ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה דעתו של מוהרא"ש בעניין הפולמוס שנתהווה לאחרונה לגבי ראש השנה באומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה דעתו של מוהרא"ש בעניין הפולמוס שנתהווה לאחרונה לגבי ראש השנה באומן?

שאלה:

מאת אליעזר:
אל הגאון הצדיק מוהרא"ש שליט"א. מצורפים בזאת כמה מודעות וכן שני קונטרסים שיצאו לאחרונה בעניין הפולמוס שנתהווה לאחרונה לגבי הנסיעה לראש השנה באומן. אשמח לדעת את חוות דעתכם בעניין. תודה וכל טוב סלה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ו חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל אליעזר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

קודם כל דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (סוכה כ"ט.) שעל כותבי פלסתר המאורות לוקין, ולכן צריכים להתרחק מכתבי פלסתר וכו', ומרשעים ארורים שכותבים פלסתר וכו', שלא יהיה לאף אחד חלק עמהם, כי אלו המתחבאים תחת מודעות וכו', ולא כותבים את שמותיהם, הם ש'קרנים ר'מאים צ'בועים ש'ר'ץ' השורץ על הארץ, שמטמא במגעם וכו', ואפילו שחוזר בתשובה, עדיין הוא בכלל טובל ושרץ בידו.

צריכים לזכור טוב טוב אשר רביז"ל העיד שרק מוהרנ"ת ז"ל ירד לסוף דעתו, ורק הוא יודע ממנו, ולכן איך אברך פגום וכו', יכול להתערב בענין נורא ונפלא מאד שרביז"ל מסר את נפשו חלבו ודמו, שמו וכל מהותו וכו' וכו', עד שהגיע לארץ ישראל, ותיכף ומיד שרק דרך ד' אמות אמר שהשיג כבר את הכל וכו', וזה היה בערב ראש השנה.

וידוע אצלינו שמאז התחיל אצל רביז"ל כל הענין של ראש השנה, וכל כך הזהירנו שנבוא אליו על ראש השנה, ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

ידוע אצלינו שהרב הקדוש רבי אהרן הרב מברסלב זי"ע, לא היה יכול להיות אצלו בראש השנה האחרון תקע"א וכו', (עיין חיי מוהר"ן סימן ת"ו) ענה רביז"ל ואמר אז בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם אין דבר גדול מזה, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון בקול זיע סגיא "ווי אזוי זאל איך אייך זאגין, קיין גרעסערס דער פון איז ניט פאר האנין. איי אנדערע גוטע יודין זאגין ניט אזוי, איז נאך אקשיא" [מה אמר לכם אין דבר גדול מזה, ואם צדיקים אחרים אינם אומרים כך אז עוד קשיא] (כלומר הלא בלא זה כבר מקשין עליו קושיות הרבה, ויהיה קשה עוד קושיא זאת גם כן מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה דייקא).

וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שם) ומכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומין על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה.

וגם למדנו כמה צריכים לחזק לשבור המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר ולהיות דייקא על ראש השנה, עד שאפילו אם הוא ז"ל בעצמו מצוה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה, וצריכין להזהר מאד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בודאי לבלי להיות אצלו, ואף על פי כן בנקודת האמת לאמיתו צריכין להיות דייקא [וכן הוא נוהג לדורות].

וענין זה נוגע למה שאמרו חכמינו הקדושים (מכות י:) 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו' כמו שפרש רש"י. והוא מדברי חכמינו הקדושים על פסוק (במדבר כ"ב) "לך עם האנשים", וכן בשלוח מרגלים שהוכרח משה רבינו בעצמו לשלחם, אף על פי שבאמת רצונו לא היה כלל בזה. וענין זה ראינו מרביז"ל כמה פעמים, בפרט בענין ראש השנה שהיו אנשים שהיו להם מניעות מלהיות אצלו על ראש השנה, ושאלו אותו בעצמו והשיב להם שלא יהיו על ראש השנה. והתחילו להתעקש, הלא שמענו מכם גודל האזהרה להיות אצלכם על ראש השנה, ועשה עצמו כמקפיד עליהם וגער בהם שלא ידברו יותר, וכן עשו ולא באו על ראש השנה. ואף על פי כן אנחנו זכינו להיות רגילים לעמוד לפניו. ושמענו והבנו ברמז ובפירוש שפנימיות רצונו אינו נוחה בזה כלל, רק הוא מוכרח לומר להם כך מחמת ששואלים אותו על זה.

ויש בזה הרבה לספר, [כמובא (שיחות הר"ן רי"ד) כשאדם שואל להצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיב ולצוות עליו שלא לעשות. ואף על פי כן השואל אין צריך לקיים דבריו, ואמר אז רביז"ל כל מה שהצדיק מצוה לעשות צריך לקיים, רק כשמצווה שלא ליסע על ראש השנה אצלו, זה אין צריך לקיים וכו', עיין שם].

וכן הוא נוהג לדורות שכששואלין להרב והמנהיג על דבר שיש בו כעין מסירת נפש, צריך להשיב לאו, אף על פי שבאמת לאמיתו רצונו שימסור נפשו וישבור כל המניעות. על כן מי שרוצה להתקרב ולשבור המניעות באמת לאמיתו, צריך להזהר מאד לבלי לשאול אותו בזה כלל, עיין שם בחיי מוהר"ן כל זאת באריכות.

מכל זה אנחנו רואים בפירוש שצריכים להיות בפועל ממש אצל רביז"ל על ראש השנה באומן דייקא, ואם כן מה שייך אפילו להתווכח על זה וכו', ולא כדאי אפילו לדבר מזה, ומכל שכן להתווכח בזה, ולא לעשות עסק מכל זה, כי הס"מ חורה מאד מאד שתהלה לאל דבר אחד מדבריו של רביז"ל לא שב ריקם, והנה מתקבצים קרוב לארבעים אלף אנשים על ראש השנה, מי היה מאמין דבר כזה? וזה עדיין כלום מה שעוד יהיה בראש השנה וכו', והס"מ לא יכול לבלוע את הגלולה המרה הזו שדבר רביז"ל מתפשט מאד בין כלל ישראל, ובאים מכל קצווי תבל על ראש השנה.

ולכן הוא מקים מתוכינו וכו', שועלים קטנים מחבלים כרמים וכו', שרוצים לחבל את הכרם של רביז"ל, ולהסית בני אדם שלא צריכים להיות בראש השנה באומן, ולכן לא צריכים להתייחס אל כל הכתבי פלסתר, זה כותב על זה וזה כותב על זה וכו' וכו', אנחנו צריכים לגלות ולפרסם את רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל בכל העולם כולו, ולהודיע לכולם אשר ראש השנה של רביז"ל עולה על הכל, וכולם צריכים לנסוע רק באומן בראש השנה, ואין שום תחליף וכו'.

זה שהטיפש וכו', אומר שעכשיו רביז"ל הוא בהר ציון אצל קבר דוד המלך וכו', ידוע ומפורסם לכל קודם שגם קבר דוד המלך לא על אותו מקום איפה שמראים היום, זה על ההר הזה אבל לא יודעים בדיוק איפה, זה הדבר הראשון, והדבר השני מה שייך "הודו" ל"כוש"? אין זה אלא מהדמיונות שנכנס בו וכו', כי בפירוש אמר רביז"ל שהס"מ מכניס דמיון באיש כשר ומפילו על ידי זה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה שום עסק בהויכוח הזה, ומכל שכן שלא תיקח יד בעד או נגד וכו', תעמוד מן הצד, רביז"ל יכול לתת לעצמו עצה בלעדיך.

הקדוש ברוך הוא יעזור שיתגלה האמת בעולם, וכל עם ישראל יבואו על ראש השנה באומן, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup