ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש עוד מקורות לעניין השבועה כדי להישאר עם הצדיק בזה ובבא?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש עוד מקורות לעניין השבועה כדי להישאר עם הצדיק בזה ובבא?

שאלה:

מאת מיכאל חיים:
שלום וברכה לכבוד הצדיק. ה' יתברך יחזק בריאותך ותחזור לאיתנך הראשון. בעניין מה שכתוב בספר חיי מוהר"ן בסוף סימן ק"א להישבע בנקיטת חפץ שיבוא לצדיק בעלמא דקשוט ורבי נתן כותב שלא שמע זה מפי רבינו. האם ידוע לכבודו דברים נוספים בעניין זה והאם אכן צריכים להשבע כך? תודה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס כ"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל מיכאל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תודה רבה על התפלות, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות והרצונות שלך, יתקבלו בשמים לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

רביז"ל מספר (חיי מוהר"ן סימן ק"א) איך שאחר שאדם מסתלק מזה העולם, הוא צריך רחמים רבים שלא יסיתו אותו מלאכי חבלה והקליפות נגד הצדיק שהיה מקורב אליו בחיים חיותו, ואמר שהאדם צריך להתחזק בהאמונה בהצדיק האמת בהתחזקות גדול עד שיהיה חזק כל כך שאפילו אחר מיתתו יהיה חזק באמונה, ולא יוכלו להטעותו שם בשום אופן, כי גם שם צריכין התחזקות גדול להאמין בהצדיק, ואמר כי יש נשמות הרשעים המתנגדים שרוצים להטעותו מהצדיק האמת כדי למונעו שלא יתחזק לבוא אליו בשביל תיקון. ואמר שמי שיהיה חזק באמונה בודאי לא יוכלו שם המונעים למונעו מלילך להצדיק לקבל תיקון לנשמתו.

כי עיקר המניעות גם שם הם רק מה שהמקטרגים והמחבלים מדברים כל דבר אסור על הצדיק האמת וכו', כי גם שם יש מתנגדים שמבלבלין ומחלישין דעתו, ומטעין אותו, ודוברין על הצדיק האמת מה שדוברין וכו', כדי שלא יתחזק לבוא אליו (כי בודאי אפילו אחר פטירת האדם כל זמן שאינו זוכה עדיין לבוא למקום מנוחתו בשלימות, עדיין אינו בעלמא דקשוט. אדרבה עיקר עונשו ויסורים שסובל על ידי המחבלים שמוליכין אותו בעולם התוהו, ונדמה לו כאילו עדיין הוא בזה העולם, ומטעים אותו בכמה הטעיות כמפורסם בספרים) אבל אם האדם חזק בדעתו ואינו שומע לדבריהם ומתעקש עצמו ואומר איני שומע לכם, ואני רוצה דייקא לילך ולבוא אל הצדיק, הם מוכרחים להניח אותו, ואינם יכולים למונעו מזה בשום אופן, כי עיקר המניעות שהן מונעין הוא רק מה שמטעין אותו עם כל מיני דמיונות שמכניסים באדם כל מיני שקרים והבלים וכו' וכו'.

ומסיים מוהרנ"ת ז"ל ששמע מאנשי שלומינו שאמרו בשם רביז"ל, שיש עצה על זה שיוכל לבוא אחר פטירתו אל הצדיק, לישבע על זה בנקיטת חפץ.

והדבר הזה הוא פשוט, וכך נוהגים אנשי שלומינו, בפרט בשמחת תורה כשמחזיקים את הספר תורה, נשבעים להשאר אצל הצדיק האמת, ושום מחבל או משחית וכו' לא יוכל להטעות אותו, ולהסית אותו נגד רביז"ל וישאר אצלו תמיד בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא, ואין מה להוסיף על זה, ושמעתי מהרבה מאנשי שלומינו אם מכבדים אותם בהגבהת ספר תורה, אז כשמרימים את הספר תורה, נשבעים עם הספר תורה שאף פעם לא יעזבו את הצדיק.

ולכן אין לי מה להוסיף על זה, רק להביא לך דוגמא איך שיכול להיות דבר כזה, אדם היה בנוקבא דתהומא רבה, והתקרב אל הצדיק, והצדיק רחץ אותו מטינוף מעשיו וכו', והלביש אותו לבושים יקרים מאד וכו', ועל ידי הצדיק הזה זכה לסיים מקרא, ששה סדרי משנה, כל הש"ס כולו, וספרי הזוהר והתיקונים, וד' חלקי שולחן ערוך וכו' וכו', והצדיק מסר את נפשו בשבילו שיהיה לו שלום בית אמיתי, והשלים בינו לבין אשתו המון פעמים וכו', ונתן לו לאכול פשוטו כמשמעו יום אחר יום אכל מהצלחת שלו וכו', ומהאוכל שלו וכו', ולבסוף בא איזה בעל עבירה וכו', ושכנע אותו נגד הצדיק וכו', בכל מיני סברות וכו', האם זה לא מצחיק? שאדם יהיה שוטה ויעזוב את הצדיק שזיכה אותו עם כל כך הרבה טוב ברוחניות וכו'.

כי לולי הצדיק הזה אף פעם לא היה מסיים אפילו פעם אחת את התנ"ך, ומכל שכן לא את ששה סדרי משנה, ומכל שכן וכל שכן את כל הש"ס כולו וכו' וכו', ועל אחת כמה וכמה שעל ידי הצדיק הזה זכה לסיים כמה וכמה פעמים וכו', וכן בגשמיות אכל כל יום מהאוכל שלו וכו', בפרט שיש לו שלום בית בזכות הצדיק הזה וכו', ועכשיו בא איזה מחבל וכו', שעושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, ומסית ומדיח אותו נגד הצדיק וכו', וכבר אמרתי לא בחינם שהיום רואים דבר מוזר, הולכים עם כיפה מאד גדולה, ועם פיאות ארוכים, אבל עם סנדלים בלי גרבים וכו', וזה מראה כמו החזיר שפושט את טלפיו להראות כשר אני וכו', אבל צריכים לדעת שזה רקוב מבפנים מאד מאד בדיעות נפסדות וכו', ואלו הם נגד הצדיק וכו', ונגד לנסוע לראש השנה לאומן וכו', ולא בחינם שמצליחים לעבוד על אנשים ולרחקם מן הצדיק וכו'.

וכל זה עוד בחיים חיותו של אדם וכו', עכשיו תבין היטב את דברי רביז"ל, שעל אחת כמה וכמה, אחר המוות יבואו כל מיני מחבלים ומשחיתים וכו', ויסיתו אותו נגד הצדיק האמת שמסר עבורו וכו', האם אז הוא לא ילך אחריהם? מה בחיים חיותו שעדיין היה לו בחירה נמשך אחר מחבל ומשחית כזה וכו', על אחת כמה וכמה שאחר המיתה שאין כבר בחירה וכו', בוודאי יכולים להטעות אותו בקלות.

ולכן על זה צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיתן לו שכל ודעת שלא ילך שולל אחר כל טיפש ושוטה הרוצה למונעו מהצדיק האמת שהיה לו עד עכשיו חבל הצלה וכו', ועכשיו בשביל פטפוטי הבל של איזה מלאך חבלה, מלאך משחית וכו', יוכל לפתותו שלא ילך אל הצדיק האמת אל תיקון וכו'.

בשביל זה אדם צריך להיות כל כך חזק עם עצמו בחיים חיותו, לישבע בנקיטת חפץ שהוא את הצדיק לא יעזוב בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, ועל ידי זה נכון לבו יהיה בטוח שגם אחר מיתתו לא יוכלו להטעותו בטעויות וכו', ולרחקו מהצדיק האמת, וזכור כלל זה כי תצטרך את זה לימים הבאים וכו', כי היום רואים דבר פלאי פלאים, הולכים לבוש מוזר מאד וכו', שני ניגודים, פיאות ארוכים וכו', וסנדלים בלי גרבים וכו', ועוד מדברים נגד רביז"ל, וכבר הקדים החכם מכל אדם ואמר (קהלת י' ג') "וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא", אשרי מי שנזהר מאלו שמדברים נגד הצדיק.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup