ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע כל-כך חשוב שאדם ימצא בעצמו נקודה טובה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע כל-כך חשוב שאדם ימצא בעצמו נקודה טובה?

שאלה:

מאת דוד:
לכבוד קדושת האדמו"ר, שלום וברכה. למדתי בלקוטי מוהר"ן בתורה רפ"ב שאדם צריך לחפש ולמצוא בעצמו נקודה טובה, וראיתי שרבי נתן האריך בזה מאוד וכתב כמה פעמים שהעצה הזו היא יסוד גדול מאוד בדרכי רבנו. מדוע העניין הזה כל כך חשוב ועיקרי?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ה אייר התשע"ג

שלום וברכה אל דוד נרו יאיר

לנכון קבלתי את מכתבך.

צריך שתדע שחכמינו הקדושים אמרו (שבת ק"ה:) כך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. והסבירו מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה א') שהאדם נמצא בזה העולם בסכנה גדולה עד מאד, ובפרטיות אם נכשל חס ושלום בעבירה, בא היצר הרע ומכניס בו יאוש שיתייאש לגמרי מהיהדות, כי אומר לו איך עשית עבירה כל כך גדולה, ועכשיו אתה כבר אבוד לגמרי משתי העולמות, כי דרך היצר הרע הס"מ להגדיל את העבירה בעיני האדם כדי לשוברו לגמרי, עד שמכניס בו יאוש ודכאון כאילו אבדה ממנו תקוה ותוחלת, וממנו כבר לא יצא שום דבר, ועל ידי זה מכניס בו יאוש עד שפורק עול לגמרי, ועוזב את הדת לגמרי, וכך קרה לכל אלו שפרקו עול לגמרי וכו', כי הס"מ הגדיל בעיניהם את החטא בו נכשלו בו וכו', עד שמרוב יאוש פרקו עול לגמרי רחמנא ליצלן ויצאו מהדת.

ועל זה בא רביז"ל ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שהאדם צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה שעשה בימי חייו, כי איך שהוא אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, והאדם צריך תמיד לדון עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו עוד מעט טוב שיש בו, כי אין בר ישראל שלא עשה איזה טוב מימיו, ואפילו שהטוב שעשה גם כן מלא פגמים, עם כל זאת יש גם בזה טוב הרבה, ועל ידי שידון עצמו לכף זכות, יזכה לצאת מכף חוב לכף זכות, ויזכה לחזור בתשובה שלימה, וזה פירוש הפסוק (תהלים ל"ז) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", כי הוא כבר לא אותו אדם, אם ימצא בעצמו מעט טוב.

ולכן זה עיקר גדול בחיי האדם, כי כל אחד נכשל במה שנכשל וכו', ונופל למקום שנופל וכו', ועליו להחיות עצמו עם מה שיכול וכו', ועל ידי זה לעולם לא יתרחק ממנו יתברך, אפילו שעשה כבר מה שעשה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, היינו בזה שנכשלת במה שנכשלת ונכנס בך יאוש מפני שאתה יודע שחטאת וכו', נמצא שאתה עדיין מאמין שזה חטא וכו', ולכן עליך להאמין שיכולים לחזור בתשובה ולתקן הכל.

ומסופר אשר להגאון הקדוש איש האלקי הנודע ביהודה זי"ע היה תלמיד שפרק עול עד שנעשה כומר, עד שנעשה בישוף וכו', והנודע ביהודה זי"ע הצטער מאד איך יכול להיות שתלמיד מתלמידיו יפול ויתרחק כל כך עד שישתמד רחמנא ליצלן, ועשה מה שעשה עד שנפגש עמו, ושאלו איך נפל כל כך, ענה לו הבישוף (הכומר) יען כשלמד בישיבתו היה אז המנהג שהבחורים היו אוכלים אצל הבעלי בתים כל בחור ביומו אצל בעל הבית אחר, פעם בערב פסח עשה בעל בית אחד פשטידא מתפוחי אדמה ומצאו שם חיטה אחת, ושלח הבעל הבית את הבחור אל רבו הנודע ביהודה זי"ע לשאול האם מותר לאכול את הפשטידא הזאת, והתחיל הנודע ביהודה זי"ע לפלפל עם התלמיד שיש שיטות המתירים בכגון זה, ויש שאוסרים, וסיים אבל אני אוסר ונתן טעם לדבריו. והנה הבחור הזה היה מאד רעב, כי בערב פסח כבר אסור לאכול חמץ, וכן עדיין אסור לאכול מצה, ובער הרעבון מאד אצל התלמיד הזה, ועשה לעצמו חשבון הלא רבו הביא שיטות שיש מתירים, אזי 'אומר ועושה' אכל את כל הפשטידא, ובא אל בעל הבית וסיפר לו כי הנודע ביהודה זי"ע אסר את זה וביערו כדין.

והנה אחר שאכלו התחיל הס"מ לעבוד אצלו איך נכשלת באיסור חמץ החמור כל כך, עד שעברת על איסור כרת, והכניס בו מרה שחורה ויאוש גדול, עד שהסיתו מה לך לקרות קריאת שמע שעל המיטה, מאחר שעבר על איסור כריתות, וכבר נכרתת מעם ישראל, וכמובן בקומו בבוקר הסיתו מה לך ליטול ידים הלא אתה כבר לא בכלל ישראל, וכן הסיתו לעבירה אחר עבירה, עד שכפר בעיקר והמיר דתו ונעשה כומר עד שנעשה בישוף (כומר ראשי), וכמובן שהנודע ביהודה זי"ע דיבר עמו מה שדיבר, עד שהחזירו למוטב, וזרק את כל הכפירות וכו' שנכנסו בו וחזר בתשובה שלימה.

רואים מכל זה את נחיצת דרכו של רביז"ל להחיות עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, כי אם לא יחזק עצמו עם מעט הטוב שבו, יכול לפרוק עול לגמרי, עד שיצא רחמנא ליצלן מדת ישראל. ולכן הדרך הזו למצוא בעצמו רק את הנקודות טובות, זה יסוד גדול ביהדות, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שמשיח יכבוש את כל העולם כולו על ידי דרך זו, שיכניס בכל אחד את הלימוד העמוק הזה שצריכים תמיד לדון עצמו לכף זכות, כדי שיהיה בו חיות להחיות עצמו עם נקודת יהדותו, כדי שלא יאבד את עולמו חס ושלום כרגע, וכן מובא (בפסיקתא דרב כהנא) שמשיח יהיה מלובש עם בגד כזה שיהיה בו כל הטוב של כל עם ישראל, וכל אחד ימצא את נקודתו הטובה אצלו, וכך יגאל.

הרי שלך לפניך איך שצריכים את הלימוד העמוק הזה שגילה רביז"ל לדון עצמו ואת אחרים לכף זכות, ועל ידי זה יכול להחזיר את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup