ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אשתי מאוכזבת ממני, והשבוע היא עזבה את הבית ונסעה להורים שלה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אשתי מאוכזבת ממני, והשבוע היא עזבה את הבית ונסעה להורים שלה

שאלה:

מאת דוד נתן:
לכבוד הגאון הצדיק הרב שיק שליט"א, שלום וברכה וכל טוב סלה. אני חסיד ברסלב המתגורר בירושלים, ואני מאוד מקווה שתענו לשאלתי למרות שאינני תלמיד שלכם.
התחתנתי לפני שנתיים וברוך ה' נולד לי בן. אשתי כועסת עלי מאוד, ואומרת שאני עצלן ומפונק ושאני לא מביא פרנסה הביתה. אני מתעורר בכל יום בשעה מאוחרת, ולפעמים אפילו אחרי השעה שתים עשרה, פשוט קשה לי לקום מהמיטה, וכשהיא רואה באיזו שעה אני מתעורר, היא מתחילה להציק לי, ולהגיד לי שאני עצלן, ואז מתחילות המריבות בבית.
השבוע אשתי ארזה לעצמה תיק, לקחה את הילד ונסעה להורים שלה "עד להודעה חדשה". 
מאז שהיא נסעה, חשבתי המון על כל ההתנהלות שלי, והבנתי שהיא צודקת, ואני חייב לעשות שינוי רציני. אשמח מאוד אם כבודו יוכל לכתוב לי איך אני יכול לתקן את המצב ביש הזה, ולגרום לה לחזור הביתה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תצוה י"ב אדר (שבת זכור) התשע"ג

שלום וברכה אל דוד נתן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כשאדם טובע בים, לא שואלים למה באת דייקא אלי וכו', ובפרט מי שמקורב אל רביז"ל, יודע כשבא אדם שהוא בצרה צרורה, אסור לדחות אותו בשום פנים ואופן, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י"א.) כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ויען שאתה פונה אלי, ויש עוד המון אברכים כמוך וכו', שנמצאים באותו מצב כמוך וכו', רק שהם מתביישים לבוא, ולכן ארוץ בשורותיים אלו אליך.

רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) מענין בני הנעורים ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. ואמר שזה מעשה בעל דבר שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. כי הוא אורב על זה מאד לתפסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס ושלום שגורם בערמומיותו לקלקל השלום שביניהם והאריך בשיחה זאת, כי זה מאד מאד נחוץ לאברכים לדעת איך להתנהג עם האשה, כי לצערינו הרב היום יש כל מיני אנשים פגומים וכו', שהם אומרים שמתמחים בעניני שלום בית וכו', ולוקחים הרבה כסף וכו', ונקראים מפורסמים לעניני שלום בית וכו', ובאמת נתקיים אצלם מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שיש מפורסמים ומנהיגים שאינם יכולים להנהיג את עצמם, ואיך ינהיגו את אחרים? ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו וכו', וכלל זה יהיה בידך, אם אחד רוצה כסף כדי לעשות שלום בית, הוא כבר שקרן גדול מאד, והוא לא מעוניין שיהיה אצלך שלום בית, כי הוא ימשוך את זה לכל הפחות לחצי שנה או לשנה, כי הרי זו הפרנסה שלו, וככה אם הוא יגמור עם זה אחת שתים וכו', אזי לא יחזרו אליו.

ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו, ובפרט מאלו המדריכים של שקר וכו', שמלמדים את האברכים על פרישות וכו', מהם צריכים מאד מאד לשמור, כי הם מאד מאד מסוכנים, ומוליכים שולל זוגות, והם הם גורמים שיהיה פירודים בין הזוג, ודי לחכימא.

ידוע שרביז"ל לימד אותנו איך להתנהג עם אשה, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים.

אברך שמתחתן צריך לדעת שהוא מתחייב בכתובה לזון ולפרנס את אשתו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ'.) על הפסוק (תהלים ק"ו ג') "אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת", וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים; הרי שלך לפניך שהצדקה הראשונה צריכים לתת להאשה ולהילדים, ולכן תמצא לך עבודה קבועה.

וכן תקבע עיתים לתורה ללמוד בכל יום מקרא, משנה, גמרא, מדרש, מכל לימוד שיעור אחד, ועל כולם לימוד שולחן ערוך שמאד מאד הזהירנו רביז"ל על זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה בשולחן ערוך, אם תתנהג ככה אזי טוב לך בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא.

אברך צריך לדעת שאין דבר כזה ללכת בטל, לא ללמוד ולא לעבוד וכו', רק להסתובב בלא מעש, ולישון כמו פגר עד חצי היום וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט.) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, ולכן חבל מאד שתבלה את הזמן היקר שלך בשטויות וכו' וכו', ואמר החכם "הזהר מן הזמן, כי הוא אויב רע מאד", אין עוד דבר שהורס את האדם מללכת בטל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ב') יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון; ובאמת אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תק"א) שחפץ מאד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שבטחון גם כן טוב מאד, אף על פי כן טוב מאד כשזוכין שיש לו מעמד פרנסה, כי במקום עבודת הבטחון במקום זה יעשה עבודה אחרת, כלומר כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במדת הבטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחר בשאר עניני עבודת השם.

וכבר אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ג.) פשוט נבילתא בשוקא, ושקיל אגרא, ולא תימא כהנא אנא, וגברא רבא אנא, וסניא בי מלתא; תוריד את העור של הנבלה בתוך השוק, ותקבל על זה שכרך ואל תאמר אני כהן, או אני אדם גדול, וזה לא מתאים לי. היינו אדם צריך לקחת כל מה שרק מציעים לו עבור פרנסה.

ולכן העצה היעוצה לך, אם אתה רוצה לקבל חזרה את אשתך, תראה הדבר הראשון לחיות עם סדר, שיהיה לך זמן מסודר מתי שאתה הולך לישון וכו', זמן מתי שאתה קם וכו', זמן מתי שאתה הולך להתפלל את השלוש תפלות וכו', זמן מתי שאתה הולך לעבוד להביא פרנסה וכו', והעולה על הכל לכבד ולייקר את אשתך מאד מאד, ולדון אותה לכף זכות, שזה סוד ההצלחה של נישואין מוצלחים כשאיש ואשה מבינים אחד את השני, ודנים אחד את השני לכף זכות, ואז השכינה בתוך הבית, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.

אני מאד מאד מקווה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותחזור על זה, וממך ילמדו עוד אברכים איך מתנהגים בבית, והיה זה שכרך שלא רק לך יהיה שלום בית, אלא לכל חבריך שיקראו את המכתב הזה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup