ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש עניין לנסוע לקבר הצדיק רבי שמעון בר יוחאי ב'שבת מברכין'?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש עניין לנסוע לקבר הצדיק רבי שמעון בר יוחאי ב'שבת מברכין'?

שאלה:

מאת יצחק:
לכבוד קדושת הרב הצדיק והאהוב. ראשית שתהיה לרב רפואה שלימה ואורך ימים בשמחה ואמונה.
רציתי לשאול האם יש עניין לנסוע לקבר הצדיק רבי שמעון בר יוחאי ב'שבת מברכין'? כבר כמה פעמים ארגנו נסיעה עם כמה חברים והנשים שלהם, וכמה פעמים לבד רק הגברים. תודה הרב, אני אוהב אותך, אתה מחזק אותנו מאוד!!!


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ח טבת התשע"ג

שלום וברכה אל יצחק נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן על הברכות והאיחולים לרפואה שלימה, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

בענין לנסוע אל ציון רבי שמעון בן יוחאי, זה דבר גדול מאד מאד, אבל זה לא קשור אל שבת מברכין כלל, מתי שאדם רוצה שיסע אל ציון רבי שמעון בן יוחאי ויפעל שם כל מה שצריך, כי אין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך.

ולכן אשרי מי שרגיל לנסוע אצל קברי הצדיקים, ושם יתפלל להקדוש ברוך הוא ויבקש את כל מה שהוא צריך, ומובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות קרחה הלכה ג' אות ג' וד') על ידי ההספד וההשתטחות על קברי הצדיק ובוכה ומתגעגע מאד על שנסתלק הצדיק, ואין מנהל בידינו להשיבנו אליו יתברך, על ידי זה מעורר נשמת הצדיק וחוזר ומתקשר נפשו בגופו כידוע, שזה עיקר בחינת השתטחות, כי (חולין ז:) גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם והצדיקים במיתתם קרויים חיים.

והכלל שעל ידי ההספד וההשתטחות חוזרין וממשיכין הארת הנשמה הקדושה למטה, ונתקשר ביותר הנשמה בהגוף הנפטר, וחוזר ונמשך שלום, וזה השלום, דהיינו הארת והתקשרות הנשמה בגוף לאחר ההסתלקות הוא גדול ביותר מהשלום וההתקשרות שהיה בחיים חיותו, כי כל מה שהפירוד וההרחקה הוא ביותר, כמו כן כשנתהפך ונתחברין יחד, אזי השלום גדול ביותר, כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים, וכל מה שהשני הפכים רחוקים ביותר, כמו כן השלום גדול ויקר יותר כשחוזרים ומתחברים ביחד. ועל כן אחר ההסתלקות, שאז הנשמה רחוקה מהגוף ומעולם הזה בתכלית הריחוק, ובפרט נשמת הצדיק הגדול הגבוה במעלה מאד מאד שהנשמה שלו מסתלקת ועולה למעלה למעלה במקום שעולה וכו', והגוף נקבר בתוך הארץ כמה אמות וכו', נמצא שעכשיו הנשמה רחוקה מהגוף בתכלית הריחוק, ועל כן השלום גדול ביותר, ועל כן (חולין ז:) גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כי עכשיו השלום ביותר, ויש לו כח עכשיו להמשיך כל העולם כולו לעבודתו יתברך יותר מבחייו על ידי הפלגת השלום שזוכה עכשיו בבחינת (ישעיה נ"ז ב') "יבוא שלום ינוחו על משכבותם" וכו'.

וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ק"ד.) בשעה שהצדיק נפטר מן העולם שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו, אחת אומרת לו בוא בשלום, ואחת אומרת הולך נכחו, ואחת אומרת לו יבוא שלום ינוחו על משכבותם, כי עיקר הוא השלום שהוא סוד התקשרות והארת הנשמה בהגוף אף לאחר הסתלקות ביתר שאת ויתר עוז, כי באמת הצדיק הגדול אף על פי שנשמתו מסתלקת למקום שמסתלקת, אף על פי כן, עיקר השלמות שתהיה למטה גם כן, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') כי אדרבא מחמת גודל הפלגת מעלתו העצומה והנורא והגבוה מאד מאד, על כן הוא יכול להוריד עצמו למטה למטה יותר ולהגביה ולהרים אפילו הנמוכים והרחוקים מאד מאד בתכלית הריחוק ביותר, כי מעוצם השלום שזוכה עכשיו, הוא יכול לקשר ולהמשיך כולם להשם יתברך, אפילו הרחוקים מן הקדושה מאד מאד.

ועל כן הוא דבר גדול מאד מאד להרבות לילך על קברי צדיקים האמתיים, כי על ידי זה שבאין אצל מקום קבורתם הקדושה, שהוא בחינת ארץ ישראל, כמו שנאמר (תהלים ל"ז) "צדיקים ירשו ארץ", כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ט) שקבר הבעל שם טוב זי"ע הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל, וארץ ישראל הוא ארץ החיים והשלום, כמו שנאמר (תהלים קט"ז ט') "אתהלך לפני הוי"ה בארצות החיים". וחיים הוא בחינת שלום כנ"ל. וכמו שנאמר (מלאכי ב' ה') "בריתי היתה אתו החיים והשלום". ועל כן אנו מתפללין, "שים שלום טובה וברכה חיים וכו'". כי עיקר החיים הוא השלום, שהוא סוד התחברות שני הפכים, התחברות הנשמה בהגוף, התחברות צדיקים גבוהים מאד עם רשעים גמורים, כדי להמשיכם להשם יתברך ולהחזירם בתשובה שלימה אליו יתברך. ועל ידי שכל אחד בא על קבר הצדיק האמת, על ידי בכיתו ותפלתו, שמתפלל ומתחנן שם, על ידי זה חוזר ומעורר ביותר נשמת הצדיק האמת, ומאיר ביותר למטה בזה העולם הגשמי, כי צדיקיא שכיחי יתיר בהאי עלמא בתר דאסתלקו, כמו שאיתא בזוהר הקדוש (אחרי ע"א:) ונתקשר נשמת הצדיק ביותר בזה העולם ונתרבה השלום ביותר, ונמשכין כל העולם לעבודתו יתברך; עיין שם.

ולכן מה טוב ומה נעים כשזוכים להיות רגיל לנסוע אל קברי צדיקים, ובפרט אל ציון רבי שמעון בן יוחאי, שהבטיח שהתורה לא תשתכח מישראל על ידו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup