יתברך לנסות אותו, ומתגרה בו הס"מ כידוע לכל מי שרוצה להכנס בעבודתו יתברך, ואזי עיקר הנסיון של האדם. וזה בחינת צהרים "עד שיפוח היום" שנאמר על כלל ישראל שזכו לכל הגאולות והטובות שזכו במעמד הר סיני וכו' וכו'. ואחר כך כשהתגבר עליהם הס"מ נכשלו במה שנכשלו וכו', וכן הוא בכל אדם לפי בחינתו ולפי שורש נשמתו. בהתחלת העבודה הולך לו טוב ויפה ויש לו תבערה עצומה אחריו יתברך וכו', אבל אחר כך באמצע חייו וכו', אז צריכין התחזקות גדול מאד מאד בלי שיעור וערך ומספר כלל, איך להתחזק בכל פעם בעבודתו יתברך ולבלי ליפול משום דבר שבעולם. והעיקר שצריך להתגבר כנגד המוחין דקטנות שהם מתגברין על כל אדם.

כי מה שבא על האדם מחשבות של פחיתות וקטנות על ידי עוצם פשעיו, אף על פי שעשה באמת מה שעשה, אף על פי כן על פי רוב אלו המחשבות הם תחבולות היצר הרע ואין זה ענוה כלל וכו', רק זה בא לו ממוחין דקטנות שרוצין להתגבר עליו להפילו בדעתו חס ושלום, כאילו אין לו תקוה חס ושלום. או למנעו מאיזה תפלה בכוונה ושמחה וכיוצא בזה. ועל זה הזהירנו רביז"ל מאד לבל יטעה האדם עצמו, כי האדם צריך לדעת שהשם יתברך גדול מאד ולגדולתו אין חקר, ואין אנו יודעים כלל גדולתו יתברך ורחמנותו עד אין סוף. ועל כן כל אחד אפילו אם נפל למקום שנפל וכו' וכו', אף על פי כן לעוצם גדולתו ורחמנותו יתברך, יש ענין שיכול להתהפך הכל לגמרי מרע לטוב, ועוונות יתהפכו לזכיות וכו'.

ועל כן צריך האדם להתחזק מאד מאד בבחינת עת הצהרים, דהיינו באמצע ימיו, בפרט אחר שעברו רוב שנותיו, שאז הוא אחר חצות היום בערך ימי חייו וכו'. ועל פי רוב אז דייקא מתגבר הס"מ ביותר ויותר, כי בוודאי עיקר העבודה צריכין להתחיל בימי הנעורים דייקא, כי (איכה ג' כ"ז) "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו" ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קנב) ינקותא כלילא כורדא עיקר יופי הפרח כשצעיר, וכן מובא בדברי רביז"ל (ספר המדות אות תשובה סימן ע"ג) יום אחד שהאדם עובד את השם יתברך בימי נעוריו יקר יותר מכמה שנים בעת זקנתו.

אבל אחר כך מאד מאד קשה לאדם להתחיל, כי ככל שמתבגר יותר, קשה לחזור אליו יתברך כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ו) שזקנים קשה מאד לקרב וכו', עם כל זאת אפילו מי שזכה להתחיל בעבודת השם יתברך בימי נעוריו, אף על פי כן כשמגיע לאמצע ימיו ורוצה להגיע למה שצריך להגיע וכו', על פי רוב מתגבר הס"מ ומתפשט מאד מאד למונעו מדרך החיים חס ושלום וכו'. ומכל שכן מי שלא התחיל כלל בימי הנעורים, שאז בוודאי כשבא עליו איזה הרהורי תשובה כשרואה שעברו רוב שנותיו וצריכין לחשוב על סופו ותכליתו וכו'. שאזי תיכף מתגבר עליו הס"מ מאד מאד ומתפשט כנגדו מאד, ואינו רוצה להניחו לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר נלכד בהם וכו'. ועל זה צועק הפסוק "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים". בצהרים דייקא, שהוא בכלליות ימי האדם אחר שעברו רוב שנותיו. ועל כן צריכין ישועה ורחמים רבים.

ועל זאת יתפלל כל חסיד בימי נעוריו שהשם יתברך יעזרהו לאחרית טוב, שלא יפול מעבודתו לעולם, וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל יעזבנו. וכמו שביקש דוד המלך עליו השלום על זה (תהלים ע"א י"ט) "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני", כי לפעמים האדם נופל לעת זקנותו דייקא, אחר שעבר עליו מה שעבר וכו', כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות נפילה סימן א') לפעמים אדם נופל ממדריגתו לפני זקנתו.

ועל כן צריכין להרבות בתפלה בימי הנעורים שלא יפול לעולם מעבודתו יתברך, ובפרט כשכבר הימים באים והגיע לאמצע ימיו ומתחיל היום לערב שמתחילין להתקרב ימי קצו וסופו, שאז צריך להסתכל מאד מאד על אחריתו וסופו בהאיך אנפין יעול קדם מלכא. כי אז צריך התגברות ביותר ויותר, כי אז הוא אצלו צהרים זמן המנחה. כי ימי חיי האדם הם יום, ומיתתו והסתלקותו הוא לילה וחושך. כמו שכתוב (קהלת י"ב ב') "עד אשר לא תחשך השמש". ועל כן אחר חצי ימיו הוא זמן המנחה, שאז צריכין להתחזק ולהתגבר ביותר ויותר להמתיק הדינים שהוא היצר הרע, ולקשר עצמו היטב לצדיקי הדור האמתיים שהם בסוד משה. שהם דייקא יכולין להמתיק הדין של זמן המנחה בשורשו העליון, שעל ידי זה נתבטלין כל הדינים וכל כח היצר הרע וזוכין לתשובה שלימה.

הרי שלך לפניך שכל הבעיה שלך מה שעובר עליך בפרטי פרטיות כבר הקדים מוהרנ"ת ז"ל שיחה נוראה ונפלאה עבורך, ועבור כל האנשים שעובר עליהם מה שעובר עליך וכו' וכו', אבל באמת עליך לזכור שכל הענין של רביז"ל זה התחדשות, להתחדש בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, אין דבר כזה התקרבתי כבר למעלה מעשרים וחמש שנים וכו', אדם צריך לדעת שהיום התקרב, וכמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שההתקרבות אל הצדיק צריך להיות בכל פעם מחדש, כאילו עדיין לא התקרב כלל, אלא עכשיו אצלו זה דבר חדש, ועכשיו הוא התוודע מרביז"ל בפעם הראשונה, אם תלך בצורה כזו, אז יקויים אצלך (תהילים ע"א י"ח) "וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך", אקווה שתכניס את הדברים האלו בתוך לבך, ותעשה התחלה חדשה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

1 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup