ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
תוך הנחל 
ליל שבת קודש פרשת צו - שושן פורים ה'תשס"ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ז' המדבר מנסים ומתפילה, עיין שם.

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר (מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על כמה נקודות שבתורה זו של רביז"ל), דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב (שיר השירים ד): "תבואי תשורי מראש אמנה", ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב (שמות י"ז): "ויהי ידיו אמונה", ותרגומו: 'פרישן בצלו', וזה בחינת נסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע, וזה דבר נס, ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו, וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (סנהדרין צז.): 'אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס'; היינו, שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בנסים, ומכסים כל הנסים בדרך הטבע, כי יש מלאך שכלול מכל הנסים, והוא דמיא לעגלא ופריטא שפותיה [עגל עם שפתיים סדוקות] (תענית כה:), עגלא הוא בחינת עיגולים, היינו אמונה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט): "ואמונתך סביבותיך" שהוא בחינת תפילה, ופריטא שפותיה, הוא תפילה, כמו שכתוב (שם נ"א): "אדני שפתי תפתח", והוא כללות הנסים, וזהו 'עד שתכלה פרוטה מן הכיס'; כי יש בני אדם המכסים כלליות הנסים, הכלולים במלאך דפריטא שפותה, מכסים בדרך הטבע, וכשתכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב: "תבואי, תשורי מראש אמנה", עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה מי שזוכה לזיכוך ובירור האמונה, רואה נסים של הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, כי גם כל הנהגת הטבע היא נס גדול מאת השם יתברך, רק שמלובש בדבר הנקרא "טבע", אבל מי שזוכה לשלימות האמונה, רואה את הנסים של הקדוש ברוך הוא תמיד, ובפרט כשעוסק בתפילה, שרואה איך הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע על ידי התפילה, כי הטבע מחייב כך, ותפילה משנה את הטבע, ואז נתגלה שאין שום טבע כלל, וכל מה שאדם מרבה בתפילה, כן מזדככת ומתבררת אצלו האמונה, עד שרואה נסים ונפלאות בכל עת ובכל שעה, ובזה הוא מבטל את דעת הכופרים והאפיקורסים שמכסים את כל הנסים בדרך הטבע, ואומרים שאין נסים, כי לא די להם שאינם רואים את יד ה' בתוך הטבע, אלא אפילו כשהקדוש ברוך הוא מגלה נסים ומופתים בעולם, הם כופרים ותולים את הכל בדרך הטבע, ואומרים שאין נסים כלל, רחמנא ליצלן, אבל נשמות ישראל בכוח אמונתם לוחמים עם כופרים אלו, כי עוסקים תמיד בתפילה, ומראים לכל שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע בכח תפילת ישראל, ואז מתבטלות כל הדעות הכוזבות של האפיקורסים, וכולם רואים שיש מחדש שבידו לחדש הכל כרצונו, ועל ידי זה תהיה הגאולה, כי הגאולה תהיה בזכות האמונה, וכמו שכתוב (שיר השירים ד') תבואי תשורי מראש אמנה, ואמרו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא בשלח) אין הגלויות עתידות להיגאל אלא בשכר אמונה. נמצא, שכל מה שעוסקים בתפילה, מגלים את האמונה הקדושה בעולם, וממשיכים אור הגאולה, ולכן אשרי הזוכה לעסוק תמיד בתפילה, כי אז יראה נסים ונפלאות בכל פרט ופרט של החיים, ויזכה לגאולת הגוף והנפש גם יחד, ולקבל פני השכינה, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשה שקורין בפורים (שמות י"ז – ויבא עמלק), בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב ויבן משה מזבח ויקרא שמו הוי"ה נסי, ופירש"י, ויקרא שמו של מזבח, ה' נסי, הקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן נס גדול, ויש להבין למה דייקא כאן במלחמת עמלק בנה משה מזבח, וקרא שמו "ה' נסי", וכן מהו המשך הפסוק ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר, והנה על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי עמלק הוא שורש הכפירות והאפיקורסות שמכחיש בכח הנסים, ותולה הכל במקרה, טבע ומזל, שזהו מה שכתוב אצלו (דברים כא), אשר "קרך" בדרך וגו', שתולה הכל במקרה, וכופר בהשגחה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' י"ט), ועיקר המלחמה נגדו הוא על ידי משה רבינו, עליו השלום, שמגלה כח התפילה בעולם, וכמו שכתוב (שמות י"ז) ויהי ידיו אמונה, ותרגם אונקלוס, פריסן בצלו, פרוסות בתפילה, והתפילה נקראת בשם "אמונה", כי דייקא בכח התפילה זוכים לאמונה, ואז מתגלים נסים ונפלאות בעולם, והכל רואים שיש מחדש, שיש בידו לחדש הכל כרצונו.

וזהו ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי, כי כאן במלחמת עמלק, שנסתרו והתבטלו דעות הכופרים והאפיקורסים המכחישים את כח הנסים, נבנה מזבח שנקרא ה' נסי, שכל אחד יזכור את הנס שעשה הקדוש ברוך הוא נגד עמלק, ויבין היטב שהשם יתברך הוא "נסי", שעושה עמי נסים ונפלאות בעל עת, ואן שום טבע כלל, וזהו, ויאמר כי יד על כס יה, שתדעו שקליפת עמלק הוא על "כס יה", לכסות את הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה, ולכסות את המוחין הקדושים של נשמות ישראל הנקראים בשם י"ה, שהם חכמה ובינה, שלא יראו נפלאות ה' בכל פרט, חס ושלום, ולכן מלחמה לה' בעמלק מדר דר, כי צריך תמיד להכניע קליפות כופרים אלו, ולגלות הנסים שהשם יתברך עושה עמנו בכל עת, עד שלבסוף תתגלה האמונה לעין כל, ויהיה הגאולה.

והנה על פי זה יש לומר רמז מתוק בדברי רש"י הקדוש בפרשת השבוע (ויקרא ו' פסוק ב') צו את אהרן, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס, "חסרון כיס" הוא ענין כפירות הכופרים שמכסים הנסים בדרך הטבע ואומרים שאין נסים, חס ושלום, ובמקום שיש "חסרון" זה של "כיס", שהיא קליפת עמלק, המכסה את כל הנסים בדרך טבע, צריכים זירוז מיד ולדורות, שלא יהיה נפתה אחר קליפת עמלק, רק יכניעו אותו מדר דר, ויגלה האמונה והתפילה בעולם, ועל ידי זה יראו נסים ונפלאות בכל פרטי החיים.

השם יתברך יזכנו לראות במפלתו של המן עמלק, ובהתגלות האמונה והנסים לעין כל, עד שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן ואמן.


בוקר שבת קודש פרשת צו - שושן פורים ה'תשס"ח

בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, היתה שמחת הולדת הבת לאחד מאנ"ש בבית מדרשו של מוהרא"ש נ"י ולא איסתייע מילתא לדרוש אז ברבים.

 


סעודה שלישית פרשת צו - שושן פורים ה'תשס"ח

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ח' המדבר ממה שצריכין לחפש ולבקש מאד אחר הצדיק האמת, עיין שם.

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אמר תורה זאת באומן בראש השנה האחרון שלו בעלמא הדין, ואם כן בוודאי יש בה "צוואה" מיד ולדורות, שהורה לנו רביז"ל איך להתנהג כל הימים, ועיקר הנקודה היוצאת מדברי רביז"ל הוא, צריכין לחפש ולבקש מאד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו, כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה, וכל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, על ידי התקרבותו אליו נתתקן ונתברר אצלו המדמה, על ידי הרוח-נבואה של המנהיג, כי עיקר תיקון המדמה הוא על-ידי רוח-נבואה, ועל ידי תיקון המדמה נתתקן ונתברר האמונה הקדושה, על-כן כל המתקרבים למנהיג אמיתי, זוכין לאמונה ישרה דקדושה, ובאמת צריכין לחפש ולבקש מאד מאד אחר מנהיג אמיתי כזה, וצריך לבקש מאד מהשם יתברך, שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי, כדי שיזכה לאמונה אמתית בשלימות, כי כשמתקרבין, חס ושלום, למנהיג של שקר, על-ידי זה באין חס ושלום, לאמונות כוזביות, כי מנהיג של שקר הוא נביא השקר, בחינת (מלכים-א כ"ב): "רוח שקר"; ועל ידי זה אדרבא, נתקלקל המדמה, ובאים לאמונות כוזביות, כי עיקר תיקון האמונה היא על ידי רוח נבואה שיש להמנהיג האמיתי, שעל ידי זה נתברר המדמה, ועל ידי זה נתתקן האמונה, אבל בלא נבואה אין המדמה ברור ומתוקן, ואזי המדמה מערב ומבלבל את האדם באמונות כוזביות, וזה זוהמת הנחש, כי עירוב ובלבול המדמה, שמערב ומבלבל באמונות כזביות, זה זוהמת הנחש, כי כל המנחשים והקוסמים כולם הם על ידי כח המדמה, שאינו מבורר ומתוקן, שמערב ומבלבל אותם באמונות כזביות של שטות ושקר שהם זוהמת הנחש, ועל-כן 'ישראל שעמדו על הר סיני-פסקה זוהמתן' (שבת קמו:), כי שם זכו כולם לנבואה, על-ידי משה רבנו, רבן של כל הנביאים, שהיה מנהיג האמיתי שלהם, ועל ידי זה נתברר ונתתקן המדמה אצלם, וזכו לאמונה שלימה בה', ועל-כן פסקה זוהמתן, זוהמת הנחש, שהוא אמונות כזביות, כי זכו לשלימות אמונה הישרה דקדושה על ידי בירור המדמה, שזכו על-ידי רוח-נבואה, עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי עיקר הכל תלוי בהתקרבות אל צדיק אמיתי, שיש לו ניצוץ של רוח נבואה, היינו שיש לו כח לברר המדמה אצל האדם, ולהכניס בו אמונה קדושה וטהורה, כי היצר הרע מבלבל דעת אדם עם דמיונות רבות של שוא ושקר, שהם כלליות התאוות ומדות רעות שיש בעולם, שכולם באים מכח המדמה, שאדם מדמה לעצמו דמיונות של שוא ושקר, עד שהדמיונות מביאים אותו לידי חטאים ועוונות, רחמנא ליצלן, וכן אומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ה), שצריכים לכנות היצר הרע בשם "כח המדמה", כי כל כוחו הוא רק על ידי דמיונות של שוא ושקר שאין להם יסוד כלל, וכשאדם זוכה להתקרב אל רבי ומנהיג אמיתי שיש לו רוח נבואה, היינו שיש לו בירור המדמה, ואין נמצאים אצלו דמיונות של הבל, על ידי זה מתחיל גם אצלו להתברר כח המדמה, ונכנסת בו אמונה קדושה וטהורה, לראות אמתת מציאותו יתברך מכל דבר, כי אמונה היא היפוך של כח המדמה, שבמקום לדמות לעצמו דמיונות של הבלי עולם הזה, מכניס בדעתו אמתת מציאותו יתברך, שהוא יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ועל ידי זה לאט לאט מתבטלות ממנו התאוות הרעות והמדות רעות, ומתחיל לעלות ולהידבק בו יתברך בדביקות אמיתית.

והנה עיקר בירור המדמה שמקבלים מן הצדיק הוא להסתכל על התכלית, לזכור היטב את יומו האחרון, שיצטרך לצאת מזה העולם ולעלות לביתו הנצחי לחיי עולם הבא, ואז לא ישאר לו כלום מכל הדמיונות, וכמו שכתוב (תהלים קמ"ו) ביום ההוא אבדו עשתונותיו, היינו דמיונותיו, ולא ישאר רק תורה ועבודה שקנה לעצמו, וכמו שאומר התנא (אבות ו') אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד, ולהיפוך עיקר כח המדמה לבלבל דעת האדם שלא יסתכל על התכלית, רק יעשה עיקר מחיי העולם הזה, ויתרשל מלימוד התורה ומקיום המצוות, חס ושלום, ולכן צריכין למסור נפשו להתקרב אל רבי ומנהיג אמיתי שעוסק תמיד בבירור המדמה, ומכניס בכל מקורביו את זכרון התכלית, שלא ישאר כלום רק תורה ועבודה ומצוות ומעשים טובים, וצריכים להתפלל הרבה שלא יכשל בהתקרבות לאיזה רבי ומנהיג של שקר השקוע בדמיונות שלו, וגורם לאנשיו לרדוף אחר ההבל והשקר, כי יש רבנים ומנהיגים של שקר, שאין יודעים בין ימינם ושמאלם, והם בעצמם מלאים דמיונות של שוא ושקר, ואין יודעים להנהיג את עצמם, ומכל שכן איך ידעו להנהיג את אחרים (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"א), ולכן צריכין לחפש מאד אחרי המנהיג האמיתי, ולהתפלל הרבה אל השם יתברך שיזכה למצוא אותו, כי יש הרבה כיסויים והסתרות עליו, והמנהיגים של שקר בעצמם גורמים לבני אדם להתרחק ממנו, אבל על ידי מסירת נפש יכולים למצוא אותו ולהתקרב אליו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קנ"ב), ועל ידו יזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.

והנה מבואר בדברי רביז"ל, שלכל מנהיג אמיתי, יש רוחו של משה רבינו, עליו השלום, שהוא היה המנהיג האמיתי שהוריד את התורה לנשמות ישראל, ובירר אצלם את המדמה, עד שהוציא אותם מעוונותיהם, והחזירו אותם בתשובה, כי אפילו אחר שנפלו במה שנפלו, וחטאו בחטא העגל, הוכיחם משה רבינו בתוכחה של אהבה, ואמר להם "עדיין חביבותא היא גבן", עדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, ועל ידי זה התביישו כולם ועשו תשובה (כמבואר בתחילת תורה זו של רביז"ל), כי המנהיג האמת הוא רחמן אמיתי, וכמו שכתוב (ישעיה מט) כי מרחמם ינהגם, והוא מוסר את נפשו לקרב נשמות ישראל אליו יתברך, ולהוציא אותם מעוונותיהם ומדמיונותיהם, כי אין רחמנות יותר גדולה כמו על מי שנפל לחטאים ועוונות, רחמנא ליצלן (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ז'), והמנהיג האמיתי מחזקם בכל מיני התחזקות, ואומר להם "אין שום ייאוש בעולם כלל", ומכל ירידה שבעולם יכולים לחזור אל הקדוש ברוך הוא, ולהפוך את הירידה אל תכלית העליה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ע"ח), והוא מלמד את כל אדם, שאפילו אם אין מוחו עדיין מבורר לגמרי, וקשה לו ללמוד בהבנה שלימה, יכול לעסוק בתורה בפשיטות ובגירסא בעלמא, ולבסוף יגיע לידיעת התורה (שיחות הר"ן סי' ע"ו), וכן אם עדיין אין לו התעוררות לתפילה כראוי, יאמר תיבות התפילה בתמימות ובפשיטות גמורה, ולבסוף יזכה לדביקות גדולה כראוי (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' צ"ח), ולכן עיקר תקוות אדם על ידי התקרבות אל צדיק אמיתי, כי הוא יזכה אותו עם תורה ועבודה וזכרון בעלמא דאתי, עד שיעלה אותו בתכלית העלייה, להיות דבוק בו יתברך בדביקות אמיתית ונצחית, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא"ש נ"י את הענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב (ויקרא ו') וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורה העולה היא העולה וגו', ואיתא בבעל הטורים, משה' לאמר' צו' את', סופי תיבות למפרע תור"ה, צוה אותם שיעסקו בתורה, זאת תורת העולה היא העולה, לומר, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, הקרבנות נקראו "אשה" והתורה נקראת אש, שנאמר מימינו אש דת למו, אותיות תלמו"ד וכו', עיין שם כל זאת בדברי בעל הטורים, ויש להבין למה דייקא כאן בפרשת עולה, נרמזים רמזים אלו של לימוד התורה, וגם למה נאמר בלשון של "צו" שהוא לשון זירוז מיד ולדורות (כמובא בפירוש רש"י פסוק ב'), ועל זה אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס, איזה קשר יש לזה ללימוד תורה המוזכר בדברי בעל הטורים? והנה על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי קרבן עולה הוא ענין של מסירת נפש, כי הוא כולו כליל להשם יתברך, ואין לבעלים או לכהנים הנאת אכילה כלל, והיא מסירות הנפש שצריך כדי להתקרב אל הרבי והמנהיג האמיתי שיכול לברר המדמה אצל האדם, כי הקרבנות שמביאים מן הבהמה, הוא ענין של בירור המדמה, כי אצל הבהמה מתגבר כח המדמה ביותר, ועל ידי ששוחטים אותה ומעלים אותה על המזבח, על ידי זה מתברר המדמה אצל האדם (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ה), כי בשעת הבאת קרבן, צריך המקריב לחשוב בדעתו שבאמת היו צריכים לעשות לו את כל העבודות האלו, שהרי עשה מעשה בהמה והלך אחר דמיונותיו, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, ונתן לו כפרה להביא בהמה תחתיו, ולכן דייקא בקרבן עולה שכולה כליל, וזאת היא מסירת נפש גדולה ביותר, נרמז לימוד התורה שקיבלנו מפי משה רבינו.

וכמו שכתוב משה' לאמר' צו' את', סופי תיבות למפרע תור"ה, כי דייקא על ידי התקרבות אל משה רבינו, זוכין לקבל את התורה ולברר המדמה שלא יבא לידי חטא ודמיון רע, חס ושלום, וזהו צו, לשון זירוז מיד ולדורות, כי על ענין ההתקרבות לצדיק האמת, צריך זריזות גדולה מיד ולדורות, לחפש ולבקש אחר המנהיג האמתי שבכל דור, שיש בו רוחו של משה רבינו, כדי להתקרב אליו, ולהינצל מכח המדמה, וזהו גם דברי רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש "חסרון כיס", כי על הצדיק האמת יש הרבה כיסויים והסתרות, וצריכין מסירות נפש ממש כדי להתקרב אליו, גם כי"ס בגימטריא צ', המרמז לקדושת ה"צדיק", וכל זמן שיש "חסרון כי"ס", היינו שעדיין לא זכה להתקרב אליו, ועדיין נאחזים בו הרבה דמיונות, צריכין זריזות גדולה לחפש ולבקש אותו, כדי לצאת מכל דמיונותיו, ולכן שפיר מרומז בקרבן עולה ענין התקרבות אל הצדיק וקבלת התורה על ידו, כי זהו עיקר פעולת הקרבן, לברר המדמה ולזכות להתקרב אל הצדיק ולקבל התורה על ידו, והבן.

וזהו ענין ימי פורים הקדושים, שעליו אמרו חכמינו הקדושים (שבת פ"ח.) הדר קיבלוה בימי אחשורוש, שנאמר קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כבר, שבימי פורים קיבלו את התורה מאהבה, כי מקודם כשלא קיבלו עצת מרדכי הצדיק, והלכו אחר כח המדמה, ונהנו מסעודת אותו הרשע, נגזרה עליהם מיתה כבהמה, והיו בסכנה גדולה מאד, רחמנא ליצלן, אבל כשחזרו בתשובה, וחיפשו וביקשו רוח הצדיק האמת שבדור, שהוא מרדכי הצדיק, על ידי זה נתברר אצלם המדמה, ונהפוך הוא, שהמן ובניו היו הכפרה שלהם, והם זכו לקבלת התורה מאהבה, כי על ידי שמתקרבים אל הצדיק והמנהיג האמיתי, זוכים לבירור המדמה, ולזכרון בעלמא דאתי, ואז מקבלין את התורה באמת.

והשם יתברך יזכנו להמשיך עלינו קדושת ימים אלו, ונזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהתגלות משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן ואמן.

 

לתפריט מאמרי "תוך הנחל" »

2 תגובות

  • 1.
  • שושן פורים???? טעיתם בתאריך
   מאת: שירה עמר
  • 2.
  • מאת: מערכת האתר
   מבדיקה שלנו נראה כי אין טעות
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup