ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אף שהייתי באומן בראש השנה, וביום כיפור התפללתי בשיברון לב - יש לי ייסורי מצפון על העבירות שלי
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אף שהייתי באומן בראש השנה, וביום כיפור התפללתי בשיברון לב - יש לי ייסורי מצפון על העבירות שלי

שאלה:

מאת ישראל:
שלום לכבוד הצדיק הקדוש.
אני רוצה לקיים את דברי רבנו ז"ל ולהתוודות לפני תלמיד חכם: עברתי בחיי משברים רבים ונכשלתי בעבירות חמורות. ואף שהייתי בראש השנה אצל רבנו ז"ל באומן, וגם ביום כיפור התפללתי בשיברון לב והתוודתי על כל החטאים - אני עדיין מרגיש יסורי מצפון גדולים על כל העבירות שלי.
מה אני יכול לעשות כדי לדעת שהקדוש-ברוך-הוא באמת מחל לי על העוונות שלי? והאם אני יכול לעשות משהו שבזכותו אתקן את כל מה שפגמתי?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' ג' דחול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שעיקר התשובה הוא וידוי דברים - להתוודות להקדוש ברוך הוא ולקבל על עצמו לא לעשות יותר מה שעשה עד עכשיו, ולא לחזור אל השטויות שלו וכו', כמו שכתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" - זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין? אומר: אנא השם! חטאתי עויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח; וכן כתב (פרק ב' מהלכות תשובה הלכה ב') ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר (ישעיה נ"ה) "יעזוב רשע דרכו" וגו', וכן יתנחם על שעבר, שנאמר (ירמיה ל"א) "כי אחרי שובי נחמתי", ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו" וגו'. וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.

ולכן הרגע שזכית לחזור בתשובה שלימה ולהתוודות, מה לך לדאוג ולהיות כל כך שבור? הרי אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד; ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד. והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו; ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו, ובשביל זה הוא מסית את כל אדם: "מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות?" כי הוא יודע שמי שחזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא, אין רשות למלאך המוות ליגע בו; ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה.

ומכל שכן וכל שכן שזכית להיות בראש השנה אצל רביז"ל באומן, אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר?כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון, אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים, כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; ולכן למה אתה צריך להיות כל כך שבור וכו', כי זה יכניס אותך אחר כך לעצבות ולמרירות ולדכאון וליאוש גמור וכו' וכו', ולכן דע לך שזה שאתה כל כך עצוב וממורמר ומיואש, זה עצת הס"מ להפיל אותך יותר ויותר, ולכן מאחר שזכית להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, וכן חזרת בתשובה שלימה, והתוודית לפניו יתברך, אין לך מה לדאוג כלל.

בענין שאתה רוצה לעשות משהו בשביל לתקן וכו', זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם - ישוב ויתן צדקה וימחול לו, שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון". אם יש לאדם אלף רבוא, אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו, שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה". ומי עומד לו? איסר אחד שהוא נותן, שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה, אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד, אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו. כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות.

ולכן מה טוב ומה נעים באם היית מתקשר אל המשרד שלנו ביבנאל לבקש קופת צדקה 'קרן הצדיק', שבזה אנחנו גם תורמים לבית התבשיל – אהל אברהם, שנותנים לאכול לכל רעב וצמא יהיה מי שיהיה, אשר אין עוד צדקה יותר חשובה מצדקה כזו שנותנים עבור רעבים וצמאים, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא אומר שהוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא - הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא - הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ותיקח קופת צדקה 'קרן הצדיק' ותכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה שאין למעלה מזה.

ותהיה חזק בזה מאד, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת בכל יום ישמרו אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה - מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך". אתה לא יכול לתאר איזו שמחה תהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת בכל יום לקופת הצדקה, ולהיפך, לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם: "איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא?", אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' - כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וידוע אשר יש הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה, כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.

הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתזכה לקיים את זה בתמימות ובפשיטות בכל יום, ושב ורפא לך.

 

המאחל לך מועדים לשמחה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup