ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - שמעתי שמוהרנ"ת ז"ל חיבר ספר בשם 'קנאת השם צבאות'. על מה הספר מדבר?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
שמעתי שמוהרנ"ת ז"ל חיבר ספר בשם 'קנאת השם צבאות'. על מה הספר מדבר?

שאלה:

מאת שמעון:
שלום וברכה, ורפואה שלמה לצדיק היקר. שהשם ימלא משאלות לבך לטובה, אמן.
הבנתי שרבי נתן חיבר ספר שנקרא 'קנאת השם צבאות'. על מה מדבר הספר? ומדוע הוא אינו מצוי?


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל שמעון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הספר "קנאת השם צבאות" מדבר נגד המשכילים והאפיקורסים שהתחילו להרים ראש אז ולהפיץ את ספריהם הטמאים מטומאים המלאים כפירות ואפיקורסים, מינות וליצנות נגד כל הקדוש לעם ישראל, ועל זה נתעורר מוהרנ"ת ז"ל וכתב חלק גדול מהספר, ואחר כך בא תלמידו הרב הקדוש מטשערין זי"ע והשלימו, ואותו דבר בענין ספר "מכניע זדים" שאת ההתחלה התחיל מוהרנ"ת ז"ל ואחר כך סיים הרב הקדוש מטשערין זי"ע.

והנה את הספר "מכניע זדים" אני הדפסתי בחמשת אלפים עותקים בשנת תשכ"ה בשעה שהדפסתי את כל ספרי רביז"ל, כי הספר הזה מדבר גם כן נגד המינים והאפיקורסים, אבל הספר "קנאת השם צבאות" מדבר יותר מהמשכילים שהיו בימים ההם שזה לא כל כך שייך לדור הזה, אבל הצד השווה ששני הספרים האלו מדברים המון נגד המשכילים (המסכילים) שמהם יצאו אחר כך הרפורמים שכפרו בתורה מהשמים, ואיך זה התחיל? דייקא על ידי שלמדו הרבה ספרי חקירות, וידוע אצלינו כמה שצעק רביז"ל להתרחק מכל מיני ספרי חקירות אפילו אלו שחיברו גדולי עולם, כי בקלות יכולים להיכשל בכפירות ואפיקורסות, כי הם שואלים קושיות חזקות שאין על זה תשובות חזקות, ונשארים רק עם הקושיא, וממילא נופלים אחר כך לאפיקורסות, כי אלו המשכילים (המסכילים) המה חכמים להרע ולהיטיב לא ידעו, וכל כוונתם רק להחדיר כפירות ואפיקורסות בעם ישראל (עפרא לפומיהו מה שכותבים שם). ולכן אשרי מי שמתרחק מללמוד כל מיני ספרי חקירות, שהכל הבל ורעות רוח שרק מביאים את האדם לבלבולים עצומים, ומכניסים באדם כל מיני קושיות וספיקות באמונה הקדושה, אשר אם נכנס באדם רק ספק קטן באמונה הקדושה רחמנא לישזבן, הוא כבר מנתק את עצמו משורשו, ולכן אסור באיסור חמור ללמוד בספרי חקירות אפילו מגדולי עולם.

 ולך נא ראה שיחות נוראות מה שדיבר רביז"ל בענין ספרי חקירות, ולהתרחק מהם כמו שמתרחקים מאש, בספר "חיי מוהר"ן" אות 'להתרחק מחקירות', עיין שם.

[וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן רט"ז) עיין אלשיך על משלי, ובפרט בקפיטל ז' בדרך שלישי, שם מרחיב הדיבור והאזהרה להתרחק מהם, ועיין שם, כי מדבר שם בדרך צחות ונפלא, ומסביר הדבר איך הם מטעים את העולם, שבתחילה אינם מגלים האפיקורסות והכפירות שלהם, רק מראים המתיקות המדומה הנראה בתחילה בדרכיהם הרעים, עיין שם. וזהו (משלי ה' ג') "כי נופת תטפנה שפתי זרה" וכו', ופירש רש"י: אפיקורסות "ואחריתה מרה כלענה" וכו', עיין שם.

והכלל, שכל האזהרות של משלי להתרחק מאשה זרה כונתו על חכמות החיצוניות שנקראת "אשה זרה" כנגד חכמת התורה שנקראת "אשת חיל" (עיין משלי ל"א י'), ומי שבקי בהם ובדרכיהם ואיך הם מטעין את העולם, בפרט בני הנעורים שהם מחנכין אותן בחינוך הרע והמר שלהם, הם ממש כמו אשה המנאפת המקשטת עצמה ומדברת דברי חן. ובתחילה אינה מגלה זדון לבה, ומראית עצמה ככשרה, עד אשר היא מטעת כל מי שניסת אחריה, כמו כן ממש הם דרכיהם הרעים למי שיודע מעט מדרכיהם. ועל קוטב משל זה סובב רוב ספר משלי, וכל מקום שקורא כסיל ופתי המהפכים אורחות ישר (משלי ב' י"ג) וכיוצא בזה, כל כונתו על אלו החכמים להרע שנקראו כסילים ופתאים, כמו שכתוב (משלי כ"ו י"ב) "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו" וכתיב (ישעיה ה' כ"א) "הוי חכמים בעיניהם".

אי אפשר להאריך בזה, כי הם אומרים בהיפך ממש, ומביאים ראיה ממשלי דייקא ומשאר כתבי קודש לדרכיהם הרעים, כי תורתנו הקדושה יש בה סם חיים למי שזוכה, ולא זכה - נעשית לו סם מוות כמו שאמרו חכמינו הקדושים (יומא ע"ב:) על הפסוק (דברים ד' מ"ד) "אשר שם משה", וכתיב (הושע י"ד י') "כי ישרים דרכי הוי"ה צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם". על כן להמתעקש לילך בדרכיהם הרעים לא יועילו רוב הדברים, ולהחפץ באמת יספיקו דברינו אליו לחזק נפשו ודעתו לעמוד כעמוד ברזל נגדם ולשבר מתלעות עול (איוב כ"ט י"ז), והשם יתברך יגלה האמת במהרה אמן, עיין שם].

ועוד במקומות רבים בספרו "לקוטי הלכות", מאריך מאד מאד מוהרנ"ת ז"ל איך שצריכים להתרחק מכל מיני חכמות של הבל, וכל מיני חקירות ודמיונות שנדמה לאדם קושיות חזקות, ואינם אלא שטות גדול וכו', קחהו משם שכתבם באריכות גדול מאד.

וכל זה היה לפני מאתיים שנה ויותר, שאז התחילה להתפשט ההשכלה הארורה שעשה שמות בין נשמות ישראל, ולכן אז הוצרך לכתוב בצורה כמו שהם כתבו, אבל היום לצערינו הרב הם בורים ועמי הארצות גמורים שלא קראו ולא שנו ואינם יודעים כלל, אף על פי כן הצליחו להעביר על הדת רוב מנין ורוב בנין מכלל ישראל, וצריכים התחזקות עצומה להשאר באמונה פשוטה בו יתברך, בלי שום חכמות והשכלות של הבל כלל, וכבר אמר רביז"ל שהס"מ קשה לו להיות בכל מקום, ולכן שם את שלוחיו בכל עיר ועיר שהם יטיפו דברי הבל המלאים מינות ואפיקורסות, שהם כלל הרע-בנים העובדים על בני אדם, ויען שהמון עם יודעים שאסור לדבר על "רב", ולא בודקים מי הוא ומה הוא? האם באמת יודע ללמוד או לא? האם באמת קיבל סמיכה מחכמי הדור יראי השם וחושבי שמו?

אלא הרגע שקורא את עצמו "רב", אזי לא שואלים שום שאלות, ובשביל זה מינו אותם וכו', כדי שהם יהיו השלוחים להעביר על הדת מיליונים מאחינו בני ישראל שהיו בארצות המזרח יראים ושלמים והלכו בדרך המסורה מדור דור עד קבלת התורה, ועכשיו במאה השנים האחרונות אלו הרע-בנים דייקא הם היו השליחים להעביר על הדת, כי המקוואות לא היו כשרות וכו', וממילא נכשלו בכריתות וכו', והשוחטים היו קלים וריקים ופוחזים, ומאכילים טריפות ונבילות שכתב הרמב"ם (אגרת תימן) שתיכף ומיד כשאדם אוכל טריפות ונבילות, הדם שלו נתעכר וכבר לא יכול לקבל אמונה פשוטה, וכן הקילו בהמון דברים, ועל ידי זה עקרו את המון העם מדרך התורה המסורה לנו, והעבירו אותם על הדת רחמנא ליצלן, אבל תהלה לאל לא אלמן ישראל, הקדוש ברוך הוא שולח לנו בכל דור ודור צדיקי אמת שהם מחדירים אמונה פשוטה בעם ישראל, ולוחמים נגד הס"מ ושלוחיו, ומחזירים בתשובה למאות ולאלפים ולרבבות כן ירבו, כי באמת עם ישראל הם עם קדוש בני אברהם יצחק ויעקב, ובכל אחד יש בו נקודת האמונה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ד) שאפילו הכופרים הרשעים האמונה הקדושה מבלבלת אותם, כי הנשמה היא האמונה וכו', עיין שם.

ולכן לא בחינם שהם לא יכולים לסבול איש ירא שמים שהולך עם זקן ופיאות, והצלם אלקים על פניו וכו', כי תיכף ומיד כשרואים אותם אזי גם נשמתם נתעוררת בתשובה, אך יען שהרשעות שנדבקת בהם לא נותנת לנשמה לחזור בתשובה, ולכן הם משתגעים כשרואים יהודי שהולך עם זקן ופיאות ולבוש יהודי וכו' וכו', כי זה מבלבל אותם מאד מאד, ומזכיר להם את הסבא והסבא רבא שלהם וכו' וכו', וזה מפריע להם מאד מאד, ולכן הם כל כך משתוללים, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (פסחים מ"ט:) גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל, ונשותיהן יותר מהן, תנא שנה ופירש יותר מכולן; ומה נקרא עם הארץ? אמרו חכמינו הקדושים (ברכות מ"ז:) תנו רבנן איזהו עם הארץ? כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר: כל שאינו מניח תפילין, בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו, רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו, רבי נתן בר יוסף אומר: כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה, אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ; הרי שלך לפניך' מה זה נקרא עם הארץ, ולכן לא בחינם ששלוחי הס"מ קיררו את נשמות ישראל מכל זה, ועל ידי זה נשארו עמי הארצות גמורים, עד שאינם יודעים משום דבר, ולא בחינם ששונאים יהודים חרדים לדבר השם.

ולכן אשריהם ואשרי חלקם של החכמים האמיתיים והרבנים יראי השם וחושבי שמו, והראשי ישיבות ובעלי המוסר והצדיקים האמיתיים שמרבים תורה ויראת שמים בין תלמידיהם, ומעמידים תלמידים לאלפי אלפים מנשמות ישראל שיהיו חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, וילכו בדרך התורה והיראה כפי המסורה שלנו מדור דור, שדייקא הם מקרבים את הגאולה, אשריהם ואשרי חלקם, אשריהם ואשרי הדבקים בהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup