ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהו "סדר דרך הלימוד"? איך ומה ללמוד?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהו "סדר דרך הלימוד"? איך ומה ללמוד?

שאלה:

מאת חיים:
אני לומד בישיבה טובה מאד, ולומדים אצלנו בעיון גדול. נתקלתי בקונטרס שלכם שמדבר על דרך הלימוד של ברסלב אך לא הבנתי למעשה איך ומה ללמוד. תוכלו להסביר לי בבקשה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר חוקת י' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ע"ו) בענין הלימוד תורה שצריכים ללמוד הרבה מאד בכל יום, טוב ללמוד במהירות ולבלי לדקדק הרבה בלימודו. רק ללמוד בפשיטות בזריזות. ולבלי לבלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מענין לענין, רק יראה להבין הדבר בפשיטות במקומו. ואם לפעמים אינו יכול להבין דבר אחד, אל יעמוד הרבה שם, ויניח אותו הענין, וילמוד יותר להלן. ועל פי הרוב ידע אחר כך ממילא מה שלא היה מבין בתחילה כשילמד כסדר בזריזות להלן יותר.

ואמר: שאין צריכין בלימוד רק האמירה לבד, לומר הדברים כסדר, וממילא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו שירצה להבין תיכף ומחמת זה יקשה לו הרבה תיכף ולא יבין כלל רק יכניס מוחו בהלימוד ויאמר כסדר בזריזות וממילא יבין. ואם לא יבין תיכף יבין אחר כך. ואם ישארו איזה דברים שאף על פי כן לא יוכל לעמוד על כונתו, מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) 'לגמור והדר לסבור ואף על גב דלא ידע מה קאמר' שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", כי על ידי ריבוי הלימוד שילמד במהירות ויזכה ללמוד הרבה, על ידי זה יזכה לעבור כמה פעמים אלו הספרים שלומד, לגומרם ולחזור להתחיל ולגומרם פעם אחר פעם. ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השניה והשלישית כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם.

ודיבר רביז"ל הרבה מאד בענין זה. ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב היטב. אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאד בענין הלימוד. כי על ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאד לגמור כמה וכמה ספרים, וגם יזכה להבין הדברים יותר, מאשר היה לומד בדקדוק גדול כי זה מבלבל מאד מן הלימוד. וכמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי על ידי ריבוי הדקדוקים שלהם. ומאומה לא נשאר בידם. אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות בלי דקדוקים הרבה, התורה תתקיים בידו, ויזכה ללמוד הרבה מאד, גמרא ופוסקים כולם, ותנ"ך ומדרשים וספרי הזוהר וקבלה ושאר ספרים כולם. וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ח) שטוב לאדם שיעבור בחייו בכל הספרים של התורה הקדושה.

ופעם אחד חישב רביז"ל מה שהאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק. דהיינו לגמור בכל שנה ש"ס עם הרי"ף והרא"ש, וארבעה שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים כולם, וכל ספרי הזוהר והתיקונים וזוהר חדש, וכל ספרי קבלה מהאריז"ל, גם צריכין ללמוד איזה שיעור ביום בקצת עיון. ועוד חישב הרבה דברים. גם צריכין לומר תהלים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה הרבה. ואז סיפר הרבה מענין זה שצריכין ללמוד במהירות גדול ובזריזות ולבלי לבלבל דעתו בדקדוקים הרבה מענין לענין. והדברים הללו הם בדוקים ומנוסים, גם לא היה מצווה לחזור תיכף על לימודו רק רצונו תמיד היה ללמוד הספר או הפוסק שלומד כסדר מראשו לסופו בזריזות, ואחר כך יתחיל פעם שני ויגמור אותו כולו. וכן פעם אחר פעם.

והנה זה שיחה בשיחות הר"ן, ועל זה בנוי קונטרס נפלא מאד בשם "סדר דרך הלימוד של רביז"ל", והענין הוא פשוט מאד, מי שרוצה להודות על האמת, בוודאי טוב מאד ללמוד שיעור בגמרא בעיון, ועיקר העיון ללמוד על כל קטע מהגמרא רש"י ותוספות גם עם הרמב"ם טור ושולחן ערוך המצויינים בעין משפט, כדי לברר לעצמו את הלכה, כי תכלית לימוד עיון הוא להוציא לעצמו את ההלכה מהמקור, ובדרך זה יתחדש לו המון חידושים הן בדברי הרמב"ם, והן בדברי הטור והבית יוסף והב"ח, והן בדברי השולחן ערוך ונושאי כליו, ואין עוד יותר טעם עונג מללמוד שיעור אחד בדרך זה, וזה השיעור לימוד בעיון כדי ללמוד אליבא דהלכתא.

אבל לא כל אחד מסוגל ללמוד שיעור כזה כל היום, ובפרט עם כל המפרשים, ולכן כדאי ללמוד שיעור אחד בעיון, כדי להוציא לעצמו את ההלכה מהגמרא ומהפוסקים וכו', אבל שאר הזמן כדאי ללמוד כמו שהורנו רביז"ל, לגרוס המון פרקים משניות בדרך בקיאות, והמון דפים גמרא בדרך בקיאות, וכן ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ולהשתדל ללמוד את המדרש רבה ומדרש תנחומא מפרשת השבוע, וכן עוד המון לימודים, ואם לומדים בסדר דרך הלימוד של רביז"ל, יכולים להספיק המון, וגם לעיין בספרי שאלות ותשובות, ועוד המון ספרי חסידות ומוסר וכו' וכו', ויותר מזה אין מה להסביר כי הכל פשוט, מי שרוצה להודות על האמת.

העיקר צריכים לשמור מאד מאד לא להטעות את עצמו, כי בזה העולם יכולים להטעות את עצמו ביותר, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, ורואים בחוש שעובר יום אחר יום, ומחמת שאין לבחור או לאברך תפיסה קלה וכו', על ידי זה הוא מונע את עצמו מללמוד גמרא ותורה, בין כך עובר לו שבוע אחר שבוע חודש אחר חודש, ואפילו שנה אחר שנה, ולא פותח לא משניות ולא גמרא ולא שולחן ערוך.

ולכן העצה היעוצה לציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ויזכור אשר כל יום הוא יום, וחבל לפספס את היום הזה בלי לימוד תורה, כי כל יום בזה העולם, יש נגדו יום למעלה בשמים, ולכן מה שאדם חוטף ביום הזה, זה נשאר לו ביום העליון וכו', וזה נשאר כבר לנצח נצחים, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו, אלא לומד בכל יום בתמימות ופשיטות מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך שבוע טוב
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup