ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע מותר לקבל גרים מבני ישמעאל, ומבני עמון ומואב לא?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע מותר לקבל גרים מבני ישמעאל, ומבני עמון ומואב לא?

שאלה:

מאת מנחם זאב:
לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א, יישר כח על החיזוקים הנפלאים.
חז"ל אמרו שנגזר על עמון ומואב שלא יבואו בקהל מפני שלא קידמו אותנו בלחם ובמים, ונשאלת השאלה: איך מקבלים גרים מבני ישמעאל שלא רק שלא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, אלא עוד נתנו להם מלוחים ונודות נפוחים שחנקו את עם ישראל?


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל מנחם זאב נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ז) כי הגרים נעשים על ידי הטוב שהיה כבוש תחת ידם, היינו חלקי נשמות ישראל הכבוש אצל הגויים, כי כל הטוב הוא רק נשמות ישראל, וכשמתגברים אומות העולם ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות, כמו שמצינו שגזרו שלא ימולו את בניהם, ושיחללו את השבת וכו' וכו', נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכים לעשות הוא כבוש תחת ידם, על ידי זה לבסוף כשהצדיק מדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטית, על ידי זה הטוב שכבוש תחת ידם מעורר אותם והם חוזרים אל שורשם והם מתגיירים, ואף שעל גרים עוברים הרבה צרות ויסורים וכו', עם כל זאת כבר הזהירונו חכמינו הקדושים מאד מאד על שמירת כבוד הגר, ואמרו (בבא מציעא נ"ט:) המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין, והלוחצו עובר בשנים וכו', ואמרו (שם) רבי אליעזר הגדול אומר: מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר? מפני שסורו רע, מאי דכתיב (שמות כ"ב כ') "וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים"? תניא רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך; כי גם אנחנו היינו גרים במצרים, עיין שם.

ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) אמר הקדוש ברוך הוא: אני מחבב את הגר; כי אצלו יתברך מאד מאד חשובים גרים שמתגיירים, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ח' סימן ב') אנו צריכין להחזיק טובה לגר שהניח משפחתו ובית אביו והניח אומתו וכל אומות העולם, ובא לו אצלנו, לכן הרבה עליו שמירה שהזהיר את ישראל שישמרו עצמם מהם שלא יזיקו להם, וכן הוא אומר (דברים י' י"ט) "ואהבתם את הגר", (שמות כ"ב כ') "וגר לא תונה" וגו', ואמרו (תורת כהנים קדושים) כשם שנאמר לישראל (ויקרא י"ט י"ח) "ואהבת לרעך כמוך" כך נאמר לגרים, כי צריכים לאהוב את הגר.

והנה חכמינו הקדושים אמרו (ברכות כ"ח.) כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות; ומאז, במשך כל הדורות כבר לא יודעים איזו אומה היא אומה מיוחסת מדור דור, רק העמלקים זו האומה היחידה שיודעים מי הם, וגם הם התערבו בין אומות אחרים, כמו שראינו בתקופת השואה (לא תקום צרה פעמיים), שהיו עמלקים בין האוקראינים, בין הפולנים, בין ההונגרים, ומבין שאר האומות שהתנהגו ברשעות בדיוק כמו העמלקים, כי גם בין אומות אחרות התערבו העמלקים, ומובא מגורי האריז"ל שישמעאלים אף פעם לא מתגיירים, ומה שאנחנו רואים שיש שמתגיירים, הם לא ישמעאלים אמיתיים, הם רק התערבו בין האומות, וחושבים שהם ישמעאלים, כי לא כל אלו שנקראים ישמעאלים הם ישמעאלים.

והנה מובא דבר מעניין מאד בדברי האריז"ל (שער הגלגולים הקדמה ל"ד) על מאמרם ז"ל (יבמות מ"ז:) קשים גרים לישראל כספחת וכו', והענין הוא כי האיש ההוא שהיה בתחילתו גוי, כאשר בא להתגייר, נכנס בו נפש אחת מתולדות הנפשות של הצדיקים בהיותם בגן עדן הארץ, ואחר אשר נתגייר הגוי זוכה ונכנסה בו נפש אחרת קדושה ממש, כשאר נפשות בני ישראל. ואז נקרא גר צדק, כי יש לו ממש נפש קדושה מן המלכות, הנקראת צדק כנודע. והנה אותה הנפש הנשארת עתה בו, והיא אותה שהיתה בו בהיותו גוי, הנקראת נפש הגר, והיא אשר החזירתו למוטב בהכרח הוא שתהיה לה איזו אחיזה אל הקליפה, ולכן בהיותה עתה בגוף הגר הזה אחר שנתגייר, בהכרח היא מחטיאה קצת אל הנפש הקדושה האחרת אשר בגר הזה, וזה סוד קשים גרים לישראל כספחת, כי נפש הגר הראשונה מחטיאה את נפש השניה הנקראת ישראל וכו', עיין שם. על כל פנים, איך שהוא, מבני ישמעאל האמיתיים אף פעם לא מתגיירים.

הקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ לארצינו הקדושה, ונזכה בביאת גואל צדק במהרה בימינו, ואז כולם יכירו את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, ויקויים "לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראוך בשמך, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לפניך הוי"ה יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup