ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רביז"ל אמר שמי שיבוא אל ציונו הוא ימשוך אותו מהפאות ויוציא אותו מהגיהנם. האם זה שייך גם לנשים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רביז"ל אמר שמי שיבוא אל ציונו הוא ימשוך אותו מהפאות ויוציא אותו מהגיהנם. האם זה שייך גם לנשים?

שאלה:

מאת אבישג:
שמעתי הרבה דיבורים על גן עדן ועל גיהנום ואני מפחדת מזה מאוד. אני ברסלבית ושמעתי שיש דיבור מרבינו שאמר שהוא ימשוך את כל חסידיו מהפאות ויוציא אותם משאול תחתית. האם רבינו התכוון גם לנשים?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר וישב כ"א כסליו התשע"ג

שלום רב אל אבישג תחי' 

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שהגן עדן והגיהנום הם בזה העולם, ולכן צריכים יותר לפחוד מהגיהנום של העולם הזה, מאשר הגיהנום למעלה, כי כשבר ישראל חוזר בתשובה אין עליו שום דין למעלה, כמאמרם ז"ל (ספרי שופטים) כשיש דין למטה אין דין למעלה; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט"ו) כשאדם שופט את עצמו בזה העולם, על ידי זה מוריד ממנו את מדת הדין, והקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, וכשבר ישראל מתוודה על כל עוונותיו, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על הכל, כמאמרם ז"ל (תורת כהנים בחוקותי) אמר הקדוש ברוך הוא, שמיד שהם מתוודים על עונותיהם מיד אני חוזר ומרחם עליהם שנאמר (ויקרא כ"ו) "והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו"; וכתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" זה וידוי דברים וידוי זה מצות עשה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.

ולכן כל בר ישראל ששב בתשובה שלימה בלב אמת ולב נכון, ומתוודה בכל יום על חטאיו ועוונותיו המרובים שעשה וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא מיד מקבל את תשובתו, ויפטר מדינה של גיהנום, ולכן אין לך לפחד מהגיהנום למעלה, אם את חוזרת בתשובה אמיתית.

אבל מה שכן צריכים לפחד מהגיהנום של מטה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה לו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא.

כל זה שייך לגבר, אבל אשה יש לה את המצוות שלה, ובפרט מצות החסד שאשה צריכה לעסוק בזה, שאז הקדוש ברוך הוא מצילה מדינה של גיהנום של העולם הזה, כי ככל שאשה עוזרת להזולת, כן היא ניצלת מהגיהנום של העולם הזה, כי הגיהנום כאן למטה הוא מאד מאד מר, אנשים מקנאים אחד בהשני, ועושים רשעות אחד להשני, שמים רגל אחד להשני וכו' וכו', אבל אם אשה רק עוסקת בעשיית חסד, אז היא מהפכת את הגיהנום של העולם הזה לגן עדן, וכן גבר אם הוא מרבה בלימוד תורה הקדושה, וקיום מצוות מעשיות, על ידי זה מהפך את הגיהנום של העולם הזה לגן עדן.

מה שאת שואלת שרביז"ל אמר שכל מי שיבוא אל הציון שלו יוציאו מהפיאות מהשאול תחתיות ומתחתיו, האם זה שייך גם לנשים? בוודאי זה שייך גם לנשים, כי רביז"ל מתנה לכלל נשמות ישראל, ולכלל העולם כולו.

כשנסעתי בפעם הראשונה אל ציון רביז"ל בשנת תשכ"ו, אז היה מאד מאד חמור כל תזוזה הכי קטנה לעשות נגד המשטר הקומוניסטי ששלט בכל רוסיה, אזי הוצרכו קודם כל לטוס למוסקווה שזו היתה עיר הבירה של כל רוסיה, ומשמה לנסוע אל שדה התעופה בין עירוני, ומשמה לנסוע לקייב, שהיה אז תחת ממשלת רוסיה, ושמה היו צריכים להתאכסן רק במלון מטעם האינטוריסט (שכמובן זה הק.ג.ב), ואחר כך לבקש רשיון לנסוע לאומן, ונתנו רשיון פעם כן פעם לא, רק על שעתיים שלוש לנסוע לאומן וזה הכל, ולחזור תיכף ומיד למלון בקייב, ולמחרת עוד פעם לבקש רשיון חדש, ואז כשנסעתי בפעם הראשונה, נסעתי עם עוד כמה מאנשי שלומינו, ופגשנו על שדה התעופה במוסקווה עיתונאי אפיקורוס ידוע, החתן של 'שלום עליכם', שהיה גם כן מין ואפיקורוס, והוא כשראה פתאום במוסקווה קבוצה יהודים, מאד התלהב ושאל מאיפה אתם יהודים? לאיפה אתם נוסעים? וענה לו אחד מאנשי שלומינו אל ציון רביז"ל באומן, והציע לו בוא גם אתה תיסע אל ציון רביז"ל, וגם לך יהיה תיקון וכו', אז הוא ענה בציניות ובליצנות, הרי אין לי פיאות שרבינו יוציא אותי, ענה לו זה מאנשי שלומינו אבל אוזנים יש לך... אם אתה תבוא איתנו אל הציון של רביז"ל, אני מבטיח לך שיתפוס אותך דרך האוזנים ויוציא אותך מהשאול תחתית.

הכלל שלא צריכים להתבלבל מכל זה, רביז"ל הבטיח לנו הבטחה חזקה מאד עם שני עדים נאמנים, ואמר מי שיבוא אל הציון שלו ויתן פרוטה לצדקה עבורו, ויאמר את העשרה מזמורי תהלים שנקראים "תיקון הכללי", אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתית, וזה שייך לכל אחד ואחת.

ולכן אשרי מי שזוכה להיות על כל פנים פעם אחת בחייו אצל ציון רביז"ל, ויזכה לתת שמה פרוטה לצדקה, ויגיד את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", ובוודאי רביז"ל יעשה את שלו, ולא צריכים להתבלבל משום דבר ומשום בריה שבעולם, כי זו הבטחה מוחלטת מרביז"ל ששווה כל הון דעלמא, וכל זמן שאדם חי צריך להתיישב בדעתו אם יש מקום אחד בעולם שגנוז צדיק קדוש ונורא מאד, והבטיח הבטחה כזו, בוודאי ראוי לנסוע מסוף העולם ועד סופו ולבזבז כמה כסף שרק עולה, העיקר להיות שמה אצל הציון הקדוש והנורא הזה, ולומר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup