ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כולם באים לרבי שמעון • ולכולם יש מקום
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כולם באים לרבי שמעון • ולכולם יש מקום

מוהרא"ש נ"י אמר, שעוצם מעלת יום ל"ג בעומר אין לתאר ואין לשער כלל, כי הוא ההילולא רבה של רבי שמעון בר יוחאי, ויום זה נחשב כיום חתונתו ויום שמחתו, ורבי שמעון בר יוחאי מחלק מתנות נפלאות ויקרות לכל המשתתפים בשמחתו, וכדרך מחותנים עשירים, שמחלקים מתנות יקרות לכל המשתתפים בשמחתם. ולכן מסוגל מאד לייחד שעה בל"ג בעומר לקשר עצמו אל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ולבקש מהקדוש ברוך הוא בכוחו ובזכותו שיזכה לכל מיני השפעות טובות, ולא מיבעיא אם זוכה להיות על קברו הקדוש במירון, ולפרש שיחתו לפני השם יתברך ולפני רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי אין למעלה מזה, כי ההשתטחות על קברי צדיקים, מעלה עליונה מאד היא כל השנה, וביותר ביום ההילולא של הצדיק, וביותר ויותר ביום ההילולא רבה של רבי שמעון בר יוחאי.

     
 

הצדיק הגדול במעלה מאד, כלול מכל נשמות ישראל ביחד

ואפילו מי שאינו יכול להגיע לשם בפועל ממש, אף על פי כן יכול לקשר עצמו אל רבי שמעון בר יוחאי מכל מקום שהוא, ויהיה נחשב כאילו נמצא אצלו ממש, כי התפשטות הצדיק היא בכל העולם כולו, ויכולין לבקש את הקדוש ברוך הוא בזכותו ובכוחו של רבי שמעון, שיזכה להוושע בכל ענין ברוחניות ובגשמיות, כי כוחו וזכותו גדולים מאד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ט.) כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ופירשו צדיקים, שאם יש איזו שעת הדחק ועת צרה, חס ושלום, כדאי הוא זכותו של רבי שמעון לסמוך עליו, להוציא אותו מן המיצר והדוחק, וכמו שאמר רבי שמעון בעצמו (סוכה מ"ה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו', ועל כן בכל מקום שאדם נמצא, יכול לבקש מאת הקדוש ברוך הוא ישועות ונחמות בכוחו ובזכותו של רבי שמעון, וגם יהיה נחשב כאילו פרש שיחתו לפני רבי שמעון ממש, וכמו שמצינו בתפילה שתיקן מוהרנ"ת ז"ל על ההתגלות של התנא רבי שמעון בר יוחאי (ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה מ"ז), שמתבטא מתוך התפילה בלשון נוכח אל רבי שמעון: "רבי, רבי, רבי שמעון בר יוחאי, זכרו זאת ותשימו על לב וגו', עיין שם, כי אל המקום שאדם מדבק עצמו, שם הוא כולו, ולכן מיד שמייחד עצמו ביום ל"ג בעומר להתבודד עמו יתברך, ולקשר עצמו אל התנא רבי שמעון בר יוחאי, זה נחשב כאילו יושב בהר מירון, ועומד לפני הדרת קדושתו ממש.

ואמר מוהרא"ש נ"י, שגם אלו שזוכים להיות שם בהר מירון בל"ג בעומר, צריכין לדעת, שרבי שמעון נמצא בכל המקום הגדול שבסביבה ובכל ההר, ואין צריכין למסור נפשו ליכנס דייקא אל תוך המערה, ולחשוב שרק שם יכולים לפעול ישועות, כי כל הר מירון קדוש בקדושת רבי שמעון, וכמו שאמרו צדיקים רמז במשנה (ראש השנה פרק א') בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, ואיתא בגמרא (שם י"ח.) כמעלות בית מירון, שהדרך קצרה, ואין מקום לשנים לעבור ביחד, רק כל אחד לבד, עיין שם בפירש"י, כי לכל אחד יש את המקום שלו בהר מירון, ומסוגל מאד לייחד לעצמו איזו פינה צנועה, ולקשר עצמו משם אל רבי שמעון בר יוחאי, ולפרש כל שיחתו ולפני השם יתברך ולפני הצדיקים הגנוזים שם, ויהיה מובטח שימלא השם יתברך כל משאלות לבו לטובה בזכות הצדיקים ובזכות בעל ההילולא רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

וזאת ראינו תמיד אצל מוהרא"ש נ"י, שאף פעם לא היה דוחק עצמו להיכנס במקומות הצפופים שבהר מירון, רק היה מבקש לעצמו איזו פינה יקרה וצנועה לשבת שם ולהתבודד עמו יתברך, מקום שלא יפריעו לו העוברים ושבים וכל ההמולה הנעשית מסביב, וראו כל אנשי שלומינו מה נקרא לשבת אצל רבי שמעון ולהתבודד עמו יתברך, והיו מתעוררים מזה מאד.

ואמר מוהרא"ש נ"י שדבר הפלא ופלא רואים במירון, שכל נשמות ישראל, מן הגדולים עד הקטנים, רבנים ואדמורי"ם, חסידים ומתנגדים, אשכנזים וספרדים, חרדים ורחוקים, מחוטב עציך עד שואב מימיך, כולם באים למירון, להתראות על ההר, ולהתקשר מאיזו בחינה אל רבי שמעון בר יוחאי, כי הצדיק הגדול במעלה מאד, כלול מכל נשמות ישראל ביחד, ויש לכולם מקום אצלו, וכל אחד מקבל איזו הארה כפי ענינו, ומרגיש שרבי שמעון פועל בעדו ישועה, וכמובא לשון נורא בספר הקדוש "בית אהרן" להרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע (לל"ג בעומר) "כמו שהשם יתברך לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל, אפילו לפחותים", עיין שם, כי כל נשמות ישראל כלולים בנשמת הצדיק, ומקבלים ממנו הארה נפלאה.

וסיפר מוהרא"ש נ"י, שבשעה שנחלה הבריסקער רב, הגאון רבי יצחק זאב מבריסק זצ"ל, קרא להגאון הרב שך זצ"ל ועוד לכמה רבנים וראשי ישיבות, ואמר להם ששמע מאביו הגאון הצדיק רבי חיים מבריסק זצ"ל, שבמירון אצל רבי שמעון בר יוחאי הוא מקום טוב להתפלל ולפעול ישועות, והבינו שרצונו שילכו למירון להתפלל עליו, וכן עשו, שהלכו י"ד רבנים וראשי ישיבות להתפלל במירון לרפואתו, וכשחזרו וסיפרו לו מזה, נהנה מאד, והחזיק להם טובה גדולה, כי הבין מדברי אביו, שכוחו וזכותו של רבי שמעון רבים וגדולים מאד להוושע בכל דבר ישועה ורחמים.

ואמר מוהרא"ש נ"י, שגם מי שאינו יכול להגיע למירון מאיזו סיבה, יכול לקשר עצמו ממקום שהוא אל רבי שמעון בר יוחאי, ולפעול כל משאלות לבו לטובה, העיקר ליישב עצמו באיזה פינה צנועה ולקשר עצמו אל רבי שמעון בר יוחאי, כי התפשטות הצדיק בכל העולם כולו, ובמקום שלומדים תורתו, שם הוא נמצא, ובפרט אם יושבים על יד אחד מספרי הזוהר הקדוש, הרי הישיבה ליד הספר נחשב כהשתטחות על קברו, וכמובא בסוף ספר "מאור עינים" (בליקוטי "ישמח לב" על אגדת הש"ס מסכת שבת), שהצדיק קבור וטמון בתוך הדיבורים שלו, עיין שם. וכן אומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קצ"ב), פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק נמצא בתוך ספרו, ובפרט בכוחו וזכותו של רביז"ל, יכולים להתקשר אל רבי שמעון מכל מקום שהוא, וכמו שפעם אמר רביז"ל ביום ל"ג בעומר, "רוקדים ושמחים שם במירון, אבל החתן נמצא כאן..." כי מי שמקושר לרבי שמעון, אזי רבי שמעון נמצא עמו אתו ואצלו, וכבר אמר רביז"ל (כשגילה סוד התגלות של רבי שמעון הר יוחאי הנדפס בתחילת הליקוטי מוהר"ן חלק א'): "ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה שגם העיר וקדיש צריך לקבל משם", ולכן בכוחו ובזכותו של רביז"ל בוודאי יכולים להתקשר אל רבי שמעון בר יוחאי מאיזה מקום שהוא, ויהיה נחשב כאילו משתטח על קברו ממש.

ועוצם התגלות השכינה שיש ביום ל"ג בעומר בכלל, ובהר מירון בפרט, זה אי אפשר לתאר כלל, כי רבי שמעון בר יוחאי האיר כל העולם כולו עם ספר הזוהר, שהוא גילוי שכינה עליון ונורא מאד, ונקרא "זוהר" על שם זוהר הרקיע, שהיא לשון הבהקת אור, ואיתא בזוהר (בא ל"ח.), על הפסוק (שמות ל"ד) יראה כל זכורך את פני האדון ה', מאן פני האדון ה', דא רבי שמעון בר יוחאי, עיין שם. כי דייקא על ידי רבי שמעון בר יוחאי, והלימודים הקדושים שהוריש לנו בספר הזוהר, יכולים להגיע אל התגלות השכינה, ולראות פני האדון ה' אלקי ישראל. ולכן אשרי מי שמנצל יום ל"ג בעומר בקדושה ובטהרה, בכל מקום שהוא רק נמצא, כי בכוח וזכות יום הקדוש הזה, יזכה לפעול ישועות רבות על כל השנה כולה.

 

 

לתפריט שיחות מוהרא"ש המלא לחץ כאן  

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup