ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • תשרי תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • תשרי תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | ה' תשרי | י''א תשרי | י"ב תשרי | י"ט תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה חסדי השם יתברך זכינו להיות אצל רביז"ל בראש השנה, אשר אין עוד למעלה מזה, וראוי לנו לשמוח כל השנה על גודל הזכות שזכינו, אשר בפירוש אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) אשר מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאד מאד, "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות הוי"ה היא מעוזכם", (נחמיה ח' י') וזה נאמר על ראש השנה, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בשמחה אין סופית על גודל הזכות הזה שזכינו להיות אצל רביז"ל.

מה אומר לך עכשיו בימים אלו שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, הם ימים שהקדוש ברוך הוא נמצא לכל יחיד, כמאמרם ז"ל (תנחומא האזינו) דרשו הוי"ה בהמצאו, אלו עשרת ימי תשובה שהוא שרוי ביניכם, שכן יחזקאל אומר (יחזקאל מ"ג) "והקיר ביני וביניכם", הוי קראוהו בהיותו קרוב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל הוי"ה וירחמהו, כי מה שמבקשים בעשרת ימי תשובה יכולים לקבל, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בימים אלו הרבה דיבורים אל הקדוש ברוך הוא, כי כביכול הוא יתברך מסתכל עכשיו על כל אחד ואחד, כמובא בתיקונים (תיקוני זוהר דף כב.) מציץ מן החרכים, אלו עשרת ימי תשובה, ולכן חזק ואמץ מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותראה לנצל את הימים הקדושים האלו שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים להרבות בדיבורים אליו יתברך, שזה עושה רושם גדול בשמים יותר מכל השנה, ומובא מהמגיד הגדול ממעזריטש זי"ע (לקוטי אמרים אות י"ד) בכל עשרת ימי תשובה הוא הלימוד דעצות איך להתקנח ולהטהר מכל העוונות ביום הכפורים שעיצומו של יום מכפר ומקנח וכו', עיין שם, ומה טוב ומה נעים אם תזכה לומר בימים אלו קטע מהתפילה הנוראה (לקוטי תפילות חלק ב' סימן ה'):

רבונו של עולם תרחם עלינו ותעזרנו ותושיענו שנזכה לשוב ביותר בתשובה שלימה באמת בעשרת ימי תשובה. ונזכה לתקן בעשרת ימי תשובה כל הפגמים שפגמנו בכל השנה כולה ובפרט פגם הברית. אנא רחום ברחמיך הרבים, זכינו להתקדש בקדושה גדולה ונוראה ביותר בעשרת ימי תשובה אשר בהם אתה נמצא לכל דורשיך באמת, כמו שכתוב: "דרשו יי בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב". כי אתה ברחמיך ובחמלתך הגדולה נתת לנו מתנה טובה הזאת אלו עשרת ימי תשובה הקדושים, כי ידעת כי בשר ודם אנחנו ומחומר קרצנו, ואין "צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", על כן הקדמת תרופה וצרי למכותינו, ומראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גלית. ונתת לנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים בתחלת השנה, עשרה ימים הקדושים הללו מראש השנה עד יום הכפורים שהם עשרת ימי תשובה, אשר בהם יהיה לנו כח ביותר לשוב בתשובה שלמה לפניך, ולתקן כל הפגמים וכל החטאים והעוונות והפשעים של כל השנה כולה:

על כן זכינו נא חננו נא, לבל נאבד חס ושלום מתנה טובה הזאת, כי בעוונותינו הרבים מתגבר עלינו הבעל דבר גם בעשרת ימי תשובה, עד אשר חלפו ועברו אצלנו כמה שנים בלי תשובה שלימה אפילו בעשרת ימי תשובה, אף גם בעוונותינו הרבים כמה וכמה פגמים פגמנו לפניך בעשרת ימי תשובה בעצמן, ובכל הימים הקדושים, בראש השנה וביום הכיפורים ובסוכות ובשמיני עצרת ובשמחת תורה. כי גם ימים הקדושים הללו לא זכינו עדין לשמרם כראוי בלי פגם, ופגמנו גם בהם הרבה מאד במחשבה דיבור ומעשה, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. ועתה מה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך, "גדול עוני מנשוא, עצמו חטאי מספר", לולא רחמיך וחסדיך "אז אבדתי בעניי":

מלא רחמים רבים, זכיני מעתה לחזור ולבקש ולמצוא את כל האבידות שאבדתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה. זכיני עזרני מעתה להטהר ולהתקדש בקדושה גדולה בכל השנה כולה, וביותר בימים הנוראים הקדושים האלו מראש השנה עד שמחת תורה, ותזכינו לתשובה שלימה באמת בעשרת ימי תשובה לתקן את כל אשר שחתתי, ונזכה אז לתקן פגם הברית בשלימות באמת, לתקן תקון החותם דקדושה, עד שנזכה ביום הקדוש ביום צום הכיפורים יום גדול ונורא, שבת שבתון יום מחילת חטא וסליחת עון וכפרת פשע, לגמור בו גמר תקון החותם דקדושה בשלימות. ותעזרינו ותזכינו לקבל יום צום הכיפורים הקדוש והנורא מאד בקדושה ובטהרה גדולה ובשלימות גדול, ונזכה לשוב אז בתשובה שלימה ולבכות מתוך שמחה וחדוה בשמך הגדול, ולהתודות לפניך בכל מיני וידויים ולפרט כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו לפניך, ולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מעומקא דליבא באמת גמור, ולעזוב אותם עזיבה גמורה, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד בשום אופן, ולא נשוב עוד לכסילה אם און פעלנו לא נוסיף. ואתה ברחמיך הרבים תמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך. ותתקן ברחמיך כל החותמות דקדושה, ותשים אותנו עמך בית ישראל "כחותם על לבך, כחותם על זרועך", ותחתמנו לחיים טובים ארוכים ולשלום. לחיים אמתיים, חיים שנזכה לעשות בהם רצונך באמת, ותחתמנו בספרן של צדיקים אמתיים:

מה אומר לך הימים האלו בין ראש השנה ליום הכיפורים הם כמו ימי חול המועד, ויכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים, ולכן אל תהיה בטלן, תאמר את הקטע הזה מלקוטי תפילות, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתתקבל כל התפלות שלך לרחמים ולרצון לפני אדון כל, רק חזק ואמץ לא להיות בעצבות, שזה אבי אבות הטומאה, ותהיה בשמחה עצומה שזה תכלית הקדושה.

הקדוש ברוך הוא ימשיך עליך סליחה מחילה וכפרה, רק תראה מאד מאד להקפיד לבקש סליחה ומחילה מזולתך אם אתה יודע שדיברת עליו רע וכו', או ציערת אותו וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא דף פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו, וזה לא צחוק, אנשים חושבים שבזה שחוזרים בתשובה נמחל להם גם מה שחטאו להזולת, ובאמת זה טעות גדולה, כי מוכרחים לבקש סליחה ממי שציערו אותו, אשרי מי שמכניס את הדברים האלו בתוך לבו.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

וחתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י] י"א תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו מקורבים אל רביז"ל דרך "היכל הקודש" ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו אין להם ממי להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תתחזק להיות בשמחה תמיד, כי ידוע מהרבה צדיקים שתיכף ומיד אחר יום הכיפורים היה שורה אצלהם שמחה גדולה מאד מאד, כי אנחנו מאמינים באמונה שלימה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותינו וזה אצל הקדוש ברוך הוא שמחה עצומה כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק א') "ימים יוצרו ולא אחד בהם" זה יום הכפורים לישראל לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל, משלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים ומשליכין אותו כנגד פתח בית המלך וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה. ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה לכך נאמר (יחזקאל לו) "כה אמר הוי"ה אלקים להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות" וגו' באו ושמחו שמחה גדולה שאני מוחל להם לעונותיהם של ישראל לפיכך יהא אדם זוכר מיום שבחר הקדוש ברוך הוא באברהם אבינו עד אותה שעה כל טובות וצדקות שעשה עם ישראל כל שעה ושעה שנאמר (ישעיה מד) "זכר אלה יעקב" וגו' ונאמר (שם) "מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך" מה עבים נמחים על ידי הרוח כך עונותיהם של ישראל נמחים בעולם הזה ואין להם תקומה לעולם הבא; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להבראות מזרע ישראל והקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותינו, ואנחנו צריכים לשמור שלכל הפחות מהיום שלא נעשה עוד שטויות או עבירות חס ושלום, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ו) שמחרת יום הכיפורים נקרא שם הוי"ה, וזה סובב על הארבע ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, שבכל יום מאיר אות אחד משם הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, ולכן ראוי לנו לשמוח בשמחה אין סופית שתהלה לאל אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ומכינים את עצמינו בארבע ימים האלו לקנות את הד' מינים הקדושים וכן לבנות את הסוכה הקדושה, שאנחנו עסוקים במצוות, ולכן עלינו לשמור מאד מאד על נקודת אהבת ישראל, שזה מאד יקר בעיניו יתברך, על כל פנים איך שהוא אנחנו צריכים לשמוח שתהלה לאל אנחנו מקורבים אל רביז"ל אשר האמת שלו זה אמת אחר לגמרי, ותהלה לאל אנחנו לא לוקחים מאף אחד מה שלא שייך לנו וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נחזיק בו אנחנו וזרענו וזרע זרענו וכו'.

המאחל לך חג שמח

 

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] י"ב תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מכינים את עצמינו עכשיו לחג הסוכות, שהוא החג הכי יפה שיוצאים מדירת קבע אל דירה עראי כמאמרם ז"ל (סוכה ב.) צא מדירת קבע ושב בדירת עראי, להזכיר אותנו אל התכלית הנצחי כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לזכור על הזכרון, ועיקר הזכרון לזכור בעלמא דאתי, לזכור שיש עוד עולם וכו', כי בדרך כלל כשאדם נמצא כאן  בזה העולם, הוא שוכח לגמרי מהקדוש ברוך הוא, ונדמה לו שהוא בא פה בזה העולם להשאר לנצח, ובשביל זה אנשים עושים שטויות וכו', וכן נכנסים בדכאון ובעצבות ובמרירות וכו', ודואגים דאגות חינם וכו', כי באמת אם היה אדם יודע שהעולם הזה זה רק מעבר, באנו מעולם הבא, ואנחנו חוזרים לעולם הבא, ובין כך על הדרך אנחנו צריכים לקיים את רצונו יתברך, שהם מצוותיו הקדושים, ולשמוח מאד שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, אז אדם היה הכי מאושר בחיים, כי מי שיודע את האמת שנשמתו ירדה אל זה העולם כדי להכירו יתברך, על ידי קיום מצוותיו הקדושים, ציצית, תפילין, מזוזה, שבת, וכו' וכו', אשר על ידי כל מצוה ממשיכים את אורו יתברך אל זה העולם, וכן לומדים תורתו הקדושה שזה חכמתו יתברך, ועוברים את השבעים שמונים שנה וכו', רק בקיום מצוות מעשיות, ולעשות חסד אחד עם השני, ואחר כך כשמגיע הזמן חוזרים למעלה חזרה אל עולם העליון, אז אדם כזה אף פעם לא דואג ולא מפחד, כי הוא יודע שאנחנו נמצאים רק במעבר, מה שאין כן מי שחושב שבא לפה וישאר פה לנצח, אז הוא לא יכול כבר לסבול את גודל העמל והטרדה וכו', הצרות והיסורים והמרירות והמכאובים שעוברים עליו וכו', ועל ידי זה הוא סובל מה שהוא סובל, ומר לו החיים וכו', ולכן בא מצוות סוכה זכר ליציאת מצרים שאז סיבב אותנו הקדוש ברוך הוא עם ענני כבוד, כמאמרם ז"ל (פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ח) למה ישראל עושים סוכה? לנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא בשעה שיצאו ממצרים, שהיו ענני כבוד מקיפים אותם, ושמרו עליהם, והגנו עליהם, ולכן גם עכשיו כשאדם נמצא בזה העולם ותמיד רק חושב ממנו יתברך, איך שהוא יתברך מלא כל הארץ כבודו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ומרגיש שהוא יתברך מסכך עליו, אז הוא הכי מאושר בחיים, ואינו מפחד משום בריה שבעולם, ואף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר, ואף שבאמצע הדרך באים כלבים וכו', ונושכים אותו וכו', שהן העזי פנים שבדור, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ') שהעזי פנים שבדור הן הן הכלבים המצערים את האדם, כמו שכתוב (ישעיה נ"ו י"א) "והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה" וגו', שהם לא יכולים להשביע את עצמם מרוב רשעות שעושים להזולת וכו', עם כל זאת המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, הוא יכול לעבור על הכל, והוא תמיד שש ושמח והוא מגלה לכולם את אמתת מציאותו יתברך, שזה תכלית הבריאה, ולכן אני מאד מבקש אותך, על אף שעובר עליך כל כך הרבה משברים וגלים, תעשה כל מה שביכולתך למצוא את הטוב שיש בך, תהלה לאל יש לך הרבה מצוות, ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך כאילו אבד מנוס ותקוה ממך, תלעג לו ותזכיר את עצמך שאתה מקורב אל רבי כל כך גדול, שצעק בקול עמוק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ורחמנותו יתברך גדולה מאד על כל בריה, ולכן אני מאד מבקש אותך, קח את עצמך בידיך ובפרט עכשיו שאנחנו בונים סוכה ונכנסים בה, ואמרו חכמינו הקדושים (סוכה כח:) תשבו כעין תדורו, מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו, היינו הסוכה נקראת סוכת שלום, ששם בסוכה צריכים להיות בשלום ובאהבה איש ואשתו, ולא לריב ביניהם, כמו כן צריך להיות בבית לא לריב וכו', ולזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והאשה היא המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם, ולכן צריכים לחזק ולעודד ולשמח את האשה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ולכן כמו בסוכה אדם יתבייש לצעוק על אשתו כי השכן שומע וכו', כמו כן בבית הוא צריך לשמור לא להעליב ולא לצעוק על אשתו וכו', וזה תשבו כעין תדורו, אשרי מי שמחדיר בעצמו ידיעות אלו שאין בלעדו יתברך כלל, ואז יחיה עם אשתו חיים טובים חיים נעימים, כי כל כך חבל, אנשים אין להם שכל ודעת וכו', מפני שפגמו בברית על ידי זה נפגם דעתם וכו', והם רבים עם האשה והילדים ביום ובלילה, והם מסכנים מאד, כי החיים שלהם חיים מרים כלענה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לבנות לעצמך סוכה ושם תכנס עם אשתך והילדים, ותשמחו כל חג הסוכות, ואת זה תמשיכו על כל השנה שגם אחר הסוכות יהיה לכם תשבו כעין תדורו, כמו שאתם בבית כך תהיו בסוכה, כמו שאתם בסוכה כך תהיו בבית, העיקר תזכרו שהשנה צריכים להיות באחדות מאד גדולה, כמו שאמרתי בראש השנה שהשנה היא ת'הא ש'נת ע'ם א'חד, אם עם ישראל יתאחדו יחד נזכה להגאולה, כי רק בזה תלוי כל גאולתינו שלא יהיה שום מריבות בין נשמות ישראל, וזה מתחיל בבית, ולכן ת'עשה ש'לום ע'ם א'שתך, ובזכות זה כל החיים שלך ילך כבר אחרת, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (יבמות סב:) האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר (איוב ה') "וידעת כי שלום אהלך"; ואמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ובזכות השלום בית שתשלים עם אשתך, יהיה לך הכל, תהיה חכם ולא צודק, ורביז"ל הקפיד מאד על שלום בית ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לקלקל את השלום בית של האדם כדי להכשילו בעבירות חמורות, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לשמח את אשתך, ובבית יהיה תמיד אוירה של שמחה, ואז תשב תמיד בסוכת שלום, ויאיר עליך מלך הכבוד.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

אף שלא כותבים בחול המועד אבל בדבר האבד כל הפוסקים מתירים לכתוב, ואין לך עוד דבר האבד כמו אדם שמאבד את ימי חג הסוכות הקדושים במרירות ודכאון, ואינו שש ושמח עם המצוות שיש לנו סוכה וד' מינים, ושמחת החג וכו' וכו', ולכן אני מבקש אותך מאד מאד תראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז לא להשבר משום דבר, אף שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', כי אין בן אדם שלא יעבור עליו בכל יום איזה צער ויסורים ומכאובים כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) שכל אדם מישראל אפילו צדיק גדול צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום, ומי שדעתו יותר גדולה צערו גדול ביותר, כמו שכתוב (קהלת א' י"ח) "ויוסיף דעת יוסיף מכאוב", ולכן מוכרחים להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, והעיקר לחזק את השני כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין להחיות אחרים, ולכן ראה לחזק ולשמח את אשתך עכשיו בחג, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, וכך גם לך יהיה שמחה, כי אם תדבר איתה רק משמחה ושתשתדל שבבית שלך יהיה אוירה של שמחה, אז גם אתה תהיה בשמחה, כי כל הצרות שלך זה מפני שאתה ממורמר ומלא דכאון, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמח את אשתך, וכן תשמח את חבריך וידידיך וקרובי משפחתך, תמיד שיהיה סביבך אוירה של שמחה ולא של מתח ומרירות ודכאון, ועל זה צריכים להיות חכם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) שעיקר החכמה להשליך ממנו את החכמה, ולהיות תם וירא אלקים, ואז תמיד יהיה בשמחה, כמו התם הקדוש שתמיד היה שמח והיה שמח עם כל נקודה ונקודה טובה שהיה בו, ואפילו שהיה נעל עם שלוש קצוות, היינו שעבודתו לא היה בשלימות, עם כל זאת שמח ואמר שזה שלו, ואף פעם לא התבלבל מאחרים כלל (עיין סיפורי מעשיות מעשה ט'), ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, תנצל את הימים הקדושים האלו להיות בשמחה, ובכל לילה תשמח עם אנשי שלומינו היקרים, והעולה על הכל דע לך שבליל הושענא רבא אז יכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש טז.) הכל נידונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, היינו בראש השנה אז כותבים לאדם את התקציב על כל השנה וכו', וכל מה שיקרה איתו וכו', וביום הכיפורים חותמים על זה, ובהושענא רבא מחלקים את הפתקים, ולכן בהושענא רבא בלילה קוראים את כל ספר דברים (שמנהגינו שבעל קורא קורא את כל ספר דברים, וכל אחד אומר עמו בלחש, וכך זה הולך מהר), ובעת חצות טובלים ואז מבקשים הרבה את הקדוש ברוך הוא, באם לא קיבלתי פתק טובה וכו', היינו לא מספיק לי התקציב השנתי וכו', לא כתבו לי בריאות וכו', ילדים וכו', ונחת מהם וכו', אני מבקש ממך רבונו של עולם שתחוס ותרחם עלי שתשנה לי את הפתק לטובה וכו', ומאריכים בזה מאד, כי אז יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, וחבל לפספס את ליל הושענא רבא, וביום בתפילות הושענא רבא כשעושים את ההקפות שבע פעמים סביב הבימה וצועקים הושענא הושענא וכו', מנהגינו גם לתקוע בשופר תשר"ת תש"ת תר"ת אחר כל הקפה, ואז יכולים לפעול אצלו יתברך לקרוע גזר דינו הרע אם חס ושלום נגזר עליו איזה גזירה לא טובה חס ושלום, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך עוד היום הזה לקבוע קביעות חזקה ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן להתמיד בלימוד משניות, משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם ללמוד את הדף היומי, שזה מתנה מן השמים שאדם ילמד בכל יום דף גמרא, (אפילו שלא מבין הכל, על כל פנים שילמד בגירסא את הדף הזה), כי דף גמרא זה חיות לנפש האדם, ושומר אותו מכל מיני מזיקים ומשחיתים, הדף היומי של היום זה עבודה זרה מ"ד, וזה עיקר העשירות של האדם שלומד בכל יום מקרא משנה גמרא, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך, תראה למסור את נפשך שלא יחסר לך יום אחד מבלי דף גמרא, תאמין לי שיבוא היום שלא תוכל להודות לי מספיק על שזיכיתי אותך ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כי זה מה שמציל את האדם מכל הצרות, וחבל מאד שבני אדם מזלזלים בזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים מועדים לשמחה ופיתקא טבא

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה עכשיו מתחיל החורף הגדול שהצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע היה קורא את לילות החורף "די גילדענא נעכט" (לילות הזהב), אשרי מי שזוכה לנצל כל יום ויום וזוכה לקנות טוב אמיתי ונצחי, כי העולם מלא דמיונות והבלים והבלי הבלים וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שאדם צריך לצאת מהמדמה ולבוא אל השכל, ורואים איך שמשחקים עם בני אדם עם כל מיני דמיונות, העיקר שישכח מהקדוש ברוך הוא, כי עיקר התכלית בזה העולם הוא רק להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, ולהרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ופשיטות גמור, וזה בניין האמונה הקדושה, כי לא ידבר אדם אליו יתברך אלא אם יש לו אמונה ברורה ומזוככת שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל זה צריכים הרבה רחמים שיזכה לאמונה ברורה בו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') אשר העיקר הוא אמונה וצריכים לחפש בעצמו איפה הוא מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שעיקר הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה, ובפרט מחלת העצבים זה בא מחסרון אמונה, כי אם אדם היה מאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה אלא בהשגחת המאציל העליון, אז היה סבלן גדול מאד, ושום דבר לא היה יכול לשבור אותו, ואת זה רביז"ל רוצה להחדיר בנו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ומי יתן שנצא מכל הדמיונות השורה בכל מקום, כי אצל רביז"ל היה העיקר רק להחזיק את עצמו בו יתברך, ולברוח מכל הדמיונות והשקרים שיש בזה העולם, וצריך שתדע אשר כל דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך הוא מקיים מצות עשה של ודבקת בו, ולכן אשרי אדם שזוכה תמיד לשמור על מחשבתו ולחשוב רק ממנו יתברך, שזה עיקר הזכרון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לשמור את הזכרון, והעיקר לזכור בעלמא דאתי, וזה כבר מלהב את הלב אליו יתברך, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.

זכור גם זכור שהיום מתחיל פרשה חדשה, פרשת נח, ולכן כבר תתחיל ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת נח, וכן תתמיד בהרבה פרקים משניות שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, וזה מקרב את הגאולה כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ועל כולם תהיה חזק בלימוד דף היומי, אשר אין ערוך אליה, הדף היומי של היום זה עבודה זרה נ', ותאמין לי אם תרגיל את עצמך ללמוד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, תרגיש חיים אחרים, וכל כך חבל שעובר יום אחר יום ולא גורסים דף גמרא, שזה אבידה שלא חוזרת.

מוהרנ"ת ז"ל אמר פעם על הפסוק (בראשית ל"ד מ"ב) "ויוכח אמש", שעיקר התוכחה של האדם שתמיד יסתכל על יום האתמול, רואים בני אדם אתמול היו עצובים ממורמרים בדכאון וכו' וכו', רבו בבית וכו', רבו עם אנשים וכו', ביטלו את הזמן היקר וכו', הסתובבו בלי מעש וכו', לא למדו לא התפללו וכו', הסתובבו מתוסכלים וכו', מה יצא מזה? הרי היום עבר בלי כלום, ומובא בזוהר שכנגד כל יום ויום למטה, יש יום למעלה, ולכן כל כך חבל שהיום האתמול עבר בלי כלום, ולכן לכל הפחות היום הזה תראה להעשיר את זה קודם כל להיות רק בשמחה, ולעשות כל מיני פעולות שבעולם לשמוח, ואפילו אם אין לו מה לשמוח שישמח שתהלה לאל הוא יהודי, ולא עשני גוי כגויי הארצות, וכן להשתדל להתפלל את השלוש תפילות במנין דייקא מילה במילה מתוך הסידור, ויכוון פירוש המילות, וכן יברך ברכת המזון מתוך הסידור, וילמוד מקרא משנה גמרא וכו' וכו', והעולה על הכל שיחזק בני אדם שזה המצוה הכי גדולה, כך ימלא את היום בעשירות נפלאה, ולכן תמיד צריכים להסתכל מה פעלתי אתמול עם העצבות והעצלות ועם הדכאון הפנימי שלי? הרי הסתבכתי יותר וכו', ונכנסתי בבלבולים יותר גדולים וכו', וזה לא עזר לי בכלל, אדרבה סיבך אותי יותר וכו', ולכן על כל פנים בוא תראה היום הזה למלא עם טוב אמיתי ונצחי, ותשמור לא להיות בכעס על אף אחד, ולא תריב עם אף אחד, רק תהיה שמח בחלקך, ותחטוף טוב אמיתי ונצחי שהם דיבורי תורה ותפילה, ודיבורי אמונה והשגחה פרטיית לדבר עם הזולת תמיד ממנו יתברך, שאין למעלה מזה, העיקר ראה להיות בשמחה ואל תניח את העצבות שיתפוס אותך כרגע, רק תראה לשמור על היום הזה שיהיה לך יום טוב, וכך תוסיף יום אחר יום עם תוספת קדושה, וזה יביא לך מוחין חדשים בהשגת אלקות, שתמיד תחשוב רק ממנו יתברך, ותזכה לדעת שהכל לכל מושגח בהשגחה פרטיית, ולהיפך הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לקחת מהאדם את הבחירה ומשגע אותו עם כל מיני דמיונות והבלים, העיקר שילך לו הזמן היקר בהבל ובריק.

היום זה ההילולא של הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, וכן הצדיק הקדוש החתם סופר זי"ע, וראוי לנו ללכת בדרכם הקדושה, מצד אחד לדון את כל אחד לכף זכות, ומצד אחד לשמור מאד על ההלכה, וזה אני כותב לך בכל שנה, כי גם ביום הזה נוסדה יבנאל בשנת תרס"א, ותהלה לאל מתגשם לעינינו שנעשה פה עיר ברסלב, בקרוב הולכים לבנות פה אלף דירות לאנשי שלומינו, אף שזה נראה חלום, אבל תראה שהרבה חלומות התגשמו, העיקר שנחזיק את עצמינו ביחד ואיש את רעהו יאמר חזק ונדון אחד את השני לכף זכות, וכן נשמור מאד על ההלכה, לא לסור מההלכה כהוא זה, כמו שהקפיד על זה רביז"ל מאד מאד.

רק חזק ואמץ היום הזה להיות בשמחה עצומה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק עכשיו בשבוע החדשה, ראה ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, דע לך שאני לא יעזוב אותך אלא כל יום ויום אני יעורר אותך על דבר זה, וכן תעשה לעצמך סדר לגרוס משניות כסדרן, משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, אם אתה רוצה פרנסה ברווח תגרוס בכל יום הרבה פרקים משניות כסדרן דייקא, במקום לפטפט עם זה או עם זה וכו', תגרוס משניות ותראה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע בפרנסה, ועל כולם תלמד את הדף היומי אפילו בגירסא, אם אין לך חברותא ללמוד, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והדף היומי של היום עבודה זרה נ"א מה אומר לך זה עיקר העשירות של האדם כשזוכה ללמוד בכל יום את השלוש לימודים האלו, וכל כך חבל שיום אחד תחסיר אחד מהשלוש שיעורים האלו, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, זה עיקר העניות של האדם שחסר לו ביום אחד מהשלוש שיעורים האלו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, חטוף ואכול תורה ושתה תפילה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ג) אשרי מי שאוכל בכל יום כמה פרקים משניות ושותה אחר כך כמה מזמורי תהלים, ומתלבש את עצמו במצוות, ולכן אל תהיה בטלן, תתפלל במנין את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית, ואז נכון יהיה לבך בטוח שיהיה לך דבר שבמנין פרנסה, וכן תברך ברכת המזון מתוך הסידור שזה סגולה לפרנסה, וכן תאמר קריאת שמע שעל המטה מתוך הסידור כפי נוסח האריז"ל, ואז ימחל לך על כל עוונותיך, ועל כולם ראה להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, והעולה על הכל תהיה רק בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת ומביא לאדם כל מיני הצלחות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד הוא מצליח, ולכן זכור גם זכור שעיקר ההצלחה שלך זה רק על ידי שמחה, ותשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ובשום פנים ואופן אל תתפרץ בבית אלא שיהיה לך סבלנות גדולה מאד, אשר אין עוד ברכה יותר גדולה ממידת הסבלנות, ודע לך שמי שהוא סבלן הוא המנצח, ולכן חזק ואמץ מאד רק להיות בשמחה ותקרב את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, וראוי לנו לחיות ביחד כמו משפחה אחת גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעבוד על נקודת השמחה, שלא בחינם אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כד) אשר טבע האדם למשוך את עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ושמחה זה העבודה הכי קשה להגיע אליה, ולכן צריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך שיזכה להיות בשמחה, כי השמחה זה הקדושה, והאדם יכול לבדוק את עצמו אם הוא מסטרא דקדושה או מסטרא אחרא חס ושלום, אם הוא תמיד בשמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואני יודע שהס"מ אורב עליך להפילך בעצבות ובמרירות ובדכאון, ומתלבש את עצמו במצוות כאילו זה דבר גדול להיות בלב נשבר, וכו', וכו', כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שדרך היצר הרע שמתלבש את עצמו במצוות, וכוונתו ללכוד אותו במצודתו, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות הודאה הלכה ו' אות י"ב) שביותר מתלבש עצמו היצר הרע במצוות שראוי להיות בלב נשבר, ובפרט אדם שחוזר בתשובה, והעיקר לא להיות בשמחה, ובזה הוא תופס את כל אדם, כי באמת הכל שקר, וזה בא מעולם התמורות, הרגע שמסיתים את האדם לא להיות בשמחה, זהו כבר הסטרא אחרא.

מה אומר לך, אין עוד שמחה כשמחת התורה, כמו שכתוב (תהילים י"ט) "פקודי הוי"ה ישרים משמחי לב" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ילקוט דברים רמז תתע"ג) מה יין משמח את הלב כך דברי תורה משמחין את הלב שנאמר "פקודי הוי"ה ישרים משמחי לב" ומה יין אתה טועם טעמו מתחלתו וכל זמן שמתישנין בקנקן סופו להשביח כך דברי תורה כל זמן שמתישנין בגוף סופו להשביח שנאמר בישישים חכמה; ולכן אני מתחנן אליך, אם אתה רוצה באמת להיות בשמחה ולהרגיש טוב עם עצמך, תקבע לעצמך שיעורים בתורה, מקרא, חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע. משנה, פרק או שתי פרקים או יותר וכו', גמרא, על כל פנים דף היומי, שזה עיקר העשירות של האדם, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; מה נקרא עניות? כשאין לאדם בכל יום את השלש לימודים האלו, ולכן אל תהיה בטלן, תגנוב בכל יום את עצמך בתוך הכולל, ותקבע לעצמך שיעורים בתורה, וזה יועיל לך לשלום בית, שאשתך תכבד אותך כשתראה שגנבת את עצמך לתוך הבית המדרש ללמוד תורה, וזה יועיל לחינוך הילדים, כי כשהבנים רואים שהאבא בורח בכל יום להבית המדרש ולומד תורה, וזה מכניס גם בהם חשק ללמוד, כי הילדים מחקים את ההורים, ולכן אם האבא לומד תורה אפילו מתוך הדחק, אז מכניס חשק גם להילדים ללמוד תורה, אבל אם האבא מתחמק ולא רוצה ללמוד תורה, מאיזה סיבה שרק לא תהיה, אזי מה רוצים מהילדים שהם ילמדו תורה?

חסדי השם יתברך שיש לנו קהילה מסודרת, ויש לנו "בית הוראה" ויש שם ארבע דיינים מומחים שקבלו שימוש, ולכן אני מאד מבקש אותך, כל דבר הקשה לך תביא את זה אליהם, וכל שאלה שיש לך בהלכה וכו', או חס ושלום יש לך דין ודברים עם מישהו וכו', תביא את זה אליהם, וזה מעיקר התורה לשמוע לקול דברי חכמים, ואני מאד מקפיד על אלו שעושים דין לעצמם, הם לא מתארים לעצמם שבאותו רגע דנים אותם בשמים, ולכן אם יש למישהו דין ודברים עם חבירו שילך אל "בית הוראה" והם יפסקו לו כפי ההלכה, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

נא ונא ראה להחזיק את עצמך ביחד עם כלל אנשי שלומינו היקרים ואיש את רעהו יאמר חזק, כי חיזוק כל אחד ואחד צריך, כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משבר בחיים, ולכן אשרי מי שזוכה לחזק את הזולת, שזה הצדקה הכי גדולה, ולכן אשרי ואשרי מי שיוצא בכל יום להפצה, ומחזק את בני ישראל, שלעת עתה רחוקים מקיום מצוות מעשיות, וכו', וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמובא בזוהר הקדוש (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קיב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחשך אור לישרים" וגו'.

אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי לבנות את בנין הבית הכנסת הגדול, ומי יתן שתשיג עוד מטר ועוד מטר וכו', אצל קרובי משפחתך או אצל ידידיך, ושיהיה להם גם כן חלק בהמבצר הגדול הזה, שיהיה מקום תורה ותפלה עשרים וארבע שעות ביממה, ויאיר את כל הצפון, ויבטל את כל הרע, אשר עליו נאמר (ירמיה א') "מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ" ויתהפך ויתקיים (איוב ל"ז) "מצפון זהב יאתה", הלוואי שיהיה לך חלק בבנין הבית הכנסת הגדול הזה, שיקרב את הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup