ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע לא הגנה זכות התורה על עם ישראל בכל הגלויות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע לא הגנה זכות התורה על עם ישראל בכל הגלויות?

שאלה:

מאת חיים:
כבוד הצדיק כתב באחת התשובות האחרונות שאם יגבירו את לימוד התורה אין מה לחשוש מהאיום האירני. מדוע היום לימוד התורה יגן על עם ישראל ואין מה לדאוג, כאשר ברוסיה וגרמניה וכו', ובמסעות הצלב , בחורבן ביתר ובכל הגלויות של עם ישראל וכו', זכות התורה לא הצילה את עם ישראל, הרי היה מליונים שלמדו תורה שלא עמדה להם תורתם וכו'.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ה' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני כתבתי שני דברים: א. שיגבירו לימוד תורה הקדושה, שיהיה בכל עיר תלמוד תורה לילדים וישיבה לבחורי חמד, ב. שתופסק המחלוקת והשנאת חינם שיש בין עם ישראל, ובפרט בין בני תורה, ובין חסידים ואנשי מעשה.

והנה התשובה לזה כבר הקדימו חכמינו הקדושים, והם אמרו לנו את הסיבה לכל הצרות והגלויות, וכך אמרו (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים, אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם, ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים.

וזה כבר אלפיים שנה שאנחנו סובלים מהמחלה הזו שנקרא שנאת חינם, מסיתים ומדיחים אחד על השני וכו', חילונים נגד דתיים וכו', בין דתיים וכו', בין בני תורה וכו', בין חסידים ואנשי מעשה וכו', וכך זה הולך כבר מאז חורבן בית שני, אפילו שהיה אז הרבה תורה וקיום מצוות, עם כל זאת הכל נחרב בשביל שנאת חינם והסתות אחד נגד השני וכו'.

ועדיין אנחנו לא נקיים מזה, מליונים מאחינו בני ישראל היקרים מפז, קיפדו את חייהם במיתות משונות מיתות אכזריות במשך כל הדורות מבני עשיו ומבני ישמעאל, בכל מיני רציחות מה שהדעת לא יכולה אפילו לתאר, אל מה חיות בצורת בני אדם יכולים לטבוח ולהרוג ולשרוף וכו' וכו', אנשים נשים ילדים חפים מפשע, בכל מיני מיתות משונות ואכזריות וכו', ותמיד שאלו למה? בשעה שחכמינו הקדושים אומרים ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים, ועדיין זה מרקד בינינו.

לפני מלחמת עולם הראשונה היו כל כך הרבה תורה וחסידים ואנשי מעשה וכו', אבל המחלוקות והשנאת חינם והדיבורים שאחד דיבר על השני, ושנא את השני, זה היה מגעיל מאד וכו', וכמו כן לפני מלחמת עולם השניה גם כן, היה כל כך הרבה תורה וחסידים ואנשי מעשה וכו', אבל המחלוקות והשנאת חינם והדיבורים שאחד דיבר על השני, ושנא את השני, זה היה מגעיל מאד וכו', ואף אחד לא למד לקח מהעבר וכו', וממשיכים עם החמולות חמולות וכו' וכו' וההסתות הפרועות אחד נגד השני וכו', שכחו את העבר הלא רחוק מה שמליונים מאחינו בני ישראל היקרים קיפחו את חייהם, אשר היו כולם חפים מפשע, אך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא ס.) כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה.


וסיפרו לי הרבה אנשים שעברו את השואה, ואיבדו את כל משפחתם בתאי הגז וכו' וכו', ועליהם עבר את הגיהנום עלי אדמות וכו', וכיון שנשתחררו בנסים נגלים, היו בטוחים שעכשיו העולם ישתנה לגמרי למוטב, כבר לא יהיה שנאת חינם בין עם ישראל, וכולם יאהבו אחד את השני, ויעזרו אחד להשני, כי ראו אל מה הרוצחים האכזרים החיות הפרועות על שתי רגליים מסוגלים לעשות לגברים נשים וילדים חפים מפשע, אזי מעכשיו העולם ישתנה לגמרי, ולא ירצו לאכול אחד את השני וכו'.

והנה התחיל בדיוק ההיפך עוד פעם כמו שהיה קודם מלחמת העולם השניה ומלחמת העולם הראשונה וכו', שנאה, והסתות אחד על השני, כאילו כבר בטוחים שלא יקרה עוד פעם מה שקרה וכו', (לא תקום צרה פעמיים).

קודם ההסתות הפרועות של החילונים על הדתיים וכו', הם שכחו שהגרמנים ימח שמם וזכרם, לקחו קודם את אלו הרחוקים מתורה ומצוות וכו', אלו שלא היה להם צלם אלקים זקן ופיאות, ושמרו שבת ואכלו כשר, אותם לקחו הראשונים, ואפילו אלו שהתבוללו בין הגויים לא הועיל להם שום דבר בעת צרה, כי הם היו הקרבנות הראשונים כמפורסם דבר זה וכו'.

ולכן למה הם צריכים כל כך להסית נגד הדת? וכמו כן המחלוקות והגזענות שהיה בין העדות של היראים והשלימים וכו', גם כן לא עזר להם שום דבר, כי השנאת חינם אוכלת את הטוב ביותר.

ולכן אם אנחנו רוצים להנצל מכל האיומים וכו', ומכל הגזירות הרעות וכו', ההכרח להפסיק את ההסתות הפרועות וכו', ומה קורה? שיש פתגם "הפוך על הפוך", אלו הרודפים והמסיתים והמדיחים והזורעים שנאת חינם וכותבי כתבי פלסתר וכו', הם צועקים שהם הנרדפים... ולכן אשרי האיש שאינו מתערב בשום מחלוקת ומריבות, ומכל שכן וכל שכן שמתרחק מאלו שמדברים נגד גדולי וצדיקי ומנהיגי הדור, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) אמר רבי יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת הוי"ה בעמו עד לאין מרפא" מאי עד לאין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו.

ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ט"ז) אתה מוצא שלא לקה קרח ועדתו אלא על שפשט ידו במשה ואהרן, וכן אנשי ירושלים לקו על שבזו הנביאים שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים" וכתיב (ירמיה ה') "חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב" לכך הזהיר הקדוש ברוך הוא על כבודן של זקנים ושל צדיקים.

ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא לפגוע בתלמידי חכמים צדיקים ואנשי מעשה, שכל ימי חייהם עוסקים בתורה לשמה לשם אל עולם, אין להם אלא ד' אמות של הלכה, והם רחוקים מכסף כרחוק מזרח ממערב, ולא מעניין אותם שום דבר רק תורה ועוד פעם תורה ועוד פעם תורה, ולהרבות חיילים לתורה וכו', כי הקדוש ברוך הוא תובע עלבונם וכו', ואף שרואים בהתחלה שאלו הרשעים שרודפים אותם מצליחים וכו', זה רק לפי שעה, אבל לבסוף נעקרים מן העולם באופן רע ומר מאד מאד וכו' וכו', ולכן אשרי האדם שמחבר עצמו ליראים ושלימים צדיקים עובדי השם אמיתיים, והסימן האמיתי מי הם יראי השם וחושבי שמו וכו', אלו השונאי בצע וכו', שהם מועטים מאד בעולם וכו'.


תאמין לי שיש להאריך בזה ספר שלם, אבל כדי לתרץ לך ולעוד אלפים שקשה קושיא זו, אמרתי לרוץ בשורותיים אלו אליך וכו', אלו שמסיתים ומדיחים נגד הזולת וכו', חושבים שעכשיו הם על הגובה וכו', אבל בעת צרה לא עלינו, כולם שווים וכו', את החילונים לקחו לתאי הגז וכו', והתעללו בהם באופן הכי משפיל וכו', בדיוק כמו שעשו להחרדים לדבר השם, ולכן הגיע הזמן שיפסיקו ההסתות הפרועות אחד נגד השני, כי זה לא יועיל ביום עברה כלל.


הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, ויגאלנו כבר גאולת עולם, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup