ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני יודע שרבנו ציווה לבוא אליו בראש השנה, אך הרב שלי לא מסכים שאסע. מה עלי לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני יודע שרבנו ציווה לבוא אליו בראש השנה, אך הרב שלי לא מסכים שאסע. מה עלי לעשות?

שאלה:

מאת מנחם אהרון:
לכבוד הרב שליט"א, שלום וברכה. אני לומד בישיבה ליטאית לבעלי תשובה למעלה משנה, וזכיתי בחמלת השם עלי להיות שלוש שנים ברציפות אצל רבינו נחמן מברסלב בראש השנה.
מאז שהתחזקתי לפני כחמש שנים, תמיד היה קשה לי להתבטל לרב אחד שינהיג אותי, ובהרבה דברים נהגתי על דעת עצמי, ובעוונותיי הרבים לפעמים נהגתי נגד דברי הרב ששאלתי. ברוך השם לאחרונה קיבלתי על עצמי להתבטל לרב מסוים, והחלטתי שגם אם יאמר ההפך ממה שאני מבין, על שמאל שהוא ימין וכו' – אקיים את דבריו במסירות נפש. אך כעת קשה לי, ואני מאוד מבולבל בדעתי לגבי הנסיעה לאומן לראש השנה: נכון שרבינו נחמן מברסלב ציווה שאיש בל יעדר ואין למעלה מזה וכו', אך איך אעשה נגד דברי הרב שקיבלתי על עצמי שאמר לי לא לנסוע לאומן?
וכשאני חושב על זה, אני מוצא בעצמי שאני עוד רחוק גם משאר עצותיו של רבינו נחמן, למשל סדר-דרך-הלימוד, תפילין דרבנו תם, תיקון חצות וכו' וכו', ואולי אני צריך להתחזק לאט-לאט בדרכו של רבינו ובשאר עצותיו, ורק אחרי שאקיים אותן לטוס לאומן בראש השנה?
ובפרט שאם לא אקשיב בקול רבי, הדבר עלול להוציא שם רע על הצדיק, וידועים הדברים אשר אמר בספר המידות (צדיק סט): "מי שאוהב את הצדיק, צריך לשמור את הצדיק, שלא יצא עליו שם רע", וכן אמר (שם צדיק טו): "כל אדם ינהג את עצמו כמו ששמע מרבו".
האם עלי לבטל את דעתי בפני דעתו של רבי, או שעלי למסור את נפשי ולא להתייחס לכל המניעות? אשמח לשמוע מה דעתו של הרב. תודה רבה, ומחילה על אורך הדברים. בברכת רפואה שלימה.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר שופטים א' דראש חודש אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל מנחם אהרון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אנחנו מקורבים אל רביז"ל, ומבטלים את דעתינו לגמרי אל דעת רביז"ל.

ובאמת מי שמרגיל את עצמו לילך בדרכו של רביז"ל, טועם טעם עולם הבא בעולם הזה, כי רביז"ל מגלה לנו את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד שאי אפשר לתאר ולשער כלל, והעיקר שפותח את לבנו כפתח של אולם וכו', שעל ידי זה אנחנו פותחים את הפה שלנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל זמן שאדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא ישן בשינה עמוקה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') יש אנשים שישנים את ימיהם, ואפילו שעוסקים בתורה ובתפלה, הכל הוא בחינת שינה, כי כל זמן שאדם לא מדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, סימן שהמוחין שלו ישנים, כי הוא לא מרגיש את אמתת מציאותו יתברך, כי השלימות בזה העולם הוא לדעת אשר אין בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.

וכל לימוד התורה הקדושה שלומד צריך להיות בבחינת מוחין - להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, כי התורה הקדושה היא חכמתו יתברך, והוא יתברך עם התורה אחד, כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, ועיקר שלימות לימוד תורה לשמה הוא שבשעה שלומד צריך תמיד לזכור את נותן התורה, ושהתורה הקדושה היא חכמתו יתברך, ולכן כשבר ישראל לומד תורה, הוא נכלל לגמרי בו יתברך, והרגע שאדם לומד תורה ומרגיש את אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה נפתח לבו בדביקות עצומה ומדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ונזדכך מוחו ומחשבתו לגמרי, וזו המעלה כשאדם מקורב אל רביז"ל ומציית אותו בדבר זה -להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נזדכך דמו לגמרי, כי כשאדם פוגם בברית רחמנא ליצלן ובפרט בהוצאת זרע לבטלה, על ידי זה נטמטם לבו ומח מחשבתו, והוא מלא הרהורים רעים, והוא נדבק בקליפות ובסטרא אחרא, וקשה וכבד לו לצאת מזה וכו' וכו'.

ולכן אשרי ואשרי מי שמציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמורה, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, ומרגיל את עצמו ללמוד על פי סדר-דרך-הלימוד שלו, ולוקח את רביז"ל לרבו המובהק, ואז אף אחד בעולם לא יכול להטעות אותו בהטעיות של שטויות והבלים וכו' וכו', כי מי יכול לדמות את עצמו נגד רביז"ל?!

ואם הוא מקורב אל רביז"ל, אזי ימסור את נפשו להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, יהיה מה שיהיה וכו', אלא אם אשתו צריכה ללדת באותה עת, והיא מפחדת להשאר לבד בלי בעלה, אז הוא יכול להתיר לעצמו לא לנסוע וכו', אלא אם אשתו נותנת לו לנסוע וכו', אבל סתם ככה אין שום תירוץ לא לבוא אל רביז"ל על ראש השנה באומן.

 אלו שחוזרים בתשובה צריכים רחמים רבים רחמים מרובים שלא יפלו בידי איזה מפורסם של שקר וכו', איזה מנהיג תמהוני וכו', שמטעה את דעתם בטעויות וכו', כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא שהוא היה הרואה, היינו שראה את הכל, והיה הכל גלוי לפניו וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה כ"ה.) שקול שמואל כמשה ואהרן, כמו שכתוב (תהלים צ"ט ו') "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו", ובעת שביקש ממנו הקדוש ברוך הוא שימשח בן אחד מבניו של ישי למלך, כתיב (שמואל א' ט"ז ו') "ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד הוי"ה משיחו", שחשב שבוודאי אליאב הוא ראוי להיות מלך לפניו יתברך, ועל זה כתיב (שם) "ויאמר הוי"ה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים והוי"ה יראה ללבב", על אחת כמה וכמה איך קטני ערך כמונו יכולים להתערב בדברים עליונים כאלו, שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ומי יכול לחלוק על דיבורים אלו?

 ולכן כל בעל תשובה צריך רחמים רבים רחמים מרובים שלא יפול בידי אינשי דלא מעלי שקוראים את עצמם מנהיגים וכו', שבפירוש אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) יש מנהיגים שקוראים את עצמם רבי, והם לא יכולים להנהיג את עצמם, ואיך הם יכולים להנהיג את אחרים? וכו' וכו', ולכן צריכים הרבה לבקש ולחפש אחר הצדיק האמת שיכול לתקן אותו, ולהביא אותו אל דביקות אמיתית להיות דבוק תמיד בחי החיים, ולהרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה, כי כשאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא נזדכך דמו וכו', וזוכה לישוב הדעת אמיתי, ואז אף בריה כבר לא יכולה לעבוד עליו.

היום יש פרחחים שהם בעצמם עברו על כל העבירות שבתורה וכו', ונכנסה בהם תאווה להיות מנהיגים וכו', ומוליכים שולל בעלי תשובה אמיתיים, ועובדים עליהם בשיטה של שטיפת מח וכו', ואלו הבעלי תשובה שרק חזרו בתשובה אינם יודעים בין ימינם לשמאלם וכו', כי רק עכשיו חזרו בתשובה, ולכן יכולים לעבוד עליהם מאד מאד ולהנהיג אותם בכל מיני דרכים משונות, מה שאין להם שום יסוד באנושיות בכלל, וביהדות בפרט, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל כל כך על לימוד שולחן ערוך, וכך אמר החזון איש זי"ע שהשולחן ערוך הוא האורים ותומים שלנו. וידוע איך שרביז"ל הזהירנו ביותר שלא נזוז כהוא זה מהשולחן ערוך, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, והוא תיקון גדול מאד מאד. כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול, המותר והאסור, הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע. ובפירוש אמר שכל איש ישראלי מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף 'שולחן ערוך' באיזה מקום שהוא, אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך, כי צריך ללמוד איזה דין ב'שולחן ערוך' בכל יום ויום כל ימי חייו, וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה 'שולחן ערוך' מדי יום ביומו, וכשיגמור ויסיים הארבעה 'שולחן ערוך' יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו.

ולכן כל מי שחוזר בתשובה, הדבר הראשון שעליו לעשות - ללמוד הרבה הלכה, שידע איך יהודי צריך להתנהג, כי בקלות יכולים להטעות אותו עם כל מיני לימודים פגומים, עד שיעקרו אותו לגמרי מהאנושיות וכו' ומהיהדות וכו', ורואים קלים וריקים ופוחזים שקוראים את עצמם מנהיגים וכו', ומנהיגים את בעלי התשובה בהנהגות משונות וכו', ומורים להם דרך של פרישות וכו', וגורמים להם להתגרש מנשותיהם וכו', או שאר דמיונות ושטויות שעל זה צריכים רחמים רבים שלא יוליכו אותו שולל כלל, ולכן הדגיש רביז"ל שני דברים: ללמוד הרבה שולחן ערוך, ולהתבודד הרבה אליו יתברך, ומי שחזק בשני הדברים האלו - שאינו זז מהשולחן ערוך, ואינו זז מלדבר עמו יתברך, אותו כבר לא יכולים להטעות בשום דמיונות והבלים, וכל בעל תשובה צריך לדעת את זה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך ותשובה שלימה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup