ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם זה נכון שלא צריכים לנסוע יותר לאומן כי ציון רבינו נמצא עכשיו בהר ציון בירושלים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם זה נכון שלא צריכים לנסוע יותר לאומן כי ציון רבינו נמצא עכשיו בהר ציון בירושלים?

שאלה:

מאת מאיר:
שלום וברכה לרב הצדיק. לאחרונה מדברים הרבה אנשים על השמועה שהתפרסמה שלא צריכים כבר לנסוע לאומן בראש השנה ואומרים שהעבירו את ציון רבינו הקדוש מאומן להר ציון בירושלים. האם זה נכון?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ו' כסליו התשע"ג

שלום וברכה אל מאיר נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

תאמין לי שלא הייתי צריך להתייחס אל השאלה שלך, כי זה דמיון אחד גדול, עם כל זאת מאחר שאתה שואל וכן חבריך מתענינים בזה, אזי כדאי פעם ולתמיד לברר את כל הענין, כדי שלא יפלו עוד בחורים ואברכים תמימים כמוך, ראה וגם ראה איך הדמיון עובד על בני אדם, עד שנעשה מציאות וכו'.

הדבר הראשון אני שואל אותך, אם באמת הוציאו את רביז"ל מקברו באומן והביאו אותו להר ציון בירושלים, האם לא היה רעש גדול בכל העולם, והיתה לוויה ענקית, והיו רבבות אנשים באים ללוות אותו, וידעו בדיוק איפה הקבר בהר ציון, והיו שמים על זה מצבה כראוי לצדיק זה? עכשיו אשאל אותך האם אין זה דמיון אחד גדול? ואתה רואה אל מה הדמיונות יכולים להביא את האדם? עד שיכנס בו אמונות כוזביות.

הדבר השני אם תאמר שזה רק ברוחניות וכו', גם כן איפה המקום בהר ציון? למה לא עושים שמה מצבה? הרי שלך לפניך שמי שנכנס בכח המדמה, קשה לו מאד מאד לצאת מזה, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חזקת מטלטלין הלכה ב' אות ג') באמת אנחנו אין חושדין את אחד מישראל שישקר לגמרי בלי שום צד היתר, רק יתכוון לגזילה גמורה חס ושלום, כי ישראל לא נחשדו על זה, רק אנו דנין את המשקר שנכשל בעסק זה על ידי הכח המדמה שהוא מטעה את עין האדם ומדמה לו מילתא למילתא, ומורה לו איזה היתר בטעות על ידי הדמיונות של הכח המדמה, ועל ידי זה נכשל בשקר זה לכחש בעמיתו, כי המדמה מטעה לפעמים את האדם היפך האמת; עיין שם, הרי שלך לפניך איך אדם יכול על ידי הדמיון שלו לטעות ולהטעות את הזולת, עד שיעשו מזה אמונה טפילה וכו'.

הדבר השלישי אין עוד דבר שיכולים כל כך להטעות בני אדם, כמו בחכמת הקבלה, כי מאחר שרוב בני אדם לא מבינים בזה, וזה להם דבר למעלה משכלם, כי זה לימוד עמוק וכו', ובני אדם לא מבינים בזה, אזי יכולים להטעות בזה בני אדם בקלות, ומזה יוצאים כל הדמיונות שקורים היום עם אלו הבעלי דמיונות שקורים את עצמם בעלי מקובלים, ובני אדם רצים אחריהם כאילו מי יודע לאיפה הוא הגיע וכו', וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ה) שקבלה הוא חכמה כמו שאר חכמות וכו', ויכולים להטעות בני אדם בזה מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל לאחד שעמד לפניו (חיי מוהר"ן סימן תקכ"ו) שהיה עוסק ללמוד בספרי קבלה, ובאמת לא היה ראוי ללמוד קבלה. והוכיח אותו רביז"ל שלא ילמד קבלה, ואמר לו קבל"ה בגימטריא נוא"ף, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שם) שמעתי מאחד שהיה מדבר עם איש אחד, והיה אותו האיש קובל לפניו שאין לו לב היינו שאין לו התעוררות הלב לתפלה ועבודה, והשיב לו רביז"ל שזהו בשביל שלומד קבלה, כי "נואף אשה חסר לב" (משלי ו') וקבל"ה בגימטריא נוא"ף, וכל זה למי שאין ראוי לזה, אבל לכמה אנשים הזהיר בעצמו שילמדו קבלה, וצריכין להתפלל להשם יתברך שיוליכו בדרך האמת אם ללמוד קבלה ואם לחדול.

על כל פנים בעניני קבלה יכולים להטעות מאד מאד בני אדם, עד שילכו בדמיונות גדולים מאד, וכיון שאדם נכנס בדמיונות, מאד מאד קשה להוציא אותו משמה, כי הדמיון מטעה את האדם לגמרי וכו', עד שהוא חושב שהוא עף בשמים וכו', ומסכן הוא אפילו לא על הארץ, אלא חי בעולם הדמיון.

ולכן ראו מה לפניכם איך שיכולים להטעות בני אדם, בענין נורא כזה שתלוי בתיקון העולמות, כידוע איך שרביז"ל הזהירנו מאד מאד לבוא אליו על ראש השנה, ולמסור את נפשו עבור זה, ובהתורה האחרונה שאמר בעלמא הדין בראש השנה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') הירבה לדבר מענין להוסיף בתים לבית התפלה, היינו להביא מה שיותר אנשים אליו על ראש השנה, וזה גורם צירופים עליונים בכל העולמות, עד כדי כך שמוהרנ"ת ז"ל מאריך בזה מאד (חיי מוהר"ן סימן מ"ג) איך שכשבא ונתוסף אפילו נפש אחד אל הקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה באומן, נעשה מזה צירופים למילי מליונים וכו' וכו', ואם נתוסף עוד נפש נכפל מילי מליונים, עיין שם כל החשבון שמביא בהסבר נפלא, וזה רק אם נתוסף אחד או שתים, ומכל שכן עשרה, מכל שכן מאה וכו' וכו', אין לתאר ואין לשער את גודל הצירופים שנעשים על ידי זה בכל העולמות, וההיפך מובן ממילא אם רק מונעים אחד מלהיות אצל רביז"ל על ראש השנה באומן, עם דיעות כוזבות ודמיונות של שוא ושקר וכו', גורמים חורבן מאד, כי נחסר הצירופים מילי מליונים, מכל שכן כשגורמים שמנין שלם לא יהיו, הרי הוא מחריב עולמות וכו' וכו', עיין כל זה שם בפרטי פרטיות.

ולכן לדעתי לא כדאי יותר לדבר מזה, האמת עד לעצמו, האמת הוא אחד והשקר הוא הרבה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ד.) קושטא קאי שיקרא לא קאי; ואמרו (מדרש אגדה) שקר אין לו רגלים; כי לבסוף הוא מוכרח ליפול, והנה אנחנו רואים שבמשך מאתיים שנה אנשי שלומינו היקרים מוסרים את נפשם פשוטו כמשמעו לבוא על ראש השנה לאומן אל רביז"ל, ואיך יכול בעל דמיון אחד להמציא חדשות כאילו פרח משם רביז"ל וכו'? האין זה דמיון כמו שאר הדמיונות שמטעים את בני אדם ועובדים עליהם וכו'? ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל, וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב וכו', ועל זה צריכים לבכות הרבה אליו יתברך, ולשפוך לבו כמים שלא יכנס בו שום דמיון ושום דבר, ויהיה מוחו ודעתו מזוככת, עד שלא ירצה שום דבר וכו', ושום רצון אחר וכו', מבלעדי רצונו יתברך, אשרי הזוכה להתפלל בכל יום אליו יתברך שלא יטעו אותו, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד.

ובכלל צריכים הרבה להתבודד עמו יתברך שלא ידבק בו איזה דמיון מבעלי הדמיונות, שהם מלאים ישות וגיאות ועוביות וכו', כי אדם צריך להיות בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, ולא ירצה רצון אחר מבלעדי רצונו יתברך, וישפוך לבו כמים יום יום בתפלה ובתחנונים, וכן יתמיד בלימוד תורה הקדושה מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה, ולא יצא מהשולחן ערוך כי הוא זה, כי בקל מאד בדור החלש הזה להטעות בני אדם שיש להם עצבים חלשים וכו', ובקלות הדמיונות של עולמות יכול להכנס בהם, ורבים וכן שלמים הלכו שולל על ידי זה, אשרי מי שמשליך את דעתו הפגומה, ומתנהג בתמימות ובפשיטות כמו שרצה רביז"ל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים, שהיטעו את העולם, והכל היה על ידי חכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בוודאי לא יכשל לעולם; עיין שם.

הקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל מכל אלו הבעלי דמיונות המטעים בני אדם, ומוליכים אותם שולל, ולבסוף מאומה אין בידם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup