ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כל ימי עסקתי בריבית וגזל ועתה הבנתי שאין לי מחילה על כך, מה לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כל ימי עסקתי בריבית וגזל ועתה הבנתי שאין לי מחילה על כך, מה לעשות?

שאלה:

מאת דוב:
כל החיים עסקתי בריבית וגזל מחוסר ידיעה ואני מצר על כך מעומק ליבי. בזמן האחרון התקרבתי מאוד לשורשים ולערכים בעקבות ערוץ קודש מסויים, ומשם הבנתי שאין לי תקנה, כי אין סליחה וכפרה על גזל וריבית, ולאדם שגזל ועסק בריבית אין חלק בעולם הבא. כל מה שאני עושה היום לא מצליח לי ואני מבין שכנראה אלו עונשים מלמעלה. בכל מקרה אני לא יודע מה לעשות ואין לי חשק לכלום בחיים, כי אני מבין שאין לי תקנה בגלל כל מה שעשיתי בעבר. אני מבקש עצה מה לעשות. תזכו למצוות.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר פנחס י"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל דוב נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

חכמינו הקדושים אמרו (ביצה כ"ט.) גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רבים; אין דבר כזה שלא מועיל תשובה, שאף אחד לא יגיד לך דבר כזה, ולכן אם עסקת בריבית וכו', וגזל וכו', מחוסר ידיעה, ועכשיו אתה חוזר בתשובה, תראה לעשות מזה צרכי רבים, שאין דבר יותר חשוב מזה, והנה מוהרנ"ת ז"ל מביא (לקוטי הלכות גזילה הלכה ה' אות י"ח) יש שפגם וחטא כל כך עד שגזל את הרבים שהפגמים שלו נוגעים לכלל ישראל, בסוד (משלי כ"ח כ"ד) "גוזל אביו ואמו" ואמרו בזוהר (מצורע מ"ד:) דא קודשא בריך הוא וכנסת ישראל, ואזי כל תיקונו הוא רק לעסוק בצרכי רבים לשמים.

ועיקר צרכי רבים הוא לזכותם לתכלית הנצחי, שצריך כל אדם בפרט מי שחטא ופגם הרבה לעסוק בזה, ועיקר להשתדל שיהיה לו חלק בהמשכת התורה של הצדיק האמת שתתפשט ותאיר בעולם, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה לכלל ישראל, הן על ידי שיסייע בממונו להעוסקים בזה, הן בגופו, והן בשאר עניינים, כי כל אחד יכול לזכות שיהיה לו חלק בזה, ועל ידי זה יזכה את הרבים, שזה גזל ואינו יודע למי גזל יעשה מהם צרכי רבים. וזה עיקר תיקון הגזילה, שהוא כלל כל החטאים, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול, וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועוון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה; עיין שם.

ולכן העצה שיעזור להדפסת ספרי רביז"ל שהם צרכי רבים, וכן הוא (לקוטי הלכות גזילה הלכה ב' אות ט') שאמר גזל ואינו יודע למי גזל יעשה מהן צרכי רבים. היינו כי מאחר שאינו יודע את מי גזל, ואף על פי כן הוא חפץ לתקן חטאו, על כן נתנו לו חכמינו הקדושים עצה לעשות צרכי רבים, כי על ידי שיעשה צרכי רבים שהם נכללים יחד בתוך סוד אבן שתיה כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שהצדיק האמת הוא סוד של אבן שתיה, ששם צריכים להכלל כל האבנים יחד, כי כל אחד יש לו שכל פרטי, והוא צריך לבוא עם השכל פרטי שלו אל השכל הכולל שהוא הצדיק האמת. ולכן מאחר שאדם גזל ואינו יודע למי גזל, יעשה מהם צרכי רבים, שהוא ענין להביא את הרבים שהם יכללו עצמם ביחד אל השכל הכללי, היינו כל השכליים פרטיים יכללו בהשכל הכללי.

ולכן אם אחד עסק בגזילה או בריבית וכו', ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה ואינו יודע איך לחזור בתשובה, עצתו לעשות מהם צרכי רבים, היינו להחזיר את הרבים בתשובה.

ולכן אשרי מי שמנדב להדפסת ספרי רביז"ל, שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו, ובפרט הקונטרסים והחוברות שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, והם קירבו כבר רבבות יהודים אל דרכי רביז"ל, ובזכות הצדקה הזו יהיה גם לך תיקון לתקן את הכל, וכן יש לנו ביבנאל בית התבשיל - אהל אברהם שמחלקים אוכל בחינם לכל הרעבים והצמאים גברים נשים וילדים, ולכן אתה יכול לנדב גם להם, כי גם זה צרכי רבים, שרבים נהנים מזה, ובזה יכופר לך כל עוונותיך.

אבל שאף אחד לא יגיד לך שאין על זה תקווה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, וכל מי שחוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מקבלו, וכמאמרם ז"ל (פסחים קי"ט.) ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין, ואמרו (ברכות לד) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, וכל זה שייך לכל העבירות, אבל אם אחד גזל את הרבים, ההכרח שתיקונו יהיה שינדב עבור צרכי רבים, ולכן תשתדל לנדב להדפסת ספרי רביז"ל, ובפרט להקונטרסים והחוברות שמופצים בשתים עשרה שפות בכל העולם כולו, וכן לבית התבשיל - אוהל אברהם שנותנים לאכול לרעבים וצמאים, ושב ורפא לך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup