ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - שיחות נוראות ונפלאות מתוך הספר "שיחות מוהרא"ש"
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
שיחות נוראות ונפלאות מתוך הספר "שיחות מוהרא"ש"
פרשת פקודי 
כי אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מהעין (תענית ח:). אבל אם ישנם דברים שבהכרח שיתגלו, יש עצות רבות, כדי להינצל מעין הרע
פרשת ויקהל 
אם רואים בן אדם שבמצוות שבין אדם למקום הוא מדקדק מאד ומקיים אותם בזהירות ובהתלהבות גדולה, אבל במצוות שבין אדם לחבירו הוא מזלזל מאד ואינו חש אליהם כלל, יש לדעת שאדם זה רקוב מתוכו

 שבת החודש
בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם לשמוח בשמחה עצומה, שבו נשלמת קבלת פני השכינה, שעליו אמר הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ זי"ע: "איך וואלט גערין שוין געוואלט קומען צו די ד' פרשיות איך זאל זיך זעהן מיט דער אייבישטער" (הייתי כבר רוצה להגיע אל ארבעת הפרשיות כדי שאוכל להתראות עם השם יתברך)

 שבת פרה
אין לתאר ואין לשער כלל את גדולת ומעלת קריאת פרשת פרה, כי היא עיקר טהרתן של ישראל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מגילה כה ע"ב) שבדין היה להקדים פרשת החודש לפרשת פרה, שהרי 'באחד בניסן הוקם המשכן, ובשני בניסן עשו את הפרה', אבל למה פרשת פרה קודמת? "שהיא טהרתן של כל ישראל"

 שבת זכור
בשעת קריאת 'פרשת זכור' צריך כל יהודי להיות בשמחה עצומה על שזוכה עכשיו למחות שמו של עמלק, כי אף על פי שאין בידינו היום לילך ולמחות שמו של עמלק בידים ממש, אבל בשעת קריאת פרשת זכור, שהיא מצות עשה מדאוריתא, הקדוש-ברוך-הוא מבטיח לנו שהוא יתברך בעצמו ימחה אותו

ימי שובבי"ם - לתקן את העוונות
ארבעים יום אלו, מסוגלים מאוד לתקן עוון זה, אם אדם שב בתשובה ומתוודה להקדוש-ברוך-הוא, ואומר: "ריבונו של עולם, כזאת וכזאת עשיתי", ומפרש את כל לבו וכל אשר עשה, ומתוודה, ומקבל על עצמו לא לשוב לסורו, ימים אלו מסוגלים לתקן את חטאו

חודש כסליו - לצאת מהטיפשות
בבוא חודש כסליו, שנשמות ישראל מכינים עצמם לסור ממקומם, ולהתקרב לימי חנוכה הקדושים, ולראות ולהתבונן על הנרות הקדושים, שבהם מתגלה אור הגנוז, מקבלים התעוררות מיוחדת לחפש ולבקש אחר כבוד השם יתברך, ולבסוף זוכים למצוא אותו באמת

חודש אלול - להתעורר מהשינה
החל מהשבת שמברכין בה חדש אלול - שומעים את ההתעוררות של "עורו ישנים מתרדמתכם" המוזכרת בספרים הקדושים לגבי תקיעת שופר

נקודת עצמו - להתקדם לתכלית הנצחית
צריך להסתכל תמיד רק על נקודת עצמו, ולא להסתכל על אחרים כלל, כי על ידי שמסתכל תמיד על נקודת עצמו, ואינו מבלבל עצמו עם אחרים כלל, על ידי זה זוכה לכוון את ראות עיניו על תכליתו הנצחי

חודש אב - ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'יום
הצרוף הקדוש של שם הוי"ה, המאיר בחדש מנחם אב, היוצא מראשי תבות הפסוק (דברים כז, ט): ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'יום הזה נהיית לעם להוי"ה אלקיך, דייקא הוא רגיל מאד בפיהם של ישראל

בין המצרים - לחפש את השכינה בגלות
רוב אנשי העולם מסתכלים על ימי בין המצרים כמו על ימי עצבות ומרה שחורה, ונדמה להם שהם ימי ירידה ונפילה חס ושלום, וקשים מאד לעבודת השם יתברך, ובאמת היא תכלית ההיפך, שימי בין המצרים מאד מסוגלים לעבודת השם יתברך, ויכולים להתקרב בהם מאד אל השם יתברך

חסד - המידה הכי יפה
אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות היא משלשה סימני קדושת ישראל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים: שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, ואין זה רק הנהגה טובה בעלמא, אלא הלכה פסוקה

תמוז - החודש בו נשתברו הלוחות
תמ"ז ראשי תיבות ז'מן מ'תן ת'ורתינו, כי בשבעה עשר בתמוז ירד משה רבינו מן ההר עם הלוחות, כדי ליתן תורה לישראל, אבל כשראה את העגל, שבר את הלוחות בתחתית ההר, וזה גרם שכחת התורה

חשק התורה - איך זוכים לזה?
מי שקונה לעצמו חשק התורה, הוא הכי מאושר בחיים, כי תמיד רעב וצמא ללמוד עוד תורה ועוד תורה, ואף פעם אינו יושב בטל, כי אף פעם אינו שבע מהתורה

קידוש - עדות לבריאת העולם
מצות קידוש שעושין על היין בשבת קודש, יש בכוחה להמשיך קדושה עליונה על האדם, ולהוציא אותו ממדרגתו הפחותה, ולהביא אותו אל דביקות השם יתברך, כי אומר אז עדות על הקדוש ברוך הוא

מתיקות התורה - בזכות האישה
תכלית האשה היא לעזור לבעלה שיזכה להרגיש את מתיקות התורה, כי דייקא על ידי שהיא מטפלת בעניני הבית, ועושה כל מה שיבכולתה שבעלה יוכל לקבוע שיעורים בתורה, ומעודדת אותו על זה

באחדות נאיר את אור רבינו
בדבר רביז"ל מדת האחדות עולה על הכל, ובלי אחדות אי אפשר בשום פנים להשיג אור רביז"ל, כי האור של רביז"ל רם וגבוה כל כך, עד שאי אפשר להשיגו רק כשאדם באחדות

 פסח שני - יש עוד הזדמנות
ממצות פסח שני יוצאת התחזקות עצומה לכל אחד ואחד בכל מקום ובכל דרגא שהוא, שלא יתייאש עצמו כלל לבוא אל כל הקדושות שבעולם, יהיו מה שיהיו, כי אפילו אם

כולם באים לרבי שמעון, ולכולם יש מקום
עוצם מעלת יום ל"ג בעומר אין לתאר ואין לשער כלל, כי הוא ההילולא רבה של רבי שמעון בר יוחאי, ויום זה נחשב כיום חתונתו ויום שמחתו, ורבי שמעון בר יוחאי מחלק מתנות נפלאות ויקרות לכל המשתתפים בשמחתו

רבי שמעון בר יוחאי
פעם דיבר מוהרא"ש נ"י מגדולת התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, וממעלת הזוכה להיות אצל ציונו הקדוש במירון, ולהתבודד שם עמו יתברך, כי זוכין להרגיש שם כל מיני הרגשות נפלאות שבעולם

מעלת לימוד הזוהר
מוהרא"ש נ"י היה תמיד מדבר מגודל מעלת לימוד הזוהר, ואיך שכל אחד ואחד צריך לקבוע לעצמו שיעור בספר הזוהר ובספר התיקונים בכל יום, בין זקנים ובין נערים, כי מה שמקובל אצל העולם שאין ללמוד זוהר

מה צריך מסירות נפש ביהדות?
מוהרא"ש נ"י רגיל מאד לומר שעל שתי נקודות שביהדות צריכים מסירת נפש יתירה, אחת, להתפלל את התפילות הקבועות שחרית, מנחה ומעריב במנין עם הצבור, ושנית, ללמוד דף היומי בכל יום

ימי ספירת העומר
ימי העומר הם ימים מסוגלים מאד להתקרב אל השם יתברך
הפגם שצריך לתקן בימי ספירת העומר 
אדם הזוכה להכניס בעצמו את הדעת של הקדוש-ברוך-הוא, ומרגיל עצמו לדבר אליו יתברך, סימן שיש לו אמונה ברורה ומזוככת

ימי העומר
אף על פי שיש כמה הלכות של אבילות שנוהגים בימי העומר, מחמת שמתו בהם כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא, והיה זמן קשה לישראל, אבל אין זה כדי לעורר עצבות ומרה שחורה

בורא רפואות
בענין רפואות, צריך תמיד לזכור את דברי חכמינו הקדושים שאין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה בתחילה, שנאמר "כרפאי את ישראל ונגלה עון אפרים"

איך אפשר להתרפא ממחלות?
עיקר הרפואה תלוי באמונה, וכשיש לאדם אמונה ברורה וחזקה בהקדוש ברוך הוא, אין מחלה שבעולם שלא יוכל להתרפאות ממנה

אמונה פשוטה
"עיקר היהדות הוא אמונה פשוטה בלי שום חכמות, להאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה מהוה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר הם עצם עצמיות אלוקותו יתברך

 אחדות ישראל
אין עוד דבר טוב ומוצלח בחיי האדם כמו כשמחזיקים את עצמו באחדות אחד, ולהיפוך אין עוד יותר קללה מפירודים, כשנפרדים אחד מהשני, כי כשמתאחדים ביחד אז יכולים מאד להצליח בכל דבר

ראש השנה לאילנות
חמישה-עשר בשבט נקרא ראש השנה לאילנות, בו דנים את כל עצי השדה, פרי השדה, תבואות השדה, מה יהיה אתם כל השנה

להתרגל לומר "איני יודע"
אדם צריך להרגיל את עצמו לומר על כל דבר איני יודע, כמו שאמרו חכמינו הקדושים "למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז"

אכזריות
המדה של אכזריות היא המדה הכי גרועה, וזה המדה של הגויים, כי טבע של גוי שהוא אכזר, ואיך מתחיל אכזריות? זה מתחיל עם חיות, שמתאכזרים על בעלי חיים, ואחר כך גומרים עם בני אדם

מידת האמת
בכל דבר בעולם צריכים מדת אמת, ואם אין אמת אין כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא ס"ט ע"ב) אמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא, וכמו צ'ק או שטר אם אין חתימה, זה לא שוה כלום, וזה כמו חתיכת נייר

אשר בנחל - מתנה מרבינו
אי אפשר להשיג ולתפוס בספר "אשר בנחל", כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות אי אפשר להשיג כלל בספר זה

בחור צריך לבחור בטוב
בחור הוא מלשון בחירה, היינו שלבחור יש בחירה בזה העולם, אם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולהכלל בו לגמרי, ולא יראה ולא ישמע משום דבר רק את אמתת מציאותו יתברך, ויאמין בו יתברך באמת

הבטלה משגעת
אין עוד דבר שהורס את האדם כמו מי שהולך בטל, וחכמינו הקדושים אומרים "אין אדם מת אלא מתוך הבטלה", היינו שרוב רובם של בני אדם מתים מחמת הבטלה

בין אדם לחברו
אסור לעשות הפרש והבדל בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, כי כולם ניתנו מרועה אחד, וכולם כתובים בתורה הקדושה

עשירות - בזכות ברכת המזון
מוהרא"ש נ"י אמר, שלדעתו, מה שרש"י הקדוש אומר בפרשת עקב על הפסוק "והיה עקב תשמעון", "אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו - תשמעון", אחת המצוות שאדם דש בעקביו היא מצות ברכת המזון

זהירות מגירושין
פעם דיבר מוהרא"ש נ"י שיחה נפלאה בענין שלום בית ואיך שצריכים להיזהר מאד בכל מחיר לא לגרש את אשתו, בפרט אשתו ראשונה, ובפרט כשיש כבר ילדים

עונש הגלגול
ידועה שיחת רבינו ז"ל שאמר שעונש הגילגול הוא העונש הכי קשה, כי כשאדם בא עוד פעם לזה העולם, יכול להיות פי אלף יותר גרוע ממה שהיה בגלגול שעבר רחמנא ליצלן

הגלות בגלל הגזענות
עיקר כל הגלות, שיש לנו היום, נצמחה מהשמות והכינויים שנכנסו בין עם ישראל, אשר זה גורם פרודים בין עם ישראל, ותכף-ומיד כשיש איזה פרוד בין עם ישראל על-ידי-זה יש גלות

איך צריך ללמוד גמרא?
אצל העולם מוסכם שגמרא צריכים ללמוד בעיון רב, ואם לא לומדים בעיון רב, זה לא נקרא לימוד. האם הם צודקים?

לעבור את הגשר
רביז"ל אומר שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל, והנה בני אדם עוברים על הגשר הצר של עולם הזה, אבל בכלל לא מרגישים שהם על גשר

מה מיוחד בשבתות של 'ארבעת הפרשיות'?
בבוא השבתות של 'ארבע פרשיות', ראוי לאדם להתעורר בשמחה עצומה על שמגיע הזמן שכל אחד מישראל יכול לזכות להתקרבות מיוחדת אל השם יתברך

כך מכניסים אורחים
עיקר שלמות הכנסת אורחים, הוא, להתבונן מעצמו בצרכי האורח, ולדעת מה חסר לו, ובמה יכול להשביע רצונו

איך מוצאים את הזיווג?
לכל בן ובת מישראל יש זיווגם ההגון המוכן ומזומן לבוא מן השמיים, ועיקר העיכוב והמניעה הוא רק מחמת הישות והגאווה, שמכניסים מחשבות של הבל בתוך האדם, כאילו עליו לבחור את הכי יפה בעולם ואת הכי חכמה בעולם

הזכויות שמורות?
מוהרא"ש נ"י דיבר כמה פעמים אודות מה שנוהגים קצת מחברים ומדפיסים לחתום בספריהם "כל הזכויות שמורות" בתור אזהרה, לבל ירהיב איש אחר להדפיסו בלא רשותם

הזקנים הם ספר מוסר
רגיל בפי מוהרא"ש נ"י לומר, שהספר מוסר שלו הוא – זקנים, היינו כשמסתכל עליהם, ורואה איך שהולכים כבר עם מקל בכבדות גדולה, וקשה מאוד עליהם ללמוד או לעשות כל דבר וכו', הוא מקבל מזה מוסר והתעוררות נפלאה לעבודת השם יתברך

להיזהר מחובות
צריכים להיזהר מאוד לא להיות בעל חוב לבני-אדם כלל, כי רבינו ז"ל אומר: "מי שרוצה לשוב בתשובה, יזהר מלהיות בעל חוב"

ניסן - חודש הגאולה
חודש ניסן מסוגל מאד לגאולת הנפש בכלל ובפרט, כי חכמינו הקדושים אומרים: "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידין ליגאל"

הסגולה לאריכות ימים
מוהרא"ש נ"י מקפיד מאוד על כל תלמיד מתלמידיו היקרים, שיזהר מאוד לסיים בכל שבוע את פרשת השבוע חומש ורש"י עם התרגום, ואמר שזו סגולה גדולה ליראת שמים

12 הימים הראשונים של חודש ניסן
בי"ב ימים ראשונים של חודש ניסן, מסוגל לבקש ולהתפלל על השפעות טובות לכל י"ב חדשי השנה כולה

ניסן - להתחיל מחדש
בהגיע חודש ניסן ראוי לאדם להתעורר מאד למדת ההתחדשות, להתחדש מאד בעבודת השם יתברך, ולהיות כבריה חדשה ממש, היינו לשכוח כל העבר שלו ולעשות התחלה חדשה

מי היה רבי נתן מברסלב?
מוהרנ"ת ז"ל הוא התלמיד של רבנו ז"ל, אשר הוא זכה יותר מכל התלמידים. לרבנו ז"ל היו תלמידים רבים צדיקים וקדושים עד מאוד, אך רבינתן היה הגדול מכולם

מחצית השקל בערב פורים
מנהג נתינת מחצית השקל בערב פורים הוא כמו הקדמה לקבלת תפילות ישראל שמתפללים ביום הפורים

לראות את התמימות של רבי נתן
בספר "עלים לתרופה" - מכתבי מוהרנ"ת, שם יכולים לראות את הלך מחשבתו של מוהרנ"ת ז"ל, כי על-ידי מכתב שאדם כותב לחברו יכולים לראות ולהכיר את האמת של המחבר

פלאפון - טוב או רע?
אף על פי שענין הפלאפון שנתחדש בימינו, הוא דבר טוב מאד, ועוזר לבני אדם בהרבה ענינים, אבל צריכין להקפיד ולהזהר שלא יפריע הפלאפון לתורה ותפילה שלו ושל אחרים

פני הצדיקים
דבר גדול מאד לראות ולהסתכל על פני הצדיקים, אפילו כשאינו שומע תורה מפיהם, כי ההסתכלות על פניהם לבד, מעוררת את הלב ללכת בדרכיהם הקדושים ולעשות כמעשיהם

פרשת החודש
בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם לשמוח בשמחה עצומה, שבו נשלמת קבלת פני השכינה

קברי צדיקים
מוהרא"ש נ"י תמיד מעורר את כל אנשיו, שיהיו רגילים לנסוע על קברי צדיקים, ולבקש שם כל משאלות לבם, כי קברי צדיקים מסוגלים מאד לקיבול תפילות

על קור, חום ומה שביניהם
אדם צריך להיות חם מאד בחמימות דקדושה אל השם יתברך, שיבער הלב שלו תמיד אל הקדוש ברוך הוא בהתלהבות גדולה

ערב היום הקדוש
מוהרא"ש נ"י היה מזרז את התלמידים, שיקומו מוקדם מאוד בערב היום הקדוש והנורא, שהוא יום הכיפורים, ואמר בשם מוהרנ"ת ז"ל, שהייתה דרכו גם-כן לזרז את אנשי שלומנו היקרים תלמידיו, שיכינו את עצמם אל היום הקדוש והנורא שבא ונכנס

יום כיפור - יום אחד למחילת העוונות
הקדוש-ברוך-הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם יום אחד בשנה, ובו מכפר על כל העוונות

העניין שלי הוא סוכות
פעם בליל סוכות אחר חצות לילה טייל מוהרא"ש נ"י בחוץ עם אנשי שלומנו היקרים כדרכו, ענה ואמר לאברכים והבחורים שעמדו סביבו: רבנו ז"ל אמר, שהעניין שלו הוא ראש השנה, ומוהרנ"ת ז"ל אמר, שהעניין שלו הוא יום כיפור, ואני אומר שהעניין שלי הוא סוכות

לשמוח בחג הסוכות
חג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ולכן ראוי לאדם לשמח עצמו מאוד מאוד בחג הקדוש הזה, ובפרטיות עם המצוות הקדושות שאנו זוכים לקים בימים ההם, שהן: מצות סוכה וארבעה מינים

חנוכה הוא חג של חינוך הילדים
ימי חנוכה הקדושים הם ימים עליונים מאד, כי בימי חנוכה כל אדם נעשה כמו כהן גדול בביתו, בשעה שעומד ומטיב ומדליק את הנרות, כמו הכהן גדול שמדליק את הנרות שבבית המקדש

משנכנס אדר מרבין בשמחה
כבר בהגיע חודש אדר מתחילה הארת חג הפורים הקדוש, וכמובא בירושלמי: "כל החודש כשר לקריאת המגילה"

מעלת ימי פורים
אלמלא היו בני אדם יודעים את עוצם מעלת ימי פורים הקדושים, ומה יכולים לפעול בהם, היו עוסקים בתפילה ובקשה כל יום הפורים, מרגע כניסתה עד צאתה, והיו זוכים כל השנה להשפעות רבות ברוחניות ובגשמיות, כי בפורים נפתחים שערי השמים

כל ההתחלות מפורים
פורים הוא זמן נפלא לעשות התחלה חדשה בעבודת השם יתברך, ובהתקרבות אל הצדיקים המקרבים אותנו אל השם יתברך

פורים - מה יכולים לזכות בקריאת המגילה?
בשעה שקורין המגילה בפורים הוא עת רצון גדול בשמים, ונפתחין אז שערי הגן עדן, ויכולין לפעול דברים גדולים מאד

ארכיון - שיחות מוהרא"ש לנוער »
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup