ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מקובל גדול ייעץ לי עצה שנוגדת את ההלכה. האם אני צריך לקיים את דבריו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מקובל גדול ייעץ לי עצה שנוגדת את ההלכה. האם אני צריך לקיים את דבריו?

שאלה:

מאת חיים אליעזר:
לכבוד מוהרא"ש הקדוש. יש לי שאלה שמציקה לי מאוד. לאחרונה הלכתי כמה פעמים להתייעץ עם רב שהוא מקובל גדול. באחת הפעמים שהייתי אצלו הוא הדריך אותי בנושא מסויים לעשות דברים שהם נגד הלכה מפורשת בשולחן ערוך. האם אני צריך לקיים מה שהוא אומר לי? מצד אחד זה נוגד את ההלכה ומצד שני אני מפחד לא לקיים את מה שהוא אמר לי.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר וילך ג' תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל חיים אליעזר נרו יאיר ויזרח

לנכון קבלתי את מכתבך.

כלל גדול אתה צריך להכניס בעצמך, אשר כלל ישראל קיבלו את פסקי השולחן ערוך, וכל היהדות מסובב רק על פי השולחן ערוך ואף שיש אלפים ורבבות שאלות ותשובות בהלכה, זה בכה וזה בכה וכו', אבל הכל מסובב סביב השולחן ערוך, ומהלכות השולחן ערוך אין לנטות כי הוא זה, ורביז"ל הזהירנו ביותר לא להטות מהשולחן ערוך כי הוא זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום שולחן ערוך, ופעם דיבר מענין לחדש חידושים בתורתו, ענה ואמר אתם יכולים לקמט את ספרי איך שאתם רוצים, אבל לא להטות מסעיף קטן אחד בשולחן ערוך, כאומר יכולים לחדש איך שאתם רוצים, אבל שלא יהיה נגד דין אחד בשולחן ערוך, הרי שלך לפניך איך שצריך להקפיד לא לנטות מסעיף קטן בשולחן ערוך.

ידוע את הגילויים שגילה הבעל שם טוב הקדוש, גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה ועשה שידוד הטבע ממש אותות ומפתים, עם על זאת הזהיר את תלמידיו להרבות בלימוד מחבר רמ"א בשולחן ערוך ואמר שהם נתחברו ברוח הקודש גדול מאד, וכן תלמידו הקדוש המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע ציווה את תלמידו הקדוש רבי שניאור זלמן זי"ע הבעל התניא לחבר את שולחן ערוך הרב, כי בלי הלכה אדם יכול ליפול בשאול תחתית ומתחתיו, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר חכמותיו, יכול לבוא לטעותים גדולים וכו', וזה אמר על בעל מקובל אמיתי אחד גדול מאד מאד וכו', ואם כן איך יכול לבוא אברך וכו', שעדיין לא נטהר מחטאות נעוריו וכו', אף שיודע קבלה וכו', לחלוק על איזה דין בשולחן ערוך? אין זה אלא רמות רוחו הטעתו, בוודאי בלי שום ספק כלל, ואין אתה צריך לצייתו כלל.

וכלל זה תיקח בידך הרגע שנוגעים בשולחן ערוך ובפרט לעקור דין מפורש, צריכים לבדוק אחריו וכו', ודע לך שבענין קבלה יכולים מאד להטעות בני אדם, כי מדברים גדולות וכו', לשונות שהמון עם לא מבינים וכו', ובין כך מוליכים שולל את האנשים עד אבדון רחמנא לצלן.

ידועה גדולתו של הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע שהיה צדיק אמת חכם בחכמה אלקית עד מאד, כמו שרואים בדרושיו הרבים בתורה אור, ובלקוטי תורה, ובשארי המאמרים העמוקים שלו, עם כל זאת הזהיר את תלמידיו לא לזוז מהלכה.

והיה רגיל לספר לתלמידיו סיפור זה, ובעת סיפורו סיפור זה היה בוכה מאד וזהו הסיפור ששמע מרבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע: תלמיד חכם גדול ועובד השם למד והתמיד בתורה, וכל תורתו ותפילתו היתה שיזכה שיתגלה אליו מגיד מן השמים כמו להבית יוסף, וכפי גודלו בתורה וביראה, עם כל זאת נכנס בו דמיון שהוא צריך מגיד כמו שנשלח להבית יוסף, ועל כוונה זו היה לימוד התורה שלו, והתפלות שלו, וקיום המצוות שלו, והנה התגלה אליו מגיד ואמר לו, אני באתי לגלות לך סודות מה שנעלם מעין כל וכו', ושמח התלמיד חכם מאד, ובכל פעם בא אליו עם חידושים אחרים שהתיישב על לבו, והתלמיד חכם היה מלא אורות ושמחה גדולה שזכה למגיד מהשמים, ויום אחד הוא אומר לו שדע לך שאתה יחיד בדור, וכל הכסף בעולם שייך אליך, ואתה יכול לקחת ממי שאתה רק רוצה, וזה לא נקרא שוחד, ומסכן הלך אחר דברי המגיד, ובעת שבאו אליו דיני תורה, מי שנתן לו יותר שוחד, פסק על צדו, כי נתקיים אצלו (שמות כ"ג ח') "כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים", ואחר כך אמר לו היות שאצל הכומר של העיירה יש שם עשירות מאד גדולה, ויען שבתוך העשירות הזה יש המון ניצוצות דקדושה, שרק אתה יכול להוציא את זה, ולך אל תפחד, מותר לך לגנוב את זה, כי יש שם המון ניצוצות קדושות שרק אתה יכול להוציא את זה, וכמובן הלך אחר דברי המגיד, ונכנס בהמנזר בלילה בהצנע, ולקח את כל כלי הכסף, ולמזלו הרע נכנס הכומר וראה מה שהוא עשה, וקרא תיכף ומיד את המשטרה, והכניסו אותו לבית סוהר, ופסקו עליו היות שמצאו את הגניבה בידו והחזירו את זה להמנזר, והוא יקבל עונש שנה בבית סוהר, והתחיל לבכות הרבה מאד בבית הסוהר, איך נפלתי בפח כזה, והתחנן מגיד מגיד תבוא אלי ותעזור לי, והנה המגיד אמר לו הרי אתה בעל מדריגה גדולה מאד מאד, מה שיגיד לך הכומר תעשה, וכך תוכל לעלות את כל הטומאה אל הקדושה, והאמין לו, והנה בא הכומר אליו ואומר לו, אם אתה תתנצר, אני מוציא אותך תיכף ומיד מהבית סוהר, והיות שהמגיד לו שמה שיגידו לו יעשה, כי הרי הוא עומד להעלות את כל הטומאה אל הקדושה, והלך והתנצר, ותיכף ומיד שעשה את זה נתגלה אליו המגיד ואומר דע לך שאני הס"מ בעצמו, והבאתי אותך עד לפה, ותפסתי אותך בהמלכודת שלי. וסיים הבעל התניא זי"ע המגיד הזה היה מכוח הטומאה, וכשאדם לומד תורה לשם גאוה וישות, ולשם מדריגות וכו', נופל לנוקבא דתהומא רבה רחמנא לישזבן.

רואים מכל זה כשאדם אינו מכוון לבו לשם שמים, לבסוף הוא נופל בפח כזה שהוא לא חלם, וכמו שגילה לנו רביז"ל בענין המגיד של הסטרא אחרא שהטעה את צדיק וכו', ועל זה אמר רביז"ל "הנה אני נותן לכם את הספר המדות שזה יאיר לכם בקדושה", ורואים איך שאדם יכול ליפול בפח יקוש על ידי הדמיונות שנכנסים בו שהוא רואה אורות וכו' וכו', ובא למדריגות גבוהות, והכל דמיון מאד גדול רחמנא לישזבן.

ולכן לא בחינם שאדם צריך לדעת שעיקר היהדות תלוי רק בלימוד וקיום השולחן ערוך, והרגע שהוא זז מהשולחן ערוך, ידע שזה בא מהטומאה ולא מהקדושה, וכבר גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו יוכל ליפול בטעותים ובמכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום, ויש שקלקלו מאד כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חכמתם ושכלם, כי עיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות כלל, והתורה הזו אמר רביז"ל על מקובל גדול מאד כידוע אצלינו שנפל בטעויות גדולים.

ועל כן דע לך אם רק מדברים נגד השולחן ערוך, זה כבר בא מהסטרא אחרא ולא מהקדושה, וכאן המקום לעורר על כל אלו הבעלי דמיונות שנקראים אצל בני העולם בעלי מקובלים, אם רק מקררים את בני אדם לא לנסוע אצל רביז"ל על ראש השנה, ומביאים ראיות בדויות מהאצבע וכו', בכל מיני שטויות מלובשות בלשונות של קבלה, צריכים לדעת שהכל הבל ורעות רוח וכו', אשרי מי שבורח מבעלי דמיונות האלו, ומתנהג עצמו בתמימות ובפשיטות גמור.

 

המאחל לך חתימה טובה ושנה מתוקה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup