ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - השנה נערוך בראש השנה מניין של אנ"ש במערת המכפלה. על אילו דברים צריכים להקפיד?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
השנה נערוך בראש השנה מניין של אנ"ש במערת המכפלה. על אילו דברים צריכים להקפיד?

שאלה:

מאת ישי:
אני גר בקריית ארבע, ובסיעתא דשמיא רוב הסיכויים שאהיה השנה בראש השנה בחברון, כי מנסים לארגן שם קיבוץ של כל מי שלא יכול לנסוע לאומן. על אילו דברים יש להקפיד במניין של הקיבוץ שבעזת ה' יתקיים במערת המכפלה? תודה, ישי.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא י"ט אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ישי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מוהרנ"ת ז"ל אמר היכן שמתקבצים עשרה מאנשי שלומינו ראוי ליסע את כל קצוי העולם לתחוב את ראשו ביניהם, ודיבר אז לענין ראש השנה כשנאספין כל הקיבוץ הקדוש כמה גדול הוא מאד (עיין שיחות וסיפורים לרבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל). והנה בוודאי הקיבוץ הוא באומן כאשר הזהירנו רביז"ל לבא אליו, ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה. וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

עם כל זאת כשיש לאדם אונס גדול כגון שהאשה צריכה ללדת כבר וכו', או מניעות מחמת החוק שהסתבך וכו', ולא נותנים לו היתר יציאה וכו', או שהוא חולה וכו', שכל אלו הם סיבות צודקות, אזי איפה שרק עושים קיבוץ בהתקשרות אל רביז"ל, שם נמצא רביז"ל.

ולכן זה דבר גדול מאד שאלו שגרים דייקא בחברון ויש להם מניעות עצומות שלא יכולים לנסוע עכשיו לאומן, אזי יעשו קיבוץ במערת המכפלה, שזה דבר גדול מאד מאד, כי כך מובא בספר "חסד לאברהם" (מעין ג' נהר י') כי דרך מערת המכפלה כניסת הנשמה לגן עדן של מטה ומשם לגן עדן של מעלה, עיין שם. ויש לומר שמקורו הוא (זוהר חדש רות) כשנולד שת, סילקו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון למעלה מכל הארצות, לתבל. במקום ארץ ישראל, בחברון. ושם חצב לו קבר, ועשה מערה לפנים ממערה, סמוך לגן עדן. ושם היתה קבורתו. וקבורת אברהם יצחק ויעקב, והאמהות.

רבי קיסמא אמר, מערת המכפלה, סמוך לפתח גן עדן. בשעה שמתה חוה, בא אדם לקברה שם. ושם הריח, מריחות גן עדן, באותו הריח שהיה שם. רצה לחצוב יותר, יצתה בת קול ואמרה דייך. באותה שעה עמד, ולא חצב יותר, ושם נקבר. מי נתעסק בו. שת בנו, שהוא היה בדמותו ובצלמו: אמר רבי רחומאי, הקדוש ברוך הוא נתעסק בו כשנוצר, ונתעסק בו כשמת. ולא היה מי שיודע בו, עד שבא אברהם אבינו, ונכנס לשם, וראה אותו, והריח ריח בשמים של גן עדן, ושמע קול מלאכי השרת אומרים, אדם הראשון קבור שם, ואברהם יצחק ויעקב מוכנים יהיו למקום הזה. ראה הנר דולק, ויצא. מיד היתה תאוותו על המקום הזה וכו', עיין שם.

הרי שלך לפניך שבמערת המכפלה שם הוא שער גן עדן, וכל הנשמות צריכות לעבור דרך שם, ולכן מאחר שהשנה אי אפשר לכם הגרים בחברון לנסוע לציון רביז"ל על ראש השנה באומן אזי תעשו קיבוץ במערת המכפלה וזה דבר גדול מאד מאד, כי הגיע זמן שאברהם יקרא חזרה את ישמעאל בנו, וכן יצחק שיקרא חזרה את עשיו בנו, ויעזבו כבר את כל השטויות והדמיונות שלהם וכו' וכו', ויקויים להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם לעולם ועד, כי המלכות שלך הוא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ויעקב יקבץ את י"ב בניו יחד, ויעשה שלום ביניהם, ויהיה אחדות גמור בין כלל נשמות ישראל, ואז דייקא יהיה השלימות, עד שיבא דוד המלך והוא יכרות את עמלק מן העולם, ויהיה השם שלם והכסא שלם, וכל זה צריכים לבקש ולהתפלל בראש השנה, שאז מתגלה המלכות על כל העולם כולו, וזה מה שמזכירים אז המלך הקדוש, המלך המשפט וכו', כי אז נתעלה המלכות אל שרשו, ומובא בדברי האריז"ל (עץ חיים שער י"ח פרק ג' מהדורא תניינא) דע כי שם של ב"ן דמילוי ההי"ן אשר במלכות הוא ב' הויות יחד ממש והיא הוי"ה כפולה ונקרא מערת המכפלה כנודע, עיין שם.

ושם הוא המקום להתפלל על עליית המלכות בשלימות, שכל אומות העולם ששרשם מישמעאל ועשיו יחזרו אל שרשם וכו', ויזנחו את עצביהם, ויחפרו עם פסיליהם. ויטו שכם אחד לעבדך וכו', ויקבלו עול מלכותך עליהם. וירוממוך בקהל עם. וישמעו רחוקים ויבואו. ויתנו לך כתר מלוכה.

והנה מובא (חסד לאברהם מעין ג' נהר י"ג) שלבן הארמי כיון בחכמת כשפיו להעתיק את יעקב שלא יזכה להקבר במערת המכפלה אלא להרוג אותו, ולתקוע את אחיו שהם אדום וישמעאל שיזכו לעבור דרך מערת המכפלה לגן עדן, שכבר נודע כי ישמעאל ובני קטורה הם נאחזים באברהם אבינו, עשו ואלופיו הם נאחזים ביצחק אבינו, שאם חס ושלום לא נקבר יעקב במערת המכפלה שום אחד מישראל לא היה עובר דרך שם, וכל האומות הנלוים עם עשיו וישמעאל היו נכנסים דרך שם על ידי עשו וישמעאל שיש להם אחיזה באברהם ויצחק הנקברים במערת המכפלה וכו'. ולכן הס"מ לחם עם יעקב כמו שכתוב (בראשית ל"ב כ"ה) "ותקע כף ירך יעקב" שכוונתו היה לעשות יעקב בעל מום כדי שלא יקבר במערה, וכדי שיקבר שם עשו ובת זוגו ולא עלה בידו, שמיד ריפא אותו האל יתברך, כמו שכתוב (בראשית ל"ג י"ח) "ויבא יעקב שלם", ואמרו חכמינו הקדושים (שבת לג:) שלם בגופו, כי האל יתברך ברוב חסדיו הפך כוונתו של הס"מ ותקעו ליעקב ביתד תקוע במקום נאמן להקבר במערה הזו כדי לעבור זרעו דרך שם לגן עדן, וכו', עיין שם.

נמצא שדייקא במערת המכפלה יכולים לפעול אצלו יתברך שיעביר את הס"מ מן העולם, המקטרג על כלל נשמות ישראל.


רביז"ל הזהירנו מאד מאד בראש השנה לחשוב רק מחשבות טובות, וכן צריכים למעט בדיבור, מכל שכן שלא לקטרג על שום בר ישראל, כי אז הוא זמן למצוא את הטוב אצל כלל נשמות ישראל, כדי שכולם יחזרו בתשובה שלימה, וצריכים להיות בראש השנה רק בשמחה, ולהרבות בתפלה ובבכיה ואמר האריז"ל שמי שבוכה בראש השנה, סימן שנפשו מזוככת וכו'.

הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה שיקויים אצלינו ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup