ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע מעלת ההפצה גדולה כל כך?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע מעלת ההפצה גדולה כל כך?

שאלה:

מאת בנימין:
לכבוד מוהרא"ש הצדיק. אני התקרבתי אל ברסלב דרך הספרים שלכם, ואני רואה שאתם מרבים לדבר מענין תיקון האדם שיעסוק בהפצת תורה רבינו. רציתי לשאול מדוע מעלת ההפצה כל כך גדולה ובזכותה האדם זוכה לתיקון?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל בנימין נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מוכרח להגיד לך שהספרים שחנני הקדוש ברוך הוא לחדש, זה רק דברי רביז"ל, להסביר ולהרחיב את דבריו, כדי שגם קטני ערך כמונו נוכל להבין, כי רביז"ל הוא מתנה לכלל נשמות ישראל ולכלל העולם כולו, וכמו שאמר רביז"ל בפירוש כשנסע לנאווריטש בהיותו יושב על העגלה, אז אמר (חיי מוהר"ן סימן רנ"א) יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב. ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל האומות העולם כולם אני יכול להחזירם להשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל. אך דיו לעבד להיות כרבו.

ותהלה לאל רואים בחוש שהספרים האלו שזכיתי לחבר וכו', שהם סולת מתוך סולת מספרי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, עושים רושם גדול בעולם, ובמשך למעלה מארבעים שנה שאני עוסק להדפיס את ספרי רביז"ל ולהפיצם בכל העולם כולו, מתקרבים עשיריות אלפים אנשים אל דעת רביז"ל, ולהבדיל אפילו גויים חוטפים את החוברות והקונטרסים, וזה להם למשיבת נפש וכו' וכו'.

ומה שאתה שואל למה צריכים להפיץ? ידוע מה שמובא (חיי מוהר"ן סימן תקמ"ג) שרביז"ל הזהירנו מאד לקרב נפשות להשם יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך, ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם להשם יתברך, ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא, שיכנוס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאד, מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים כשידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת להשם יתברך ולקרבם לעבודתו יתברך, אשר אין דבר גדול מזה וכו', וקרא את אנשי שלומינו שלא רוצים לעשות בזה עצים יבשים שלא מוציאים פירות וכו', וביזה אותם מאד וכו', עיין שם.

וכן סיפר רביז"ל משל למה צריכים לקרב אנשים (חיי מוהר"ן סימן תמ"ז) פעם אחת היה עשיר גדול שהיו לו כמה אלפים ורבבות וכו' וכו', ויהי היום עשה העשיר כרוז ואמר, כל מי שצריך ללוות כסף, יבוא אצלו והוא ילווהו, מסתמא היו על זה קופצים רבים, ובאו אצלו הרבה אנשים ולוו אצלו כסף, והעשיר הזה היה אצלו פנקס על כל החובות וכו', מי שלווה אצלו, ומי שחייב לו וכו', פעם אחת לקח את הפנקס בידו והתחיל לעיין בו, וראה שהוציא הרבה כסף על עסק ההלואות שהלווה לכל כך הרבה אנשים וכו', ואין איש שם על לב שיבוא להחזיר ולפרוע לו מה שלווה ממנו. וחרה לו על זה, והיה לו עגמת נפש ויסורים גדולים.

בתוך הלווים היה איש אחד שלווה גם כן אצל העשיר, ואיבד והפסיד את הכסף שהלווה באיזה משא ומתן וכו', עד שלא היה לו ממה לפרוע חובו, והיו לו יסורים גדולים מזה, היינו שהאיש הזה שאיבד את הכסף באיזה עסק שעשה ולא הצליח וכו', היה לו יסורים גדולים מזה שאין לו לפרוע חובו, והתיישב האיש הזה בדעתו, שעל כל פנים צריך להתראות פנים עם העשיר ולספר לו כל לבו, באשר שהוא אנוס בדבר ואיבד את הכסף, ואין לו מאיפה לשלם וכו'.

ובא אצל העשיר והתחיל לספר לפניו לבו באשר שאיך שקיבל אצלו כסף בהלואה והגיע זמן פרעון ואין לו ממה לשלם כי הפסיד את כל הכסף וכו', ואינו יודע כלל לשית עצות בנפשו מה לעשות בזה וכו', ענה העשיר ואמר לו, מה איכפת לי הכסף שאתה חייב לי וכו', כי מה כבר נחשב אצלי סך קטן כזה שאתה חייב לי כשתחזיר לי את זה, או להיפך נגד סך הכולל מההלואות אשר עולה לאלפים ולרבבות וכו', על כן רצוני שתלך אצל כל הלווים שלי ותתבע אותם, ותזכיר אותם שהם חייבים לי כל כך הרבה כסף, ולמה לא משלמים לי חזרה מה שלוו אצלי? ואפילו אם לא יפרעו ויחזירו את הכל, רק כל אחד יתן ויחזיר אפילו מעט מחובו וכו', גם כן יעלה אלפים פעמים כמו הסך כל החוב והלוואה שלך.

היינו כשאדם חוטא וכו', ובא לבכות להקדוש ברוך הוא שהוא מאד מתחרט למה חטא ולמה עשה שטויות בהחיים, ורוצה לחזור בתשובה, אבל קשה לו, כי הרע מתגבר עליו וכו', אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגבה את החובות אצל שאר אנשים, היינו תעורר אותם בתשובה שלימה שיחזרו אלי וכו', ואפילו שלא יחזרו בשלימות, רק כל אחד יקיים כמה מצוות, זה כבר שווה אצלי פי מליונים ממה שאתה חייב לי וכו', ואם תגבה לי חובות אחרים, אז אני ימחול גם את החוב שלך, היינו אם תחזיר בני אדם בתשובה, אזי אני ימחול גם את העוונות שלך, רואים מזה את גודל המעלה של מי שהולך להפיץ את אור רביז"ל בעולם, ולקרב רחוקים.

ולכן אשרי האדם שעוסק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ועל ידי זה ימחול לו הקדוש ברוך הוא גם כן על כל עוונותיו, אשר אין ערוך לדבר זה, כמו לקרב רחוקים, כמובא בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים" וגו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup