ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע לא מעלים את רבנו הקדוש לארץ ישראל, הרי אם יעשו זאת, יבואו יותר אנשים לציונו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע לא מעלים את רבנו הקדוש לארץ ישראל, הרי אם יעשו זאת, יבואו יותר אנשים לציונו?

שאלה:

מאת יאיר:
שלום לכבוד מוהרא"ש. תודה רבה לכם על כל הספרים והתשובות המחיים ומשיבים את הנפש!
מישהו הסב את תשומת לבי למה שכתוב בספר חיי מוהר"ן (בחלק נסיעתו לנאווריטש אות י"ב): "ואמר: שהיה רוצה לנסוע לארץ ישראל ולהסתלק שם, אך הוא מתיירא שמא לא יוכל להגיע לשם, גם אם יסתלק לא יבואו אנשים על קברו, ולא יהיה להם עסק ועובדא עם קברו. אבל כשישכב במדינתנו, בוודאי נבוא על קברו ללמוד ולהתפלל שם, ויהיה לו שעשועים ותענוג גדול מזה", עד כאן לשונו.
האם מובן מכאן שעכשיו יש עניין להעלות את עצמות רבינו הקדוש לארץ ישראל, כי אם יהיה עכשיו בארץ ישראל בוודאי יבואו הרבה אנשים על קברו? תודה ורפואה שלימה בקרוב ממש.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל יאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שרביז"ל אמר שבכל דבר ודבר יש לו הרבה טעמים, ולכן גם בענין ארץ ישראל היו לרביז"ל טעמים לאין ספור שאין לנו שום השגה בזה, וכן בכל דיבור ודיבור של רביז"ל יש בזה המון פשטים, ולכן אנחנו לא יכולים עם הראש הקטן שלנו להתערב בדברים כאלו. אנחנו צריכים רק לזכור מה שכתב מוהרנ"ת ז"ל (ימי מוהרנ"ת סימן ס"ו) אשר רביז"ל נמצא באומן, ושם מקום גניזתו, "העיר אשר בחר בו בחיים חיותו להקבר שם כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הוטבה בעיניו להקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה וכו', ובשביל זה היה עיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו וכו', כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהלים הנקראים אצלינו וכו', אשרי הזוכה לזה", עיין שם.

ולכן עלינו לבוא לשם בתמימות ובפשיטות גדולה, וזה שייך גם אחר הסתלקותו, כמובא (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) מכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו למדנו כמה דברים: למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב.

וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומין על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה.

וגם למדנו כמה צריכין לחזק לשבור המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר ולהיות דייקא על ראש השנה, עד שאפילו אם הוא ז"ל בעצמו מצוה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה, וצריכין להזהר מאד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בודאי לבלי להיות אצלו, ואף על פי כן בנקודת האמת לאמיתו צריכין להיות דייקא [וכן הוא נוהג לדורות]. וענין זה נוגע למה שאמרו חכמינו הקדושים (מכות י:) 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו' כמו שפרש רש"י, והוא מדברי חכמינו הקדושים על פסוק (במדבר כ"ב) "לך עם האנשים", וכן בשלוח מרגלים שהוכרח משה רבינו בעצמו לשלחם, אף על פי שבאמת רצונו לא היה כלל בזה. וענין זה ראינו מרביז"ל כמה פעמים, בפרט בענין ראש השנה שהיו אנשים שהיו להם מניעות מלהיות אצלו על ראש השנה, ושאלו אותו בעצמו והשיב להם שלא יהיו על ראש השנה. והתחילו להתעקש, הלא שמענו מכם גודל האזהרה להיות אצלכם על ראש השנה? ועשה עצמו כמקפיד עליהם וגער בהם שלא ידברו יותר, וכן עשו ולא באו על ראש השנה. ואף על פי כן אנחנו זכינו להיות רגילים לעמוד לפניו, ושמענו והבננו ברמז ובפירוש שפנימיות רצונו אינו נוחה בזה כלל, רק הוא מוכרח לומר להם כך מחמת ששואלים אותו על זה.

ויש בזה הרבה לספר, [כמובא (שיחות הר"ן רי"ד) כשאדם שואל להצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיב ולצוות עליו שלא לעשות. ואף על פי כן השואל אין צריך לקיים דבריו, ואמר אז רביז"ל כל מה שהצדיק מצוה לעשות צריך לקיים, רק כשמצווה שלא ליסע על ראש השנה אצלו, זה אין צריך לקיים וכו', עיין שם]. וכן הוא נוהג לדורות שכששואלין להרב והמנהיג על דבר שיש בו כעין מסירת נפש, צריך להשיב לאו, אף על פי שבאמת לאמיתו רצונו שימסור נפשו וישבור כל המניעות. על כן מי שרוצה להתקרב ולשבור המניעות באמת לאמיתו, צריך להזהר מאד לבלי לשאול אותו בזה כלל. עיין שם בחיי מוהר"ן כל זאת באריכות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

1 תגובות

    • 5.
    • מאת: יהודי
      אבל רבי נחמן בעצמו רצה לארץ ישראל! ואולי הסיבה שאמר שיקבר באומן מכל הסיבות היו שפשוט זה מה שהיה ברמה הכי גבוהה שהתאפשר לו (הוא לא רצה עיירה אחרת), כי אם היה בארץ ישראל-באותו הזמן לא היו באים על ציונו, אבל היום שרוב חסידי ברסלב בארץ הקודש-הגיוני שגם הרבי יהיה! למה שהחסידים יצטרכו לעזוב לכמה ימים את ארץ הקודש-ארץ ישראל-בשביל להיות על ציון הרבי, בזמן שאפשר להעביר את הרבי לארץ הקודש?!
      רבי נחמן כל כך אהב את הארץ, למה שציונו ישאר בחו״ל עד הגאולה?!

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup