ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם זה נכון שיש רבנים בברסלב שרבנו בעצמו בא אליהם בראש השנה ולכן אינם נוסעים לאומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם זה נכון שיש רבנים בברסלב שרבנו בעצמו בא אליהם בראש השנה ולכן אינם נוסעים לאומן?

שאלה:

מאת גיא:
לכ"ק מוהרא"ש שליט"א, ברצוני לאחל לרב רפואה שלימה וברכת יישר כח על הספרים שמחזקים אותנו בהתקרבות לרבינו הקדוש. אחד מרבני ברסלב אמר בשיחה שיש צדיקים שרבינו בא אליהם בראש השנה ולכן הם לא נוסעים לאומן. האם זה נכון?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא י"ח אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גיא נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תודה רבה על האיחולים והברכות לרפואה שלימה, והמברך יתברך מפי אל עליון.

אני לא יודע ממי אתה מדבר וכו', אבל אם זה לא מצחיק הייתי בוכה איך שיכולים לעבוד על בני אדם, כל אחד עם הדמיון שלו וכו', וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שעכשיו היצר הרע נקרא בשם כוח המדמה, והדמיונות של אדם יכולים להרוס אותו לגמרי, עד שהוא מטעה את עצמו והוא מטעה את אחרים, ואוי לו לאדם שנמשך אחר בעל מדמה כזה וכו', אם רביז"ל הקפיד מאד מאד שנבוא אליו בראש השנה, עד שאמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

וידוע אצלינו שהרב הקדוש רבי אהרן הרב מברסלב זי"ע, לא היה יכול להיות אצלו בראש השנה האחרונה תקע"א וכו' (עיין חיי מוהר"ן סימן ת"ו), ענה רביז"ל ואמר אז בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם אין דבר גדול מזה, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון בקול זיע סגיא "ווי אזוי זאל איך אייך זאגין, קיין גרעסערס דער פון איז ניט פאר האנין. איי אנדערע גוטע יודין זאגין ניט אזוי, איז נאך אקשיא" [מה אמר לכם אין דבר גדול מזה, ואם צדיקים אחרים אינם אומרים כך אז עוד קשיא] (כלומר הלא בלא זה כבר מקשין עליו קושיות הרבה, ויהיה קשה עוד קושיא זאת גם כן מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה דייקא).

וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שם) ומכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומין על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה.

וגם למדנו כמה צריכין לחזק לשבור המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר ולהיות דייקא על ראש השנה, עד שאפילו אם הוא ז"ל בעצמו מצוה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה, וצריכין להזהר מאד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בודאי לבלי להיות אצלו, ואף על פי כן בנקודת האמת לאמיתו צריכין להיות דייקא [וכן הוא נוהג לדורות].

וענין זה נוגע למה שאמרו חכמינו הקדושים (מכות י:) 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו' כמו שפרש רש"י. והוא מדברי חכמינו הקדושים על פסוק (במדבר כ"ב) "לך עם האנשים", וכן בשלוח מרגלים שהוכרח משה רבינו בעצמו לשלחם, אף על פי שבאמת רצונו לא היה כלל בזה. וענין זה ראינו מרביז"ל כמה פעמים, בפרט בענין ראש השנה שהיו אנשים שהיו להם מניעות מלהיות אצלו על ראש השנה, ושאלו אותו בעצמו והשיב להם שלא יהיו על ראש השנה. והתחילו להתעקש, הלא שמענו מכם גודל האזהרה להיות אצלכם על ראש השנה, ועשה עצמו כמקפיד עליהם וגער בהם שלא ידברו יותר, וכן עשו ולא באו על ראש השנה. ואף על פי כן אנחנו זכינו להיות רגילים לעמוד לפניו. ושמענו והבננו ברמז ובפירוש שפנימיות רצונו אינו נוחה בזה כלל, רק הוא מוכרח לומר להם כך מחמת ששואלים אותו על זה. ויש בזה הרבה לספר [כמובא (שיחות הר"ן רי"ד) כשאדם שואל להצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיב ולצוות עליו שלא לעשות. ואף על פי כן השואל אין צריך לקיים דבריו, ואמר אז רביז"ל כל מה שהצדיק מצוה לעשות צריך לקיים, רק כשמצווה שלא ליסע על ראש השנה אצלו, זה אין צריך לקיים וכו', עיין שם].

וכן הוא נוהג לדורות שכששואלין להרב והמנהיג על דבר שיש בו כעין מסירת נפש, צריך להשיב לאו, אף על פי שבאמת לאמיתו רצונו שימסור נפשו וישבור כל המניעות. על כן מי שרוצה להתקרב ולשבור המניעות באמת לאמיתו, צריך להזהר מאד לבלי לשאול אותו בזה כלל, עיין שם בחיי מוהר"ן כל זאת באריכות.

עכשיו אחר כל הדברים האלה, איך יכול לבוא אחד, ועוד יקרא את עצמו מרבני ברסלב, ויאמר אחרת ממה שמוהרנ"ת ז"ל כתב? אין זה אלא בעל דמיון גדול מאד, [ועיין לקוטי הלכות אפוטרופוס הלכה ב' אות ג', בלבול הדעת בא מהשקר שנכנס בו וכו', כי כשאין הדעת שלם והוא מבולבל, אזי יכול לטעות עצמו ולומר על דבר היפך מן האמת, ויאמין בזה וכו' וכו', עיין שם], הרי שלך לפניך איך יכולים להטעות את עצמו ולהטעות את אחרים, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שיש מפורסמים ומנהיגים שאינם יכולים להנהיג את עצמם, ואיך ינהיגו את אחרים? ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו וכו', עיין שם.

הקדוש ברוך הוא יתן לך דעת ושכל, ותיקח את גופך וכו', ותביאו אל ציון רביז"ל ותהיה שמה בראש השנה, כי רק שמה הקיבוץ הקדוש וכו'.

[ואם יש סיבה של אונס גדול כגון שהאשה צריכה ללדת כבר וכו', או מניעות מחמת החוק שהסתבך וכו', ולא נותנים לו היתר יציאה וכו', או שהוא חולה וכו', שכל אלו הם סיבות צודקות, אזי איפה שרק עושים קיבוץ בהתקשרות אל רביז"ל, שם נמצא רביז"ל, כמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל במקום שמתקבצים עשרה מאנשי שלומינו בראש השנה, שם ממשיכים את רביז"ל אליהם, אבל סתם לחיות בדמיונות וכו', ועוד לדרוש לאחרים שלא צריכים לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, זה סתם רשעות ואכזריות, ומוליכים שולל את בני אדם וכו', מפני שהוא סובל על העצבים וכו', ויש לו פחד גבהים וכו', מפחד לטוס שהמטוס יפול... אזי הוא לא נוסע וכו', עוד מזהיר אנשים אחרים לא לנסוע וכו', והוא יקרא עוד מרבני ברסלב, אם זה לא מצחיק הייתי בוכה איך שיכולים לעבוד על בני אדם].

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup